Sut i Gael MBA yn Norwy

Ydych chi wedi ystyried dilyn MBA yn Norwy? Os nad ydych, dylech. Mae gan Norwy rai o'r prifysgolion rhataf yn y byd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol a gall cael eich gradd MBA yn y wlad fod yn llai costus i chi. Dilynwch y camau a'r canllawiau yn y swydd hon i ddysgu sut i gael MBA yn Norwy.

Mae gradd MBA neu Feistr mewn Gweinyddu Busnes yn un o'r cymwysterau mwyaf poblogaidd yn y byd i gyd. Dechreuodd yn yr Unol Daleithiau a chafodd ei gynnig gyntaf gan Brifysgol Harvard ond heddiw mae wedi lledaenu ledled y byd i ddod yn radd meistr y mae galw mwyaf amdani. Heddiw, gallwch ddod o hyd i MBA yn yr Almaen, yn ogystal â, prifysgolion yng Nghanada ar gyfer MBA ac mewn rhannau eraill o'r byd.

Mae MBA yn radd sy'n eich gosod ar y brig fel arweinydd busnes, gan roi sgiliau, gwybodaeth ac arbenigedd i chi sy'n eich paratoi ar gyfer swyddi arwain neu reoli mewn sefydliad. Gyda'r meddwl beirniadol a'r galluoedd datrys problemau a gewch yn ystod hyfforddiant ar gyfer eich MBA, gallwch chi allu datrys materion cymhleth mewn sefydliad a byd busnes yn ei gyfanrwydd.

Mae'n radd dda iawn i'w chael ac un o fanteision cael gradd MBA yw nad oes ots pa faes yw eich maes presennol, gallwch astudio ar gyfer MBA i archwilio cyfleoedd eraill. Er enghraifft, os ydych chi yn y maes gofal iechyd ac eisiau cael MBA, gallwch chi gofrestru ar gyfer gradd MBA gyda chrynodiad mewn Rheoli Gofal Iechyd neu os ydych yn y gofod technoleg, gallwch gael MBA sy'n canolbwyntio ar STEM.

Fel hyn, cewch gyfle i archwilio meysydd eraill heblaw eich un chi a chael persbectif eang a manwl o fyd busnes. Mae hyn yn cyflwyno cyfleoedd gwaith mwy a gwell i chi, gallwch fynd ymlaen i ddod yn Brif Swyddog Gweithredol, Prif Swyddog Ariannol, Rheolwr Gyfarwyddwr, Dadansoddwr Busnes, Adnoddau Dynol, a swyddi uchel eraill.

Ni all cael gradd MBA byth fod yn broblem oherwydd pa mor eang y mae wedi dod. Mae prifysgolion wedi ei wneud mor hygyrch ag y gallwch cael gradd MBA ar-lein neu hyd yn oed fod hanner ffordd ar draws y byd ac ymuno ag rhaglen MBA ar-lein yng Nghaliffornia. Gallwch hyd yn oed wneud cais am MBA yn un o'r colegau ar-lein yn Efrog Newydd neu unrhyw un o'r colegau ar-lein yn Kentucky. Dyma pa mor hawdd yw hi nawr.

Fe wnes i ddarganfod bod Norwy hefyd yn un o'r lleoedd lle gallwch chi gael gradd MBA gydnabyddedig, felly, mae'r swydd hon ar sut i gael MBA yn Norwy. Yn ddiweddar, bu diddordeb cynyddol ymhlith myfyrwyr rhyngwladol i ennill gradd o Norwy. Wel, yn gyntaf mae'r addysg sydd yno ymhlith y gorau yn y byd ac yn cael ei chydnabod yn fyd-eang ond rwy'n meddwl mai'r prif reswm dros y cynnydd yn y diddordeb i astudio yno yw'r ffi dysgu.

Mae prifysgolion yn Norwy o rad iawn i rhad ac am ddim hyd yn oed i fyfyrwyr rhyngwladol a gallwch ddarllen ein post ar y prifysgolion rhad ac am ddim gorau yn Norwy i gadarnhau hyn. A chan fod gan radd MBA un o'r ffioedd dysgu uchaf, mae cael MBA yn Norwy yn ymddangos yn rhesymol oherwydd gallwch chi ddod o hyd i hyfforddiant fforddiadwy yno.

Fe ddylech chi weld cost MBA yn Norwy ond cyn hynny, efallai yr hoffech chi edrych ar erthyglau eraill rydyn ni wedi'u hysgrifennu fel prifysgolion Lloegr yn Nenmarc a'r un ar cyrsiau ar-lein am ddim gan MIT. Os oes gennych ddiddordeb mewn dilyn gradd mewn celf, mae ein post ar y ysgolion celf gorau yn Efrog Newydd dylai helpu i'ch gosod ar y llwybr cywir. Gallwch hefyd sgowtio trwy ein llu o erthyglau ar cyrsiau ar-lein am ddim os ydych am gael sgil cyflym ar-lein.

Cost MBA yn Norwy

Mae cost MBA yn Norwy yn dibynnu ar y math o sefydliad rydych chi'n cofrestru ynddo gan fod prifysgolion cyhoeddus a phreifat yn Norwy. Mae'r prifysgolion cyhoeddus yn Norwy yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr o bob cenedl hyd yn oed os ydych chi am ddilyn gradd MBA. Yn syml, mae angen i chi dalu ffi undeb y myfyrwyr sydd tua 30 - 60 ewro y semester.

Ar gyfer prifysgolion preifat, mae cost MBA yn Norwy rhwng 9,000 a 19,000 ewro y flwyddyn. Nawr eich bod chi'n gwybod cost MBA yn Norwy, gadewch i ni fynd ymlaen i weld sut y gallwch chi gael MBA yn Norwy.

MBA yn Norwy

Sut i Gael MBA yn Norwy

Yma, rwyf wedi amlinellu'r camau y mae angen i chi eu cymryd i gofrestru ar gyfer MBA yn Norwy a chael eich gradd MBA. Mae'n hawdd a dyma'r cam arferol yn unig ar gyfer ennill unrhyw radd meistr, felly, dyma fynd…

· Dewch o hyd i Brifysgol yn Norwy ar gyfer MBA

Os ydych chi am gael MBA yn Norwy, wrth gwrs, bydd angen i chi ddod o hyd i brifysgol yn Norwy sy'n cynnig y rhaglen. Mae hwn yn gam cyntaf nodweddiadol i ennill unrhyw radd rydych chi ei heisiau ac mae hyn hyd yn oed yn fwy o dasg frawychus nag unrhyw beth arall wrth ennill gradd oherwydd mae'n rhaid i chi, nid yn unig ddod o hyd i ysgol, ond sicrhau bod yr ysgol a'ch rhaglen ddewisol yn cwrdd. yr hyn yr ydych ei eisiau.

Felly, wrth ddod o hyd i ysgol yn Norwy ar gyfer MBA mae angen i chi edrych yn ddyfnach i'r ysgol a'r rhaglen. Edrychwch ar y gyfadran a hyfforddwyr y rhaglen i wybod pwy ydyn nhw ac ai nhw yw'r gorau am eich helpu i gyrraedd eich nodau. Er mwyn eich cynorthwyo ymhellach, rhoddais fanylion ysgolion yn Norwy sy'n cynnig gradd MBA.

Ar gyfer pob un o'r manylion a ddarperir, gallwch wybod pa ysgol/rhaglen sydd orau i chi a hyd yn oed fynd ymlaen i ddysgu mwy am unrhyw un o'r rhaglenni sy'n dal eich diddordeb.

· Bodloni Gofynion Derbyn ar gyfer yr MBA

Ar gyfer pob rhaglen radd, mae set o feini prawf cymhwyster a / neu ofynion y mae'n RHAID i ymgeiswyr eu bodloni i gael eu derbyn i'r ysgol honno i ddilyn y rhaglen honno, ac nid yw'r MBA yn Norwy yn ddim gwahanol.

Y cam cyntaf oedd chwilio am radd MBA, hynny yw, dod o hyd i brifysgol yn Norwy sy'n cynnig rhaglen MBA, a'r cam nesaf yw bodloni gofynion derbyn y rhaglen MBA honno i gael eich derbyn.

Er bod gwahanol brifysgolion yn Norwy ar gyfer graddau MBA gyda gwahanol ofynion derbyn, gallaf barhau i fynd ymlaen i roi gofyniad cyffredinol a gallwch ddarganfod y lleill pan gysylltwch â'r swyddfa dderbyn. Y gofynion ar gyfer MBA yn Norwy yw:

 • Mae'n rhaid eich bod wedi cwblhau gradd baglor mewn busnes, cyllid, economeg, neu radd gysylltiedig o brifysgol achrededig.
 • Dylai fod gan eich gradd baglor GPA o C neu uwch o leiaf
 • Rhaid i fyfyrwyr rhyngwladol nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf fodloni'r gofyniad hyfedredd Saesneg trwy gymryd y TOEFL neu IELTS. Mae sgôr cyfartalog o 100 ar TOEFL neu 6.5 ar gyfer IELTS yn iawn i’ch cael chi i mewn i’r rhaglen ond mae sgorio’n uwch yn rhoi gwell cyfle i chi
 • Mae profiad gwaith perthnasol o 2-3 blynedd mewn rôl reoli yn cynyddu eich siawns a gall fod yn orfodol yn dibynnu ar yr ysgol.
 • Mynychwch eich trawsgrifiadau ysgol uwchradd ac o sefydliadau eraill.
 • Llythyr(au) argymhelliad.
 • CV proffesiynol neu ailddechrau
 • Datganiad o ddiben
 • traethawd
 • Dogfen o brawf ariannol
 • ID neu basbort

Felly, dyma'r gofynion sylfaenol neu gyffredinol ar gyfer MBA yn Norwy, mynnwch fwy o wybodaeth gan eich sefydliad cynnal. Gadewch inni barhau ar y cam i gael MBA yn Norwy.

· Meddu ar Gofnod Academaidd Rhagorol

Gall MBA yn Norwy fod yn eithaf cystadleuol felly dim ond y goreuon sy'n cael eu dewis ac os ydych chi am gael eich cynnwys neu sefyll uwchben y gystadleuaeth yna gwnewch eich cofnodion academaidd mor rhagorol â phosib. Mae hyn yn golygu bod angen i chi gael GPA uchel ar gyfer eich gradd baglor fel o 3.5 GPA ac uwch. Mae angen i chi hefyd sgorio'n uchel yn TOELF neu IELTS ac unrhyw arholiad mynediad arall a osodir gan y sefydliad.

Bydd cofnod academaidd rhagorol yn adlewyrchu'ch galluoedd yn hawdd i'r bwrdd derbyniadau na fydd yn gwastraffu unrhyw amser yn rhoi sedd i chi yn y rhaglen MBA. Hefyd, mae meddu ar record academaidd ragorol yn mynd y tu hwnt i'ch graddau academaidd mae hefyd yn cynnwys cryfder eich profiad gwaith, eich cyfranogiad mewn gweithgareddau allgyrsiol a'ch cymuned, a hefyd eich effaith ar y byd busnes.

· Dechrau'r Broses Ymgeisio

Mae cais am MBA yn Norwy fel arfer ar-lein ac mae hyn yn golygu nad oes rhaid i chi ymweld â'r ysgol cyn y gallwch wneud cais am raglen MBA. Felly, paratowch yr holl ddogfennau ar gyfer y cais a dechreuwch eich cais am MBA yn yr ysgol Norwyaidd o'ch dewis. Cyn i chi ddechrau gwneud cais, gwiriwch y dyddiadau cau i wybod a yw hi eisoes yn hwyr i wneud cais.

Dylech wneud cais yn gynnar er mwyn i'ch cais gael ei adolygu'n drylwyr gan y bwrdd derbyniadau heb unrhyw frys ac efallai y byddwch am wneud cais i fwy nag un rhaglen MBA i gynyddu eich siawns o gael eich derbyn.

Ar ôl gwneud cais, arhoswch am e-bost derbyn neu wrthod. Os byddwch yn derbyn llythyr derbyn, yna ewch ymlaen i'r cam nesaf.

· Talu Ffioedd Dysgu a Ffioedd eraill

Unwaith y cewch eich derbyn i'r rhaglen MBA, bydd gofyn i chi dalu am hyfforddiant a/neu ffioedd eraill i gadarnhau eich derbyniad a dechrau'r rhaglen. Mae pob taliad yn cael ei wneud ar-lein yn bennaf. Ar ôl hyn, gallwch chi ddechrau eich taith MBA yn llawn tuag at ennill eich gradd.

· Bodloni Gofynion y Rhaglen

Mae MBA yn Norwy fel arfer yn cymryd 1-2 flynedd i'w gwblhau ac mae'n cynnwys llwyth uned fel pob rhaglen radd reolaidd arall. Bydd angen i chi fodloni gofynion y rhaglen trwy fodloni'r graddau ar gyfer pob un o'r unedau i raddio. Pan fyddwch chi'n bodloni holl ofynion y rhaglen yna gallwch chi gael gradd MBA a dod yn arweinydd busnes llawn.

Felly, dyma sut rydych chi'n cael MBA yn Norwy neu unrhyw wlad arall o ran hynny. Darllenwch ymlaen i ddod o hyd i'r prifysgolion yn Norwy ar gyfer rhaglenni MBA.

Prifysgolion yn Norwy ar gyfer MBA

Yn dal i fod ar y canllaw ar sut i gael MBA yn Norwy, dyma brifysgolion ac ysgolion busnes yn Norwy sy'n cynnig rhaglen radd MBA. Mae'r sefydliadau hyn yn ysgolion o'r radd flaenaf yn Norwy ac Ewrop a bydd cael gradd MBA gan un ohonynt yn rhoi cydnabyddiaeth i chi mewn cyd-destun byd-eang.

Rwyf wedi darparu manylion byr i bob un o'r prifysgolion yn Norwy ar gyfer MBA i roi cipolwg i chi ar eu cynnig rhaglen a sut y gallant eich helpu i gyflawni eich nodau yn y byd busnes. Heb unrhyw oedi pellach, gadewch i ni fynd i mewn i'r ysgolion…

1. Ysgol Fusnes BI Norwy

Mae Ysgol Fusnes BI Norwy yn un o'r ysgolion busnes yn Norwy sy'n cynnig rhaglen radd MBA fawreddog. Y sefydliad hwn yw'r ysgol fusnes fwyaf yn Norwy a'r ail fwyaf yn Ewrop. Mae ganddo bedwar campws yn Stavanger, Bergen, Trondheim, a'r prif un yn Oslo.

Mae BI yn cynnig rhaglen MBA Gweithredol ar gampws Oslo mewn fformat astudio rhan-amser ac addysgir y rhaglen yn gyfan gwbl yn yr iaith Saesneg, felly, bydd angen i chi fodloni'r gofyniad hyfedredd Saesneg os ydych chi'n siaradwr Saesneg anfrodorol.

Hyd y rhaglen yw 18 mis gyda hyfforddiant o NOK 490,000 neu $49,963.58. I gael mynediad i'r rhaglen hon, rhaid bod gennych radd baglor gyda 180 ECTS neu'r hyn sy'n cyfateb iddi gan sefydliad achrededig.

Rhaid i chi fod o leiaf 25 oed neu'n hŷn i ymuno â'r rhaglen, meddu ar o leiaf 6 mlynedd o brofiad gwaith amser llawn, a darparu 2 lythyr argymhelliad.

Fel arfer, cael MBA o ysgol sy'n canolbwyntio'n llwyr ar fusnes yw'r opsiwn a ffefrir fwyaf gan fyfyrwyr sy'n dilyn gradd sy'n gysylltiedig â busnes. Mae hyn oherwydd bod yr amgylchedd dysgu cyfan wedi'i deilwra i roi'r boddhad addysg busnes hwnnw i chi.

Mae popeth ar y campws yn debyg i fusnes, o'r myfyrwyr a'r staff i labordai a chyfleusterau eraill. Gyda hyn, efallai yr hoffech chi ystyried cael MBA o Ysgol Fusnes BI Norwy.

Cais Cychwyn

2. Ysgol Economeg Norwyaidd NHH

Hon yw’r ysgol fusnes gyntaf yn Norwy, a sefydlwyd ym 1936, ac ers hynny mae wedi bod yn cynnig addysg addysgu ac ymchwil o safon ym meysydd economeg a gweinyddu busnes. Mae'r ysgol hon wedi'i hachredu'n driphlyg gan yr AMBA, EQUIS, ac AACSB gan roi cydnabyddiaeth fyd-eang iddynt. Mae ei radd meistr yn rhif 1 yn Norwy gan Times Ariannol a 70th yn y byd.

Mae NHH yn cynnig MSc mewn Economeg a Gweinyddu Busnes sydd fel ei MBA ei hun ac mae ganddo 10 arbenigedd i chi ddewis ohonynt. Os ydych chi am ymuno â'r rhaglen hon, mae'n rhaid eich bod wedi cwblhau gradd baglor mewn maes economeg neu weinyddu busnes o brifysgol achrededig gyda gradd o 90 ECTS neu'r hyn sy'n cyfateb iddo. Mae angen sgôr GMAT neu GRE o 600 neu 152 yn y drefn honno ar gyfer rhai myfyrwyr.

Yr iaith Saesneg yw iaith yr addysgu ar gyfer y rhaglen, felly rhaid i siaradwyr Saesneg anfrodorol sefyll un o'r profion hyfedredd Saesneg a chyflwyno sgoriau. Y profion a'u sgorau yw:

 • TOEFL - 90 ar gyfer y prawf rhyngrwyd, 575 ar gyfer y prawf ysgrifenedig, neu 233 ar gyfer y prawf cyfrifiadurol.
 • IELTS - isafswm sgôr o 6.5
 • Academaidd PTE – isafswm sgôr o 62

Prif fanteision astudio yn NHH? Nid oes unrhyw ffi dysgu i bob myfyriwr beth bynnag fo'u statws preswylio.

Cais Cychwyn

3. Prifysgol Agder

Mae Prifysgol Agder yn brifysgol gyhoeddus yn Norwy gyda dau gampws yn Kristiansand a Grimstad. Mae'r brifysgol wedi'i threfnu'n chwe adran a'i Hysgol Busnes a'r Gyfraith yw lle gallwch chi ddod o hyd i'r rhaglenni MBA ac MBA Gweithredol a gynigir ar gampws Kristiansand. Mae'r MBA yn llawn amser ac yn cymryd 2 flynedd i'w gwblhau tra bod yr MBA Gweithredol yn rhan-amser.

Addysgir y ddwy raglen yn yr iaith Saesneg.

Cliciwch yma am yr MBA

Cliciwch yma am yr EMBA

4. Ysgol Fusnes UiS

Ysgol Fusnes UiS, un o'r sefydliadau mwyaf yn Norwy, yw ysgol fusnes Prifysgol Stavanger (UiS). Mae'r ysgol fusnes yn darparu Meistr mewn Gwyddoniaeth mewn Gweinyddu Busnes a gynlluniwyd i'ch paratoi ar gyfer llwyddiant yn y farchnad lafur. Mae'r rhaglen yn cymryd 2 flynedd i'w chwblhau a bydd yn eich arfogi â sgiliau pwysig amrywiol megis offer dadansoddol, sgiliau rhyngbersonol, cydweithio rhyngddisgyblaethol, gwaith tîm, a meddylfryd twf.

Mae'r rhaglen yn cychwyn ym mis Awst bob blwyddyn ac fe'i haddysgir yn Saesneg, hefyd, nid oes ffi dysgu. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r rhaglen hon, mae angen i chi feddu ar radd baglor gydag isafswm gradd o 90 ECTS neu'r hyn sy'n cyfateb iddi o sefydliad cydnabyddedig mewn maes busnes neu economeg.

Cais Cychwyn

5. Ysgol Fusnes NTNU Trondheim

Mae Prifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Norwy (NTNU) yn brifysgol ymchwil gyhoeddus a'r brifysgol fwyaf yn Norwy. Mae ganddo dri champws yn Gjovik, Alesund, a'r prif gampws yn Trondheim. Ysgol Fusnes NTNU yw adran academaidd y brifysgol sy'n gyfrifol am gynnig rhaglenni gradd sy'n gysylltiedig â busnes.

Mae'r ysgol fusnes hefyd yn cynnig MSc 2 flynedd mewn Economeg a Gweinyddu Busnes. Mae'n ofynnol i ymgeiswyr feddu ar radd baglor mewn gweinyddu busnes a hyfedredd iaith yn Norwyeg a Saesneg gan fod y rhaglen yn cael ei haddysgu yn Norwyeg yn bennaf. Cynigir y rhaglen ar y prif gampws yn Trondheim.

Cais Cychwyn

Dyma'r prifysgolion a'r ysgolion busnes lle gallwch chi gael MBA yn Norwy. Dysgwch fwy am bob un o'r sefydliadau cyn i chi ddechrau eich cais.

MBA Gorau yn Norwy ar gyfer Myfyrwyr Indiaidd

Os ydych chi'n fyfyriwr Indiaidd sy'n edrych i astudio ar gyfer MBA yn Norwy ac eisiau dod o hyd i'r ysgol orau yna rydych chi yn y lle iawn. O'r rhestr uchod, fe welwch nad oes llawer o raglenni MBA yn Norwy, a hefyd, mae'r prifysgolion uchod yn derbyn myfyrwyr rhyngwladol gan gynnwys myfyrwyr Indiaidd fel y gallwch chi fynd ymlaen i wneud cais am unrhyw un ohonynt.

Mae'r camau ar sut i gael MBA yn Norwy hefyd yr un peth ar gyfer myfyrwyr Indiaidd neu unrhyw fyfyriwr rhyngwladol o ran hynny. Yr MBA gorau yn Norwy ar gyfer myfyrwyr Indiaidd yw:

 1. MSc Ysgol Fusnes NTNU mewn Economeg a Gweinyddu Busnes
 2. MBA Prifysgol Adger ac MBA Gweithredol
 3. MSc Ysgol Fusnes UiS mewn Gweinyddu Busnes

Bydd cael unrhyw un o'r graddau MBA hyn yn eich gosod chi fel arweinydd busnes mewn unrhyw sefydliad yn eich tref enedigol neu unrhyw le yn y byd.

MBA yn Norwy - Cwestiynau Cyffredin

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h3″ question-0=”A yw myfyrwyr rhyngwladol yn cael eu derbyn ar gyfer MBA yn Norwy?” answer-0 = ” Ydy, mae myfyrwyr rhyngwladol yn cael eu derbyn ar gyfer MBA yn Norwy.” image-0 = ”” headline-1 = ” h3 ″ question-1 = ”A yw MBA yn Norwy Am Ddim?” answer-1 = ”Mae MBA mewn prifysgolion cyhoeddus yn Norwy yn rhad ac am ddim ond nid yn rhad ac am ddim mewn prifysgolion preifat.” image-1 =”” cyfrif =” 2 ″ html = ”gwir” css_class = ””]

Argymhellion