Sut i Gael MBA yn Singapore

Singapore yw un o'r gwledydd gorau i gael gradd busnes ac os ydych chi'n ystyried cael eich MBA yn Singapore, mae hynny'n syniad gwych. Mae'r swydd hon yn darparu canllawiau ac awgrymiadau defnyddiol i'ch helpu i gyflawni'ch nod o gael MBA o Singapore. Mwynhewch!

Mae Singapore yn prysur ddod yn un o'r canolfannau addysg gorau ymhlith myfyrwyr rhyngwladol. Mae gwlad yr ynys sofran yn gartref i rai o'r sefydliadau uwch gorau yn Asia sy'n cynnig ystod eang o raglenni gradd arloesol ym mhob maes astudio. Mae ansawdd addysgu ac ymchwil academaidd yn un o'r nifer o bethau sy'n denu myfyrwyr o bob cwr o'r byd i Singapôr.

Rhai o'r rhaglenni gorau a gynigir yn Singapore yw busnes, meddygaeth, y celfyddydau creadigol, cyfrifiadura / TG, pensaernïaeth, a pheirianneg a gwyddoniaeth. Efallai bydd hwn yn amser da i ddangos ein post i chi ar y ysgolion celf gorau yn Singapôr a'r cyrsiau ar-lein am ddim yn Singapore sy'n cwmpasu amrywiaethau o'r maes astudio gan gynnwys cyfrifiadureg.

Mae'r system addysg yn Singapôr yn cystadlu â rhai o'r goreuon yn y byd ac mae rhai pethau am y system addysg yn Singapôr mae angen i chi ddysgu cyn gwneud cais am y rhaglen MBA neu unrhyw raglen o ran hynny os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol.

Roedd Gradd MBA yn un o'r graddau mwyaf poblogaidd yn Singapore ac o ran y rhan fwyaf o raddau busnes y mae galw mawr amdanynt yn fyd-eang, mae'r MBA hefyd ar y brig. Mae hon yn radd sy'n eich paratoi i ymgymryd â heriau ym myd busnes a'u datrys yn effeithlon. Mae'r rhaglen yn arfogi myfyrwyr â galluoedd meddwl beirniadol a datrys problemau i allu gwneud hyn a chymryd rolau arwain a rheoli mewn sefydliad.

Yn syml, mae MBA yn eich paratoi i ddod yn arweinydd yn y byd busnes, mae hyn yn cynnwys llawer o ddysgu trwy brofiad. Oherwydd bod galw mawr am yr MBA, mae rhai, os nad pob un, o brifysgolion neu wledydd ledled y byd yn cynnig MBA ac mae wedi dod mor hygyrch y dyddiau hyn y gallwch chi cael gradd MBA ar-lein o gysur eich cartref.

Enghreifftiau yw'r MBA ar-lein yn Awstralia a'r MBA ar-lein rhad yng Nghanada, mae yna rai y gallwch chi eu cymryd ar-lein o un o daleithiau'r UD fel y MBA ar-lein ym Michigan a'r MBA ar-lein yng Nghaliffornia. Mae rhai ysgoloriaethau wedi'u sefydlu i'ch cynorthwyo gyda'ch addysg MBA gan ei bod yn radd ddrud iawn.

Gallwch ddod o hyd Ysgoloriaethau MBA yng Nghanada, mae rhai hefyd Ysgoloriaethau MBA yn y DU, ysgoloriaethau MBA ar-lein ac i ferched, yno Ysgoloriaethau MBA i fenywod.

Yn ôl i'r MBA yn Singapore…

Mae gan yr MBA yn Singapore gydnabyddiaeth genedlaethol a rhyngwladol sy'n ei gwneud yn cael ei chydnabod gan Adnoddau Dynol ac arweinwyr busnes a sefydliadau eraill unrhyw le yn y byd. Gadewch inni weld faint y mae MBA yn ei gostio yn Singapore.

Cost MBA yn Singapore

Mae cost MBA yn Singapore rhwng $65,000 a $140,000 yn dibynnu ar y brifysgol, arbenigedd MBA, a statws preswylio'r myfyriwr gyda myfyrwyr rhyngwladol yn talu mwy. Fel y soniais yn gynharach, mae gradd MBA yn ddrud ac mae hyd yn oed yn ddrytach yn Singapore oherwydd dyma'r brig yn Asia.

Peidiwch â digalonni, mae yna ysgoloriaethau yn Singapore ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol y gallwch chi wneud cais tuag at eich hyfforddiant MBA i ostwng y gost a gwneud i chi fwynhau addysg fforddiadwy. Nawr bod gennych chi syniad o gost MBA yn Singapore, gadewch imi eich cerdded trwy'r pethau sydd eu hangen arnoch chi i wneud cais am MBA yn Singapore.

Gofynion ar gyfer MBA yn Singapore

Mae'n nodweddiadol i ysgolion osod gofynion cymhwyster a/neu feini prawf ar gyfer eu rhaglenni gradd. Trwy'r gofynion, caiff myfyrwyr eu gwerthuso a'u graddio i'w hystyried ar gyfer mynediad a hefyd ar gyfer ysgoloriaethau.

Yma, rwyf wedi rhoi'r gofynion cyffredinol / sylfaenol ar gyfer MBA yn Singapore. Sylwch y gall graddau amrywio o ysgol i ysgol a statws preswylio. Y gofynion ar gyfer MBA yn Singapore yw:

 • Ennill gradd baglor o brifysgol achrededig gydag o leiaf 2.8 CGPA neu uwch
 • Sgorau GMAT neu GRE (dewisol)
 • O leiaf, dwy flynedd o brofiad gwaith proffesiynol (yn amrywio yn ôl y brifysgol)
 • Profion hyfedredd Saesneg ar gyfer siaradwyr Saesneg anfrodorol (IELTS neu TOEFL)
 • Mae meddu ar sgiliau cyfathrebu cryf yn fantais
 • Meddu ar drawsgrifiadau o sefydliadau a fynychwyd yn flaenorol gan gynnwys yr ysgol uwchradd
 • Ffurflen gais wedi'i llenwi'n gywir
 • Mynnwch eich llythyrau argymhelliad (bydd yr ysgol yn nodi faint)
 • Datganiad personol neu draethawd
 • CV neu CV proffesiynol
 • Lluniau pasbort

Dyma'r gofynion ar gyfer MBA yn Singapore yn bennaf, cysylltwch â'ch sefydliadau cynnal i ddysgu mwy am ofynion mynediad penodol.

MBA yn Singapore

Sut i Gael MBA yn Singapore

Mae rhai camau y mae'n rhaid i chi eu cymryd i gael MBA yn Singapore. Rwyf wedi amlinellu'r camau hyn yma i'w gwneud hi'n hawdd i chi ddilyn ac ennill eich MBA mewn dim o amser. Mae'n cynnwys myfyrwyr rhyngwladol a domestig.

· Dewiswch Ysgol yn Singapore ar gyfer eich MBA

Gallwch gytuno â mi mai'r cam cyntaf i ennill gradd o'ch dewis yw chwilio am ysgolion sy'n cynnig y radd ac nid yw hyn yn wahanol i gael MBA yn Singapore. Bydd angen i chi chwilio am brifysgolion neu ysgolion busnes yn Singapore sy'n cynnig rhaglen MBA ac yna dewis o'r rhestr o'r ysgolion hynny rydych chi'n dod o hyd iddyn nhw.

Nid oes angen i chi ddechrau edrych yn rhywle arall i ddod o hyd i ysgol ar gyfer eich MBA yn Singapore, sgroliwch ymhellach isod i weld lle rydw i wedi rhoi gwybodaeth gryno am rai o'r ysgolion gorau yn Singapore ar gyfer MBA ac oddi yno, gallwch chi ddewis ysgol sy'n orau sy'n cwrdd â'ch diddordeb.

Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol, gwnewch yn siŵr bod yr ysgol rydych chi'n ei dewis yn derbyn myfyrwyr rhyngwladol ac os ydych chi hefyd am ddewis arbenigedd MBA i ganolbwyntio arno, gwnewch yn siŵr bod yr ysgol yn ei darparu. Felly, mae hynny ar ddewis ysgol yn Singapore ar gyfer eich MBA, gadewch inni fynd i'r cam nesaf.

· Bodloni Gofynion Rhaglen MBA

Yn nodweddiadol, mae prifysgolion a cholegau yn gosod rhai gofynion a meini prawf cymhwyster ar gyfer darpar ymgeiswyr neu ymgeiswyr ar gyfer eu holl raglenni. Gyda chymorth y gofynion hyn, mae Bwrdd Derbyn yr ysgol honno'n eu defnyddio i werthuso'r myfyriwr a'i ystyried ar gyfer derbyniad ai peidio. Nid yw'r MBA yn Singapore yn ddim gwahanol, mae gan bob un ohonynt eu gofynion a RHAID i chi fodloni pob un ohonynt i gael eich derbyn i'r rhaglen.

Mae'r gofynion ar gyfer MBA a roddais uchod yn sylfaenol ac yn amrywio o ysgol i ysgol. Er y gall rhai ysgolion ofyn ichi gyflwyno i ysgolion GRE neu GMAT efallai na fydd eraill ei angen neu ei gwneud yn ddewisol. Ac er y bydd rhai ysgolion yn gofyn i chi feddu ar o leiaf 2 flynedd o brofiad gwaith efallai y bydd angen hyd at 3-5 mlynedd o brofiad gwaith ar eraill. Maent yn ofynion ac mae angen i chi eu bodloni i gael mynediad.

Daliwch ati i ddarllen i gael yr union ofynion rhaglen MBA yn Singapore.

· Cael Eich Fisa Myfyriwr

Mae hyn ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sydd eisiau cael MBA yn Singapore. Cyn i chi ddod i mewn i'r wlad i astudio ar gyfer unrhyw radd, gan gynnwys yr MBA, mae angen i chi gael eich fisa myfyriwr i gael mynediad i'r wlad. I gael eich fisa myfyriwr, ymwelwch â llysgenhadaeth Singapore yn eich gwlad.

Mae dewis arall yn lle cael MBA yn Singapore heb fod angen fisa myfyriwr neu hyd yn oed fynd i Singapore, y dewis arall hwn yw cofrestru ar MBA ar-lein yn Singapore. Fel hyn, rydych chi'n cael ennill MBA o Singapore o gysur eich cartref a dal i gyflawni cyfrifoldebau eraill fel gofalu am eich cartref a mynd i'r gwaith.

Sut ydych chi'n gwneud hynny? Rwyf wedi trafod yr MBA ar-lein yn Singapore ymhellach isod a sut y gallwch chi gofrestru, daliwch ati i ddarllen i ddarganfod. A chyn i chi ddechrau meddwl amdano, mae'r MBA a gewch ar y campws yn Singapore yr un peth â'r un a gewch ar-lein.

· Dechrau'r Broses Ymgeisio

Rwy’n siŵr eich bod wedi darllen y “dechrau’r broses ymgeisio” ac yn meddwl y byddai’n dasg frawychus, fodd bynnag, nid yw. Gwneir y broses ymgeisio ar-lein gan ddefnyddio'ch ffôn clyfar neu gyfrifiadur a gallwch ei chwblhau mewn 10 munud neu lai, dim ond hyd at ychydig ddyddiau y gall ymestyn os nad oes gennych yr holl ddogfennau angenrheidiol yn barod ar adeg y cais.

Mae'r broses ymgeisio yn cynnwys cyflwyno'r holl ddogfennau gofynnol, talu'r ffi ymgeisio os oes angen, ac aros am lythyr derbyn neu e-bost. Mae'r llythyr derbyn neu e-bost yn golygu eich bod wedi cael eich derbyn i'r rhaglen MBA yn Singapore yna gallwch fynd ymlaen i dalu am yr hyfforddiant.

· Dechrau Astudiaethau ac Ennill eich MBA

Ar ôl cael eich derbyn i MBA yn Singapore, nid oes dim byd arall i'w wneud ond dechrau eich astudiaethau. Fel arfer mae gofynion rhaglen radd y mae angen i chi eu bodloni i raddio. Mae'r MBA yn Singapore yn cymryd 1-2 flynedd i'w gwblhau ac ar ôl ei gwblhau, byddwch yn cael eich gradd MBA ac yn archwilio cyfleoedd newydd a mwy yn y byd busnes helaeth.

Dyma'r cyfan sydd ei angen i ennill MBA yn Singapore. Nid yw mor “dasg” ag y gallech fod wedi ei wneud yn eich pen. Gadewch imi fynd ymlaen i ddangos yr ysgolion gorau yn Singapore i chi ar gyfer MBA.

Ysgolion Gorau yn Singapore ar gyfer MBA

Yr ysgolion gorau ar gyfer MBA yn Singapore yw:

1. MBA Prifysgol Rheolaeth Singapore (SMU).

Mae SMU yn brifysgol gyhoeddus yn Singapore, un o'r goreuon yn y wlad ac Asia gyfan gyda thri achrediad gan AACSB, EQUIS, ac AMBA. Mae ysgolion achrededig triphlyg yn golygu eu bod wedi dangos rhagoriaeth eithriadol mewn addysgu ac ymchwil.

Mae'r ysgol yn cynnig ystod eang o raglenni gradd graddedig ac israddedig ond mae'n canolbwyntio mwy ar raglenni busnes fel cyfrifeg, gweinyddu busnes, economeg a chyllid.

Mae SMU wedi'i threfnu'n chwe ysgol a chynigir yr MBA gan ei Ysgol Fusnes Lee Kong Chian. Mae'r MBA yn cymryd 15 mis i'w gwblhau gyda'r posibilrwydd i'w gwblhau mewn 10 mis.

Mae opsiynau astudio amser llawn a rhan-amser ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol a domestig. Mae'n ofynnol i ymgeiswyr feddu ar radd baglor gydag isafswm GPA o 3.5, cyflwyno GMAT neu GRE, 2 lythyr argymhelliad, a ffi ymgeisio o S$100.

Mae cyfanswm o chwe derbyniad mewn blwyddyn, tri llawn amser a thri rhan-amser. S $69,550 yw'r hyfforddiant ac mae opsiynau ysgoloriaeth ar gael.

Gwnewch gais yma

2. Prifysgol Genedlaethol Singapore MBA

Fel un o'r prifysgolion gorau yn Singapore ac Asia, mae UCM yn cynnig un o'r MBAs gorau yn y byd. roedd yr MBA yn safle 6th yn y byd gan Forbes, 2nd yn Asia gan Beirdd a Quants, a 21st yn y byd gan Times Ariannol. Cynigir yr MBA yma mewn dau fformat gwahanol; amser llawn a rhan-amser sy'n cymryd 17 mis a 24-30 mis yn y drefn honno i'w cwblhau. Y dyddiad cychwyn yw mis Awst, bob blwyddyn.

Mae angen gradd baglor gyda GPA cyfartalog o 3.1 a sgôr GMAT neu GRE gydag o leiaf 2 flynedd o brofiad gwaith. Y sgôr isaf ar gyfer TOEFL ac IELTS yw 100 a 6.5 yn y drefn honno. Y ffi ddysgu ar gyfer UCM MBA yw S $76,000. Mae ysgoloriaethau a grantiau ar gael i ymgeiswyr sy'n perfformio'n dda.

Gwnewch gais yma

3. INSEAD MBA

Mae INSEAD MBA yn cael ei gydnabod ymhlith yr MBA gorau yn Singapore a'r byd yn gyffredinol. Mae'n safle 3rd yn y byd gan y Times Ariannol. Ceir derbyniadau bob dwy flynedd ym mis Ionawr ac Awst ac mae'n cymryd 10 mis o astudio amser llawn i'w gwblhau.

Mae angen GMAT neu GRE ac mae angen i chi sgorio 105 ar gyfer TOEFL ar y rhyngrwyd neu 7.5 ar gyfer IELTS. Dyma hefyd yr MBA drutaf yn Singapore gyda hyfforddiant ar $103,000. Derbynnir myfyrwyr rhyngwladol.

Gwnewch gais yma

4. MBA Byd-eang Ysgol Fusnes ESSEC

Yn Ysgol Fusnes ESSEC, gallwch chi ennill un o'r MBAs mwyaf cydnabyddedig yn Singapore a'r byd. Mae'r rhaglen yn llawn amser ac yn cymryd 12 mis i'w chwblhau. Dim ond un cymeriant y flwyddyn a geir ym mis Medi.

Yr oedran cyfartalog yw 30 mlwydd oed ac mae angen i chi gael hyd at 6 mlynedd o brofiad gwaith proffesiynol a chymryd y GMAT i gael eich ystyried ar gyfer mynediad.

Gwnewch gais yma

5. Ysgol Fusnes Nanyang MBA

Mae MBA Nanyang yn un o'r MBAs gorau yn Singapore sydd wedi'i gynllunio i danio'ch twf fel arweinydd busnes. Mae'r rhaglen MBA yn cymryd 12-18 mis i'w chwblhau. Ceir tri derbyniad yn y flwyddyn Tachwedd, Ionawr, a Mawrth. Mae angen i chi gael gradd baglor, o leiaf 2 flynedd o brofiad gwaith, sgôr GMAT neu GRE uchel i gael eich ystyried ar gyfer mynediad.

Os nad oedd eich addysg israddedig wedi'i haddysgu yn Saesneg yna cymerwch y profion IELTS neu TOEFL a chael sgôr o 6.5 neu 100 yn y drefn honno.

Gwnewch gais yma

Dyma'r ysgolion gorau yn Singapore ar gyfer MBA, dilynwch y dolenni priodol i ddysgu mwy am bob un o'r rhaglenni MBA a gwnewch gais i'r un sydd fwyaf addas i chi.

Rhaglenni MBA Ar-lein Gorau yn Singapore

Os nad ydych am deithio i Singapore i ennill MBA yno, gallwch wneud hynny o gysur eich cartref. Mae dysgu ar-lein yn hyblyg ac yn hunan-gyflym, gan ganiatáu i chi barhau i allu cyflawni eich cyfrifoldebau eraill wrth astudio ar gyfer eich MBA.

Mae'r broses ymgeisio yn cael ei gwneud ar-lein yn union fel y byddech chi os ydych chi am astudio ar y campws, mae'r gofynion mynediad yr un peth hefyd ond mae angen i chi gael offer dysgu ar-lein i gymryd eich dosbarthiadau ar-lein, profion, a chyflwyno gwaith dosbarth. Gadewch inni fynd ymlaen i weld yr MBA ar-lein yn Singapore.

1. Ysgol Fusnes Singapore (SBS) MBA Ar-lein

Os ydych chi'n chwilio am ffordd hyblyg a fforddiadwy i ennill MBA o un o'r ysgolion busnes gorau yn Asia yna efallai yr hoffech chi ystyried yr MBA ar-lein a gynigir gan Ysgol Fusnes Singapore. Mae'r MBA ar-lein yn SBS yn cynnwys 120 credyd y gallwch eu cwblhau mewn lleiafswm o 4 mis neu uchafswm o 24 mis. Gallwch chi ddechrau ar unrhyw ddiwrnod sy'n gyfleus i chi.

Un o fanteision y rhaglen hon yw y gallwch chi gael eich derbyn hyd yn oed gyda'ch addysg sylfaenol, hynny yw, os mai dim ond diploma ysgol uwchradd neu radd gysylltiol sydd gennych, gallwch wneud cais am y rhaglen. Nid oes angen GMAT neu GRE a phrofiad gwaith. Codir $490 fesul credyd ar y rhaglen gydag ysgoloriaeth a $2,999 heb ysgoloriaeth. Nid oes ffi ymgeisio.

Gwnewch gais yma

2. Sefydliad Datblygu Rheolaeth Singapore (MDIS) MBA Ar-lein

Mae MDIS mewn cydweithrediad â Phrifysgol Napier Caeredin yn cynnig MBA ar-lein i bob gweithiwr proffesiynol. Mae'r rhaglen yn derbyn tri chymeriant y flwyddyn ym mis Ionawr, mis Mawrth a mis Medi. Mae 100% ar-lein ac mae'n cymryd 21 mis i'w gwblhau. Mae'r MBA yn cynnig pedwar arbenigedd mewn Rheoli Digwyddiadau, Rheoli Iechyd, Rheoli Lletygarwch a Thwristiaeth, Arweinyddiaeth ac Arloesedd, a Marchnata.

Os ydych chi'n gwneud cais, mae angen i chi feddu ar radd baglor gydag o leiaf 2:2 a 2 flynedd o brofiad gwaith neu 8 mlynedd o brofiad gwaith os ydych chi dros 30 oed.

Gwnewch gais yma

3. MBA Birmingham yn Singapore

Mae gan Brifysgol Birmingham gampws yn Singapore sy'n cynnig rhaglenni MBA ar-lein ac ar y campws. Mae pedwar dyddiad cychwyn yn y flwyddyn Ionawr, Mawrth, Gorffennaf, a Medi. Mae'n cymryd 2-4 blynedd i gwblhau'r rhaglen a'r ffi yw $26,273.

I gael mynediad i'r rhaglen, mae gennych radd baglor achrededig mewn busnes neu reolaeth gyda 2:1 a thair blynedd o brofiad gwaith perthnasol neu uwch.

Gwnewch gais yma

Dyma'r MBA ar-lein gorau yn Singapore, yn anffodus, nid ydyn nhw'n llawer ond dylen nhw wasanaethu'n ddigon da.

Mae hyn yn cloi'r swydd ar sut i gael MBA yn Singapore a gobeithio y bydd yn eich helpu i wneud dewis da ar gyfer eich gyrfa fusnes.

MBA yn Singapore - Cwestiynau Cyffredin

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h3″ question-0=”A yw myfyrwyr rhyngwladol yn cael eu derbyn ar gyfer MBA yn Singapore?” ateb-0 = ” Ydy, mae mwyafrif y rhaglenni MBA yn Singapore yn derbyn myfyrwyr rhyngwladol ” image-0 = ” “ headline-1 = ” h3 ″ cwestiwn-1 = ”A yw Singapore yn dda i MBA i fyfyrwyr Indiaidd?” answer-1 = ” Mae MBA yn Singapore yn un o'r goreuon yn y byd, mae hyn yn ei gwneud yn dda i fyfyrwyr Indiaidd a phob myfyriwr arall.” image-1=”” headline-2="h3″ question-2="Beth yw cost MBA yn Singapore i fyfyrwyr Indiaidd?" ateb-2 =” Cost MBA yn Singapore ar gyfer myfyrwyr Indiaidd yw 21.3 Lakh” image-2 = ”” cyfrif = ” 3 ″ html = ”gwir” css_class = ””]

Argymhellion