Y 10 Coleg Gorau yn Llundain ar gyfer Cerddoriaeth

Cerddoriaeth yw un o’r ychydig weithgareddau dynol sy’n cael eu caru gan bawb ac mae colegau yn Llundain ar gyfer y rhai sy’n hoff o gerddoriaeth sy’n eu dysgu sut i harneisio eu doniau a’u potensial mewn cerddoriaeth a chreu cerddoriaeth i rannu gyda’r byd yr hyn sy’n canu o fewn eu heneidiau.

Mae'n anhygoel faint o addysg sydd wedi datblygu ers i mi fod yn blentyn. Nid oedd gennym ni gyfrifiaduron na ffonau bryd hynny, felly roedd popeth yn cael ei wneud gan ddefnyddio papur, pensiliau, a beiros, yn enwedig gwaith ysgol.

Fodd bynnag, mae'r tirwedd addysgol wedi newid yn aruthrol, a bellach mae gan blant fynediad i liniaduron a ffonau smart Android. Yn wir, mae dyfodiad y dyfeisiau hyn wedi gwneud bywyd yn llawer haws.

Mae addysg yn hollbwysig i blant yn yr oes ddigidol sydd ohoni. Mae plant heddiw yn hoffi dysgu trwy dechnoleg, ac er gwaethaf eu diffyg profiad, maent yn rhyfeddol o ddeallus mewn technoleg. Efallai y bydd pobl nawr yn gwireddu eu huchelgeisiau heb dorri'r arian parod na mynd trwy gyfres hir o reoliadau a chamau.

Mae dysgu ar-lein wedi dod yn safon y dyddiau hyn, diolch i ddatblygiad cyflym technoleg ddigidol. Nid yw dosbarthiadau traddodiadol, lle rydych chi'n talu'n fisol neu'n wythnosol ac yn eistedd wyneb yn wyneb â hyfforddwr i ddysgu sgil, ar gael mwyach.

Mae dosbarthiadau cerddoriaeth ar-lein yn lle gwych i ddechrau p'un a oes gan eich plentyn ddiddordeb mewn astudio cerddoriaeth neu chwarae offeryn cerdd. Gwersi cerddoriaeth ar-lein, yn ogystal ag a amrywiaeth o raglenni ar-lein eraill, yn hygyrch heddiw.

Mae cerddoriaeth yn dechneg artistig i hybu cynhyrchiant, creadigrwydd a hwyliau eich plentyn. Mae'n helpu pobl i ddefnyddio cerddoriaeth i gyfathrebu eu hunain a'u teimladau.

Mae dysgu cerddoriaeth yn debyg i ddysgu iaith newydd, ac mae astudiaethau'n dangos bod plant sy'n dod i gysylltiad ag iaith newydd yn gynnar mewn bywyd yn dysgu'n gyflymach.

Trodd llawer o athrawon cerdd at roi gwersi cerddoriaeth ar-lein fel dull o ychwanegu at eu hincwm tra hefyd yn addysgu plant ac oedolion sydd â diddordeb mewn astudio cerddoriaeth fel sgil neu ddifyrrwch yn ystod y cyfnod cau. O ran dysgu ar-lein, nid yw cerddoriaeth ar ei phen ei hun. Gallwch hefyd gymryd nifer o gyrsiau eistedd gartref er hwylustod eich cartref eich hun.

Mae canu neu wneud lleisiol ac offerynnol nid yn unig yn hanfod cerddoriaeth, mae yna natur artistig sy'n dod gyda symud i'r curiadau, mae dawnsio hefyd yn gategori o gerddoriaeth ac mae yna symudiadau dawns amrywiol gydag enwau gwahanol ar hyd yr oesoedd, ond mae yna hefyd ffyrdd amrywiol o ddysgu sut i ddawnsio ac ar-lein yno yn ddosbarthiadau rhad ac am ddim sy'n dysgu sut i ddawnsio yn Zumba.

Nawr y tu allan i'r rhyngrwyd mae parthau a gweinyddwyr yn ysgolion dawnsio lle gall pobl fynd yn bersonol a dysgu'n uniongyrchol sut i symud eu cyrff fel yr ysgolion dawns hynny sydd wedi'u lleoli yn Lagos Nigeria, mae gan Nigeria hanes a diwylliant dawns cyfoethog ac mae Nigeriaid wedi cymryd y diwydiant cerddoriaeth byd-eang gan storm gyda lleisiau cyfoethog a symudiadau dawns sydd wedi ysgogi rhai o yr ysgolion dawns gorau yn y byd i fyny eu gêm i beidio â chael eu gadael ar ôl gan ddawn pur.

I’r perwyl hwn, mae’r rhai sy’n hoff o gerddoriaeth wedi bod yn chwilio am y colegau gorau yn Llundain ar gyfer cerddoriaeth, lle gallant hogi eu sgiliau dawnsio a chanu wrth i’r gystadleuaeth fyd-eang barhau i gael ei chynhesu gan unigolion sydd wedi’u bendithio’n aruthrol â gwallgof. symudiadau dawns a lleisiau gwallgof.

Mae hyn yn awr yn codi'r cwestiwn;

Ble alla i Astudio Cerddoriaeth yn Llundain?

Gellir astudio cerddoriaeth yn unrhyw un o’r colegau yn Llundain ar gyfer cerddoriaeth a phrifysgolion cerdd a nodir isod, mae’n dda nodi nad yw hon yn rhestr helaeth gan y byddem yn trafod yn llawn y 10 coleg gorau yn Llundain ar gyfer cerddoriaeth;

  • Goldsmiths, Prifysgol Llundain.
  • Prifysgol Dinas Llundain.
  • Sefydliad BIMM.
  • Coleg Cyfryngau Creadigol Llundain.
  • Prifysgol Dwyrain Llundain.
  • Sefydliad Perfformio Cerddoriaeth Gyfoes (ICMP).
  • Conservatoire Cerdd a Dawns Trinity Laban.
  • Ysgol Gerdd a Drama y Guildhall.

Ydy Llundain yn Lle Da i Ddysgu Cerddoriaeth?

Mae cwmni addysg uwch QS, sy’n gyfrifol am y World University Rankings blynyddol, wedi enwi Llundain fel y ddinas fwyaf yn y byd ar gyfer myfyrwyr addysg uwch, yn ôl arolwg barn o 85,000 o fyfyrwyr. Mae ansawdd bywyd, fforddiadwyedd, a'r farchnad gyflogaeth leol i gyd yn feini prawf a ystyrir yn y safleoedd.

Canmolwyd Llundain am ei hopsiynau diwylliannol, economaidd ac addysgol rhagorol, yn ogystal â'i henw da fel lle gwych i gwrdd â'r diwydiant a dod o hyd i swydd. Cafodd ei ganmol hefyd am fod yn groesawgar i fyfyrwyr rhyngwladol a darparu rhagolygon swyddi i raddedigion.

Mae’n deilwng nodi bod cerddoriaeth yn dod o’r ysbrydoliaeth sy’n ymchwyddo o ddwfn o fewn yr enaid a lle sy’n darparu cymaint o wybodaeth, ac emosiwn i’r meddwl. Mae’n sbarduno symffoni alaw sy’n plesio’r glust yn Llundain, ac mae hefyd yn lle perffaith i ddysgu sut i ddod â’r synau o’ch mewn i glustiau’r cyhoedd sy’n eu cael i symud eu traed.

A yw Ysgolion Cerddoriaeth yn Llundain yn Derbyn Myfyrwyr Rhyngwladol?

Ydy, mae colegau yn Llundain ar gyfer cerddoriaeth wedi cael ac yn dal â hanes hir, cyfoethog o dderbyn myfyrwyr o wahanol rannau o'r byd. Er enghraifft, cymerwch y Coleg Cerdd Brenhinol sy'n cael ei ystyried yn gymuned wirioneddol ryngwladol o fewn y colegau yn Llundain ar gyfer myfyrwyr cerddoriaeth gan fod hanner ei fyfyrwyr yn hanu o wledydd y tu allan i'r DU a'u bod yn dod o fwy na 50 o wledydd.

Yn awr, heb oedi pellach, yr wyf yn cyflwyno y;

Colegau Cerdd yn Llundain

Y 10 Coleg Gorau yn Llundain ar gyfer Cerddoriaeth

1. Goldsmiths, Prifysgol Llundain

Mae Goldsmiths yn gampws ymchwil celf ryddfrydol yng nghymdogaeth brysur New Cross yn Ne Llundain ac mae'n aelod-sefydliad o Brifysgol Llundain, sy'n ei gwneud yn aelod o'r colegau gorau yn Llundain ar gyfer cerddoriaeth. Mae pwrpas yr ysgol yn cynnwys arloesi, meddwl cydweithredol, a chyfranogiad cymunedol.

Goldsmiths oedd y sefydliad cyntaf yn y DU i ddatblygu cyfleuster cerddoriaeth electronig ym 1968, ac mae’n parhau i fod yn arloeswr ym maes ymchwil ac ymarfer cerddoriaeth electronig. Mae'r rhaglen, sydd â'i label recordio a'i stiwdios recordio masnachol, hefyd yn pwysleisio ethnogerddoreg a phynciau damcaniaethol eraill sy'n cael eu gyrru gan ymchwil.

Mae Goldsmiths yn gwahaniaethu ei hun oddi wrth raglenni gradd cerddoriaeth eraill trwy gynnig amrywiaeth o opsiynau israddedig. Gall israddedigion ddilyn graddau BMus mewn Cerddoriaeth Boblogaidd, Cerddoriaeth Electronig, Cyfrifiadura a Thechnoleg yn ogystal â'r BMus mewn Cerddoriaeth.

Mae graddau MA ac MMus mewn cyfansoddi, ethnogerddoreg, ymchwil cerddoriaeth boblogaidd, celfyddydau sonig, a phynciau eraill yn adeiladu ar y meysydd hynny. Mae MA mewn Entrepreneuriaeth Greadigol a Diwylliannol: Llwybr Cerdd yn cyfuno prosesau creadigol a masnachol, gan alluogi myfyrwyr i sefydlu eu strategaethau marchnata ar gyfer eu galluoedd cerddorol.

P'un a yw myfyrwyr eisiau bod yn gerddorion, yn atwrneiod adloniant, yn beirianwyr recordio, neu'n haneswyr cerddoriaeth, mae Goldsmiths yn cynnig y rhaglen a'r adnoddau i'w helpu i lwyddo.

ENROLL NAWR

2. Prifysgol Dinas Llundain

Mae The Sound Studios at City, sydd wedi'i lleoli ym Mhrifysgol Dinas Llundain, yn cadw perthynas gref â'r gerddoriaeth electronig y mae The Studios yn adnabyddus amdani, tra hefyd yn darparu amrywiaeth eang o raglenni gradd fel rhan o'r colegau yn Llundain ar gyfer cylched cerddoriaeth. .

Mae BMus mewn Cerddoriaeth a BSc mewn Cerddoriaeth, Sain a Thechnoleg i Israddedigion yn ddwy raglen gradd israddedig. Ar bob lefel astudio, mae fformat addysgu amrywiol yn cynnwys darlithoedd, seminarau, gweithdai, a thiwtorialau un-i-un.

Mae ysgoloriaethau ar gyfer cyflawniad academaidd yn helpu i dalu costau dysgu, a chanfu arolwg o raddedigion diweddar fod 87 y cant yn gweithio yn y proffesiwn neu'n dilyn addysg ychwanegol o fewn chwe mis ar ôl graddio.

Mae'r nodweddion hyn, ynghyd â meysydd astudio niferus yr ysgol a phosibiliadau datblygiad proffesiynol, yn gwneud City yn opsiwn ymarferol i fyfyrwyr cerddoriaeth, gan gyflawni eu nodau academaidd, perfformiad a gyrfa.

Mae MA mewn Cerddoriaeth drwy Ymchwil yn cyfuno elfennau o hanes cerddoriaeth, cyfansoddi, a pherfformiad mewn rhaglen i raddedigion. Mae'r Ph.D. ac mae graddau MPhil wedi'u teilwra i anghenion a diddordebau ymgeiswyr gradd, gan gynnwys gofynion thesis ar gyfer cerddoregwyr a phortffolios ar gyfer cyfansoddi offerynnol a lleisiol, yn ogystal â meysydd eraill sy'n ymwneud â pherfformio.

Mae Moderniaeth mewn Cerddoriaeth, Cerddoriaeth Eglwysig, Ethnogerddoleg Drefol, Cerddoriaeth a Sinema, Cerddoriaeth Bysantaidd a Chelf Roegaidd Fodern, a mwy oll yn feysydd o bwyslais ac ymchwil gan raddedigion.

ENROLL NAWR

3. Sefydliad BIMM

Mae cwricwlwm BIMM yn canolbwyntio ar y diwydiant cerddoriaeth ond nid yw'n benodol i genre. Ymhlith y cyn-fyfyrwyr mae cyfansoddwyr caneuon a pherfformwyr unigol, yn ogystal â cherddorion sesiwn, cynhyrchwyr a sgowtiaid.

Gall israddedigion ddewis o fwy na 15 o raglenni gradd gwahanol, gan gynnwys graddau BMus a BA. O gyfansoddi caneuon i farchnata, cerddoriaeth electronig i reoli digwyddiadau, mae rhaglenni arbenigol BIMM yn caniatáu i fyfyrwyr ganolbwyntio ar eu meysydd diddordeb wrth ennill profiad, gwybodaeth a hyder i ymuno â'r diwydiant cerddoriaeth cystadleuol ar ôl graddio.

Nid oes rhaid i rai myfyrwyr hyd yn oed aros tan raddio i ddechrau gweithio yn y diwydiant cerddoriaeth. Mae gweithwyr proffesiynol y diwydiant cerddoriaeth yn ymweld â'r ysgol ar gyfer Sesiynau Cyngor ac Arddangosfeydd Diwydiant i gwrdd â myfyrwyr, rhoi cyngor, a gweld talent sy'n dod i'r amlwg.

Ysgol Gerdd Drumtech Llundain oedd rhagflaenydd BIMM, a oedd yn ymroddedig i offerynnau taro. Dim ond un o'r llu o offerynnau sydd ar gael yn y 25 ystafell ymarfer ar y campws yw citiau drymiau.

Mae gan fyfyrwyr hefyd fynediad i Pirate Studios, cyfleuster recordio proffesiynol yr ysgol, sydd â gofodau ymarfer ychwanegol, stiwdios recordio, ac ardal DJ i fyfyrwyr ymarfer, creu a recordio eu cyfansoddiadau.

Er bod llawer o enwogion y diwydiant yn mynychu BIMM fel gwesteion, mae'r gyfadran fewnol yn cynnwys cynhyrchwyr ac artistiaid gweithredol fel Alec Storey a Bernard Butler. Gall BIMM roi'r sgiliau a'r cysylltiadau i fyfyrwyr sy'n barod i fynd ar y tonnau awyr. Gwneud sefydliad BIMM yn un o'r colegau gorau yn Llundain ar gyfer myfyrwyr cerdd i gyd yn rhedeg ar ei ôl.

ENROLL NAWR

4. Coleg Cyfryngau Creadigol Llundain

Gellir dadlau bod The Music Box, cyfleuster newydd sbon tebyg i giwbiau dyfodolaidd yn Ne Llundain ger London Bridge, yn gartref i un o’r colegau gorau yn Llundain ar gyfer cerddoriaeth ac fe’i nodir fel y Cyfryngau Creadigol. Mae The Music Box, a gafodd ei adeiladu i fodloni gofynion yr ysgol a’i myfyrwyr, yn cynnwys nid yn unig stiwdios recordio a labordai cyfrifiaduron, ond hefyd bar ac ardal berfformio o’r enw The Venue.

Pwrpas LCCM yw hyfforddi myfyrwyr nid yn unig ar gyfer proffesiynau mewn cerddoriaeth, ond hefyd i chwyldroi'r busnes cerddoriaeth trwy ei wneud yn fwy arloesol, cynhwysol a dyfeisgar. Mae myfyrwyr yn cael cwnsela gyrfa un-i-un, hyfforddiant diwydiant, a lleoliad gwaith trwy'r rhaglen hon. Mae LCCM yn galluogi myfyrwyr i weithio ar brosiectau a'u dosbarthu tra'u bod yn dal yn yr ysgol, diolch i'w adran A&R.

Mae LCCM wedi ymuno â Phrifysgol y Celfyddydau Creadigol i gynnig amrywiaeth o raglenni gradd newydd, gan gynnwys graddau israddedig a graddedig mewn perfformio a chynhyrchu cerddoriaeth, yn ogystal â graddau yn y busnes cerddoriaeth ac entrepreneuriaeth greadigol.

Gall myfyrwyr hefyd gymryd rhan mewn Technoleg Cerddoriaeth Fasnachol a Chyfansoddi Ffilm, Teledu a Gêm Fideo.

Mae myfyrwyr yn canmol LCCM am roi cyfle i archwilio materion yn fanwl a chymhwyso'r hyn y maent wedi'i ddysgu. Mae podlediad campws, Clwb Cyfansoddwyr Caneuon gyda chyngherddau, a rhaglen mentora cymheiriaid i gyd yn cael eu trefnu gan fyfyrwyr. Mae yna raddedigion llwyddiannus yn ochrau busnes a pherfformiad y diwydiant cerddoriaeth.

ENROLL NAWR

5. Prifysgol Dwyrain Llundain

Mae Prifysgol Dwyrain Llundain wedi'i lleoli yng nghanol prysurdeb ac adluniad y ddinas, mewn ardal ddiwylliannol amrywiol lle mae busnesau newydd digidol ac orielau celf yn cydfodoli, ac mae gwlypdir trefol mwyaf Ewrop (Waltham's tow) yn dod â'r awyr agored yn agos at ein dinas. campws.

Nod rhaglen yn Nwyrain Llundain yw paratoi myfyrwyr ar gyfer dyfodol cerddoriaeth. Gallai'r rhai sydd â hyfforddiant ffurfiol neu hebddo gael budd o'r llwybrau addysgol hyblyg. Mae myfyrwyr yn cael galluoedd penodol mewn cynhyrchu cerddoriaeth, dylunio sain, perfformio, ac ysgrifennu caneuon ar ôl cwblhau astudiaethau craidd mewn hanes a diwylliant cerddoriaeth.

Mae Dwyrain Llundain yn gosod myfyrwyr mewn gweithgorau llai ar gyfer hyfforddiant sgiliau ymarferol, er gwaethaf niferoedd dosbarth o tua 30 o ddisgyblion.

Mae’r cwricwlwm wedi’i strwythuro’n dair rhan: Blwyddyn Sylfaen, dwy flynedd o gyrsiau mewn cynhyrchu, techneg, a phrosiectau cydweithredol, a’r flwyddyn olaf, sy’n canolbwyntio ar brosiect ymchwil a pherfformiad sy’n dod i’r brig.

Gwahoddir myfyrwyr i gymryd rhan mewn microfusnesau yn y diwydiant cerddoriaeth fel rhan o fodiwlau Cyfoeth Meddwl y rhaglen i ddysgu sut i ddefnyddio’r sgiliau y maent yn eu caffael.

Mae myfyrwyr yn cael arweiniad ar sut i ymdrin â gofynion ffordd o fyw corfforol a meddyliol a hunanofal swydd greadigol wrth i'w graddau o gyfrifoldeb yn y gwahanol swyddi a gymerant yn y cyrsiau hyn ddatblygu.

ENROLL NAWR

6. Sefydliad Perfformio Cerddoriaeth Gyfoes (ICMP)

Mae'r Institute of Current Music Performance yn honni mai hi yw'r ysgol gerddoriaeth gyntaf yn Llundain i ddarparu cyrsiau cerddoriaeth gyfoes. Mae ICMP yn nodi bod mwy na 94 y cant o'i gyn-fyfyrwyr yn cael eu cyflogi neu eu cofrestru mewn rhaglenni addysg bellach o fewn chwe mis i raddio, er bod llawer o sefydliadau heddiw yn hyfforddi myfyrwyr ar gyfer proffesiynau cerddoriaeth ddiwydiannol a phroffesiynol.

Mae ICMP yn rhoi perthnasoedd diwydiant helaeth i fyfyrwyr y mae'r sefydliad wedi'u datblygu dros amser, yn ogystal ag enw da am gynhyrchu'r dalent orau. Mae cerddorion sy'n gweithio a swyddogion gweithredol y diwydiant cerddoriaeth yn rhan o'r gyfadran. Mae'r Fforwm Rheolwyr Cerddoriaeth yn cynnal ei ddosbarthiadau hyfforddi yn ICMP, gan alluogi rheolwyr artistiaid i fod yn agos at dalent myfyrwyr.

Gall myfyrwyr ddefnyddio Gwasanaeth Cyswllt Gyrfaoedd a Diwydiant Cerddoriaeth yr ysgol i dderbyn beirniadaeth greadigol, darganfod profiad gwaith a phosibiliadau gig, a hyrwyddo eu gwaith.

Yn 2021, lansiodd ICMP raglen BA newydd mewn Cynhyrchu Sain a Pheirianneg. Mae cyrsiau offerynnau lluosog, cyfansoddi caneuon a chynhyrchu hefyd ar gael. Gallai cerddorion sy'n gweithio elwa o raglenni a seminarau ardystio tymor byr nad ydynt yn radd.

ENROLL NAWR

7. Conservatoire Cerdd a Dawns Trinity Laban

Unodd Coleg Cerdd y Drindod a Chanolfan Ddawns Laban yn 2005 i ffurfio Conservatoire Cerdd a Dawns Trinity Laban. Sefydlwyd Coleg Cerdd gwreiddiol y Drindod yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac mae campws heddiw yn cynnwys adnewyddiad o Balas Greenwich yn yr 21ain ganrif, sy'n cyfuno cysyniadau esthetig hynafol a modern.

Mae rhaglenni gradd y Drindod yn darparu ar gyfer sbectrwm amrywiol o amcanion myfyrwyr. Gall myfyrwyr sydd â graddau amrywiol o sgiliau ac angen ddilyn BMus, MMus, neu MPhil/Ph.D. gradd. Mae'r Drindod hefyd yn cynnig cyrsiau datblygiad proffesiynol di-radd yn ogystal â rhaglenni addysgu a rhaglenni ardystio eraill.

Ar wahân i'r BMus, mae lefelau diploma eraill - Artist, Proffesiynol, a Graddedig - yn caniatáu i gerddorion ddilyn yr union faint o gyfarwyddyd sydd ei angen ar gyfer y llwybr gyrfa y maent ei eisiau. Mae meysydd astudio arbenigol y Drindod yn cynnwys cyfansoddi, llinynnau, jazz, allweddellau, chwyth, pres, ac offerynnau taro.

Mae’r Drindod yn ddewis addas ar gyfer astudiaethau Theatr Gerddorol, cwricwlwm ar wahân gyda chyfarwyddyd yn y ddau faes, diolch i’r uno â Chanolfan Ddawns Laban.

Mae Junior Trinity, rhaglen i blant iau, yn ehangu apêl yr ​​ysgol hyd yn oed yn fwy. Mae dosbarthiadau dydd Sadwrn mewn sgiliau lleisiol ac offerynnol ar gael i ddisgyblion 5 i 19 oed, a gall myfyrwyr hŷn gofrestru ar gyfer gwaith cwrs TGAU a Safon Uwch. Mae llawer o'r myfyrwyr hyn yn symud ymlaen i ystafelloedd gwydr ar draws y byd ar ôl y Drindod.

ENROLL NAWR

8. Ysgol Cerdd a Drama Neuadd y Dref

Mae myfyrwyr Neuadd y Ddinas yn mwynhau mynediad cyflym i un o ardaloedd theatr mwyaf deinamig y byd, sydd wedi'i lleoli'n agos at Ganolfan Barbican ar Filltir Ddiwylliannol Llundain. Mae gan yr ysgol hon sy'n uchel ei pharch fel un o'r Colegau Cerddoriaeth gorau yn Llundain bum lleoliad perfformio cyhoeddus, gan gynnwys chwech yn adeilad Silk Street, sy'n rhan o gyfadeilad y Barbican.

Mae Guildhall yn drydydd ymhlith ysgolion cerdd y DU gan y Guardian. Mae Cerddorfa Symffoni Llundain, Cerddorfa Symffoni’r BBC, y Tŷ Opera Brenhinol, a sefydliadau eraill yn cydweithio â’r ysgol i ddarparu seminarau, gweithdai, a chyfleoedd i fyfyrwyr berfformio mewn cyd-destun proffesiynol.

Mae myfyrwyr BMus Neuadd y Ddinas yn gorffen gradd pedair blynedd gyda phrif faes canolbwyntio naill ai mewn offeryn, astudiaethau llais, cyfansoddi, neu genres electronig neu jazz. Cynigir rhaglenni gradd mewn Perfformio a Chyfansoddi (MMus, MPerf, MComp), yn ogystal ag MPhil/DMus ac MPhil/Ph.D. opsiynau. Mae Prifysgol Neuadd y Ddinas yn darparu MA unigryw mewn Gwneud ac Ysgrifennu Opera, yn ogystal ag MA mewn Therapi Cerdd.

Mae Neuadd y Ddinas yn darparu cyrsiau byr ar-lein ac yn bersonol i oedolion a phlant, gan brofi ei hymroddiad i addysg cerddoriaeth gydol oes.

ENROLL NAWR

9. Academi Gerdd Frenhinol

Mae'r Academi Gerdd Frenhinol yn croesawu myfyrwyr sy'n chwilio am y colegau gorau yn Llundain ar gyfer cerddoriaeth ac sydd am wthio terfynau cerddoriaeth trwy gyfansoddi, perfformio neu ysgolheictod. Gall yr Academi Frenhinol, sy'n cael ei staffio gan gerddorion proffesiynol gweithgar, cyfansoddwyr, ac ysgolheigion cerdd, ddarparu cyngor arbenigol i ofynion ac amcanion unrhyw fyfyriwr.

Mae’r Academi Frenhinol yn cynnwys cwricwlwm ar wahân ar gyfer pob perfformiad offerynnol, gan gynnwys opera, organ, jazz, timpani, telyn, chwythbrennau, ac astudiaeth leisiol. Ynghyd â chwricwlwm cerddoriaeth Astudiaethau Academaidd nodweddiadol, mae'r sefydliad yn darparu traciau academaidd llai poblogaidd gan gynnwys Arwain a Pherfformio Hanesyddol.

Mae gan yr Academi Frenhinol hanes tair canrif. Talodd Franz Liszt ymweliad pan roddodd y Brenin Siôr IV y siarter. Mae Sinfonia'r ysgol wedi perfformio ar draws y byd, a dyma'r ystafell wydr gyntaf i gael ei label recordio.

I unrhyw un yn y proffesiwn cerddorol, mae cael ei sefydlu fel cydymaith, cymrawd neu aelod o'r Academi Frenhinol yn anrhydedd sylweddol.

Yn yr Academi Frenhinol, mae myfyrwyr yn cymryd rhan mewn sesiynau tiwtorial un-i-un a sesiynau grŵp bach. Mae'r dyluniad yn meithrin archwilio a meistrolaeth. Mae myfyrwyr yr Academi Frenhinol yn cael profiad addysgu ymarferol yn gweithio gydag Academi Agored yr ysgol fel rhan o'u datblygiad proffesiynol.

Gall myfyrwyr ddilyn graddau BMus a Mmus, er bod yr Academi Frenhinol yn cynnig hyfforddiant i bob math o gerddor. Mae rhaglenni blwyddyn sengl i fyfyrwyr sy'n cymryd seibiant o'u hastudiaethau, gweithdai a seminarau Datblygu Artistiaid, ac Academi Iau i gyd yn darparu mynediad i'r lefel uchaf o hyfforddiant cerdd.

Drwy addysgu ac anrhydeddu perfformwyr heddiw, mae’r Academi Frenhinol yn gweithredu fel stiwardiaeth ddiwylliannol, gan bontio’r bwlch rhwng cerddoriaeth y gorffennol a’r dyfodol. Mae bod yn fyfyriwr yn yr Academi Frenhinol fel bod yn rhan o hanes.

ENROLL NAWR

10. Y Coleg Cerdd Brenhinol

Ychydig o ysgolion yn y byd sydd ag enw mwy enwog na'r Coleg Cerdd Brenhinol. Daeth ar y brig ymhlith yr holl golegau perfformio yn Llundain am gerddoriaeth, hefyd y DU gyfan ac Ewrop, ac yn ail yn rhyngwladol, yn QS World University Rankings ar gyfer 2021.

Y Coleg Cerdd Brenhinol, a sefydlwyd ar ddiwedd y 1800au, oedd uwchganolbwynt y Dadeni Cerddorol Seisnig. Bu George Grove (o Grove’s Dictionary of Music and Musicians), y soprano enwog Jenny Lind, a’r cyfansoddwr Hubert Parry oll yn dysgu yn y coleg ac yn helpu i greu hanes cerddoriaeth.

Heddiw, mae’r Coleg Cerdd Brenhinol yn cynnig ystod gynhwysfawr o raddau israddedig, graddedig ac ymchwil sydd â’r nod o baratoi myfyrwyr ar gyfer dyfodol ym myd cerddoriaeth yn dechnegol ac yn ddeallusol.

Gall cerddorion sy'n gweithio wneud cais am gymrodoriaethau yn y Coleg Brenhinol i wella eu sgiliau creadigol ac ehangu eu rhwydwaith proffesiynol.

Mae'r Coleg Cerdd Brenhinol yn ddewis delfrydol i bob myfyriwr cerddoriaeth, gan gynnig cyfarwyddyd un-i-un, cyfleoedd perfformio, cysylltiadau proffesiynol hanfodol, a hyfforddiant gan weithwyr proffesiynol cerddoriaeth gorau'r byd.

Mae myfyrwyr yn gwerthfawrogi gweithio gyda sefydliadau fel Ysgol Ffilm Llundain, Performing Arts Vienna, a Conservatoire Cerddoriaeth Shanghai. Mae organ y Royal Albert Hall ar gael i fyfyrwyr bysellfwrdd. Mae siaradwyr nodedig fel Vladimir Ashkenazy a Vassily Petrenko yn arwain myfyrwyr.

Caiff myfyrwyr eu trochi mewn perfformiadau cerddorol lefel uchel mewn tri lleoliad perfformio a stiwdios o flaen y Royal Albert Hall. Mae gan fyfyrwyr hanes cerddoriaeth fynediad at gyfoeth o offerynnau hanesyddol, gan gynnwys 20 allweddell gynnar. Yn stiwdios RCM, mae'r ysgol hefyd yn cynnig y cyfleusterau recordio gradd fasnachol mwyaf cyfoes.

O Samuel Coleridge-Taylor i Benjamin Britten i Leopold Stokowski, ni allai unrhyw sefydliad frolio rhestr o gyn-fyfyrwyr mwy trawiadol. Mae gan ei amgueddfa 15,000 o offerynnau ac arteffactau hanesyddol eraill, ac mae ei lyfrgell yn adnodd ar gyfer hanes cerddoriaeth y Gorllewin.

ENROLL NAWR

Casgliad

Mae Llundain yn lle gwych ar gyfer addysg gan ei bod yn un o'r ychydig ddinasoedd yn y byd sydd â nifer uchel o fyfyrwyr rhyngwladol, mae'r rhai sy'n hoff o gerddoriaeth wedi'u swyno gan barchedig ofn Llundain a'i hanes cyfoethog a dyna pam mae domisil yn y 10 coleg gorau yn Llundain ar gyfer Cerddoriaeth.

Colegau yn Llundain ar gyfer Cerddoriaeth - Cwestiynau Cyffredin

A yw Ysgolion Cerddoriaeth yn Llundain yn Drud?

Mae Prifysgolion a Cholegau yn Llundain ar gyfer cerddoriaeth yn weddol ddrud a'r rhai drutaf yw'r Coleg Cerdd Brenhinol.

Argymhellion