50+ Jôcs A Straeon Cristnogol Doniol Glân

Dyma erthygl ar Jôcs Cristnogol doniol glân a straeon i wneud ichi ddod â'r “Ha” yn hallelwia allan, a hefyd achosi i'ch ochr hollti yn union fel y môr coch. Arhoswch, roeddech chi'n fy amau? Iawn, dilynwch fi'n agos wedyn i weld beth rwy'n ei ddweud.

Fel Cristion, efallai i chi hyd yn oed raddio o'r prifysgolion Cristnogol gorau UDA, rydych chi'n pendroni lle gallwch chi gael jôcs Cristnogol doniol i wneud i chi chwerthin yn uchel, edrych dim mwy. Rydych chi yn bendant yn y lle iawn.

Rywbryd yn ôl, tra roeddwn i'n ceisio darganfod rhai Cwestiynau dibwys o'r Beibl, roedd yn ymddangos mor galed bod angen rhywbeth arnaf i oeri fy nerfau a gwneud i'r egni lifo, a wyddoch chi beth ges i?

Ydy, mae eich dyfalu'n gywir. Fi jyst yn defnyddio fy apps beibl sain i wrando ar rai jôcs Cristnogol doniol a wnaeth i mi chwerthin fel erioed o'r blaen.

Efallai y byddwch yn cymryd cyrsiau beiblaidd ar-lein rhad ac am ddim neu hyd yn oed mynychu un o'r prifysgolion Cristnogol gorau yng Nghanada, ond efallai na fydd y jôcs Cristnogol doniol hyn yr wyf ar fin eu rhannu â chi i'w gweld yno.

Ydych chi'n meddwl gweithio yn un o'r swyddi straen isel yw'r unig ffordd i gael hwyl? Arhoswch nes i chi gymryd rhan mewn jôcs a straeon Cristnogol doniol.

Er bod pobl yn dweud bod yna cwestiynau am Dduw a'r Beibl na ellir eu hateb. Wel, rwy'n meddwl os ydych chi'n graddio o un o'r prifysgolion Cristnogol gorau yn y DU, dylech allu rhoi cynnig arnynt. Pwy a wyr, efallai y byddwch chi'n dal i'w hateb, gan gynnwys y jôcs Cristnogol doniol.

Ydych chi nawr yn barod am y reid?

Gallwch chi roi galwad i'r marchoglu o hyd oherwydd bydd angen help arnoch i godi o'r ddaear wrth i chi ddarllen trwy'r jôcs Cristnogol doniol hyn. Arhoswch! Dywedais wŷr meirch, nid calfari.

Roeddwn i eisiau dechrau nawr ar y jôcs Cristnogol doniol, ond gadewch imi ateb ychydig o gwestiynau a allai fod yn tarfu arnoch isod. Mae gennym hefyd erthygl ar Gwersi astudio Beiblaidd gyda chwestiynau ac atebion rhag ofn eich bod am edrych arno hefyd.

Ydy Jôcs yn Ddrwg i Gristnogion?

Nid yw jôcs, a siarad yn feiblaidd, yn ddrwg i Gristnogion ac eithrio mewn achosion lle mae'n cael ei ddefnyddio i fychanu neu ddiraddio rhywun arall. Fel Cristnogion, dylai ein geiriau ni bob amser adeiladu, ac nid bychanu.

Nawr, i atgyfnerthu ymhellach, mae diarhebion 17: 22 yn dweud “mae calon lawen yn feddyginiaeth dda, ond ysbryd gwasgedig yn sychu'r esgyrn”

Beth na ddylai Cristnogion cellwair yn ei gylch?

Yn gymaint â nad yw jôcs Cristnogol doniol yn ddrwg, mae'n bwysig gwybod bod yna ffin gan nad yw Cristnogion yn cymryd rhan mewn pob math o jôcs.

Ni ddylai Cristnogion gymryd rhan mewn jesting bras a jôcs amrwd. Hefyd, ni ddylai fod dim budreddi na sgyrsiau ffôl ymhlith y Cristnogion.

Jôcs A Storïau Cristnogol Doniol

Nawr fy mod wedi gwneud cyfiawnder â'ch cwestiynau uchod, gadewch i ni symud i mewn i'r jôcs a'r straeon Cristnogol glân doniol.

 • Fe wnes i daro i mewn i un o fy nghyd-ddisgyblion yn yr ysgol uwchradd, ac fe wnaeth hi fy nghamddeall i am Iesu Grist. Gwaeddodd hi, "Iesu, ai ti yw hwn?"
 • Mae'n well dychmygu bwyta Suya gyda ffrind a dalodd amdano na phrofiadol. Byddwch chi'n gofyn i Iesu, “Arglwydd ai dyma'r amser iawn i ddewis darn arall?”
 • Pan fyddwch chi eisiau cysgu gartref, rydych chi'n diffodd y radio bach. Ond pan fyddwch chi yn yr eglwys, yng nghanol 10 uchelseinydd yn ffrwydro yn eich clust, rydych chi'n cysgu'n dawel fel babi. Gelwir hyn yn waith meddal demonig.
 • Os nad oes gennych arian yn awr, ac os nad oes ots gennych gael ugain mil naira, anfonwch fanylion eich cyfrif yn gyflym fel y gallaf eu hychwanegu at fy mhwyntiau gweddi.
 • Ydych chi'n gwybod bod pidgin wedi'i ddefnyddio gyntaf yn y Beibl? Ewch i genesis 13:8 “Frodyr ydym ni”
 • Fel merch sy'n dwyn JOY, ni ddylai eich cariad ofyn am eich gweld yn y nos. Os ydyw, dywedwch wrtho, "Y mae llawenydd yn dyfod yn y bore"
 • Yn lle bwydo 5000 o bobl newynog fel y gwnaeth Iesu, mae llawer o fugeiliaid yn cael eu bwydo gan 5000 o bobl newynog. Ydw i'n dweud celwydd?
 • Weithiau, hoffwn y gall balans fy nghyfrif godi fel y gwnaeth Iesu.
 • Mae bron pob un o'r merched a geir ar rwydweithiau cymdeithasol yn brydferth, ond pan fyddwch chi'n cwrdd â nhw'n gorfforol, byddwch chi'n rhoi eich bywyd i Grist.
 • Pa fodd y bydd y traed na ddygasant chwi i'r eglwys, yn eich cario i'r nef ?
 • Nhw i mi: yn 25, dylech gael eich car eich hun, eich tŷ eich hun, busnes sefydledig, ac ati Me iddynt: ymlacio ffrindiau, mae Iesu dros 2000 o flynyddoedd oed ac yn dal yn nhy ei dad.
 • Dylai eglwysi orfodi rheolau sy'n atal y defnydd o apiau Beiblaidd. Mae rhai dynion yn gwirio sgôr bywydau.
 • Y dyddiau hyn, cyn i bobl rannu eu problemau gyda mi, rwy'n rhestru fy holl broblemau fy hun. Yna rydyn ni'n gweddïo dros ein gilydd yn y pen draw.
 • Ga i fynd i uffern? Nac ydw! Mae gan Satan y drefn atal honno yn fy erbyn o hyd.
 • Nid wyf erioed wedi gweld arysgrif ar garreg fedd yn dweud “bu farw oherwydd na wnes i anfon ymlaen at 10 o bobl”
 • Nid yw pawb sy'n gwirio i fyny ar chi mewn gwirionedd yn poeni. Mae rhai eisiau cadarnhau a weithiodd eu dewiniaeth.
 • Yr eiliad chwithig honno pan fyddwch chi'n eistedd wrth ymyl eich gwasgfa yn yr eglwys, yn sydyn, mae'ch brawd bach yn dangos ugain naira ar ei ddwylo… “Brawd, dywedodd mami y dylech chi ei ddefnyddio ar gyfer offrwm”
 • Annwyl arglwydd, dywedwch wrth yr angel sy'n gwneud fy nillad gwyn yn y nefoedd i'w wneud yn ffitio, nid fel yr un a welaf yn ffilmiau Nigeria. Ni allaf fod yn nhŷ fy nhad a bod yn gwisgo gŵn mamolaeth.
 • Ffydd yw pan fyddwch chi'n ddi-waith ond rydych chi'n gwisgo siwt ac yn cario bag dogfennau yn cerdded o gwmpas y gwaelod ac yn drysu'ch gelyn.
 • Mae Duw fel ocsigen. Ni allwch ei weld, ond ni allwch fyw hebddo. Byddwch yn ostyngedig!
 • Pan fydd dyn camera'r eglwys yn ffrind i chi, rydych chi'n ymddangos yn amlach ar sgrin yr eglwys na'r pregethwr.
 • Daeth fy mrawd yn ôl i'r tŷ gyda'i gariad ac mae wedi bod yn fy llygadu i adael y tŷ fel y gallant gael preifatrwydd. Dydw i ddim yn mynd i unman; Dydw i ddim yn cefnogi drwg.
 • Bydd y ffordd y bydd rhai pobl yn brysur yn cymryd nodiadau yn yr eglwys yn gwneud ichi feddwl eu bod am ei ddarllen yn nes ymlaen.
 • Pwynt gweddi rhai merched yw priodi dyn sy'n ofni Duw, ond bythefnos i mewn i'r briodas, maen nhw'n gofyn am iPhone yn lle Beibl y Brenin Iago.
 • Mae pob bore yn ddiwrnod arall i fynd allan i brysurdeb, fel arall, byddwch chi'n parhau i weiddi bob dydd Sul “Rwy'n DERBYN”
 • Gwnaeth Ruth ac Esther y symudiad cyntaf at y dynion a'u priododd. Nawr, nhw yw'r unig ferched sydd â llyfrau yn y Beibl. Fy chwaer, gollyngwch eich balchder!
 • Hapusrwydd yw pan fyddwch chi'n eistedd wrth ymyl eich landlord yn yr eglwys a heb dalu'ch dyled. Yna, mae’r gweinidog yn sydyn yn dweud wrthyt ti am ddweud wrth dy gymydog “mae Iesu wedi talu fy nyled yn llawn”
 • Pregethwch oherwydd eich bod wedi eich dewis, nid oherwydd eich bod yn ddi-waith.
 • Stopiwch wasgu'ch arian cyn ei roi yn y blwch offrwm, nid swyddog yw Duw.
 • Pan drodd gwraig LOT yn ôl a dod yn biler halen, pwy a drodd yn ôl i'w gadarnhau?
 • Nid oes dim byd tebyg i farwolaeth naturiol yn Nigeria. Pryd bynnag y bydd rhywun yn marw, gelyn sy'n gyfrifol amdano.
 • Fy chwaer, paid â gadael dy hun i gael dy dwyllo gan y dynion hyn. Nid yw pob dyn mewn siwtiau yn gyfoethog, mae rhai yn y côr.
 • Enw Facebook brenhines ladd yn 18 oed yw Mhiz Pwetty Chomzy. Yn 28, mae'n dod yn Boss Lady Chommy, ac yn 38, mae'n dod yn Chioma Jesus
 • Dywedasant na allaf byth garu rhywun nad wyf wedi'i weld, ond gwenais ac ymateb, nid wyf wedi gweld Duw, ond rwy'n ei garu.
 • Ydych chi erioed wedi dychmygu sut olwg fydd ar y byd os yw pobl yn ofni Duw yn yr un ffordd ag y maen nhw'n ofni milwyr?
 • Pan fydd eich cyn-enw yn ogoniant, a'r person rydych chi'n ei garu ar hyn o bryd yn ogoniant hefyd, mae'n golygu eich bod chi'n symud o ogoniant i ogoniant.
 • Os ydych chi wedi tostio dros bump ar hugain o ferched ac nad oeddent yn cytuno, mae'n arwydd clir nad fenyweiddio yw eich galwad. Beth am roi cynnig ar efengylu?
 • Rydyn ni newydd orffen y Pasg. Erbyn hyn 2000 o flynyddoedd yn ôl, derbyniodd Jwdas Iscariot rybudd.
 • Hyd yn oed ar y diwrnod olaf, bydd rhai merched yn dal i dynnu lluniau o flaen gât y nefoedd a’i roi’n “oeri gyda fy nghyd-gyfeillion ysbrydion, gormod o saws”
 • Rydych chi'n tynnu sylw pobl trwy ddod yn hwyr i'r eglwys a cherdded i'r blaen fel cystadleuydd rhif un.
 • Weithiau, tybed sut roedd pobl oedd yn ddyledus i Lasarus yn teimlo pan gododd Iesu ef o farwolaeth.
 • Sut bu Methuselah fyw am 969 o flynyddoedd ar y ddaear heb rhyngrwyd na thrydan? Beth yn union oedd o'n wneud?
 • Ffydd yw pan fydd eich cymydog yn gweiddi na all aros i orffen prynu car oherwydd ei fod newydd brynu allwedd.
 • Po fwyaf y byddwch chi'n cwrdd â phobl, y mwyaf rydych chi'n deall pam y caniataodd Noa fwy o anifeiliaid i mewn i'r arch na bodau dynol.
 • Pryd bynnag dwi'n gweld y mapiau yng nghefn y beibl, dwi'n mynd yn ddryslyd. Mae'n ymddangos bod bugeiliaid yn cuddio'r cyfarwyddiadau i'r nefoedd oherwydd nad ydyn nhw'n pregethu amdano.
 • Pan fyddaf yn mynd i mewn i'r awyren ac yn cyrraedd yr awyr, byddaf yn dianc trwy'r drws cefn ac yn mynd i mewn i'r nefoedd.
 • Adam oedd y rhedwr cyflymaf yn y ras oherwydd ef oedd y cyntaf yn yr hil ddynol.
 • Dwi’n meddwl weithiau fod atomau yn gatholig oherwydd bod ganddyn nhw fàs.
 • Os oedd gan Mair Iesu a bod Iesu yn oen bach, ydy hynny'n golygu bod Mair wedi cael oen bach?
 • Ydych chi wedi meddwl sut ymatebodd gwraig Jona pan oedd yn adrodd sut y llyncodd y pysgodyn ef ac ar ôl tridiau chwydu ef yn Ninefe?
 • Pa fath o ddyn oedd Boas cyn iddo briodi Ruth? Wel, roedd yn gwbl ddidostur.
 • Ydych chi wedi meddwl beth sydd gennym ni na chafodd Adda erioed? hynafiaid!
 • Creodd Duw ddyn cyn menyw oherwydd nad oedd eisiau cyngor ar sut i'w wneud.
 • Gofynasant i mi, paham yr ydym yn ateb “Amen” yn lle “Awomen”, ac atebais, yr un rheswm yw canu 'emynau' yn lle 'hi'.
 • Ni ellir cymharu neb ag Abraham o ran nabod pobl. Roedd y dyn hwnnw'n gwybod LOT.
 • Roedd Pharo yn athletaidd oherwydd bod ganddo lys.
 • Beth wyt ti'n ei alw'n broffwyd sydd hefyd yn gogydd? Habacuc
 • Pa fath o long y mae credinwyr am fynd i mewn iddi? Disgyblaeth, addoliad, a chymdeithas
 • Ydych chi'n gwybod mai Moses oedd y dyn cyntaf i lawrlwytho pethau o'r cymylau i dabled?
 • dywedasant wrthym nad oedd geir yn amser Iesu, ond sut y daeth y disgyblion ynghyd yn unfryd?
 • Un boreu Sabboth hyfryd, dywedai parchedig wrth ei gynnulleidfa ; byddwn yn newid ein steil o wasanaeth, ond bydd popeth yn dibynnu arnoch chi. Bydd pregeth $100 yn para am bum munud, pregeth $50 yn para am bymtheg munud, a phregeth $20 yn para am awr. Yn awr, gadewch i ni gymryd yr offrwm a gweld pa un a roddaf.

Jôcs A Straeon Cristnogol Doniol – Cwestiynau Cyffredin

Isod mae un o'r cwestiynau cyffredin am jôcs a straeon Cristnogol doniol. Rwyf wedi ateb hynny i helpu i'ch clirio'n dda.

Beth Yw Jôcs Cristnogol Un-Liner?

Mae jôcs Cristnogol un-lein fel a ganlyn;

 • Peidiwch â gadael i'ch pryderon eich llethu. cofia mai fel cas fasged y dechreuodd Moses
 • Mae rhai pobl yn dangos caredigrwydd, cwrteisi, ac ysbryd melys nes i chi geisio eistedd yn eu seddau
 • Mae llawer o bobl yn dymuno gwasanaethu Duw, ond dim ond fel cynghorwyr
 • Ni chreodd yr Arglwydd da ddim heb ddiben. Beth am fosgitos?
 • Haws yw pregethu deuddeg o bregethau na byw un
 • Pan fyddwch chi'n cyrraedd diwedd eich ffraethineb, byddwch chi'n darganfod ei fod yn breswylfa i Dduw
 • Mae gan bobl broblem fawr. Maen nhw eisiau eistedd o flaen y bws, maen nhw eisiau canol y ffordd, ond wedyn eisiau eistedd yn y cefn yn yr eglwys.

Argymhellion

Awdur a Dylunydd Cynnwys at Study Abroad Nations | Gweler Fy Erthyglau Eraill

Mae James yn awdur, ymchwilydd, a dylunydd yn SAN. Allan o ymchwil, mae wedi helpu llawer o fyfyrwyr i sicrhau mynediad ac ysgoloriaethau dramor.

Mae ganddo awydd tanbaid i helpu ysgolheigion i gyrraedd penllanw eu breuddwydion academaidd ac nid yw byth yn difaru wrth ddarparu gwybodaeth ddilys i gynorthwyo myfyrwyr ar unrhyw adeg.
Ar wahân i ysgrifennu, mae James yn creu datrysiadau dylunio graffeg o'r radd flaenaf.

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.