14 Coleg Cymunedol Gorau yn Ontario

Mae'r blogbost hwn yn darparu cyfoeth o wybodaeth am y colegau cymunedol yn Ontario. Os na allwch ymrwymo i astudiaeth pedair blynedd ac ennill gradd baglor yna efallai mai gradd gysylltiol dwy flynedd o goleg cymunedol fydd yn addas i chi.

Mae Ontario yn dalaith yng Nghanada, un o'r prif ganolfannau cyrchfan ymhlith myfyrwyr rhyngwladol, ac mae'n gartref i rai o'r prifysgolion a'r colegau cymunedol gorau yn y wlad. Er bod llawer o golegau cymunedol yng Nghanada wedi'u gwasgaru ar draws taleithiau eraill, mae'r swydd hon yn canolbwyntio ar y colegau cymunedol yn Ontario.

Mae gan y rhan fwyaf o wledydd datblygedig golegau cymunedol sydd wedi'u cynllunio i wasanaethu anghenion addysgol ac academaidd yr ardal honno. Yn yr Unol Daleithiau, er enghraifft, mae yna colegau cymunedol yng Nghaliffornia ac y mae rhagor hefyd yn Texas.

Beth yw Colegau Cymunedol yn Ontario?

Mae colegau cymunedol yn Ontario yn sefydliadau addysgol ôl-uwchradd sydd wedi'u cynllunio i gynnig cymwysterau sy'n cymryd ychydig fisoedd i ddwy flynedd i'w cwblhau. Mae'r colegau cymunedol hyn yn cynnig tystysgrifau, diplomâu, a graddau cyswllt i'r rhai na allant ymrwymo i raglen radd pedair blynedd mewn prifysgol.

Mae colegau cymunedol yn Ontario wedi'u cynllunio'n gyfartal i wasanaethu'r gymuned a hyfforddi ac arfogi myfyrwyr, trwy ei amrywiaeth o gynigion rhaglen, â sgiliau ymarferol a fydd yn eu cael yn syth i ddechrau gweithio. Mae colegau cymunedol yn gwneud llawer llai o ddamcaniaethau a llawer iawn o bethau ymarferol i'ch paratoi'n gyflym ar gyfer y gweithlu.

Os ydych chi eisiau dysgu gwaith coed, gwaith maen, a sgil galwedigaethol arall neu ddod yn gynorthwyydd meddygol, coleg cymunedol yw'r lle gorau i gael y sgiliau hyn. Byddwch hefyd yn cael cymhwyster achrededig ar gyfer unrhyw un o'r rhaglenni y byddwch yn eu cwblhau. Bydd cymhwyster yn cynyddu eich siawns o gael cyflogaeth.

A yw Colegau Cymunedol yn Ontario yn Derbyn Myfyrwyr Rhyngwladol

Oes, mae yna ychydig o golegau cymunedol yn Ontario sy'n derbyn myfyrwyr rhyngwladol. Mae Coleg Humber yn goleg cymunedol yn Ontario ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol. Mae colegau cymunedol eraill yng Nghanada yn derbyn myfyrwyr rhyngwladol. Neu gallwch edrych ar y rhestr o colegau cymunedol hyfforddiant isel yn yr UD ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol efallai y dewch chi o hyd i ysgol sy'n gweddu i'ch anghenion academaidd.

Gofynion Derbyn ar gyfer Colegau Cymunedol yn Ontario

Mae'r gofynion derbyn ar gyfer colegau cymunedol yn Ontario yn amrywio o ysgol i ysgol ac yn ôl y rhaglen hefyd. Fodd bynnag, dyma restr o'r gofynion cyffredinol y mae'n rhaid i chi eu meddu cyn y gallwch ddechrau gwneud cais am un o'r colegau cymunedol yn Ontario.

Y gofynion hyn yw:

  1. Rhaid i ymgeiswyr fod wedi cwblhau Diploma Ysgol Uwchradd Ontario (OSSD) neu'r hyn sy'n cyfateb iddo gyda'r gofynion academaidd lleiaf.
  2. Gall ymgeiswyr nad oes ganddynt OSSD neu'r hyn sy'n cyfateb iddo ond sydd dros 21 oed neu'n hŷn fod yn gymwys i wneud cais fel ymgeisydd aeddfed.
  3. Llythyrau argymhellion
  4. Efallai y bydd angen profiad blaenorol yn dibynnu ar y rhaglen
  5. Sampl traethawd neu ysgrifennu
  6. Trawsgrifiadau academaidd o sefydliadau a fynychwyd yn flaenorol
  7. Sgoriau profion hyfedredd iaith Saesneg

Cofiwch, mae'r gofynion derbyn hyn yn sylfaenol ac efallai y bydd mwy. I gael y rhestr ofynion gyflawn, ewch i wefan eich coleg cymunedol dewisol yn Ontario a gwiriwch am y gofynion hyn eich hun, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn, neu ewch i'r ysgol eich hun os yw'n agos atoch chi.

colegau cymunedol yn Ontario

Colegau Cymunedol Gorau yn Ontario

Mae tua 25 o golegau cymunedol yn Ontario ond pa rai sy'n cael eu graddio neu eu cydnabod fel y gorau? Daliwch ati i ddarllen i ddarganfod…

1. Coleg Conestoga

Ar fy rhestr gyntaf o golegau cymunedol yn Ontario mae Coleg Conestoga yn Kitchener, Ontario, Canada. Mae'r coleg cymunedol hwn yn un o'r colegau sy'n tyfu gyflymaf yn Ontario ac yn arweinydd mewn addysg polytechnig.

Gall hyn fod yn gredadwy o weithrediadau'r ysgol, mae gan y labordai offer o'r radd flaenaf i ysbrydoli dysgu ac mae ganddyn nhw hefyd blatfform ar-lein unigryw sy'n cynnig cyrsiau a rhaglenni 100% ar-lein.

Yn Conestoga, gallwch ddod o hyd i fwy na 200 o raglenni amser llawn ar draws amrywiol feysydd astudio ac yn cynnig mwy na 15 gradd. Gallwch hyd yn oed ddod o hyd i rai rhaglenni gradd baglor 3 a 4 blynedd yn Conestoga.

Gallwch ddilyn rhaglen amser llawn neu ran-amser trwy Conestoga Online – platfform dysgu ar-lein y coleg.

Yn olaf, mae Conestoga yn derbyn myfyrwyr rhyngwladol.

Ymweld â Choleg Conestoga

2. Coleg y Canmlwyddiant

Mae Centennial College yn un o'r colegau cymunedol gorau yn Ontario gyda changhennau mewn gwledydd fel Soth Korea, Tsieina, India, a Brasil i wasanaethu cymaint o fyfyrwyr â phosibl a chreu effaith yn y sector addysg.

Mae'r coleg yn cynnig rhaglenni a gydnabyddir gan ddiwydiant mewn ystod eang o ddisgyblaethau mewn fformatau astudio amser llawn a rhan-amser y gallwch benderfynu eu cymryd ar-lein neu ar y campws.

Gyda'i arddull addysgu trwy brofiad o'r radd flaenaf a'i labordai modern, mae myfyrwyr yn cael eu harfogi â sgiliau ymarferol a phrofiad byd go iawn sy'n eu gadael yn barod i ymuno â'r gweithlu a dod yn llwyddiannus waeth beth fo'u llwybr gyrfa. Mae croeso i fyfyrwyr rhyngwladol wneud cais ac mae opsiynau cymorth ariannol ar gael i bob myfyriwr.

Ymweld â Choleg y Canmlwyddiant

3. Coleg Algonquin

Mae Coleg Algonquin yn un o'r colegau cymunedol gorau yn Ontario gyda thri champws yn Ottawa, Penfro, a Perth, mae'r rhain yn lleoliadau eraill yn Ontario. Mae'r coleg wedi'i drefnu'n 14 o ysgolion a sefydliadau sy'n cynnig ystod eang o raglenni academaidd sy'n cwmpasu gwahanol feysydd. AC Ar-lein yw ei lwyfan dysgu ar-lein sy'n cynnig ystod eang o raglenni amser llawn a rhan-amser y gallwch eu cwblhau ar-lein.

Gallwch ddod o hyd i raglenni fel baglor mewn cyfathrebu marchnata digidol, archwilio cartref, astudiaethau rheoli prosiect, cynorthwyydd milfeddygol, nyrs gofrestredig, a llawer mwy. Mae mwy na 400 o raglenni i wneud cais amdanynt. Mae Coleg Algonquin hefyd yn derbyn myfyrwyr rhyngwladol ac yn darparu opsiynau cymorth ariannol i bob myfyriwr.

Ymweld â Choleg Algonquin

4. Coleg Ffleming

Mae Coleg Fleming yn un o'r colegau cymunedol yn Ontario gyda phedwar campws: Campws Sutherland yn Peterborough, Campws Frost yn Lindsay, Campws Haliburton, a Champws Cobourg. Mae Fleming hefyd yn cynnig ystod eang o raglenni galwedigaethol sy'n arwain at ardystiadau a diplomâu yn ogystal â rhaglenni gradd.

Gallwch benderfynu mynd am yr opsiwn astudio amser llawn neu ran-amser naill ai ar-lein neu ar y campws. Derbynnir myfyrwyr rhyngwladol ac mae cymorth ariannol ar gael i fyfyrwyr cymwys. Bydd angen i chi gael perfformiad academaidd rhagorol i ennill ysgoloriaeth yn Fleming.

Ymweld â Choleg Fleming

5. Coleg Durham

Mae Coleg Durham yn un o'r colegau cymunedol gorau yn Ontario gyda champysau yn Oshawa a Whitby. Mae'r campysau hyn yn amgylchedd dysgu diogel a bywiog sy'n ysgogi dysgu. Mae gan y coleg raglen helaeth sy'n cynnig opsiynau ar-lein ac ar y campws y gallwch eu cwblhau fel myfyriwr amser llawn neu ran-amser.

Mae DC wedi'i threfnu'n naw ysgol lle cynigir ei rhaglenni sy'n cael eu gyrru gan y farchnad. Mae myfyrwyr yma wedi'u hyfforddi a'u harfogi â sgiliau y mae galw amdanynt i'w gwneud yn “gacennau poeth” yn y gweithlu. Mae croeso i fyfyrwyr rhyngwladol wneud cais cyn belled â'u bod yn bodloni'r gofynion derbyn.

Ymweld â Choleg Durham

6. Coleg Seneca

Nid dim ond un o'ch colegau cymunedol nodweddiadol yn Ontario yw Coleg Seneca. Mae'r coleg hwn yn cynnig rhaglenni arloesol mewn hedfan, TG, a'r gwyddorau iechyd, graddau meistr, tystysgrifau graddedig ar gyfer gweithwyr proffesiynol, diplomâu, tystysgrifau, micro-gymhwysterau, a llwybrau academaidd eraill.

Yn Seneca, mae myfyrwyr yn dysgu trwy brofiad byd go iawn i'w paratoi'n well ar gyfer bywyd llwyddiannus ar ôl ysgol.

Cynigir rhaglenni mewn fformatau astudio amser llawn a rhan-amser ac mae croeso i fyfyrwyr rhyngwladol wneud cais. Ni chynigir cyrsiau ar-lein yn Seneca.

Ymweld â Choleg Seneca

7. Coleg Humber

Os ydych chi'n chwilio am goleg cymunedol sy'n canolbwyntio ar ymchwil yng Nghanada, Coleg Humber yw lle rydych chi am wneud cais. Mae Humber yn cynnig ystod eang o raglenni academaidd sy'n arwain at radd Anrhydedd, diploma, tystysgrif graddedig, diploma, diploma uwch, a thystysgrif. Mae rhaglen i bawb gan gynnwys myfyrwyr rhyngwladol.

Gallwch fynd ar daith rithwir o amgylch y campws neu ymweld â'r campws eich hun ar y diwrnodau ymweld i weld yr amgylchedd a chadarnhau ei fod yn ffitio'n dda i chi.

Ymweld â Choleg Humber

8. Coleg Sioraidd

Mae Coleg Sioraidd yn un o'r colegau cymunedol gorau yn Ontario. Mae mwy na 130 o raglenni amser llawn ar gael yn Georgian, yn ogystal â, rhaglenni addysg barhaus ar gyfer gweithwyr proffesiynol. Mae yna hefyd raglenni ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a llwyfan dysgu ar-lein ar gyfer y rhai y mae'n well ganddynt ddysgu o gysur eu cartref neu sydd â ffordd brysur o fyw.

I wneud cais am Georgian, mae angen i chi ddod o hyd i'ch rhaglen ddewisol, cwrdd â'r gofynion derbyn penodol ar gyfer y rhaglen honno, cyflwyno'ch ceisiadau ar-lein, anfon eich dogfennau, ac olrhain eich cais.

Rhaid i chi anfon eich cais yn gynnar i gynyddu eich siawns o gael eich derbyn. Mae croeso hefyd i fyfyrwyr rhyngwladol wneud cais am unrhyw un o'r rhaglenni o'u dewis ac opsiwn dysgu sy'n gweddu orau iddynt.

Ymweld â Choleg Sioraidd

9. Coleg Niagara

Mae Coleg Niagara wedi'i leoli yn Ne Ontario ac fe'i sefydlwyd ym 1967 fel coleg cyhoeddus celfyddydau a thechnoleg gymhwysol. Mae gan y coleg bedwar campws yn Welland, Niagara-on-the-lake, Taif yn Saudi Arabia, a Toronto. Yma, fe welwch fwy na 130 o raglenni gradd academaidd, diplomâu a rhaglenni proffesiynol.

Gallwch ddilyn unrhyw raglen o'ch dewis naill ai mewn fformatau rhan-amser neu amser llawn. Mae croeso i fyfyrwyr rhyngwladol wneud cais am unrhyw raglen o'u dewis ar unrhyw un o'r campysau.

Ewch i wefan Coleg Niagara

10. Coleg Teyrngarol

Mae Coleg Teyrngarol yn un o'r colegau cymunedol gorau yn Ontario. Mae'n goleg iaith Saesneg a sefydlwyd ym 1967 ac sydd wedi'i leoli yn Belleview, Ontario, Canada. Os ydych chi'n chwilio am goleg bach, yna mae Coleg Teyrngarol ar eich cyfer chi. Mewn colegau bach, mae dosbarthiadau bach a digon o adnoddau i fynd o gwmpas ar gyfer pob myfyriwr.

Mae mwy na 100 o raglenni yn y coleg cymunedol bach hwn. Mae rhaglenni’n amrywio o baragyfreithiol a nyrsio (BSc) i newyddiaduraeth a thechnegydd peirianneg sifil. Yn Teyrngarwyr, mae rhaglen i bawb. Mae croeso i fyfyrwyr rhyngwladol wneud cais.

Ymweld â Choleg Teyrngarol

11. Coleg Canadore

Agorodd Coleg Canadore ei ddrysau ym 1967 ac ers hynny maent wedi bod yn cynnig rhaglenni academaidd arloesol o safon mewn ystod eang o feysydd astudio. Mae'r coleg yn canolbwyntio ar lwyddiant myfyrwyr, rhagoriaeth rhaglenni a gwasanaeth, cysylltiad â chymuned, cynaliadwyedd ac arloesi. Mae tua 1,000 o fyfyrwyr yn graddio o Ganadore bob blwyddyn.

Mae rhaglenni amser llawn a rhan-amser ar gael sy'n ymestyn i brentisiaethau, credydau deuol, hyfforddiant corfforaethol, ac offrymau arbenigol.

Ymweld â Choleg Canada

12. Coleg y Cydffederasiwn

Dyma un o'r colegau cymunedol gorau yn Ontario lle gallwch ddod o hyd i raglenni a chyrsiau ymarferol a gynigir ar draws ei 9 campws i fwy na 7600 o fyfyrwyr amser llawn a rhan-amser bob blwyddyn. Mae'r Cydffederasiwn yn cynnig rhaglenni diploma, tystysgrif a phrentisiaeth mewn hedfan, iechyd, adnoddau naturiol, celfyddydau'r cyfryngau, gwasanaethau amddiffynnol, crefftau medrus, technoleg peirianneg, busnes, gwasanaeth cymunedol, a chynhenid.

Mae Coleg y Cydffederasiwn hefyd yn cynnig rhaglenni addysg o bell ar gyfer yr hyn y tu allan i Ontario sydd am gofrestru yn y rhaglenni, yn ogystal â, rhaglenni addysg barhaus. Gall myfyrwyr rhyngwladol wneud cais yma hefyd.

Ymweld â Choleg y Cydffederasiwn

13. Coleg Mohawk

Sefydlwyd Coleg Mohawk ym 1966 fel coleg cyhoeddus celfyddydau cymhwysol a thechnoleg yn Hamilton. Oherwydd ei gynnig rhaglen o safon a'i arddull addysgu trwy brofiad, mae wedi'i restru ymhlith y colegau cymunedol gorau yn Ontario.

Mae gan y coleg dri phrif gampws yn Fennell, Stoney Creek, a Sefydliad Gwyddorau Iechyd Cymhwysol Mohawk-McMaster ym Mhrifysgol McMaster.

Mae Coleg Mohawk wedi'i drefnu'n 5 cyfadran sydd yn gyfan gwbl yn cynnig mwy na 130 o raglenni ôl-uwchradd a phrentisiaeth. Mae addysg barhaus a rhaglenni ar-lein hefyd ar gael i weithwyr proffesiynol a myfyrwyr ledled y byd.

Mae pob rhaglen yn arwain at naill ai tystysgrif, diploma, gradd neu brentisiaeth. Derbynnir myfyrwyr rhyngwladol yma hefyd.

Ymweld â Choleg Mohawk

14. Coleg y Gogledd

Ar fy rhestr olaf o'r colegau cymunedol gorau yn Ontario mae'r Northern College. Os ydych chi'n chwilio am goleg cymunedol mawr yn Ontario yna mae Northern College ar eich cyfer chi. Mae mwy na 1,500 o fyfyrwyr amser llawn wedi cofrestru'n flynyddol tra bod cofrestriad addysg rhan-amser a pharhaus dros 11,000 o fyfyrwyr.

Mae gan y coleg bedwar campws hefyd yn Timmins, Kirkland Lake, Moosonee, a Temiskaming Shores (Haileybury).

Mae mwy na 50 o raglenni'n cael eu cynnig yng Ngholeg y Gogledd y gallwch chi eu cymryd ar-lein, yn bersonol, neu mewn fformatau hybrid. Mae rhaglenni addysg barhaus a dysgu o bell ar gael hefyd. Derbynnir myfyrwyr rhyngwladol hefyd mewn rhai rhaglenni dethol.

Ymweld â Choleg y Gogledd

Mae hyn yn cloi'r rhestr o golegau cymunedol gorau yn Ontario a gobeithio eu bod wedi bod o gymorth. I ddysgu mwy am yr ysgolion, ewch i'r dolenni priodol a chysylltwch â'r swyddfa dderbyn os oes angen.

Colegau Cymunedol yn Ontario - Cwestiynau Cyffredin

Faint o golegau cymunedol sydd yn Ontario?

Mae 24 o golegau cymunedol yn Ontario

A yw coleg cymunedol am ddim yn Ontario?

Nid yw colegau cymunedol yn Ontario yn rhad ac am ddim heblaw eich bod chi'n cael ysgoloriaeth a fydd yn helpu i ariannu'ch addysg.

Argymhellion

Gweler Fy Erthyglau Eraill

Mae Thaddaeus yn brif greawdwr cynnwys yn SAN gyda dros 5 mlynedd o brofiad ym maes creu cynnwys proffesiynol. Mae wedi ysgrifennu sawl erthygl ddefnyddiol ar gyfer prosiectau Blockchain yn y gorffennol a hyd yn oed yn ddiweddar ond ers 2020, mae wedi bod yn fwy gweithgar wrth greu canllawiau i fyfyrwyr sydd am astudio dramor.

Pan nad yw'n ysgrifennu, mae naill ai'n gwylio anime, yn gwneud pryd blasus, neu'n sicr yn nofio.

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.