10 Prifysgol Orau ar gyfer Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Dyma'r deg prifysgol orau ar gyfer llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol gyda manylion wedi'u diweddaru'n llawn a'r cyfan sydd angen i chi wybod amdanynt i'ch helpu chi i ddewis pa rai o'r rhestr i gofrestru ar eu cyfer i ddatblygu'ch potensial yn y maes astudio hwn.

Os ydych chi bob amser wedi ceisio astudio llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol ond yn teimlo y gallai pobl edrych i lawr arnoch chi oherwydd bod pawb eisiau bod yn flaenllaw yn y gwyddorau tra'ch bod chi am fod yn flaenllaw mewn maes yn y celfyddydau, dechreuwch ddileu meddyliau a theimladau o'r fath o'ch meddwl.

Nid yw llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol yn fath syml o gelf ac nid yw'n israddio chwaith, mewn gwirionedd, trwy astudio i lefel uchaf y maes byddwch yn gwneud rhai cyfraniadau mawr i'r byd yn gyffredinol, gwnewch enw i chi'ch hun, a cael ei barchu ledled y byd.

Mae llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol wedi creu nifer dda o bobl bwysig iawn fel yr awdur Harry Potter JK Rowling, Stephen King, Dean Koontz, Tom Clancy, ac ati, sydd, trwy lenyddiaeth, wedi gwneud miliynau a biliynau o ddoleri, wedi cyfrannu'n bennaf at lenyddiaeth Saesneg trwy eu hysbrydoliaeth a'u creadigrwydd ac sy'n adnabyddus am eu gweithiau ledled y byd.

Dylai'r nifer hwn o bobl a phrifysgol dda yn y maes astudio eich annog a'ch ysbrydoli i ddilyn eich calon a gweithio'n galed i gyflawni'ch nodau. Mae yna nifer o gyfleoedd gwaith i fyfyrwyr llenyddiaeth, athrawon, a graddedigion yn union fel gwasanaeth traethodau, gallwch gynnig gwasanaethau ysgrifennu traethodau ar-lein a gwneud arian da o wasanaeth a roddwyd hyd yn oed o gysur eich cartref.

Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Mae gan astudio llenyddiaeth ac ysgrifennu creadigol lawer o fanteision ond yn bwysicach fyth, mae'n agor cyfleoedd gyrfa amrywiol i chi ar ôl graddio. Gallwch chi fagio cymaint o raddau ag y dymunwch yn y maes astudio penodol hwn gan ei fod yn un eang iawn o gelf, efallai y byddwch chi'n penderfynu dilyn gradd ôl-raddedig neu ddoethuriaeth, dim ond eich helpu chi i ddod yn well.

Dylech hefyd wybod bod mathau eraill o lenyddiaeth ond llenyddiaeth Saesneg yw'r un fwyaf cyffredin, ehangaf ac ar un adeg mae'n cwmpasu'r mathau eraill hyn o astudiaethau llenyddiaeth ac mae mor hen â dyn ei hun ac ers hynny mae wedi bod yn cyfrannu at ddatblygiad dyn ac yn dal i fod. yn.

Er mai ein prif ffocws ar ei erthygl yw rhestru'r prifysgolion gorau ar gyfer llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol ledled y byd, byddai'n ddefnyddiol pe gallwch ddarllen trwy rai o'r canllawiau a ysgrifennwyd gennym yn gynharach ar y platfform hwn o ran maes astudiaethau Saesneg .

Rydym wedi ysgrifennu yn gynharach ar y prifysgolion gorau ar gyfer myfyrwyr israddedig Saesneg yn y byd ac rydym hefyd wedi darparu erthygl ganllaw ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sydd eisiau gwneud hynny astudio Saesneg yn Nhwrci.

Rydym hefyd wedi darparu canllaw cynhwysfawr ar y prifysgolion gorau Saesneg yn y DU. Mae'r holl erthyglau hyn wedi'u hanelu at ddarparu help i fyfyriwr sydd am ddilyn cyrsiau a chael graddau ym maes astudio Saesneg.

Pam Astudio Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol?

Mae'r rhan fwyaf o bobl o'r farn bod llenyddiaeth yn ymwneud â darllen cwpl o lyfrau wedi'u hysgrifennu'n dda yn unig, ysgrifennu a chyhoeddi cwpl o'r fath. Mae'n cymryd llawer mwy na hynny, rydych chi'n edrych ar flynyddoedd o waith caled yn astudio, yn ennill sgiliau a phrofiad deallusol a dyna pam mae pobl yn mynychu colegau a phrifysgolion i ddysgu'r sgiliau a'r wybodaeth briodol.

Pan fyddwch yn astudio llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol yn y brifysgol neu'r coleg, mae'r ffocws yn bennaf ar y ddadl, y dadansoddiad, a damcaniaethu beirniadol am nifer fawr o weithiau llenyddol a allai fod ar ffurf nofelau, dramâu, cerddi, ac ati.

Y prif resymau dros ystyried astudio llenyddiaeth yw;

 1. I ennill cyfeiriad sy'n cynnwys mireinio'ch potensial, cryfhau a datblygu'ch sgiliau wrth feistroli pob math o weithiau llenyddol, a dod yn greadigol. Byddwch yn gallu gweld y byd trwy lygaid arlunydd sy'n helpu i wybod y math o gyfraniad gwahaniaeth rydych chi'n mynd i'w gyflwyno i'r byd celf
 2. Ar gyfer cyfleoedd gyrfa, fel ysgrifennwr da, gallwch wneud miliynau bob blwyddyn neu benderfynu ymuno â'r gweithlu cyhoeddus neu breifat fel newyddiadurwr, rheolwr cynnwys gwe, athro (athro), golygydd, ysgrifennwr copi digidol / hysbysebu, artist cysyniad, rheolwr gwybodaeth, cyhoeddus swyddog cysylltiadau, ac ati.
 3. Ennill meistrolaeth ar ieithoedd eraill a lleoliadau hanesyddol-ddaearyddol a luniodd lenyddiaeth yr oes fodern. Ymdrinnir â gweithiau llenyddiaeth Affricanaidd, Gorllewinol ac Asiaidd a allai eich gorfodi i ddysgu'r ieithoedd cysylltiedig.

Mewn llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol, gallwch ennill cryn nifer o raddau yn dibynnu ar ba mor bell rydych chi am gyflawni eich nodau neu pa mor uchelgeisiol ydych chi. Y graddau sy'n gysylltiedig â Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yw;

 1. Gradd Baglor
 2. Gradd Meistr
 3. Gradd doethuriaeth.

Ers i chi ennill rhai mewnwelediadau i lenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol, af ymlaen i restru'r prifysgolion gorau ar gyfer y maes astudio a fydd o gymorth mawr ichi yn natblygiad eich gyrfa.

Prifysgolion Gorau Ar gyfer Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Ar ôl llawer o ymchwil, llwyddais i feddwl am y 10 prifysgol orau ar gyfer Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol sy'n sicr o ddysgu popeth sydd angen i chi ei ddysgu yn y maes astudio a'ch adeiladu ar gyfer darpar yrfa. Y prifysgolion hyn ar gyfer y llenyddiaeth Saesneg orau ac ysgrifennu creadigol yw;

 • Prifysgol Surrey
 • Prifysgol Manceinion
 • Prifysgol Brighton
 • Prifysgol Huddersfield
 • Prifysgol Caint
 • Prifysgol Leeds
 • Prifysgol Fetropolitan Llundain
 • Prifysgol Reading
 • Prifysgol Oxford Brookes
 • Prifysgol Abertawe

# 1 Prifysgol Surrey

Wedi'i sefydlu ym 1966 ac wedi'i leoli yn Guildford, Lloegr, mae Prifysgol Surrey yn un o'r prifysgolion gorau ar gyfer llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol gyda chymuned fyd-eang o syniadau a phobl, sy'n ymroddedig i addysg ac ymchwil sy'n newid bywyd.

Byddwch yn dysgu gweithiau llenyddiaeth pwysig, dylanwadol, darllen a thrafod gweithiau cyfoes, clasuron, a genres gwahanol a fydd yn eich helpu i ddatblygu ystod eang o sgiliau a gwybodaeth ysgrifennu creadigol, gan edrych ar ffurfiau fel nofelau, straeon byrion, sgriniau sgrin, nofelau graffig. , barddoniaeth, a dramâu.

Mae Prifysgol Swrrealaidd yn cynnig addysgu rhagorol a dysgu ymarferol i ysbrydoli a grymuso myfyrwyr ar gyfer llwyddiant proffesiynol a phersonol, mae'n lle perffaith i chi ddatblygu eich potensial ar gyfer y celfyddydau llenyddol.

Ymweld â'r Ysgol

# 2 Prifysgol Manceinion

Wedi'i ffurfio yn 2004 ac yn rhan o Grŵp mawreddog Russell o brifysgolion, mae Prifysgol Manceinion, sefydliad enwog iawn am ragoriaeth addysgu ac ymchwil arloesol yn un o'r prifysgolion gorau ar gyfer astudio llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol.

Ym Mhrifysgol Manceinion, byddwch yn cymryd rhan mewn theori lenyddol a diwylliannol, yn astudio testunau yn eu cyd-destunau hanesyddol ac yn myfyrio ar wahanol ddiwylliannau a thraddodiadau. Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau ysgrifennu creadigol mewn ffuglen a barddoniaeth trwy weithdai a gynhelir gan rai o'r beirdd, nofelwyr ac awduron ffuglen wyddonol enwocaf.

Mae'r sefydliad wedi ymrwymo i ymchwil o'r radd flaenaf, dysgu rhagorol, a phrofiad myfyrwyr gan ei gwneud yn un o'r prifysgolion gorau i ddatblygu eich llwyddiant academaidd a phersonol.

Ymweld â'r Ysgol

# 3 Prifysgol Brighton

Wedi ennill statws prifysgol ym 1992 ac wedi'i leoli yn Lloegr, mae Prifysgol Brighton yn un o'r prifysgolion gorau ar gyfer llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol, cymuned o fyfyrwyr creadigol, deinamig ac amrywiol sy'n gweithio gyda'i gilydd i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i gymdeithas.

Trwy gyfuno theori lenyddol â'ch ysgrifennu eich hun, bydd tiwtoriaid enwog y brifysgol yn eich dysgu i ddod yn feddyliwr ac ysgrifennwr llawn cymhelliant gyda sgiliau ysgrifennu beirniadol a chreadigol rhagorol y byddwch chi hefyd yn cynnal teithiau a phrosiectau ymchwil er mwyn i chi ddeall y cysylltiadau rhwng theori ac ymarfer yn well. a dysgu sut y gall ysgrifennu berfformio a holi theori.

Er mwyn datblygu eich dealltwriaeth broffesiynol o ysgrifennu a myfyrio'n feirniadol ar eich ymarfer, bydd myfyrwyr llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol Prifysgol Brighton yn gweithio gydag awduron, cyhoeddwyr, grwpiau cymunedol a chwmnïau lleol.

Ymweld â'r Ysgol

# 4 Prifysgol Huddersfield

Yn dyddio mor bell yn ôl â'r 19th ganrif ond enillodd statws prifysgol ym 1992 ac wedi'i leoli yng Ngorllewin Swydd Efrog, Lloegr, mae Prifysgol Huddersfield yn un o'r prifysgolion gorau ar gyfer llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol gyda safon uchel o addysgu a dysgu a chyfleusterau rhagorol i alluogi myfyrwyr i ddatblygu'r sgiliau a gwybodaeth sydd ei hangen arnynt i wynebu'r byd cyflogaeth.

Wrth astudio’r cwrs hwn, byddwch yn cael darllen a siarad am rai o’r gweithiau mwyaf a ysgrifennwyd erioed tra ar y rhan ysgrifennu creadigol byddwch yn cael eich dysgu a'ch annog i fynegi'ch hun ac archwilio'ch doniau fel ysgrifennwr a sut i gyflwyno'ch gweithiau gan ddefnyddio'r cyfryngau cywir naill ai trwy'r dulliau diweddaraf neu draddodiadol.

Bydd astudio llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Huddersfield yn eich helpu i ennill sgiliau ymarferol, trosglwyddadwy, fel meddwl beirniadol, ymchwil, cyfathrebu, ac astudio annibynnol, sy'n ofynnol yn y byd go iawn.

Ymweld â'r Ysgol

# 5 Prifysgol Caint

Wedi'i sefydlu ym 1965 ac wedi'i leoli yn y Deyrnas Unedig, mae Prifysgol Caint yn un o'r prifysgolion gorau ar gyfer llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol ac fel sefydliad ymchwil blaengar sydd wedi ymrwymo i bwer trawsnewidiol addysg ac ymchwil, mae'n helpu myfyrwyr i hogi. eu galluoedd a'u datblygu i ddod yn llwyddiannus yn y byd go iawn.

Trwy astudio llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Caint, cewch astudio meysydd traddodiadol ochr yn ochr â llenyddiaeth gyfoes a'r theori lenyddol ddiweddaraf. Mae nifer o diwtoriaid y cwrs hwn yn awduron a beirdd cyhoeddedig a fydd yn eich helpu i ddatblygu sgiliau dadansoddol a beirniadol, dod o hyd i'ch llais eich hun a chynhyrchu ysgrifennu arloesol a meddylgar.

Ymweld â'r Ysgol

# 6 Prifysgol Leeds      

Wedi'i sefydlu'n llawn ym 1904 ac wedi'i leoli yng Ngorllewin Swydd Efrog, Lloegr, mae Prifysgol Leeds yn un o'r prifysgolion gorau ar gyfer llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol sy'n enwog am ei haddysgu a'i hymchwil o safon.

I astudio’r cwrs, llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol, bydd yn rhaid i chi gyfuno dulliau creadigol a beirniadol o ymdrin â llenyddiaeth, bydd tiwtoriaid enwog yr ysgol hon yn eich dysgu i gyfuno creadigrwydd â meddwl yn feirniadol, eich helpu i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy mewn cyfathrebu, ymchwil a rheoli prosiectau sy'n uchel eu parch gan gyflogwyr.

Mae Prifysgol Leeds yn gadarnle gwych i ddysgu datblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth mewn llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol a'ch paratoi'n well ar gyfer y byd y tu allan.

Ymweld â'r Ysgol

# 7 Prifysgol Fetropolitan Llundain

Gyda gwreiddiau addysgol cryf yn mynd mor bell yn ôl â 1848 ond wedi'u sefydlu'n llawn yn 2002, mae Prifysgol Fetropolitan Llundain yn un o'r prifysgolion gorau ar gyfer llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol yn y byd i gyd gyda chyfleusterau dysgu o'r radd flaenaf a thiwtoriaid sy'n enwog yn fyd-eang. i'ch helpu chi i ddatblygu a rheoli eich angerdd am yr agwedd hon ar y celfyddydau.

Addysgir llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Metropolitan Llundain gan academyddion profiadol, beirdd cyhoeddedig, a nofelwyr a fydd yn eich helpu i ddatblygu dealltwriaeth o lenyddiaeth ac ysgrifennu creadigol trwy astudio genres hanesyddol a chyfoes mewn cyd-destunau cenedlaethol a rhyngwladol, dysgu sut i olygu eich gwaith, datblygu'ch ysgrifennu ar draws genres llenyddol a masnachol.

Bydd y gallu y byddwch yn ei ennill trwy astudio’r cwrs cyfun hwn ym Mhrifysgol Metropolitan Llundain yn eich gwneud yn barod ar gyfer y byd y tu allan, yn dod yn ymgeisydd rhagorol ar gyfer gyrfa mewn cyhoeddi, y diwydiannau creadigol a diwylliannol, y celfyddydau, addysg, a’r sector cyfathrebu.

Ymweld â'r Ysgol

# 8 Prifysgol Darllen

Wedi'i sefydlu ym 1892 ac wedi'i leoli yn Berkshire, Lloegr, mae Prifysgol Reading yn un o'r ysgolion gorau ar gyfer llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol ac ers hynny mae wedi bod yn cael effaith gadarnhaol ar fyfyrwyr sydd yn eu tro wedi gwneud cyfraniadau cadarnhaol mawr i'r gymdeithas a'r byd fel mawr.

Bydd astudio llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Reading yn eich helpu i archwilio llenyddiaeth o bob ongl. Yn yr agwedd ar lenyddiaeth, cewch eich cyflwyno i awduron cyffrous, pwysig, amrywiol o bob rhan o'r canrifoedd a'r byd, ac yn yr agwedd ysgrifennu creadigol, byddwch yn archwilio creadigrwydd llenyddol o'r tu mewn megis creu cymeriadau, llunio cerddi, a ffurfio'ch dychymyg ei hun.

Addysgir y cwrs gan awduron enwog sydd wedi ennill gwobrau ac sy'n dal i fod yn weithgar a chyda'u profiad yn y maes, byddant yn eich ysbrydoli a'ch arwain i gyflawni'ch nod yn llwyddiannus.

Ymweld â'r Ysgol

# 9 Prifysgol Oxford Brookes

Wedi'i sefydlu ym 1865 ac wedi'i leoli yn Rhydychen, Lloegr, mae Prifysgol Oxford Brookes yn un o'r prifysgolion gorau am lenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol, gydag enw da yn fyd-eang am addysg o safon, arloesi, ac addysgu rhagorol ynghyd â chysylltiadau cryf â busnes a diwydiant.

Mae dilyn gradd mewn llenyddiaeth ac ysgrifennu Saesneg ym Mhrifysgol Oxford Brookes yn golygu eich bod yn barod i ddatblygu eich pŵer fel ysgrifennwr a gwthio'ch hun i'r eithaf. Fe'ch dysgir gan awduron a beirdd sefydledig sydd, gyda'u profiad a'u gwybodaeth helaeth yn y pwnc, yn eich helpu i lunio'ch ysgrifennu trwy astudio testunau llenyddol arloesol.

Bydd gennych y rhyddid i ddatblygu a darganfod eich hun yn wirioneddol fel awdur a bod â'r sgiliau a'r wybodaeth sy'n ofynnol gan weithwyr ar gyfer bywyd ar ôl ysgol.

Ymweld â'r Ysgol

# 10 Prifysgol Abertawe

Wedi'i sefydlu ym 1920 ac wedi'i leoli yng Nghymru, y Deyrnas Unedig, mae Prifysgol Abertawe yn un o'r prifysgolion gorau ar gyfer llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol ac ers hynny mae wedi bod yn darparu persbectif byd-eang a chyfleoedd i ennill sgiliau sy'n para am oes.

Fe'ch dysgir ar y cwrs hwn gan awduron profiadol sydd wedi cael eu cydnabod am eu gwaith, byddant yn eich tywys i archwilio ystod o arddulliau a genres ynghyd ag astudio hanes, traddodiadau a theori llenyddiaeth Saesneg.

Byddwch hefyd yn dysgu ystod o sgiliau ysgrifennu i'ch paratoi'n well ar gyfer gyrfa fel awdur, gan gynnwys dramâu, sgriptiau ffilm, ffeithiol, a nofelau a fydd yn eich helpu i sefydlu gyrfa wych, lwyddiannus yn y gweithlu cyhoeddus neu breifat.

Ymweld â'r Ysgol

I fyny yno, mae gennych chi restr o'r 10 prifysgol orau ar gyfer llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol i'ch gweld chi trwy dwf a datblygiad eich astudiaeth a'ch arwain at lwyddiant. Creadigrwydd yw ysgogydd datblygiad arloesol yn ein byd heddiw ac mae darllen cwrs sy'n canolbwyntio ar greadigrwydd yn sicr yn benderfyniad gwerth chweil i'w gymryd.

Mae'r radd gyfun hon mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn rhoi'r egin y gorau o ddau fyd i awduron newydd. Efallai yr hoffech chi fod yn fardd perfformio, yn awdur, neu'n addasu gwaith llenyddiaeth ar gyfer y sgrin neu'r llwyfan, meddyliwch am lenyddiaeth o agwedd athronyddol. Mae modiwlau cyfuniad y cwrs hwn yn gwneud yr holl nodau hyn ac yn fwy cyraeddadwy.

Argymhelliad

sylwadau 3

 1. Diolch am rannu'r post anhygoel hwn. Rwyf hefyd yn chwilio am yrfa mewn llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol ac yn ceisio dod o hyd i'r brifysgol orau ar gyfer yr un peth. Fe wnes i wirio'r rhestr y gwnaethoch chi ei rhannu a dewis rhai ac ymgynghori â nhw. Byddaf yn sicr o gwblhau'r un gorau i mi yn fuan.

Sylwadau ar gau.