27 Prifysgolion Gorau Yng Nghanada Gydag Ysgoloriaethau

Dyma'r prifysgolion gorau yng Nghanada gydag ysgoloriaethau y gallwch wneud cais amdanynt i ariannu'ch astudiaethau p'un ai fel myfyriwr rhyngwladol neu ddomestig.

Rydych chi'n llygadu rhai o brifysgolion gorau Canada i ddilyn gradd ond nad oes gennych chi'r galluoedd ariannol i drin y treuliau? Peidiwch â phoeni; mae'n dal yn bosibl ichi astudio yn y cyfnodau hyn trwy grantiau ysgoloriaeth.

Mae sawl prifysgol orau yng Nghanada sy'n cynnig ysgoloriaethau i ymgeiswyr sy'n anelu at astudio mewn ysgolion o'r fath ond na allant ysgwyddo'r baich ariannol yn llawn.

Felly, yn lle bod myfyrwyr o'r fath yn gadael yr ysgol neu ddim yn mynd i'r ysgol o'u dewis oherwydd materion ariannol, gall y myfyriwr wneud cais am ysgoloriaethau i ddilyn eu breuddwyd yn ystod eu breuddwydion am ddim.

[lwptoc]

27 Prifysgolion Gorau Yng Nghanada Gydag Ysgoloriaethau

# 1 Prifysgol Toronto

Prifysgol Toronto yn y brifysgol orau yng Nghanada ac yn un o'r prifysgolion gorau yn y byd. UofT yw'r brifysgol fwyaf blaenllaw yng Nghanada gydag ysgoloriaethau ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol a domestig.

Mae'r brifysgol yr un mor sefydliad ymchwil-ddwys gorau sy'n cael ei yrru gan yr awydd mwyaf blaenllaw i ddyfeisio ac arloesi, gan lunio myfyrwyr i ddod yn llwyddiannus yn eu gwahanol yrfaoedd.

Mae gan y brifysgol ystod eang o raglenni ysgoloriaeth cyfanswm o $ 20 miliwn wedi'i ddyfarnu i fyfyrwyr â chyflawniad academaidd rhagorol ar wahanol lefelau astudio. Mae hyd at 4,500 o ysgoloriaethau derbyn a 5,000 o ddyfarniadau cwrs yn cael eu darparu bob blwyddyn a darparais ddolen uchod y gallwch chi adolygu'r ysgoloriaethau hyn a sut i wneud cais.

Fel un o'r prifysgolion sy'n arwain ym maes addysg fodern, mae'r Mae gan Univerity of Toronto nifer o gyrsiau ar-lein am ddim ac â thâl y gallwch wneud cais amdano a chael tystysgrif ar ôl ei chwblhau'n llwyddiannus.

# 2 Prifysgol British Columbia

Yn safle ymhlith y tair prifysgol orau yng Nghanada ac ymhlith yr 20 prifysgol orau yn y byd, mae'r Prifysgol British Columbia gan fod un o'r prifysgolion gorau yng Nghanada sydd ag ysgoloriaethau yn sefydliad addysgu, dysgu ac ymchwil enwog a fydd yn bodloni'ch holl ddymuniadau academaidd ac yn eich adeiladu i allu gosod allan ar eich pen eich hun a dod yn llwyddiannus.

Roedd Mae Prifysgol British Columbia yn neilltuo cymaint â $ 30 miliwn yn flynyddol i ysgoloriaethau a mathau eraill o ddyfarniadau ariannol i gydnabod cyflawniad academaidd myfyrwyr rhagorol, rhai rhyngwladol a domestig ar wahanol lefelau astudio.

# 3 Prifysgol Waterloo

Fel prifysgol o'r radd flaenaf yng Nghanada a thu hwnt, mae'r Prifysgol Waterloo mae bod yn un o'r prifysgolion gorau yng Nghanada gydag ysgoloriaethau yn gartref i ymchwil drawsnewidiol a dysgu wedi'i ysbrydoli, gan ddatblygu sgiliau datrys problemau myfyrwyr er budd y gymdeithas a'r byd yn gyffredinol.

Mae Prifysgol Waterloo yn cynnig gwobrau ysgoloriaeth yn flynyddol werth miliynau o ddoleri i fyfyrwyr rhyngwladol a domestig sydd wedi dangos rhagoriaeth academaidd neu nad ydyn nhw'n gallu noddi eu haddysg eu hunain.

Mae'n rhaid eich bod wedi gwneud cais i'r ysgol ac wedi cael mynediad cyn y gallwch fod yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaethau hyn

# 4 Prifysgol McGill

Prifysgol McGill yn sefydliad ymchwil cyhoeddus gyda chanrifoedd o ragoriaeth academaidd ac yn adnabyddus yn fyd-eang am ei raglenni ymchwil ac addysgu sydd wedi'u cynllunio i arfogi myfyrwyr â'r wybodaeth a'r sgil i drechu yn y gweithlu.

Mae Prifysgol McGill yn brifysgol boblogaidd yng Nghanada gydag ysgoloriaeth flynyddol cynigion i fyfyrwyr rhyngwladol a domestig yn seiliedig ar deilyngdod ac angen am bob myfyriwr israddedig gradd gyntaf a dderbynnir o'r newydd.

Yn cael ei chydnabod fel un o'r prifysgolion mwyaf poblogaidd yng Nghanada sydd ag ysgoloriaethau, mae Prifysgol McGill yn mynnu bod ymgeiswyr sydd â diddordeb i wneud cais ar wahân am y wobr ysgoloriaeth sy'n cyd-fynd â'u lefel astudio ar ôl bod yn rhaid iddynt fod wedi gwneud cais am fynediad neu dderbyn eisoes.

# 5 Prifysgol Alberta

Ymhlith y 5 prifysgol orau yng Nghanada, mae'r Prifysgol Alberta yn sefydliad addysgu ac ymchwil blaenllaw sydd ag enw da am ragoriaeth ymhlith y dyniaethau, y gwyddorau, y celfyddydau creadigol, busnes, peirianneg a gwyddorau iechyd, rhaglenni a addysgir gan athrawon enwog i ddatblygu eich potensial a'i ddefnyddio'n dda.

Er mwyn cefnogi myfyrwyr israddedig, mae Prifysgol Alberta fel un o'r prifysgolion gorau yng Nghanada sydd ag ysgoloriaethau yn cynnig gwerth mwy na $ 28 miliwn (CAD) o ysgolheictod a chymhorthion ariannol eraill yn flynyddol i ddinasyddion Canada a myfyrwyr rhyngwladol. Mae'r ysgoloriaethau hyn ar gael beth bynnag i fyfyrwyr sydd eisoes wedi'u hystyried i'w derbyn i'r brifysgol.

# 6 Prifysgol Calgary

Prifysgol Calgary ymhlith y prifysgolion gorau yng Nghanada ac yn y byd, wedi ceisio creu gwybodaeth newydd, dod o hyd i atebion newydd, ac wedi helpu miliynau o fyfyrwyr i drefnu eu dyfodol a chyfrannu'n gadarnhaol at y byd.

Mae Prifysgol Calgary yn darparu ysgoloriaethau math derbyn a math wrth gwrs i fyfyrwyr rhyngwladol a myfyrwyr domestig ar gyfer rhaglenni israddedig, graddedig a phroffesiynol.

Fel un o'r prifysgolion rhyngwladol gorau yng Nghanada sydd ag ysgoloriaethau, mae Prifysgol Calgary wedi dyfarnu gwahanol fathau o ysgoloriaethau i filoedd o fyfyrwyr ers iddi ddod i fod.

# 7 Prifysgol Efrog

Fel prifysgol o safon uchaf yng Nghanada sy'n adnabyddus am hyrwyddo dulliau meddwl newydd sy'n gyrru rhagoriaeth addysgu ac ymchwil ac wedi ymrwymo i ddarparu mynediad demograffig eang o fyfyrwyr i amgylchedd dysgu o ansawdd uchel, dwys o ymchwil sydd wedi ymrwymo i les y cyhoedd, mae Prifysgol Efrog hefyd yn dyblu fel un. o'r prifysgolion rhyngwladol gorau yng Nghanada gydag ysgoloriaethau.

Prifysgol Efrog mae ganddo ystod eang o rhaglenni ysgoloriaeth a ddarperir yn flynyddol ar gyfer ymgeisydd ysgol uwchradd Canada, trosglwyddiad coleg a phrifysgol Canada neu ymgeisydd aeddfed, ar gyfer ymgeisydd rhyngwladol ac ar gyfer yr ymgeisydd cynfrodorol ar asesiad ar sail teilyngdod ac yn seiliedig ar angen.

# 8 Prifysgol Montreal

Roedd Prifysgol Montreal yn brifysgol ymchwil gyhoeddus haen uchaf iaith Ffrangeg gydag addysgu rhagorol ac ymchwil drylwyr a gymhwysir i'r myfyrwyr sy'n cael eu datblygu i fod yn dalentog, yn ddiwylliedig ac yn greadigol.

Fel un o'r prifysgolion poblogaidd yng Nghanada sydd ag ysgoloriaethau, yn ymwybodol ac yn ymrwymedig i'r gymuned, mae'r Mae Prifysgol Montreal yn darparu dros 5,000 o ffynonellau grantiau ysgoloriaeth wedi'i ddyrannu'n flynyddol i fyfyrwyr lefel graddedig yn bennaf a myfyrwyr eraill sydd â pherfformiad academaidd rhagorol, boed yn fyfyrwyr rhyngwladol neu ddomestig.

# 9 Prifysgol McMaster

Prifysgol orau yng Nghanada ac a gydnabyddir yn rhyngwladol am ei hadnoddau academaidd rhagorol, Prifysgol McMaster yw'r lle i ddatblygu'ch doniau a'ch potensial, siapio'ch gyrfa a gwneud rhywbeth llwyddiannus ohono.

Fel un o'r prifysgolion mwyaf yng Nghanada sydd ag ysgoloriaethau, yn chwilio am ffyrdd i roi yn ôl i'r gymdeithas, Mae Prifysgol McMaster yn cynnig gwobrau ysgoloriaeth o wahanol fathau i fyfyrwyr rhyngwladol a domestig sydd wedi dangos perfformiad academaidd rhagorol neu sydd dan anfantais ariannol.

Mae'r ysgoloriaethau hyn yn berthnasol i fyfyrwyr ar wahanol lefelau astudio a rhaglenni cyhyd â'u bod wedi cael eu derbyn i'r ysgol.

# 10 Prifysgol Victoria

Wedi'i leoli ar arfordir gorllewinol Canada a gyda champws o gymuned fywiog sy'n llawn persbectif brodorol a rhyngwladol, mae'r Prifysgol Victoria yn cynnig cyfleoedd dysgu deinamig ac addysg ymchwil i fyfyrwyr o effaith hanfodol.

I annog a recriwtio myfyrwyr ledled y byd, mae'r Mae Prifysgol Victoria yn darparu rhaglenni ysgoloriaeth amrywiol a ddyfernir i fyfyrwyr rhyngwladol a domestig ar wahanol lefelau astudio. Mae yna ysgoloriaethau mynediad, ysgoloriaethau wrth gwrs, bwrsariaethau, astudio gwaith, benthyciadau a grantiau.

# 11 Prifysgol Simon Fraser

Prifysgol Simon Fraser yw un o'r prifysgolion gorau yng Nghanada sy'n cynnig ysgoloriaethau i fyfyrwyr domestig a rhyngwladol. Mae'n lle i fyfyrwyr ddatblygu eu hunain yn aelodau wrth eu coesau; mae'r sefydliad yn cynnig addysg fodern a thraddodiadol yn yr arddull fodern. Mae'n fan lle mae addysg arloesol, ymchwil o'r radd flaenaf ac allgymorth cymunedol yn cwrdd.

Os mai Prifysgol Simon Fraser yw eich ysgol ddiddordeb, bydd o ddiddordeb i chi fwy i wybod hynny mae'r ysgol yn cynnig sawl gwobr ysgoloriaeth i drigolion parhaol Canada a myfyrwyr rhyngwladol ar wahanol lefelau astudio. Dyluniwyd yr ysgoloriaeth i gydnabod ac annog myfyrwyr i arddangos rhagoriaeth academaidd.

# 12 Prifysgol y Frenhines

Dyma un arall o brifysgol uchaf Canada sydd yn mynd â phrofiad myfyrwyr y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth, gan eu gwthio i derfynau'r hyn y gellir ei gyflawni a datblygu syniadau a all wneud gwahaniaeth enfawr i'r byd.

Fel un o'r prifysgolion mwyaf poblogaidd yng Nghanada gydag ysgoloriaethau i bob myfyriwr, Prifysgol Queen's mae rhaglen ysgoloriaeth ar gael ar bob lefel o astudio; mae ysgoloriaethau israddedig, ysgoloriaethau meistr, Ph.D. ysgoloriaethau a mwy.

Mae Prifysgol y Frenhines yn darparu gwobrau ysgoloriaeth ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol a domestig sy'n anelu at astudio yn Queen's ac mae llawer o'r ysgoloriaethau'n defnyddio graddau fel un maen prawf yn unig wrth asesu myfyrwyr ar gyfer ysgoloriaethau a allai fod yn brofiad ymchwil, profiad gwaith, arweinyddiaeth a sgiliau rhyngbersonol i gyd yn gydrannau hanfodol.

# 13 Prifysgol Ottawa

Yn cael ei chydnabod fel y brifysgol ddwyieithog (Saesneg-Ffrangeg) fwyaf yn y byd, mae'r Prifysgol Ottawa yn lle unigryw i ddysgu, tyfu'n anghyffredin a llwyddo. Mae sefydlu'ch gyrfa yn y llwybr cywir yn cychwyn yma, astudio ym Mhrifysgol Ottawa ac edrych i'r dyfodol gyda hyder, uchelgais a gweledigaeth.

Mae gan Brifysgol Ottawa swm hael o gwobrau ysgoloriaeth a chymhorthion ariannol eraill a ddarperir ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol a domestig. Cynigir yr ysgoloriaeth yn flynyddol ac fe'i dyfernir ar sail angen ariannol a chyflawniad academaidd, gall myfyrwyr wneud cais am gymaint â phosibl.

# 14 Prifysgol Carleton

Trwy ymdrechu i arloesi mewn ymchwil, addysgu a dysgu yw rhai o'r pethau unigryw sy'n eu gwneud Prifysgol Carleton sefyll allan. Mae myfyrwyr Carleton yn mwynhau'r gefnogaeth y mae'r ysgol yn ei gynnig iddynt, mae'n eu gwneud yn well graddedigion, yn eu paratoi ar gyfer gyrfaoedd yn y farchnad swyddi sy'n newid yn gyflym ac maent yn cael eu gyrru'n gyfartal gan awydd i newid y byd.

I gefnogi myfyrwyr ymhellach, Prifysgol Carleton yn dyfarnu ysgoloriaethau yn sesiwn Cwympo / Gaeaf y flwyddyn i fynediad a myfyrwyr rhyngwladol a domestig israddedig llawn amser gyda pherfformiad academaidd rhagorol.

# 15 Prifysgol Ryerson

Gan hyrwyddo amrywiaeth, entrepreneuriaeth ac arloesedd, Prifysgol Ryerson yw lle mae'r meddwl a'r gweithredu yn cwrdd. Mae myfyrwyr yn ennill gwybodaeth a phrofiad yn y byd go iawn i'w paratoi'n well ar gyfer bywyd ar ôl ysgol.

Mae Prifysgol Ryerson yn cydnabod myfyrwyr â chyflawniad academaidd rhagorol trwy ei raglenni ysgoloriaeth ac mae swm hael ohono ar agor i'w gymhwyso ar wahanol lefelau astudio.

# 16 Prifysgol Laval

Gwerthoedd craidd y brifysgol fawreddog hon yw syniadau a rhagoriaeth newydd sydd wedi bod yn ysgogiad ers blynyddoedd lawer ac sydd wedi graddio miloedd o fyfyrwyr llwyddiannus sydd wedi gwneud llawer o gyfraniad cadarnhaol i'r gymuned a'r byd yn gyffredinol.

Fel myfyriwr yn L.Prifysgol aval, mae gennych fynediad i wneud cais am a ystod eang o grantiau ysgoloriaeth p'un a ydych chi'n fyfyriwr domestig neu'n fyfyriwr rhyngwladol. Dyfernir yr ysgoloriaethau ar sail rhagoriaeth academaidd, arweinyddiaeth a chyfyngiadau ariannol.

# 17 Prifysgol Concordia

Wedi'i leoli yn ninas amlddiwylliannol Montreal, Canada, ac yn cael ei chydnabod fel un o'r prifysgolion mwyaf blaenllaw yng Nghanada sydd ag ysgoloriaethau, Prifysgol Concordia yn brifysgol cenhedlaeth nesaf ac ymhlith y prifysgolion mwyaf arloesol yn ei hagwedd tuag at ddysgu esbonyddol, ymchwil ac addysg ar-lein.

Mae Prifysgol Concordia yn cynnig mwy na dwsin ysgoloriaethau sy'n werth miliynau o ddoleri ac mae'n agored i'w gymhwyso i fyfyrwyr rhyngwladol a domestig sy'n cael eu derbyn i Concordia.

# 18 Prifysgol Guelph

Archwiliwch brofiad addysgu bywyd go iawn yn y Prifysgol Guelph gydag athrawon ac ymchwilwyr soffistigedig a fydd yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i lwyddo y tu allan i'r ysgol.

I annog a chynorthwyo myfyrwyr, mae'r Mae gan Brifysgol Guelph amrywiaeth eang o raglenni ysgoloriaeth yn berthnasol i fyfyrwyr rhyngwladol a domestig. Mae'r ysgoloriaethau'n seiliedig ar deilyngdod ac yn seiliedig ar angen a rhaid bod ymgeiswyr wedi cael mynediad i'r ysgol.

# 19 Prifysgol Saskatchewan

Yn gartref i ymchwil flaenllaw mewn meysydd o bwysigrwydd byd-eang fel dŵr, diogelwch bwyd a chlefydau heintus, mae Prifysgol Saskatchewan yn un o'r prifysgolion doethuriaeth meddygol dwys-ddwys yng Nghanada

Mae Prifysgol Saskatchewan yn cynnig ysgoloriaethau lluosog a chymhorthion ariannol eraill i fyfyrwyr sy'n dychwelyd sy'n parhau mewn rhaglen israddedig a myfyrwyr newydd sy'n dechrau ar raglen israddedig, mae ysgoloriaethau ar gael yn yr un modd i fyfyrwyr graddedig sy'n rhai rhyngwladol a domestig.

# 20 Prifysgol y Gorllewin, Canada

Mae Prifysgol y Gorllewin yn gymuned fywiog o'r bobl orau a mwyaf disglair lle byddwch yn sicr yn cwrdd ag athrawon enwog a fydd yn helpu i ddatblygu'ch potensial i aeddfedrwydd llawn, gan eich arfogi â'r offer angenrheidiol i naddu'ch llwyddiant y tu hwnt i furiau'r ysgol.

Mae'r ysgol yn cynnig ysgoloriaethau hael gallai hynny wneud ichi gwblhau eich astudiaeth gyfan heb dalu llawer. Gellir cymhwyso'r ysgoloriaethau hyn cyhyd â'ch bod eisoes yn fyfyriwr yn y Gorllewin p'un a ydych chi'n newydd neu'n raddedig, gallwch chi bob amser wneud cais am yr ystod eang o gymhorthion ysgoloriaeth sydd ar gael.

# 21 Prifysgol Dalhousie

Dyma un o'r prifysgolion sydd ar y brig yng Nghanada ac mae'n cael ei chydnabod yn rhyngwladol yn yr un modd, Prifysgol Dalhousie yn cael effaith barhaol trwy integreiddio rhaglenni academaidd trawsnewidiol ag ymchwil arloesol yn newid a siapio bywydau a photensial ei fyfyriwr yn ogoniannau academaidd.

Mae Prifysgol Dalhousie yn cynnig ysgoloriaeth flynyddol o wahanol fathau yn gyfan gwbl werth dros $ 5 miliwn a'i ddosbarthu i fyfyrwyr addawol mewn gwahanol ffurfiau ar lefel astudio gan gynnwys graddedigion a myfyrwyr proffesiynol, yn ddinasyddion ac yn rhai rhyngwladol.

# 22 Prifysgol Manitoba

Dyma lle mae dychymyg a gweithredu yn gwrthdaro, y Prifysgol Manitoba yn denu pobl o bob cwr o'r byd sy'n rhannu syniadau a gweledigaethau am newid cadarnhaol. Yma, byddwch chi'n dysgu cymryd rheolaeth o'ch heriau a dechrau gweithredu a fydd yn siapio'ch doniau i yrfaoedd llwyddiannus.

Fel un o'r prifysgolion mwyaf yng Nghanada sydd ag ysgoloriaethau, mae'r brifysgol yn gwneud ei rhaglen ysgoloriaeth unigryw trwy gysegru dros $ 16 miliwn mewn ysgoloriaethau i fyfyrwyr rhyngwladol a domestig o bob math o lefel astudio, mae Prifysgol Manitoba yn annog myfyrwyr i fod yn rhan o'i chymuned fywiog a chyflawni eu breuddwydion heb dalu dime.

Prifysgol Goffa # 23 Newfoundland

Gan gynnig mwy na rhaglenni 100 gradd ac un o'r 20 prifysgol ymchwil orau yng Nghanada, mae Prifysgol Goffa yn un o'r prifysgolion mwyaf yn Atlantic Canada.

Cyfanswm o Dyfernir 750 o ysgoloriaethau yn flynyddol o wahanol lefelau astudio gan gynnwys cymrodoriaethau graddedig a mathau eraill o gymorth ariannol. Mae myfyrwyr addawol y Brifysgol Goffa sydd â pherfformiad academaidd rhagorol a materion ariannol yn ennill y gwobrau ysgoloriaeth hyn.

# 24 Prifysgol Regina

Yn ymrwymedig i ragoriaeth academaidd ac ymchwil, bywyd myfyrwyr, diwylliant a chynaliadwyedd, Prifysgol Regina yw'r lle iawn i adeiladu potensial eich “babi” i aeddfedrwydd llawn a'i reoli i ddod yn llwyddiannus y tu hwnt i furiau'r ysgol.

Roedd Prifysgol Regina yn cefnogi myfyrwyr domestig a rhyngwladol yn ariannol trwy ddarpariaethau ysgoloriaeth, felly os ydych chi'n anelu at astudio yn Regina yna gallwch chi gwnewch gais am yr ysgoloriaethau ar ôl i chi gael eich derbyn. Mae ysgoloriaethau hefyd ar gael i fyfyrwyr graddedig a phroffesiynol.

# 25 Prifysgol Windsor

Roedd Prifysgol Windsor yn ymddangos fel un o'r prifysgolion hysbys yng Nghanada gydag ysgoloriaethau
yn brifysgol gynhwysfawr sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr, gyda chyfadran arobryn eithriadol, staff arloesol a pherthnasoedd myfyrwyr-cyfadran cryf yn annog dysgu gydol oes, addysgu, ymchwil a darganfod.

Roedd Mae Prifysgol Windsor yn cynnig rhaglen ariannu gystadleuol ar gyfer israddedigion a myfyrwyr graddedig sy'n rhychwantu ysgoloriaethau mynediad, ysgoloriaethau cenedlaethol a thaleithiol ac ysgoloriaethau adrannol.

# 26 Prifysgol New Brunswick

Gyda'r cymarebau myfyrwyr-i-gyfadran gorau o brifysgolion cynhwysfawr Canada, mae'r Prifysgol New Brunswick yn cynnig rhaglenni o safon fyd-eang sydd â phrofiad prifysgol bach hefyd yn darparu addysg eithriadol a thrawsnewidiol i ddatgloi potensial creadigol myfyrwyr.

Fel un o'r prifysgolion gorau yng Nghanada sydd ag ysgoloriaethau, mae'r ysgol yn ymroi miliynau o ddoleri mewn cyllid ysgoloriaeth i gynorthwyo myfyrwyr i gael y gorau o'u haddysg. Mae'r cyfleoedd ysgoloriaeth yn agored i fyfyrwyr addawol y Brifysgol.

# 27 Prifysgol Brock

Yn cynnig holl fuddion prifysgol ifanc a modern, Prifysgol Brock yn cynnig profiad academaidd heb ei ail, gan ganolbwyntio ar eich gyrfaoedd gydag opsiynau cydweithredol a dysgu gwasanaeth sy'n cynnig amlygiad llwyr i'r maes astudio o'ch dewis.

Mae Prifysgol Brock yn cynnig swm hael o ysgoloriaethau i helpu myfyrwyr rhagorol sydd eisiau astudio yno i gyflawni eu breuddwyd. Mae'r ysgoloriaethau ar gyfer myfyrwyr israddedig a graddedig yn ddomestig ac yn rhyngwladol.


Cwestiynau Cyffredin am Brifysgolion yng Nghanada gydag Ysgoloriaethau

A allaf astudio yng Nghanada am ddim?

A dweud yn llythrennol, ni allwch astudio yng Nghanada am ddim ond gallwch gael ysgoloriaeth wedi'i hariannu'n llawn i astudio yng Nghanada sy'n gwneud iddi bron edrych fel eich bod yn astudio am ddim yng Nghanada. Mae hyn i ddweud, os ydych chi'n chwilio am sut i astudio am ddim yng Nghanada, dylech edrych allan am ysgoloriaethau wedi'u hariannu'n llawn yn unig.

A yw prifysgolion Canada yn rhoi ysgoloriaethau llawn?

Nid oes unrhyw Brifysgol yng Nghanada yn cynnig ysgoloriaethau wedi'u hariannu'n llawn ond gallwch gael ysgoloriaethau wedi'u hariannu'n llawn gan rai asiantaethau eraill neu'r llywodraeth i astudio yng Nghanada.

Mae nifer o ysgoloriaethau llywodraeth a ariennir yn llawn y gallwch wneud cais amdanynt hefyd i astudio yng Nghanada felly os na welwch unrhyw un o'r ysgoloriaethau prifysgol hyn a restrir yma mor ddiddorol â'r hyn y byddech chi ei eisiau, gallwch edrych ar y rhai a noddir gan gyrff y llywodraeth neu gysylltiedig.

A all myfyrwyr rhyngwladol gael ysgoloriaethau yng Nghanada?

Oes, gall myfyrwyr rhyngwladol gael ysgoloriaethau yng Nghanada. Mae sawl cyfle ysgoloriaeth i fyfyrwyr rhyngwladol yng Nghanada ac mae'n werth nodi bod gan fwyafrif y prifysgolion yng Nghanada raglenni ysgoloriaeth arbennig wedi'u cerfio ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol yn unig.

Yn gynharach rydym wedi cymryd amser i restru tua 10 gwahanol ysgoloriaethau israddedig yng Nghanada ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol a rhestru rhai ar wahân ysgoloriaethau ôl-raddedig gorau yng Nghanada ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol i'w gwneud hi'n haws i ymgeiswyr lywio i ba bynnag adran o ysgoloriaethau y maen nhw'n poeni amdanyn nhw.

Sut alla i gael ysgoloriaeth ar gyfer prifysgol yng Nghanada?

Os ydych chi am gael ysgoloriaethau gan brifysgolion yng Nghanada, yn gyntaf mae'n rhaid i chi gael record academaidd dda iawn, sgil arbennig mewn chwaraeon neu ddefnyddio offerynnau. Mae yna hefyd ysgoloriaethau yn seiliedig ar angen ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes wedi'u derbyn ac ar hyd y llinell maent yn wynebu materion ariannol difrifol.

Fel rheol rhoddir yr ysgoloriaethau sy'n seiliedig ar deilyngdod ar sail rhagoriaeth academaidd a bod â sgil (sgiliau) arbennig yn eich meddiant. Fe'u dyfernir fel rheol i fyfyrwyr ar ôl eu derbyn, y rhan fwyaf o weithiau nid oes angen i fyfyrwyr wneud cais ar wahân amdanynt gan eu bod yn cael eu dyfarnu'n awtomatig.

Mae Canada yn gyrchfan astudio a gydnabyddir yn rhyngwladol gyda phrifysgolion uchel eu statws sy'n cynnig rhaglenni gradd o fri y mae gan eu tystysgrifau gydnabyddiaeth fyd-eang, a hinsawdd a ffordd o fyw'r wlad sy'n ffafriol ac yn amgylchedd dysgu diddorol i fyfyrwyr.

Oherwydd y gydnabyddiaeth hon, mae miliynau o fyfyrwyr o bob cornel o'r ddaear yn ymweld â Chanada at ddibenion astudio ac mae'r canlyniad yn arwyddocaol ym mywydau'r myfyrwyr hyn. Tra bod rhai yn mynd ymlaen i ddod yn entrepreneuriaid enfawr gan droi syniadau busnes mawr yn rhai bywyd go iawn a hyd yn oed yn llwyddiannus ynddo mae eraill yn cael eu cyflogi gan gwmnïau a sefydliadau enfawr.

Gallwch chi hefyd fod yn rhan o'r “myfyrwyr arwyddocaol” hyn a thrwy fod yma, mae darllen hwn nawr yn golygu eich bod wedi cymryd y cam cyntaf ac wedi dod yn nes at gyflawni eich breuddwydion.

Er mwyn sicrhau bod addysg ar gael i bawb, mae rhai prifysgolion gorau yng Nghanada yn cynnig ysgoloriaethau a grantiau y gall myfyrwyr sydd â diddordeb wneud cais amdanynt.

Fe wnes i greu 27 o brifysgolion o'r radd flaenaf yng Nghanada sy'n cynnig ysgoloriaethau i fyfyrwyr domestig a rhyngwladol yn flynyddol ac rydw i wedi rhestru'r prifysgolion hyn gyda dolenni i'w tudalennau cais am ysgoloriaeth isod.

Casgliad ar Gael Ysgoloriaethau ym Mhrifysgolion Canada

Efallai y bydd rhai o'r ysgoloriaethau hyn yn cael eu noddi gan lywodraeth Canada neu unrhyw lywodraeth arall ar gyfer eu myfyrwyr sydd eisiau astudio yng Nghanada. Darperir rhai o'r ysgoloriaethau i astudio yng Nghanada gan sefydliadau elusennol, sefydliadau dyngarol neu sefydliadau preifat ac mae rhai yn cael eu noddi gan rai unigolion cyfoethog, cyn-fyfyrwyr yn bennaf.

Mae'r cyfan am yr un rheswm, sef gadael i'r myfyrwyr dan anfantais ariannol ddilyn eu breuddwydion, er bod rhai ysgoloriaethau'n cael eu dyfarnu i fyfyrwyr yn seiliedig ar ragoriaeth academaidd. Fel rheol rhoddir ysgoloriaethau a ddyfernir ar sail rhagoriaeth academaidd heb ystyried pa mor gyfoethog y gall y myfyriwr fod; maent yn haeddiannol ac yn cael eu rhoi yn awtomatig.

Mae'r 27 prifysgol hyn yng Nghanada sydd ag ysgoloriaethau sydd wedi'u rhestru'n ofalus yma yn cynnig yr ysgoloriaethau hyn yn fewnol yn unig, hynny yw, dim ond myfyrwyr sy'n cynnig mynediad i'r prifysgolion hyn neu sydd eisoes yn ysgol yn unrhyw un ohonynt sy'n gallu cyrchu'r ysgoloriaethau.

Os nad ydych wedi cael mynediad eto, gallwch edrych ar ysgoloriaethau'r llywodraeth y buom yn siarad amdanynt ar ddechrau'r erthygl hon a chadw llygad am unrhyw un ohonynt y gallwch wneud cais.

Argymhellion

sylwadau 7

  1. Os gwelwch yn dda sut mae cael sefydliad yng Nghanada sy'n cynnig ysgoloriaeth ar gyfer rhaglenni gradd Meistr?

Sylwadau ar gau.