Pum Rheswm Argyhoeddiadol Pam y Dylech Gofrestru Ar Gyfer Mba

Mae graddau busnes ymhlith y rhai mwyaf poblogaidd yn y byd. Yn ôl y Swyddfa Ystadegau Llafur, mae gan y maes busnes rai o'r proffesiynau sy'n talu uchaf, megis Arbenigwr Cyllid, Rheolwr Adnoddau Dynol, Ymgynghorydd Rheoli, ac ati. 

Mae hyn yn esbonio poblogrwydd cynyddol graddau meistr mewn busnes a ddyfarnwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf - fel MBA. 

Felly os ydych chi eisiau lefelu i fyny yn eich gyrfa neu os oes gennych ddiddordeb mewn hanfodion busnes, edrychwch dim pellach na gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA). 

Mae gradd MBA yn un o'r graddau uchaf ei barch yn y byd corfforaethol oherwydd y ffordd y mae'n caboli ei fyfyrwyr. 

Mae graddedigion MBA yn arbenigo yn eu meysydd, yn fanteision rheoli tasgau busnes, ac mae ganddynt rwydwaith proffesiynol gwych. Ar yr un pryd, mae'n hysbys bod gan raddedigion MBA gyflogau chwe ffigur! 

Eisiau dysgu mwy? Darllenwch ymlaen i ddod o hyd i bum rheswm argyhoeddiadol pam y dylech chithau hefyd gofrestru ar gyfer MBA ar hyn o bryd.

1. arbenigo 

Os ydych chi'n gweithio yn y diwydiant busnes ac yn canolbwyntio ar swyddogaeth fusnes benodol, byddai MBA sy'n canolbwyntio ar y maes hwnnw yn berffaith. Bydd y rhaglen yn rhoi cyflwyniad cryno i chi i'r holl weithrediadau busnes cyn caniatáu ichi arbenigo mewn un sy'n apelio fwyaf atoch. 

Mae amrywiaeth o arbenigeddau, megis Marchnata, Entrepreneuriaeth, Adnoddau Dynol, Cyllid, ac ati, y gallwch ddewis ohonynt a mireinio'ch sgiliau rheoli yn y maes o'ch dewis. 

Mae astudio ar gyfer gradd MBA bellach yn haws nag erioed. Gallwch gofrestru ar gyfer gradd reolaidd sy'n gofyn ichi fynychu prifysgol gorfforol neu radd ar-lein nad yw'n gwneud hynny. Fel unigolyn sy'n gweithio, rydym yn awgrymu cofrestru ar gyfer gradd MBA ar-lein sy'n cynnig holl fanteision gradd reolaidd i chi ond gyda'r cyfleustra ychwanegol o astudio ar eich cyflymder eich hun. Ni fydd yn rhaid i chi gymudo na bod yn bresennol yn y sefydliad.

Mae'r cyfleuster hwn yn gwneud astudio ar gyfer gradd MBA yn fwy deniadol a hygyrch i'r rhai nad ydynt yn yr un ddinas. 

2. Yn caniatáu ar gyfer newid gyrfa 

Mae MBA yn hwyluso majors busnes a newydd-ddyfodiaid i'r maes. Bydd y rhaglen MBA yn eich cyflwyno i'r holl swyddogaethau busnes allweddol. Ar yr un pryd, bydd y radd yn adeiladu ac yn mireinio'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ffynnu yn y maes arbenigol o'ch dewis. 

Mae'r rhaglen yn cynnwys cymryd rhan mewn trafodaethau dosbarth gydag athrawon sydd hefyd yn arbenigwyr yn y diwydiant, cydweithio â chyd-ddisgyblion ar waith grŵp a phrosiectau tymor, a datblygu atebion busnes arloesol gan ddefnyddio astudiaethau achos, ymhlith llawer o rai eraill. 

Mae eich gwybodaeth o'ch maes blaenorol a'r sgiliau newydd a ddysgwch yn yr ysgol fusnes yn helpu i ehangu eich persbectif. O ganlyniad, rydych yn debygol o ddatblygu syniadau ac atebion arloesol yn y gwaith – sgiliau y mae cyflogwyr yn eu parchu. 

3. Yn ehangu eich cyfleoedd proffesiynol 

Mae MBA yn eich galluogi i feddwl yn greadigol, gweithio ar y cyd, a pherfformio'n dda dan bwysau. Dyma rai o'r sgiliau y mae sefydliadau yn eu ceisio yn eu rheolwyr a'u harweinwyr. O ganlyniad, mae graddio gyda gradd MBA yn ychwanegu arweinyddiaeth at eich cymwysterau, gan eich galluogi i gael dyrchafiad i swyddi rheoli a chodiad cyflog. 

Yn wir, yn ôl arolwg Bloomberg Businessweek gan Adolygiad Princeton, Gwelodd graddedigion MBA gynnydd o 80% yn eu cyflogau ar ôl graddio. 

Nid yn unig hynny, ond bydd y radd hefyd yn caniatáu ichi weithio ar brosiectau mwy heriol ac ystod amrywiol o gleientiaid. Bydd hyn yn cyfoethogi eich swydd ac yn ychwanegu at eich twf gyrfa proffesiynol. 

4. Yn adeiladu eich rhwydwaith proffesiynol 

Fel myfyriwr MBA, mae'n debyg bod eich cyfoedion wedi bod yn y byd corfforaethol ers tro. Ar ben hynny, mae'ch athrawon yn debygol o ddal swyddi rheoli lefel uchel hefyd. 

Astudiaeth a gynhaliwyd gan MBACanolog wedi canfod bod graddedigion MBA yn debygol o weithio mewn cwmnïau sefydledig neu fod â'u mentrau eu hunain. Mewn geiriau eraill, bydd dilyn MBA yn eich datgelu i lawer o unigolion cyflawn, a bydd gennych gyfle anhygoel i adeiladu rhwydwaith personol a phroffesiynol cadarn gyda nhw. 

5. Yn eich galluogi i lwyddo fel entrepreneur

Mae MBA yn dysgu craidd gweithgaredd busnes i chi, yn eich arfogi â'r sgiliau caled a meddal sydd eu hangen yn y gweithleoedd, ac yn ehangu eich rhwydwaith - hynny yw; mae'n eich paratoi i gychwyn eich busnes cychwyn o'r dechrau. 

Yn ôl arolwg Financial Times, lansiodd 22% o fyfyrwyr MBA eu busnesau newydd, ac roedd 84% yn dal i fod yn weithredol dair blynedd yn ddiweddarach. 

Mae yna nifer o resymau y mae entrepreneuriaid sydd â gradd MBA yn fwy llwyddiannus. Nid yn unig y maent yn rheolwyr gwych, ond maent hefyd yn debygol iawn o ddod o hyd i rai o'u cyfoedion a allai fod eisiau cychwyn eu busnesau hefyd. O ganlyniad, mae'n hawdd dod o hyd i bartner dibynadwy a fyddai'n eich dal yn atebol ac yn eich cymell i wella perfformiad y busnes. 

At hynny, mae'n debygol bod eich athrawon wedi mentora llawer o entrepreneuriaid yn y gorffennol ac efallai bod ganddynt brofiad entrepreneuraidd eu hunain. Maent yn hapus i roi'r holl bethau i'w gwneud a pheidio â'u gwneud i'w myfyrwyr o ran sefydlu a rhedeg busnes llwyddiannus. 

Ar ben hynny, mae'r radd yn eich gwthio'n gyson i feddwl y tu allan i'r bocs a chwilio am atebion arloesol. O ganlyniad, mae'n debygol y byddwch yn gallu sylwi ar broblem - gan eich bod wedi dysgu bod yn agored i newidiadau yn y farchnad ac anghenion defnyddwyr ac eisiau cynnig ateb. Wele ac wele! Mae syniad busnes yn cael ei eni. 

Y cam pwysicaf i wneud busnes yn llwyddiannus yw ei lansio ar y sail gywir, a gall graddedigion MBA wneud hynny'n ddiymdrech. 

Casgliad

Ar y cyfan, MBA yw'r radd orau i'w dewis os ydych chi am symud ymlaen yn eich gyrfa. Fodd bynnag, mae rhai pethau y dylech eu hystyried cyn cofrestru. Er bod manteision hirdymor aruthrol i ddilyn MBA, gall y radd ei hun fod yn gostus.  

Yn ail, mae MBA yn gofyn am ymrwymiad. Ni fydd eich dysgu yn dod i ben unwaith y byddwch chi'n camu y tu allan i'ch ystafell ddosbarth; rhaid i chi gymhwyso'ch gwybodaeth i'r byd go iawn i ddeall y cysyniadau'n llawn. 

Hefyd, gall hyd eich MBA amrywio yn dibynnu ar sut rydych chi wedi dylunio'ch rhaglen. Gallai gymryd rhwng dwy a phum mlynedd i'w gwblhau. Felly, cyn ymrwymo, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod beth rydych chi am ei gyflawni gyda'ch MBA i gadw'ch cymhelliad eich hun trwy gydol y rhaglen. 

Gyda gwaith caled a chysondeb, byddwch yn byw eich breuddwydion corfforaethol yn fuan iawn.