10 MBA Yn UDA Ar gyfer Myfyrwyr Indiaidd

Y swydd hon ar MBA Yn UDA Ar gyfer myfyrwyr Indiaidd yw'r erthygl ddelfrydol y dylai pob myfyriwr Indiaidd sy'n dymuno ennill MBA yn UDA ei darllen. Mae'n cynnwys yr hyn y mae MBA yn ei olygu, y gofynion ar gyfer ennill un yn UDA, y gost, a llawer o bethau eraill.

Mae'n ymddangos bod astudio MBA yn UDA yn gostus. Dyna pam y dewisodd y mwyafrif fynd amdani rhaglenni MBA ar-lein y mae'r ffi dysgu yn ymddangos yn is. Fodd bynnag, mae gradd MBA a gafwyd o wlad pŵer mawr fel UDA yn gwneud gwahaniaeth mawr iawn ac yn eich rhoi ar siawns o fod yr ymgeisydd mwyaf dewisol yn eich gyrfa.

Mae rhaglen MBA yn eich arfogi â sgiliau arwain, a sgiliau rheoli, a hefyd yn helpu i ddatblygu eich personoliaeth gyffredinol. Fel mater o ffaith, mae cymhwysiad uchel myfyrwyr i raglenni MBA wedi ysgogi llawer o wledydd i hyd yn oed fabwysiadu'r model addysgu Rhaglenni MBA ar-lein i helpu ymhellach fyfyrwyr y mae eu pellter yn rhwystr.

Yn awr, mae gan California rhaglenni MBA ar-lein, Texas hefyd yn mabwysiadu addysgu Rhaglenni MBA ar-lein, ac mae'r un peth yn wir am lawer o wledydd eraill. Mae ymchwil pellach yn dangos bod miloedd o fyfyrwyr yn anfon eu ceisiadau i mewn yn flynyddol i gael eu derbyn i'r ysgolion hyn. Hynny yw bod y pwysigrwydd gradd MBA ni ellir ei or-bwysleisio.

Gan fy mod yn fyfyriwr Indiaidd sydd â diddordeb mewn astudio yn UDA, rwy'n argymell eich bod chi'n cael y canllaw teithio cyflawn i'ch helpu chi i wybod sut i lywio'ch ffordd. Mae hefyd yn bwysig gwybod bod yna lawer Ysgolion MBA yn UDA y gallwch chi gofrestru ynddynt heb GMAT.

Dylech chi hefyd ddarllen am sut i gael cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a chael eich MBA fel na fyddwch chi'n rhwystredig rywbryd neu hyd yn oed yn mynd yn sownd. Os ydych chi'n perthyn i gategori'r rhai sydd am gael profiad gwaith cyn gwneud cais am MBA gan ei fod yn un o'r gofynion, y newyddion da yma yw bod yna nifer o graddau MBA gorau yn UDA y gallwch chi gofrestru ynddynt heb brofiad gwaith.

Mae angen i chi fy nghredu pan ddywedais fod yr erthygl hon yn ganllaw llawn ar MBA yn UDA ar gyfer myfyrwyr Indiaidd. Nawr, gadewch imi restru ac esbonio'r amrywiol ysgolion sy'n cynnig MBA yn UDA i fyfyrwyr Indiaidd. Ond cyn hynny, darllenwch trwy'r cwestiynau a'r atebion canlynol isod i gael mwy o fewnwelediad i'r hyn rydyn ni'n ei drafod.

Edrychwch ar yr erthygl hon ar ar-lein MBA Yn India. Mae'n debyg nad ydych chi'n gwybod ei fod yn bodoli.

Beth Yw Mba?

Yn syml, mae MBA yn golygu Meistr mewn Gweinyddu Busnes. Mae'n radd raddedig a gydnabyddir yn fyd-eang sy'n canolbwyntio ar roi hyfforddiant damcaniaethol ac ymarferol ar gyfer gweinyddu busnes a rheoli buddsoddiadau.

Gofynion MBA Yn UDA Ar gyfer Myfyrwyr Indiaidd?

Gall y meini prawf cymhwyster neu ofynion ar gyfer MBA yn UDA ar gyfer myfyrwyr Indiaidd amrywio yn ôl sefydliadau, fodd bynnag, isod mae'r gofynion cyffredinol ar gyfer MBA yn UDA ar gyfer myfyrwyr Indiaidd.

 • Rhaid bod gennych o leiaf 16 mlynedd o addysg, sef 10 + 2 + 4 blynedd arall o raglen radd baglor.
 • Rhaid bod gennych gyfartaledd pwynt gradd cronnol da (CGPA) yn eich graddau a gaffaelwyd yn flaenorol.
 • Os nad y Saesneg yw eich iaith frodorol, rhaid i chi sefyll y profion hyfedredd Saesneg fel yr IELTS, a TOEFL.
 • Rhaid i chi feddu ar tua dwy neu dair blynedd o brofiad gwaith perthnasol os ydych yn gwneud cais i ysgol sydd angen profiad gwaith.
 • Rhaid ennill eich gradd baglor neu feistr o sefydliad achrededig a chydnabyddedig.
 • Rhaid i chi gymryd a chyflwyno'ch sgorau ar y prawf GMAT neu GRE, yn dibynnu ar y brifysgol.
 • Rhaid i chi gyflwyno'r holl drawsgrifiadau swyddogol a dogfennau o golegau blaenorol a fynychwyd.
 • Rhaid i chi gael eich llythyrau argymhelliad a traethawd wedi'i ysgrifennu'n dda.
 • Rhaid i chi hefyd gael eich datganiad o ddiben a'ch llythyr eglurhaol i'w cyflwyno os oes angen.
 • Efallai y bydd angen eich copi o'r fisa myfyriwr a'ch pasbort.
 • Dylech gael eich lluniau maint pasbort.

Faint Mae MBA yn ei Gostio yn UDA i Fyfyrwyr Indiaidd?

Mae cost MBA yn UDA i fyfyrwyr Indiaidd tua 50 i 70,000 lakh rupees yn flynyddol.

Ar ôl egluro'n helaeth y cyfan sydd angen i chi ei wybod am MBA yn UDA, gadewch imi ymchwilio'n iawn i'r ysgolion sy'n cynnig MBA yn UDA i fyfyrwyr Indiaidd.

MBA YN UDA I FYFYRWYR INDIAIDD

MBA Yn UDA Ar gyfer Myfyrwyr Indiaidd

Dyma'r ysgolion sy'n cynnig MBA yn UDA i fyfyrwyr Indiaidd. Dilynwch fi'n agos wrth i mi eu rhestru a'u hegluro.

1. Ysgol Fusnes Graddedigion Stanford

Y cyntaf ar ein rhestr o ysgolion sy'n cynnig MBA yn UDA i fyfyrwyr Indiaidd yw Ysgol Fusnes Graddedigion Stanford a'i chenhadaeth yw creu syniadau sy'n dyfnhau ac yn hyrwyddo dealltwriaeth o reolaeth, a chyda'r syniadau hynny, datblygu arweinwyr arloesol, egwyddorol a chraff sy'n newid y byd.

Mae Ysgol Fusnes Graddedigion Stanford yn arfogi myfyrwyr â meddylfryd entrepreneuraidd sy'n gwthio am arloesi a thrawsnewid gan fod yr ysgol yn credu bod unrhyw beth a phopeth yn bosibl ac yn mynd ymlaen i annog hynny i'r myfyrwyr.

Mae rhaglen Stanford MBA yn rhaglen amser llawn sy'n para tua dwy flynedd i'ch helpu i ddatblygu'ch gweledigaeth a'r sgiliau strategol i'w chyflawni. Yma, mae'r gyfadran, myfyrwyr, staff, a chyn-fyfyrwyr yn datblygu'r dewrder i fentro, yr angerdd i arwain, a'r cymhelliant i gael effaith gadarnhaol yn fyd-eang.

I wneud cais neu ewch i wefan yr ysgol, defnyddiwch y ddolen isod

Cliciwch Yma

2. Ysgol Fusnes Harvard

Ysgol Fusnes Harvard yw'r nesaf ar ein rhestr o ysgolion sy'n cynnig MBA yn UDA i fyfyrwyr Indiaidd. Mae'r sefydliad hwn yn darparu rhaglen MBA dwy flynedd amser llawn gyda ffocws ar arferion y byd go iawn. Mae'r ysgol ar genhadaeth i hyfforddi arweinwyr a fydd yn gwneud gwahaniaeth yn y byd.

Mae bod yn fyfyriwr yn ysgol fusnes Harvard yn awtomatig yn rhoi mynediad i chi i gymuned fyd-eang sy'n canolbwyntio ar ddysgu gydol oes a chymorth gyrfa ochr yn ochr â chyfoedion, cyfadran, a staff a fydd yn eich herio a'ch annog i gyrraedd brig eich gyrfa.

Mae dyfarniad ysgoloriaeth blynyddol ar sail angen $40k ar gael i fyfyrwyr yn HBS, ac mae 37% o'r dosbarth MBA yn fyfyrwyr rhyngwladol sy'n cynrychioli 65 o wledydd. O gofrestriad dosbarth MBA 2022, mae gan yr ysgol boblogaeth o tua 732 o fyfyrwyr.

I wneud cais neu ewch i wefan yr ysgol, defnyddiwch y ddolen isod

Cliciwch Yma

3. Ysgol Fusnes MIT Sloan

Mae Ysgol Fusnes MIT Sloan yn un arall ar ein rhestr o ysgolion sy'n cynnig MBA yn UDA i fyfyrwyr Indiaidd. Mae'r sefydliad hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu arweinwyr egwyddorol, arloesol a fydd yn gwella'r byd ac yn cynhyrchu syniadau sy'n hyrwyddo arferion rheoli.

Mae rhaglen MBA Ysgol Sloan MIT yn rhedeg am ddwy flynedd i'ch helpu chi i ddychmygu a chynllunio'ch dyfodol wrth roi darganfyddiad deallusol a phrofiad dysgu ymarferol i chi. Mae'r myfyrwyr yma yn dysgu sut i ddadansoddi cryfderau, diddordebau a gwerthoedd personol er mwyn marchnata eu hunain yn effeithiol a hefyd paratoi ar gyfer cyfleoedd yn benodol ar gyfer MBAs.

Mae'r ysgol yn cynnig hyfforddiant gyrfa personol gydag aelodau cyfadran sy'n arbenigwyr yn y diwydiant a chynrychiolwyr cwmni i'ch helpu chi ymhellach ar unrhyw gam o'ch taith.

I wneud cais neu ewch i wefan yr ysgol, defnyddiwch y ddolen isod

Cliciwch Yma

4. Ysgol Fusnes HAAS

Y nesaf ar ein rhestr o ysgolion sy'n cynnig MBA yn UDA i fyfyrwyr Indiaidd yw Ysgol Fusnes HASS. Mae'r rhaglenni a gynigir yn y sefydliad hwn wedi'u cynllunio i ddarparu golwg integredig o fusnes a pharatoi myfyrwyr i reoli, arwain a datrys problemau busnes cymhleth.

Ysgol Busnes HASS safle 8th yn y safleoedd ysgol busnes gorau, a 2nd mewn MBA rhan-amser yn ôl y US News & World Report, 2022. Mae'r ysgol yn cynnig rhaglenni MBA amser llawn, MBA ar gyfer swyddogion gweithredol, ac MBA gyda'r nos ac ar y penwythnos yn y drefn honno.

Yn y rhaglen MBA, dysgir myfyrwyr sut i wneud penderfyniadau sy'n adlewyrchu dealltwriaeth ddynol a thrylwyredd dadansoddol, ysbrydoli hyder, a chydweithio i ddod ag atebion busnes.

I wneud cais neu ewch i wefan yr ysgol, defnyddiwch y ddolen isod

Cliciwch Yma

5. Ysgol Wharton, Prifysgol Pennsylvania

Mae Ysgol Wharton ym Mhrifysgol Pennsylvania yn ysgol arall sy'n cynnig MBA yn UDA i fyfyrwyr Indiaidd. Mae'r ysgol yn canolbwyntio ar newid gêm busnes trwy addysgu, hysbysu ac ysbrydoli arweinwyr sy'n cwrdd â heriau cymhleth y byd, a hyrwyddo arferion busnes.

Mae cyfadran, myfyrwyr, a chyn-fyfyrwyr ysgol Wharton yn cynhyrchu syniadau mawr ac yn eu cefnogi gyda dadansoddiad treiddgar sy'n troi ymhellach yn atebion sy'n gweithio. Mae'r ysgol yn cynnig rhaglenni MBA sy'n rhedeg am ddwy flynedd, ac addysgir cyrsiau gan athrawon sy'n arweinwyr yn eu meysydd.

Mae'r rhaglenni MBA wedi'u cynllunio i ddarparu'r profiad gorau posibl wrth i chi gwrdd a dysgu gan fyfyrwyr sydd â gwahanol gefndiroedd busnes ac amlygiadau. Bydd gennych hefyd fynediad at dîm o gynghorwyr proffesiynol i gynnig arweiniad ym mhob maes dryslyd, boed yn academyddion, yn ymwneud â bywyd myfyrwyr, yn ymwneud â gyrfa, ac ati.

I wneud cais neu ewch i wefan yr ysgol, defnyddiwch y ddolen isod

Cliciwch Yma

6. Ysgol Fusnes Booth

Ysgol Fusnes Booth yw'r nesaf ar ein rhestr o ysgolion sy'n cynnig MBA yn UDA i fyfyrwyr Indiaidd. Mae'r sefydliad hwn yn canolbwyntio ar ddysgu myfyrwyr sut i ddwyn eu syniadau beiddgar i ffrwyth tra'n dyfnhau eu meddwl dadansoddol a hogi sgiliau datrys problemau.

Mae Ysgol Fusnes Booth yn cynnig MBA mewn pedwar fformat - MBA amser llawn, MBA gyda'r nos, MBA penwythnos, a'r MBA gweithredol byd-eang. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi bod y pedwar fformat yn cynnig yr un radd MBA bwerus. Mae'r fformatau yn unig i'ch helpu i ddewis yr un sy'n cyfateb i'ch amserlen a diddordeb.

Mae addysg Booth MBA yn archwilio hanfodion busnes fel cyfrifeg, economeg, ystadegau, seicoleg a chymdeithaseg. Mae myfyrwyr hefyd yn dysgu sut i ddefnyddio fframweithiau dadansoddol a chymhwyso meddwl yn seiliedig ar dystiolaeth i ddatrys problemau busnes cymhleth a chael effaith yn y diwydiant.

I wneud cais neu ewch i wefan yr ysgol, defnyddiwch y ddolen isod

Cliciwch Yma

7. Ysgol Reolaeth Kellogg

Mae Ysgol Reolaeth Kellogg hefyd yn cynnig MBA yn UDA i fyfyrwyr Indiaidd. Mae'r sefydliad hwn yn darparu cyfuniad unigryw o ddeallusrwydd creadigol, cydweithredol, dadansoddol a chymdeithasol sy'n eich gosod ar bedestal uwch na graddedigion MBA eraill.

Mae myfyrwyr Ysgol Reolaeth Kellogg yn dysgu sut i bwyso i ansicrwydd a ffynnu i gydweithio ar draws gwahanol safbwyntiau i weld pethau o ongl wahanol a chynnig datrysiad parhaol. Mae'r MBA wedi'i grwpio'n dri chategori sef yr MBA amser llawn, yr MBA gyda'r nos ac ar y penwythnos, a'r MBA gweithredol.

Mae'r ysgol yn darparu amgylchedd trochi ar gyfer dysgu fel y byddwch wedi paratoi'n ddigonol ar sut i arwain tîm neu sefydliad, ac mae eu rhaglenni'n cael eu haddysgu gan arbenigwyr yn y diwydiant.

I wneud cais neu ewch i wefan yr ysgol, defnyddiwch y ddolen isod

Cliciwch Yma

8. Ysgol Reolaeth UCLA Anderson

Mae Ysgol Reolaeth UCLA Anderson hefyd yn un o'r ysgolion sy'n cynnig MBA yn UDA i fyfyrwyr Indiaidd. Mae'r ysgol yn cynnig rhaglen MBA amser llawn mewn cyfnod o ddwy flynedd ac yn paratoi meddyliau disglair i ddod yn arweinwyr busnes sy'n gweithio gyda chwmnïau gorau'r byd fel BCG, Google, Goldman Sachs, ac ati.

Gyda gwaith cwrs pwrpasol a phrofiadau dysgu ymarferol, mae myfyrwyr yn ennill sgiliau ymarferol sydd eu hangen yn y diwydiant busnes. Mae yna hefyd gyfle ar gyfer hyfforddiant un-i-un a mynediad i'r byd cychwyn bywiog a chwmnïau F500.

I wneud cais neu ewch i wefan yr ysgol, defnyddiwch y ddolen isod

Cliciwch Yma

9. Ysgol Reolaeth Iâl

Mae Ysgol Reolaeth Iâl yn ysgol arall sy'n cynnig MBA yn UDA i fyfyrwyr Indiaidd. Mae'n cynnig rhaglen MBA dwy flynedd sy'n helpu myfyrwyr i gyflymu gyrfaoedd arwain dylanwadol mewn pob math o rolau a diwydiannau.

Mae gan yr ysgol gwricwlwm integredig sy'n helpu myfyrwyr i ddeall heriau cymhleth a darganfod sut mae'r darnau o sefydliad ystyrlon yn cyd-fynd ac yn gweithio gyda'i gilydd. Ar wahân i'r MBA amser llawn, mae rhaglen weithredol MBA ar gael hefyd.

I wneud cais neu ewch i wefan yr ysgol, defnyddiwch y ddolen isod

Cliciwch Yma

10. Ysgol Fusnes Ross

Ysgol arall ar ein rhestr sy'n cynnig MBA yn UDA i fyfyrwyr Indiaidd yw Ysgol Fusnes Ross. Mae'r ysgol yn safle'r brif brifysgol gyhoeddus yn y wlad yn ôl safle QS y byd, 2022, a rhif 3 mewn rhaglen MBA amser llawn yn ôl Economist, 2021.

Mae'r ysgol yn cynnig rhaglenni MBA mewn fformatau fel MBA amser llawn, MBA gyda'r nos, MBA penwythnos, MBA ar-lein, MBA gweithredol, ac MBA byd-eang. Mae bod yn raddedig MBA o Ysgol Fusnes Ross yn agor drysau ar gyfer cyflogaeth i gwmnïau gorau fel google, amazon, BCG, ac ati.

I wneud cais neu ewch i wefan yr ysgol, defnyddiwch y ddolen isod

Cliciwch Yma

Casgliad

Rwy'n siŵr iawn eich bod wedi cael amser braf yn mynd trwy'r erthygl hon, a hefyd wedi cael yr holl wybodaeth angenrheidiol am MBA yn UDA ar gyfer myfyrwyr Indiaidd. Nawr, ewch yn ofalus trwy'r cwestiynau cyffredin hanfodol hyn isod i gael mwy o eglurder.

MBA Yn UDA Ar gyfer Myfyrwyr Indiaidd - Cwestiynau Cyffredin

Dyma'r Cwestiynau Cyffredin am MBA yn UDA ar gyfer myfyrwyr Indiaidd. Ewch drwyddynt yn ofalus.

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h3″ question-0=”Ydy MBA Yn UDA yn Werthfawr?” answer-0 = ”Ydy, mae cael gradd MBA yn UDA yn werth chweil. Mae'r wlad sy'n cael ei hadnabod fel un o'r pwerau mawr yn eich gosod ar bedestal uwch ymhlith graddedigion MBA eraill. ” image-0 = ”” headline-1 = ” h3 ″ question-1 = ”Pa Arholiad Sydd Ei Angen Ar Gyfer MBA Yn UDA Ar Gyfer Myfyrwyr Indiaidd?” answer-1 = ”Yr arholiad sydd ei angen yw'r GMAT neu'r GRE yn dibynnu ar y sefydliad.” image-1 =”” cyfrif =” 2 ″ html = ”gwir” css_class = ””]

Argymhellion