13 Ysgoloriaeth orau Llywodraeth Canada a Ariennir yn Llawn

Mae Ysgoloriaeth Lester B. Pearson yn un o'r ysgoloriaethau llywodraeth Canada a ariennir yn llawn y gallwch wneud cais amdanynt ar-lein am ddim. Mae cryn nifer o ysgoloriaethau a noddir gan y llywodraeth, mewn partneriaeth a phreifat a ariennir yn llawn ar gael i fyfyrwyr o Ganada a myfyrwyr rhyngwladol sy'n ceisio astudio yng Nghanada ac rydym wedi rhestru rhai ohonynt isod gyda manylion.

Ydych chi'n fyfyriwr o Ganada neu'n rhyngwladol sydd eisiau astudio yng Nghanada trwy ysgoloriaeth? Gallai'r erthygl hon fod yr hyn sydd ei angen arnoch i ddechrau gydag ysgoloriaeth wedi'i hariannu'n llawn.

Gwyddys bod Canada yn un o'r gwledydd mwyaf cyfeillgar academaidd yn y byd, mae'n cynnig mwy o ysgoloriaethau na llawer o wledydd sydd yr un mor ddatblygedig, mae'n ddiogel i ddinasyddion a'r tramorwyr sy'n astudio yno ac mae presenoldeb diwylliannau a ffyrdd o fyw amrywiol yn gwneud y wlad. yn ddiddorol ac yn lle y byddech chi wrth eich bodd yn mynd i'w astudio.

[lwptoc]

Ynglŷn ag Ysgoloriaethau Llywodraeth Canada a Ariennir yn Llawn

Roedd rhai o'r ysgoloriaethau a restrir yma hefyd i'w gweld ar ein rhestr o ysgoloriaethau dysgu llawn yng Nghanada.

Dylech wybod ein bod hefyd wedi llunio rhestr o'r ysgoloriaethau ôl-raddedig gorau yng Nghanada a hefyd rhestr ar wahân arall o'r ysgoloriaethau israddedig gorau yng Nghanada.

Cyn i mi ddechrau rhestru'r ysgoloriaethau hyn a ariennir yn llawn a ddarperir gan lywodraeth Canada gyda chyrff eraill, byddaf wrth fy modd yn gofyn;

Ydych chi'n gwybod y dogfennau angenrheidiol y mae angen i chi wneud cais am ysgoloriaethau Canada?
Ydych chi'n gwybod sut i wneud cais am ysgoloriaeth llywodraeth Canada neu unrhyw ysgoloriaeth arall a ariennir yn llawn yng Nghanada?

Wel, byddaf yn hapus i ddarparu atebion i'r cwestiynau hyn i chi rhag ofn nad ydych chi'n gwybod.

Gofynion ar gyfer Cais am Ysgoloriaethau Llywodraeth Canada

 1. Fisa myfyriwr (ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol yn unig)
 2. Ffurflen gais ysgoloriaeth wedi'i chwblhau
 3. Pasbort Rhyngwladol neu Genedlaethol neu unrhyw ddull adnabod gwreiddiol arall
 4. Datganiad o ddiben
 5. Curriculum vitae neu Ail-ddechrau
 6. Sgoriau profion safonedig (IELTS / TOEFL) - Gallwch ddod o hyd cyrsiau IELTS am ddim yma.
 7. Llythyr o argymhelliad
 8. Copïau o drawsgrifiadau neu Ddiplomâu

Dyma'r dogfennau cyffredin a ddylai fod yn eich meddiant cyn i chi ddechrau ceisio am ysgoloriaeth a chofiwch gysylltu â'ch ysgol o'ch dewis yn uniongyrchol i gael mwy o fanylion ynghylch dogfennau eraill y gallai fod eu hangen arnynt.

Sut i Wneud Cais Am Ysgoloriaeth Llywodraeth Canada

 1. Gwneud yr holl ymchwil angenrheidiol gan gynnwys cysylltiadau uniongyrchol â'r swyddogion priodol ynghylch y rhaglenni ysgoloriaeth
 2. Deall a pharatoi'r holl ofynion a dogfennaeth angenrheidiol
 3. Dewiswch eich cwrs a'ch sefydliad
 4. Cymerwch y prawf hyfedredd iaith (IELTS / TOEFL)
 5. Dechreuwch gais ysgoloriaeth
 6. Gwnewch gais i brifysgolion
 7. Cyfarfod â dyddiad cau'r cais am ysgoloriaeth.

Ysgoloriaethau Llywodraeth Canada a Ariennir yn Llawn

(Noddir gan y llywodraeth, cyrff preifat, a chydweithrediad rhwng y llywodraeth a sefydliadau preifat)

 • Ysgoloriaeth Sefydliad MasterCard - Prifysgol Colombia Prydain
 • Ysgoloriaethau Lester B. Pearson
 • Ysgoloriaethau Prifysgol Manitoba
 • Ysgoloriaethau Graddedigion Vanier Canada
 • Ysgoloriaethau Prifysgol Efrog
 • Ysgoloriaethau Coleg Humber
 • Ysgoloriaethau Prifysgol Calgary
 • Ysgoloriaethau Doethurol Sylfaen Pierre Elliot Trudeau
 • Ysgoloriaethau Israddedig Coleg Algonquin
 • Ysgoloriaethau Prifysgol Quest Ar gyfer Israddedig
 • Ysgoloriaeth Llywydd Prifysgol Winnipeg
 • Ysgoloriaeth CPIJ ar gyfer Gwledydd sy'n Datblygu
 • Rhaglen Cymrodoriaeth Ôl-ddoethurol Prifysgol Toronto

YSGOLORIAETH SYLFAEN MASTERCARD - PRIFYSGOL COLOMBIA PRYDEINIG

Mae sylfaen MasterCard yn partneru â Phrifysgol Colombia Prydain i ddarparu ysgoloriaethau wedi'u hariannu'n llawn i ddinasyddion Canada a thramorwyr. Mae'r myfyriwr sydd â diddordeb yn cael dewis maes o'u dewis neu gwrs i'w astudio ym Mhrifysgol Colombia.

Gwneud cais yma

YSGOLORIAETHAU LESTER B. PEARSON

Ysgoloriaeth Lester B. Pearson yw'r mwyaf didoli ar ôl ysgoloriaethau llywodraeth Canada sydd wedi'u hariannu'n llawn ac sy'n cynnig tua 40 o ysgoloriaethau i israddedigion sydd am astudio ym Mhrifysgol Toronto ac ie, mae'n rhaid i chi fynd am gwrs o'ch dewis.

Tra bod ysgoloriaeth Lester B ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol yn bennaf, mae Gall myfyrwyr Canada gael benthyciadau a grantiau myfyrwyr am ddim trwy lywodraeth Canada yn y Prifysgol

Gwneud cais yma

PRIFYSGOL YSGOLORIAETHAU MANITOBA

Ariennir yr ysgoloriaeth hon yn llawn a'i rhoi yn unig i fyfyrwyr sydd am ennill gradd Meistr neu Ph.D. rhaglen ym Mhrifysgol Manitoba a byddwch yn cael dewis unrhyw faes o'ch dewis.

Prisir y gwobrau ysgoloriaeth ar $ 14,000 y flwyddyn am 12 neu 24 mis, hyd at gyfanswm o $ 28,000 ac fe'u dyfernir i feistri derbyniedig yn unig neu Ph.D. myfyrwyr.

Gwneud cais yma

YSGOLORIAETHAU GRADDEDIG VANIER CANADA

Fe'i gelwir hefyd yn Vanier CGS, mae'n ysgoloriaeth llywodraeth Canada a ariennir yn llawn ac a ddyfernir i ddinasyddion Canada a myfyrwyr rhyngwladol ond dim ond ar gyfer gradd Meistr a Ph.D. rhaglenni.

Ar gyfer astudiaethau doethuriaeth, mae'r ysgoloriaeth yn cael ei phrisio ar $ 50,000 y flwyddyn am hyd at 3 blynedd o astudio.

Mae'r ysgoloriaeth hon yn anrhydedd i Lywodraethwr Cyffredinol francophone cyntaf Canada ac mae'n agored i dderbyn ceisiadau gan fyfyrwyr o Ganada a myfyrwyr rhyngwladol.

Gwneud cais yma

YSGOLORIAETHAU PRIFYSGOL YORK

Mae Ysgoloriaethau Arweinwyr Byd-eang Yfory yn cydweithredu â Phrifysgol Efrog yn rhaglen ysgoloriaeth a ariennir yn llawn a ddyfernir i fyfyrwyr rhyngwladol i astudio ar gyfer gradd baglor ym Mhrifysgol Efrog a bydd myfyrwyr yn cael dewis eu hoff faes astudio.

Mae yna nifer o ysgoloriaethau ar gael i fyfyrwyr o Ganada a rhyngwladol sydd eisiau astudio ym Mhrifysgol Efrog. Mae'r cyfleoedd ysgoloriaeth hyn mor eang fel bod gan bron bob myfyriwr sy'n gwneud cais i'r brifysgol gategori y mae'n gymwys i wneud cais amdano.

Gwneud cais yma

YSGOLORIAETHAU COLEG DYN

Ariennir yr ysgoloriaeth hon yn llawn i fyfyrwyr rhyngwladol astudio ar gyfer rhaglen radd Baglor yng Nghanada ar gyfer unrhyw faes o'u dewis.

Gwneud cais yma

PRIFYSGOL YSGOLORIAETHAU CYFRIFOL

Gall myfyrwyr rhyngwladol dderbyn y cynnig ysgoloriaeth hwn a ddyfarnwyd gan Brifysgol Calgary, mae'n cael ei ariannu'n llawn ac mae myfyrwyr yn cael dewis cwrs astudio o ystod eang o gyrsiau a gynigir gan y brifysgol.

Gwneud cais yma

YSGOLORIAETHAU MEDDYGOL SYLFAENOL PIERRE ELLIOT TRUDEAU

Mae'r grant ysgoloriaeth hwn wedi'i ariannu'n llawn a hyd yn oed yn dod gyda chyflog ond dim ond i 15 Ph.D. Myfyrwyr Canada a rhyngwladol.

Gwneud cais yma

YSGOLORIAETHAU DEALLUSOL COLEG ALGONQUIN

Rhaglen ysgoloriaeth Canada wedi'i hariannu'n llawn yw hon sy'n agored i fyfyrwyr o bob cenedligrwydd astudio eu hoff gwrs yng ngholeg Algonquin a chael gradd baglor.

Gwneud cais yma

YSGOLORIAETHAU PRIFYSGOL CWEST AR GYFER DEALLTWRIAETH

Dyfernir yr ysgoloriaeth hon yn arbennig i fyfyrwyr y gwyddys eu bod yn cyfrannu'n gadarnhaol yn eu cymunedau neu ysgolion lleol, felly fel gwobr am eu cyflawniad dyfernir yr ysgoloriaeth hon iddynt astudio gradd baglor ar unrhyw gwrs o'u dewis.

Gwneud cais yma

YSGOLORIAETH LLYWYDD PRIFYSGOL WINNIPEG

Mae'r ysgoloriaeth hon wedi'i hariannu'n llawn ac yn agored i fyfyrwyr o unrhyw genedligrwydd wneud cais ac mae'n agored i bob math o radd sydd; Addysg i Raddedigion, Israddedigion, Colegol, Proffesiynol, Cymhwysol a Pharhaus.

Gwneud cais yma

YSGOLORIAETH CPIJ AR GYFER DATBLYGU GWLEDYDD

Mae Partner Canada dros Gyfiawnder Rhyngwladol (CPIJ) yn cynnig grant ysgoloriaeth wedi'i ariannu'n llawn i fyfyrwyr yn bennaf o wledydd sy'n datblygu i fynychu'r Ysgol Haf Cyfiawnder a Hawliau Dioddefwyr Rhyngwladol a gynhelir ym Mhrifysgol Montreal.

Gwneud cais yma

RHAGLEN PELLDOCTORAL PRIFYSGOL PRIFYSGOL CELF TORONTO A GWYDDONIAETH

Dyfernir yr ysgoloriaeth hon i fyfyrwyr doethuriaeth sydd am ddatblygu eu hyfforddiant yn eu maes astudio ond rhaid i'r maes astudio hwn fod o fewn y Gyfadran Celf a Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Toronto.

Felly, dyma'r 13 ysgoloriaeth a ariennir yn llawn a ddarperir gan lywodraeth Canada a sefydliadau teilwng eraill ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol a dinasyddion Canada y dylech estyn allan i gyflwyno cais iddynt.

Gwneud cais yma

Casgliad

Mae'n hysbys bod Canada yn cynnig sawl cyfle ysgoloriaeth i ddinasyddion a myfyrwyr rhyngwladol, bydd y rhestrau hyn yr wyf wedi'u llunio yn eich helpu i gael yr hyn yr ydych yn edrych amdano sy'n lle cyfleus i astudio am ddim felly dechreuwch ar y ceisiadau ysgoloriaeth gan fy mod yn dymuno Goodluck i chi. .

Argymhellion

sylwadau 15

 1. Bonjour, je viens très respectueusement au près de votre haute bienveillance solliciter une bourse d'étude entièrement financé en gynécologie.
  Je suis titulaire d'un diplôme de docteur en médecine à l'Université de kindu.

 2. Pingback: 27 o Brifysgolion Gorau Yng Nghanada gydag Ysgoloriaethau
 3. Sylw Bonjour allez vous ?? Je suis vraiment interessée par votre bourse d'etude.quels sont les documents a fournir et comment rediger la demande de la bourse.merci d'avance

 4. Je suis un étudiant au tchad.je veux obtenir une bourse pour continuer mes études en master au Canada. S'il vous plaît aidez moi.

 5. Je suis un étudiant au Tchad.je veux une bourse pour poursuivre mes études en master au Canada.s'il vous plais aider moi.

  1. N'hésitez pas à vous inscrire à nos notifications de bourses ici et vous serez sûr d'obtenir des mises à jour sur touteortunité de bourse yn anaddas.

 6. Helo. Fy enw i yw rahma am 23 mlwydd oed o algeria
  Myfyriwr llenyddiaeth anglo-saxonne Am system brifysgol y 3edd flwyddyn.
  Cefais 5 iaith dramor
  Cefais fy arholiad iltes ar-lein cefais 69% a fy lefel yw'r canolradd uchaf
  Os gwelwch yn dda, rydw i eisiau gofyn am yr ysgoloriaeth mae'n bosib ei chael?
  Cefais fy arholiad BAC ac eleni byddaf yn graddio o'r brifysgol ac rwyf am gwblhau'r brif lefel
  Felly os gwelwch yn dda unrhyw wybodaeth? Sut alla i gael fy fisa myfyriwr? A sut dwi'n gwybod y byddwch chi'n derbyn unrhyw amodau i mi eu gwneud?
  Diolch ymlaen llaw
  Dymuniadau gorau

 7. Rwy'n fyfyriwr israddedig yn Nigeria sy'n chwilio am ysgoloriaeth am ddim i astudio yng Nghanada. Os gwelwch yn dda, mae angen i mi gael gwybod pan fydd y fath beth ar gael

Sylwadau ar gau.