7 MBA yn y DU ar gyfer Myfyrwyr Indiaidd

Mae canran dda o raddedigion eisiau dilyn eu MBA yn y DU ac yn yr erthygl hon, fe welwch yr ysgolion sy'n cynnig MBA yn y DU i Fyfyrwyr Indiaidd a myfyrwyr rhyngwladol fel ei gilydd.

Yn dilyn MBA yn y DU gan Fyfyrwyr Indiaidd yn eithaf cyffredin ac mae'n dod â llond llaw o fuddion y byddwch chi'n eu cael maes o law wrth i chi ymchwilio i'r erthygl hon. O ran y cymhwyster addysgol mwyaf heriol, mae MBA ymhlith y gorau yn y maes busnes.

Gyda'r newidiadau ym mholisïau llywodraeth India o ran cynnig cyfleoedd i ddarpar entrepreneuriaid, mae'r angen i fynd ar ôl MBA y tu allan i'r wlad yn dod yn gryfach.

Mae gan y DU enw da am fod yn un o'r gwledydd gorau am astudiaethau. Er nad yw ei haddysg a'i chostau byw yn rhad o'u cymharu â gwledydd eraill, mae'r wlad yn dal i fod yn werth pob dime.

Gyda cholegau Prydain yn edrych i gofrestru mwy o ysgolheigion rhyngwladol, mae ystyriaethau wedi'u rhoi ar waith i wneud addysg yn fforddiadwy ac yn hygyrch i bawb, yn enwedig myfyrwyr Indiaidd. Ar y llaw arall, mae myfyrwyr Indiaidd yn cael eu denu i'r DU oherwydd y buddion niferus y mae'n eu cynnig.

Mae'r Unol Daleithiau yn gyrchfan arall sydd â'r sgôr uchaf ar gyfer MBA. Rydym wedi ysgrifennu erthygl i'ch arwain os ydych am fynychu un o ysgolion busnes enwog y Wlad.

Os ydych chi'n chwilio am MBA yn y DU ar gyfer myfyrwyr Indiaidd, isod yw rhai o'r pethau y mae angen i chi eu cadw mewn cof cyn i chi mentro.

Rgofynion MBA yn y DU ar gyfer Myfyrwyr Indiaidd

Gall y gofynion ar gyfer MBA yn y DU ar gyfer myfyrwyr Indiaidd amrywio yn ôl yr ysgol y mae un yn gwneud cais iddi. Mae'r gofynion sylfaenol a'r meini prawf cymhwysedd y mae'n rhaid eu bodloni er mwyn cael eich ystyried ar gyfer mynediad yn cynnwys y canlynol:

 • Gradd israddedig orfodol gyda chanlyniad 2:1 o leiaf.
 • Sgôr GMAT cystadleuol (600+)
 • Cyfradd ar hyfedredd Iaith Saesneg
 • Profiad gwaith (Ddim yn orfodol ond yn ddewisol).
 • Traethodau MBA fel sy'n ofynnol gan brifysgolion o ddewis (dysgwch sut y gallwch chi gwella eich ysgrifennu traethodau yma)
 • Llythyrau argymhelliad gan sefydliadau academaidd a gweithleoedd blaenorol.
 • Trawsgrifiadau o ysgolion blaenorol
 • Datganiad o Ddiben (ysgrifeniad gan y myfyriwr yn disgrifio ei fwriad i astudio MBA yn y DU. Dylai hefyd gynnwys meysydd o ddiddordeb a chyflawniadau os o gwbl).

Faint mae MBA yn ei gostio yn y DU i Fyfyrwyr Indiaidd?

Gellir rhannu cost gyffredinol astudio MBA yn y DU ar gyfer myfyrwyr Indiaidd yn ddwy ran:

 • Ffioedd dysgu
 • Costau byw

Cost Dysgu

Mae'r gost ddysgu gyfartalog ar gyfer MBA yn y DU ar gyfer myfyrwyr Indiaidd yn amrywio o £ 40,000 i £ 1,00,000 y flwyddyn. Mae rhai colegau yn y DU yn cynnig ysgoloriaethau a chymorth ariannol i fyfyrwyr na allant fforddio talu eu ffioedd dysgu ar eu pen eu hunain.

Mae yna Ysgoloriaethau MBA ar gael yn y DU, ac un arall Ysgoloriaeth MBA ar gyfer menywod yn unig. Rydym wedi ysgrifennu erthyglau i roi pob manylyn pwysig i chi amdanynt.

Cost Byw

Mae hyn yn cynnwys llety, bwydo, groser, cludiant, a chostau amrywiol. Isod mae cost gyfartalog pob un o'r rhain.

 • Llety – £500 – £700
 • Bwyd a bwydydd – £100 – £200
 • Cludiant Lleol – £30-£40
 • Biliau cartref – £40 – £50
 • Adloniant – £40 – £50
 • Amrywiol - £200 - £300

On cyfartaledd, bydd myfyriwr yn gwario rhwng £900 a £1500 y mis ar gostau byw yn y DU. Er y gall y rhain amrywio yn seiliedig ar y ffordd o fyw y mae rhywun yn dewis ei fabwysiadu. Er enghraifft, mae'r opsiynau llety poblogaidd sydd ar gael i fyfyrwyr yn cynnwys llety campws prifysgol, fflatiau preifat, neu arosfannau cartrefi lleol. Gall myfyriwr sydd â chyllideb fain benderfynu mynd am yr opsiwn rhataf sydd ar gael.

Nid oes angen i chi deithio'r holl ffordd o reidrwydd rhaglenni MBA ar-lein ar gyfer myfyrwyr Indiaidd sy'n dymuno astudio o gysur eu cartrefi i arbed ar gludiant, llety, a chostau eraill. Mae yna hefyd ysgoloriaethau MBA ar-lein y gallwch wneud cais amdano i leihau'r gost.

A yw MBA yn y DU yn werth chweil i fyfyrwyr Indiaidd?

Yn sicr yn werth chweil. Bydd MBA yn y DU ar gyfer myfyrwyr Indiaidd yn paratoi myfyrwyr ar gyfer yr amgylchedd gwaith byd-eang. Fel gwlad sy'n gartref i rai o brifysgolion gorau'r byd yn y byd, bydd MBA yn y DU yn rhoi mantais i ddeiliaid graddau yn y diwydiant yn unrhyw le yn y byd. Yn ogystal â hynny, maent hefyd yn cynnig y canlynol;

 • Hyd rhaglen fyrrach - 12 - 18 mis
 • Addysg ac ymchwil o ansawdd uchel
 • Arbenigeddau amrywiol i ddewis ohonynt yn ôl eich maes diddordeb ac astudio
 • Cyfleoedd gwaith wrth astudio.

MBA yn y DU ar gyfer myfyrwyr Indiaidd

8 MBA yn y DU ar gyfer myfyrwyr Indiaidd

Archwiliwch yr MBA canlynol yn y DU ar gyfer myfyrwyr Indiaidd. Darparwyd rhai manylion megis rhengoedd rhaglen a chenedligrwydd yr ysgolion a dderbynnir yn y blynyddoedd diwethaf. Sylwch na chafodd y rhestr hon ei churadu yn ôl rheng.

1 Ysgol Fusnes Llundain

Wedi'i lleoli ym mhrifddinas busnes ffyniannus Ewrop, mae MBA Ysgol Fusnes Llundain yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gysylltu ag arweinwyr a sefydliadau byd-enwog, wrth brofi popeth sydd gan Lundain i'w gynnig.

Gan gael eu rhestru fel y rhif 1 MBA yn safleoedd Forbes, bydd myfyrwyr yn cael profi'r safonau uchaf o ragoriaeth academaidd trwy gyfadran uchel ei pharch a siaradwyr gwadd y Coleg. Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i ymgysylltu ag arbenigwyr diwydiant profiadol yn eu Canolfan Gyrfa a dal sylw prif recriwtwyr.

Os ydych chi'n chwilio am MBA yn y DU ar gyfer myfyrwyr Indiaidd, peidiwch â digalonni gan y rheng ag yr oedd gan yr ysgol 67 cenhedloedd yn eu cymeriant MBA 2021. Felly mae croeso i chi roi saethiad iddo.

Dechreuwch yma

2. Prifysgol Rhydychen – Ysgol Fusnes Saïd

Wedi'i lleoli yn Rhydychen, mae Ysgol Fusnes Saïd yn darparu rhaglen MBA amser llawn blwyddyn a ddaeth yn safle 13 ar QS World University Rankings: Safle MBA 2022.

Rhaglen MBA Rhydychen traddodiad cyfoethog o ddatblygu arweinwyr erbyn darparu myfyrwyr gyda sylfaen gadarn mewn egwyddorion busnes craidd tra'n datblygu meddylfryd a dealltwriaeth ehangach o rôl busnes mewn cymdeithas.

Hefyd, bydd myfyrwyr yn cael eu herio i gulhau eu syllu ar y meysydd sydd o ddiddordeb iddynt fwyaf ac ennill y sgiliau strategol a'r mewnwelediad i arwain gyrfa lwyddiannus, bwrpasol.

Y manteision?

 • rhwydwaith cysylltiedig byd-eang
 • grŵp myfyrwyr amrywiol
 • cyfleoedd gyrfa amrywiol
 • arweinwyr meddwl
 • profiad academaidd trwyadl

Ni allwch sôn am MBA yn y DU ar gyfer myfyrwyr Indiaidd heb sôn am MBA Rhydychen. Mae'n cynnig un o'r MBAs a gydnabyddir yn fyd-eang ac mae wedi derbyn 71 o genhedloedd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda 10% ohonynt yn Asiaid. Gallwch archwilio gwefan yr ysgol i wirio'r gofynion, cost y rhaglen, a manylion pwysig eraill.

Dechreuwch yma

3. Ysgol Fusnes Barnwr Caergrawnt

Wedi'i lleoli yng Nghaergrawnt, mae ysgol fusnes Cambridge Judge yn cynnig rhaglen radd MBA amser llawn blwyddyn sy'n helpu myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth ddofn, cymhwysiad ymarferol, a sgiliau rhyngbersonol ac arweinyddiaeth hanfodol. Roedd MBA yr ysgol yn safle 21 ar QS World University Rankings: Safle MBA 2022.

Mae Ysgol Fusnes Barnwr Caergrawnt yn cynnig MBA cystadleuol yn y DU ar gyfer myfyrwyr Indiaidd gyda chylch recriwtio blynyddol sy'n rhedeg o fis Gorffennaf i fis Ebrill / Mai bob blwyddyn, a 38 o genhedloedd yn ei chymeriant MBA diweddar. Rhaid i fyfyrwyr gael o leiaf dwy flynedd o brofiad gwaith cyn y gellir eu hystyried ar gyfer mynediad.

Dechreuwch yma

4. Ysgol Fusnes Coleg Imperial Llundain

Wedi'i lleoli yn Llundain, prifddinas busnes Ewrop, bydd astudio rhaglen radd MBA yn Ysgol Fusnes Coleg Imperial yn rhoi llawer o gyfleoedd i fyfyrwyr adeiladu rhwydwaith gwirioneddol fyd-eang. Roedd y rhaglen yn safle 21 ar QS World University Rankings: Safle MBA 2022.

Mae'r MBA Imperial yn cynnig profiad trawsnewidiol a fydd yn ffurfio myfyrwyr yn arweinwyr busnes hyderus. Rhai o fanteision astudio rhaglen radd MBA yn Ysgol Fusnes Coleg Imperial yw y bydd myfyrwyr yn elwa o weithgareddau ymchwil blaenllaw'r ysgol a meddwl arloesol yn ogystal â chael mynediad i gyfadran o'r radd flaenaf.

Os ydych chi'n chwilio am MBA yn y DU ar gyfer Myfyrwyr Indiaidd, dyma un o'r lleoedd i roi saethiad. Mae'r coleg yn cynnig MBA Llawn Amser blwyddyn ar eu campws yn Llundain, y DU, yn ogystal â thair rhaglen MBA ran-amser sy'n caniatáu i fyfyrwyr barhau â'u haddysg wrth weithio'n llawn amser. Gallwch gymharu pob un o'r rhaglenni i ddod o hyd i'r rhai sy'n addas i chi.

Dechreuwch yma

5. Ysgol Fusnes Warwick

Wedi'i lleoli ar gampws Warwick, mae Ysgol Fusnes Warwick yn cynnig un o'r rhaglenni MBA a gydnabyddir yn fyd-eang yn y DU. Mae ei MBA amser llawn yn rhedeg am 12 mis ac mae wedi'i gynllunio ar gyfer arweinwyr gweledigaeth sydd am wneud gwahaniaeth ym myd busnes.

Roedd MBA amser llawn Ysgol Fusnes Warwick yn safle 6 yn y DU a 57 yn y byd ar Financial Times Safle MBA Byd-eang 2022. Ac fel ysgol orau, bydd myfyrwyr yn cael mwynhau llawer o fanteision fel arweiniad gyrfa personol, mynediad i gymuned fyd-eang yr ysgol, a'r cyfle i ddysgu gan academyddion blaenllaw ac Athrawon Ymarfer.

Gyda 38 cenhedloedd yn eu cymeriant MBA 2021, gall myfyrwyr sy'n chwilio am MBA yn y DU ar gyfer Myfyrwyr Indiaidd fod yn dawel eu meddwl y byddent yn cael eu derbyn os ydynt yn bodloni'r gofynion derbyn. Am fwy o fanylion am hyn, ewch i wefan yr ysgol trwy'r ddolen isod.

Dechreuwch yma

6. Ysgol Fusnes Alliance Manchester

Wedi'i lleoli yng Ngorllewin Manceinion, mae Alliance Manchester Business School yn cynnig rhaglen MBA amser llawn sy'n rhedeg am 12, 15, neu 18 mis yn dibynnu ar ddewis y myfyriwr.

Bydd myfyrwyr MBA o Ysgol Fusnes Alliance Manchester yn cael mynediad at gymorth gyrfa personol, rhwydwaith cyn-fyfyrwyr rhyngwladol, dewisiadau mewn pum canolfan fyd-eang, cyfleoedd interniaeth, a chymaint mwy. Yn ogystal, byddant yn ymuno â chymuned amrywiol, gefnogol o fyfyrwyr MBA o bob cwr o'r byd.

Os ydych yn chwilio am MBA yn y DU ar gyfer myfyrwyr Indiaidd, mae hwn yn gyfle gwych i astudio yn un o brifysgolion mwyaf poblogaidd y DU, yng nghanol un o ddinasoedd mwyaf cyffrous y DU. Mae MBA yr ysgol yn y 5ed safle yn y DU (FT 2022), ar ôl 38 cenhedloedd yn eu cymeriant MBA 2021. I gael rhagor o fanylion am y rhaglen hon, ewch i'r ddolen isod.

Dechreuwch yma

7. Ysgol Fusnes Prifysgol Caeredin

Wedi'i lleoli yng Nghaeredin, mae Ysgol Fusnes Prifysgol Caeredin yn cynnig ystod o raglenni MBA i gwrdd â dewisiadau myfyrwyr. Mae'n cynnwys MBA amser llawn, sy'n rhedeg am 12 mis; MBA gweithredol rhan-amser sy'n rhedeg am 27 mis; ac MBA ar-lein sy'n rhedeg am 33 mis.

Un o fanteision astudio MBA yn Ysgol Fusnes Prifysgol Caeredin yw bod yr ysgol yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ddysgu gan gyfadran o'r radd flaenaf sy'n dod â gwaith cwrs ymarferol ac ymchwil i'r ystafell ddosbarth a bydd yn eu helpu i ddeall sefydliadau yn gyfannol, meddwl yn strategol, a rheoli'n effeithiol.

Roedd rhaglen MBA Ysgol Fusnes Prifysgol Caeredin yn safle 55 ar QS World University Rankings: Safle MBA 2022. Mae manylion y rhaglen ar gael ar wefan yr ysgol trwy'r ddolen isod.

Dechreuwch yma

8. Ysgol Fusnes Prifysgol Leeds 

Mae Ysgol Fusnes Prifysgol Leeds yn cynnig rhaglen MBA amser llawn blwyddyn a fydd yn cyflwyno myfyrwyr i'r meddylfryd a'r arferion rheoli diweddaraf a fydd yn cyflymu eu gyrfaoedd. Gosodwyd y rhaglen yn 6ed yn y DU The Economist 2021 Pa MBA? Rankings.

Mae myfyrwyr yn cael cynnig llawer o gyfleoedd cyffrous sy'n mynd y tu hwnt i'r ystafelloedd dosbarth. Cânt gyfle i fynychu digwyddiadau busnes a mynd am deithiau golygfeydd, ciniawau, peli MBA blynyddol, a digwyddiadau chwaraeon.

Dylai graddedigion sy'n chwilio am MBA yn y DU ar gyfer Myfyrwyr Indiaidd stopio'n gyflym yma i weld beth sydd gan yr ysgol fawreddog hon ar eu cyfer. Ewch i wefan yr ysgol drwy'r ddolen isod.

Dechreuwch yma

Casgliad

Ni ddaeth y rhestr i ben yma, mae yna lawer mwy o ysgolion eraill sy'n cynnig MBA yn y DU i fyfyrwyr Indiaidd. Mae croeso i chi ehangu eich chwiliad, a phwy a ŵyr? Efallai y byddwch chi'n dod o hyd i'r ysgol fwyaf perffaith ar gyfer eich rhaglen MBA, un lle rydych chi'n cwrdd â'r holl ofynion a meini prawf cymhwysedd.

MBA yn y DU ar gyfer Myfyrwyr Indiaidd - Cwestiynau Cyffredin

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h3″ question-0=”A all Myfyrwyr Indiaidd wneud MBA yn y DU?” answer-0=”Ie, maen nhw'n bendant yn gallu. Mae'r DU, mewn gwirionedd, yn un o'r lleoedd gorau i fyfyrwyr Indiaidd ddilyn eu MBAs, er ei fod hefyd yn un o'r lleoedd drutaf i fyw neu astudio ynddo. Fodd bynnag, mae yna lawer o brifysgolion sy'n cynnig safonau fforddiadwy ond uchel. rhaglenni MBA o safon yn y wlad.” image-0 = ”” headline-1 = ” h3 ″ question-1 = ”Pa Brifysgol sydd orau ar gyfer gwneud MBA yn y DU” ateb-1 = ” Yn ôl y Financial Times 2021, y Brifysgol orau ar gyfer MBA yn y DU yw Ysgol Fusnes Llundain.” image-1 =”” cyfrif =” 2 ″ html = ”gwir” css_class = ””]

Argymhellion