15 Llyfr Meddygol Rhad ac Am Ddim y Gellwch Lawrlwytho Ar-lein

Rwy'n dweud croeso mawr i bawb sy'n chwilio am lyfrau meddygol am ddim y gellir eu llwytho i lawr ar-lein, yn y post hwn byddwn yn edrych yn fanwl ar yr hyn sydd ar y llyfrau meddygol y gellir eu llwytho i lawr am ddim.

Bydd cyrchu llyfrau meddygol rhad ac am ddim yn dominyddu'r rhan fwyaf o'r drafodaeth wrth i ni egluro'n fanwl iawn beth sydd gan y maes meddygaeth i'w wneud â llyfrau, ble gellir dod o hyd i'r llyfrau hyn ar-lein, a sut i lawrlwytho llyfrau meddygol am ddim.

Felly, heb eich cadw i aros, rydym yn diffinio;

Beth yw Llyfrau Meddygol?

Mae llyfrau meddygol yn lyfrau sydd wedi cofnodi arferion meddygol, gweithgareddau, technegau a gweithdrefnau ar gyfer trin pob math o glefydau ac anhwylderau y gellir eu trin sy'n effeithio ar bobl o ddydd i ddydd. Mae'r rhain nid yn unig yn gyfyngedig i'r rhai yn y proffesiwn meddygol gan fod yna hefyd lyfrau a llyfrau meddygol y gellir eu darllen gan menywod beichiog i roi gwybod iddynt yn well sut i drin eu cyrff a'u babanod.

Mae maes meddygaeth yn faes astudio mawr a hollgynhwysol bron sy'n sail i oroesiad dynol fel rhywogaeth. Diffinnir meddygaeth fel yr arfer o wella person, planhigyn, neu anifail arall pan fyddant yn mynd yn sâl, wedi'u hanafu, neu'n rhy wan i wella ar eu pen eu hunain.

Mae gan y maes meddygaeth y traddodiad o fod yn genhedlaeth, hy mae'r wybodaeth wedi'i throsglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth, ac yn ystod y broses hon, fe'i gwellhawyd o hyd, tra bod arferion heb fawr ddim budd, os o gwbl, yn cael eu gollwng, neu fel gyda phob peth newydd. , gwell technegau, cynnyrch, neu wybodaeth ei gicio allan o fodolaeth.

I gyflawni hyn, roedd yn rhaid i fodau dynol ysgrifennu'r hyn y mae pob cenhedlaeth wedi'i ddysgu mewn llyfrau a'u trosglwyddo i'r nesaf a wellodd hefyd wybodaeth a chynnwys y llyfrau hynny a'u cofnodi yn eu llyfrau eu hunain a pharhau i'w trosglwyddo i'r rhai newydd. cenedlaethau nes iddynt ddod i'n cenhedlaeth ni sydd bellach wedi arbed neu sydd bellach yn arbed ein gwybodaeth mewn fformat electronig sy'n aros ar weinyddion a lloerennau.

Mae’n ffordd bwysig o drosglwyddo gwybodaeth ymhlith gweithwyr meddygol proffesiynol a rhwng gwahanol genedlaethau o ymarferwyr meddygol. Am genedlaethau, y ffordd fwyaf dibynadwy i ymarferwyr meddygol wella eu seiliau gwybodaeth a throsglwyddo eu gwybodaeth i'r genhedlaeth nesaf o ymarferwyr meddygol yw trwy eiriau ysgrifenedig a geir mewn llyfrau.

 Manteision Llyfrau Meddygol Rhad ac Am Ddim

Mae cost addysg a defnyddiau o dan y genre hwnnw wedi bod ar gynnydd cyson dros y blynyddoedd, bellach mae cost cael addysg yn frawychus, bron yn seryddol. Nid yw maes meddygaeth yn eithriad gan fod bod mewn meddygaeth ar ei ben ei hun bron yn costio ffortiwn.

Mae’n wybodaeth gyffredin na all pawb ar y ddaear fforddio costau addysg, ac mae hyn wedi dod â gwahaniaeth enfawr yn y gymdeithas ddynol gan na all ac nad oes gan y rhai sydd am gael addysg y modd i wneud hynny.

Y newyddion da, a oes yna dunelli o lyfrau addysgol sy'n gysylltiedig â meddygol y gellir eu canfod am ddim ar y rhyngrwyd, mae'r llyfrau meddygol rhad ac am ddim hyn yn hawdd eu lawrlwytho ar lawer o ddyfeisiau, mae hyn â'r fantais o gostau is i fyfyrwyr a gweithwyr meddygol proffesiynol fel y maent yn unig. angen trafferthu ynghylch cyrchu'r rhyngrwyd—sydd bellach yn rhad ac am ddim yn y rhan fwyaf o ddinasoedd yn fyd-eang.

Nawr, mantais arall o gael llyfrau meddygol am ddim yw eu bod yn cael eu storio'n hawdd heb unrhyw ofnau o anffurfio gan bryfed a ffwng fel ei gilydd, mae budd ychwanegol llyfrau meddygol am ddim hefyd yw eu hygyrchedd hawdd, gan mai'r cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cael dyfeisiau sy'n yn gallu cael mynediad at eu storfa ddigidol ac rydych chi'n dda i fynd.

Sut i Ddarganfod a Lawrlwytho Llyfrau Meddygol Am Ddim

Wel, mae hyn yn eithaf hawdd, hyd yn oed i'r rhai nad ydyn nhw'n rhy gyfarwydd â chyfrifiaduron, y cyfan sydd ei angen yw Chwiliad Google syml www.google.com ar unrhyw ddyfais mynediad rhyngrwyd o'ch dewis yn mewnbynnu'r allweddeiriau llyfrau meddygol rhad ac am ddim i'w llwytho i lawr, ac fel hud, bydd y peiriant chwilio yn gollwng tunnell a thunelli o atebion i'ch ymholiad.

Hefyd, fel y gwnaethoch chi, rydych chi'n dod o hyd i ddynion gwych fel ni sydd wedi cymryd ein hamser i ymchwilio a rhoi llyfrau meddygol da am ddim gyda'r dolenni lle maen nhw'n cael eu cynnal, gan roi mynediad i chi i lawrlwytho, chwilio ac archwilio'r wefan. am fwy o adnoddau. Er enghraifft, mae gennym erthygl sy'n cyfeirio ein defnyddwyr ar ble i dod o hyd i Werslyfrau coleg rhad ac am ddim sydd i gyd mewn fformatau PDF i'w llwytho i lawr ar unwaith.

 

15 Llyfr Meddygol Rhad Ac Am Ddim y Gellwch Lawrlwytho Ar-lein

Iawn, yma byddem yn edrych ar y 15 llyfr meddygol am ddim sydd ar gael i'w lawrlwytho ar y rhyngrwyd ar hyn o bryd, ni allwn gynnwys pob un ohonynt yn y maes meddygol sydd ar y rhyngrwyd ar hyn o bryd i'w lawrlwytho, ond rydym wedi dewis y 15 llyfrau uchel eu parch gan siopau ar-lein a siopau llyfrau ac wedi eu cyflwyno er eich pleser.

Cânt eu hysgrifennu gan weithwyr meddygol proffesiynol profiadol sydd wedi bod ar flaen y gad yn eu practis ac sydd wedi penderfynu rhannu eu profiad â'r byd. Hefyd, maent wedi ysgrifennu triniaethau ar gyfer rhai o'r cyflyrau meddygol mwyaf brawychus a geir yn y gymdeithas ddynol.

Rwyf wedi eu dewis yn benodol, gyda'r prif amcan o ddod â'r llyfrau meddygol rhad ac am ddim atoch sy'n wirioneddol drwytho â gwybodaeth gyfoethog, brofiadol ar drin anhwylderau ac afiechydon, a thrin anhwylderau nad ydynt yn rhy gonfensiynol.

Felly, heb wastraffu gormod o'ch amser, rydym yn dechrau gyda;

1. Hanfodion Anatomeg a Ffisioleg

Dyma lyfr a ysgrifennwyd gan Valerie C. Scanlon a Tina Sanders, mae’n canolbwyntio ar hanfodion Anatomeg Ddynol a Ffisioleg sy’n cael eu dadansoddi’n fanwl iawn a’u cyflwyno mewn brathiadau hawdd eu deall.

Rwy'n gwybod bod y rhan fwyaf o bobl yn wyliadwrus o lyfrau meddygol am ddim, ond bydd y llyfr hwn yn newid eich canfyddiad o bethau am ddim gan ei fod yn cael ei raddio'n uchel ar lawer o siopau ar-lein a hefyd yn cael ei barchu'n fawr mewn cylchoedd academaidd.

LAWRLWYTHO NAWR

2. Microbioleg Feddygol

Yn y maes meddygol, mae'n hysbys bod mwyafrif y salwch a chamweithrediad organau yn y corff yn cael eu hachosi gan ficro-organebau, ac mae'r llyfr hwn yn dysgu popeth sydd angen i ni ei wybod am ficrobau a maes microbioleg mewn meddygaeth a meddygaeth. y maes meddygol.

LAWRLWYTHO NAWR 

3. Gwerslyfr Microbioleg ac Imiwnoleg yr 2il Argraffiad

Yn y bôn, mae maes meddygaeth yn canolbwyntio ar sut i wella imiwnedd unigolion a grwpiau o unigolion rhag tocsinau, yr amgylchedd, a micro-organebau. I'r perwyl hwn, mae'r llyfr hwn yn dysgu'r rhai ym maes meddygaeth i gyd am effeithiau micro-organebau ar lefelau imiwnedd bodau dynol a sut y gellir deall a defnyddio maes microbioleg yn well i helpu'r maes meddygol a dynoliaeth.

LAWRLWYTHO NAWR 

4. Gwyddoniadur Bioleg

I raddau helaeth, gellir dweud bod maes meddygaeth yn fforch yn y goeden fawr o fioleg. Gyda'r hyn y cytunwyd arno, mae'r llyfr hwn, fel y mae'r enw'n ei awgrymu, yn addysgu'r rhai ym maes meddygaeth am fioleg y ddaear a rhyngberthynas rhywogaethau ar y blaned hon, gan wneud meddygaeth hyd yn oed yn well.

LAWRLWYTHO NAWR 

5. Gwyddoniadur Systemau Corff Dynol

Mae gwybod y mecanweithiau yn y gwaith yn rhagofyniad ar gyfer cynnal ac adfer corff dywededig o beiriannau ni waeth ym mha faes y mae'n bodoli, ac nid yw maes meddygaeth yn eithriad i'r rheol hon gan fod y corff mor gymhleth ag y mae'n unigryw ac yn gwybod sut. mae'n gweithio mae'n bwysig gwybod sut i'w drwsio.

Wedi dweud hynny, mae'r llyfr hwn yn hanfodol i'r rhai sydd wir eisiau bod y gorau yn yr hyn a wnânt ym maes meddygaeth sydd mor eang fel ei fod bron yn frawychus.

LAWRLWYTHO NAWR 

6. Anatomeg 101: O Gyhyrau ac Esgyrn i Organau a Systemau, Eich Canllaw i Sut y Corff Dynol

Mae Anatomy 101 yn rhan o'r llyfrau meddygol rhad ac am ddim sy'n cael eu harddangos heddiw gan fy mod yn teimlo ei bod yn bwysig arddangos y berl hon o waith. Mae hyn yn torri i lawr y corff dynol gan egluro iddynt a'u cydberthynas â'i gilydd.

Mae'n bwysig iawn i ymarferwyr meddygol ddeall sut mae'r corff yn gweithio, y berthynas sydd ganddo â'i amgylchedd, swyddogaethau amrywiol yr organau a'r organynnau, a'r adweithiau sydd gan wahanol fathau o gorff a chemeg â symbylyddion amrywiol.

Felly, mae'n ddoeth i'r myfyrwyr a'r ymarferwyr profiadol hynny fel ei gilydd lenwi'r cyfoeth o wybodaeth yn y canllaw hwn.

LAWRLWYTHO NAWR 

7. Llawlyfr ar Berlysiau Meddyginiaethol

Mae'r llyfr 893 tudalen hwn yn esbonio'r rhan fwyaf o'r perlysiau meddyginiaethol hysbys sydd i'w cael ar y ddaear a sut y gellir eu defnyddio a'u datblygu i ddod yn fwy buddiol i les dynol.

LAWRLWYTHO NAWR 

8. Athroniaeth Seicoleg

Mae seicoleg yn gangen bwysig iawn o feddygaeth gan ei bod yn ymwneud ag adfer y meddwl i iachusrwydd llawn ac mae'r llyfr hwn yn dangos i ni sut i gyflawni hynny.

LAWRLWYTHO NAWR 

9. Gweithlyfr Pryder ac Iselder

Mae'r llyfr gwaith 302 tudalen hwn ar Bryder ac Iselder wedi'i deilwra i helpu'r rhai yn y maes meddygol i wybod sut i drin y meddyliau sydd dan ddylanwad y ddau gyflwr meddwl hyn.

Mae iselder yn lladdwr mawr o bobl, yn enwedig dynion, gan fod y cyflwr meddwl hwn yn cau llawer o swyddogaethau corfforol ac yn rhoi straen ar y galon. peth o fwyd sy'n cael ei esgeuluso ydyw ac mae wedi cael ei ddarganfod yn gamgymeriad mawr gan rai yn y maes.

Felly, peidiwch â gwneud yr un camgymeriad ac arfogwch eich hun â'r llyfr meddygol rhad ac am ddim hwn.

LAWRLWYTHO NAWR

10. Meddygaeth Frys

Mae hwn yn ganllaw ar y gweithdrefnau o wneud cais am feddyginiaeth mewn sefyllfaoedd brys; y peiriant galw 588 hwn yw'r cyfan sydd angen i chi ei wybod am gymhwyso meddygaeth frys mewn amgylchedd bywyd go iawn.

LAWRLWYTHO NAWR 

11. Iachau Emosiynol i Ddymis

Un o'r rhannau o feddygaeth sy'n cael ei thanbrisio fwyaf yw rheoli emosiynau cleifion, mae hyn yn hollbwysig gan fod bodau dynol fel rhywogaeth yn fodau emosiynol iawn ac mae angen ymarferwyr â digon o wybodaeth i drin hyn i'w hadfer i iechyd ystwyth. Camwch yn y llyfr 379 tudalen hwn sy'n llyfr meddygol rhad ac am ddim sy'n dangos i ni sut i reoli emosiynau cleifion yn well.

LAWRLWYTHO NAWR 

12. Meddygaeth Fewnol Clinigol Poced

Mae'r canllaw hwn yn dangos popeth sydd angen i ni ei wybod am y defnydd clinigol o feddyginiaeth. Nid yn unig y caniateir i feddygon fod yn geidwad gwybodaeth feddyginiaethol, ond gall eraill fel nyrsys hefyd wybod sut i ddefnyddio meddyginiaeth yn glinigol.

Felly, i'r rhai sydd â diddordeb yn y llyfr meddygol rhad ac am ddim hwn, cliciwch ar y botwm isod;

LAWRLWYTHO NAWR

13. 100 o Achosion mewn Meddygaeth Glinigol

Mae hyn yn cyflwyno 100 o achosion, achosion bywyd go iawn, ymarferol a ddigwyddodd mewn ysbytai bywyd go iawn. Mae hyn yn dangos sut yr ymdriniodd ymarferwyr meddygol â rhai o’r achosion meddygol mwyaf brawychus ac o ganlyniad, mae’n dangos i ni sut y gallwn gymhwyso sgil a gwybodaeth o’r fath yn y maes.

Mae gwybod sut i ymateb mewn sefyllfaoedd brys a sut i drin materion iechyd cymhleth cleifion amrywiol sydd ag unigrywiaeth a chemeg corff amrywiol iawn yn nodwedd amlwg o weithiwr meddygol proffesiynol gwych.

Felly, i'r rhai sydd am fod ar frig eu gyrfaoedd meddygol, fe'ch cynghoraf yn gryf i chi lawrlwytho'r llyfr meddygol rhad ac am ddim hwn.

LAWRLWYTHO NAWR 

14. Canllaw Astudio ar gyfer Hanfodion Nyrsio: Celf a Gwyddoniaeth Gofal Nyrsio

Mae nyrsio yn wyddor gan ei fod yn gelfyddyd ac mae'r canllaw hwn yn dangos y cyfan sydd angen i chi ei wybod am y sgil gain o fod yn nyrs gymwys.

LAWRLWYTHO NAWR 

15. Sgiliau Nyrsio Sylfaenol

Mae'r proffesiwn nyrsio yn broffesiwn cymhleth iawn sy'n gofyn am fath penodol o benderfyniad a chryfder meddwl i gyflawni mawredd yn y proffesiwn. Hefyd, mae sgiliau i fod yn nyrs wych ac mae'r llyfr hwn yn dysgu hanfodion sgiliau Nyrsio i ni.

LAWRLWYTHO NAWR 

Argymhellion

Awdur Cynnwys at Study Abroad Nations | Gweler Fy Erthyglau Eraill

Mae Regis yn awdur sydd â chariad i gyfarwyddo'r genhedlaeth iau i wneud dewisiadau academaidd da. Ymunodd â SAN yn gynnar yn 2022 i ymuno â'n tîm o grewyr cynnwys anhygoel i ddarparu atebion i sawl cwestiwn y mae ein miloedd o fyfyrwyr-ddarllenwyr yn eu gofyn.

Mae hefyd yn caru pêl-droed, gemau fideo, a ffilmiau.

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.