Y 4 Rhaglen Hylenydd Deintyddol Orau Yn Alabama

Mae'r swydd hon yn darparu dadansoddiad o'r rhaglenni hylenydd deintyddol yn Alabama ar gyfer unigolion sydd â diddordeb mewn cychwyn gyrfa yn y maes gofal iechyd fel hylenydd deintyddol. O'r fan hon, gallwch ddod o hyd i fanylion am ysgolion yn Alabama sy'n cynnig y rhaglen a dewis un sy'n ennyn eich diddordeb.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn iechyd y geg ac yn wych am gwrdd â phobl, yna efallai yr hoffech chi ychwanegu hylendid deintyddol at y rhestr o yrfaoedd rydych chi am eu dilyn. Mae'r radd yn gyflymach i'w chwblhau, ymhen tua 3 blynedd byddwch yn dod yn hylenydd deintyddol trwyddedig, ac mae'n un o'r gyrfaoedd y mae galw amdanynt gyda thwf pellach yn y dyfodol. Mae hefyd yn cael ei restru ymhlith ein rhestr 22 uchaf o swyddi straen isel sy'n talu'n dda.

Fel hylenydd deintyddol, bydd eich dyletswyddau’n cynnwys adolygu hanes deintyddol ac iechyd cleifion, sgrinio cleifion, cynnal glanhau deintyddol, glanhau deintyddol, cymryd pelydrau-X deintyddol, defnyddio gofal ataliol, addysgu hylendid deintyddol da i gleifion, a helpu cleifion i wella a cynnal iechyd deintyddol da. Byddwch yn gweithio gyda deintydd neu mewn cyfleuster deintyddol i gyflawni'r dyletswyddau hyn.

I ennill y sgiliau hyn, bydd yn rhaid i chi gael addysg fel hylenydd deintyddol a chael eich trwydded i ddechrau ymarfer. Yn syml, mae cael yr addysg hon yn golygu cofrestru ar raglen hylenydd deintyddol achrededig naill ai mewn sefydliad uwch achrededig. Mae rhaglenni hylenydd deintyddol yn yr UD yn cael eu cymeradwyo gan y Comisiwn ar Achredu Deintyddol neu CODA ac os nad ydyw, peidiwch â gwneud cais am y rhaglen honno.

Mae rhaglenni hylenydd deintyddol fel arfer yn raddau cyswllt a baglor sy'n cymryd 3 a 4 blynedd i'w cwblhau. Gallwch hefyd ddod o hyd i rai rhaglenni ardystio sy'n cymryd tua ychydig fisoedd. Ond i fynd â hi ymhellach o lawer a dod yn weithiwr proffesiynol, gallwch geisio gradd meistr.

Cyfeirir yn gyffredin at ysgolion sy'n cynnig y rhaglen fel ysgolion hylenydd deintyddol ac yn y swydd hon, rwyf wedi tynnu sylw at y rhai yn nhalaith Alabama yn yr UD i chi ddewis ohonynt. I roi mwy o opsiynau i chi, gallwch wirio eraill ysgolion hylenydd deintyddol o amgylch yr Unol Daleithiau a dod o hyd i un sy'n gweddu orau i chi, fel arall, gallwch gadw at y rhai yn Alabama wedi'i guradu yma.

Gallwch chi ddechrau paratoi eich hun ar gyfer y rhaglen hon trwy gymryd rhai cyrsiau deintyddol ar-lein am ddim ac efallai cael swydd fel cynorthwyydd meddygol, yn ddelfrydol mewn clinig deintyddol i ennill profiad ymarferol a rhoi hwb i'ch siawns yn yr un modd wrth wneud cais am raglen hylenydd deintyddol yn Alabama.

Mae hylendid deintyddol hefyd yn ystyriaeth dda ar gyfer newid gyrfa a gallwch chwilio amdano colegau ar-lein sy'n cynnig y rhaglen ar-lein fel y gallwch barhau i weithio wrth astudio ar gyfer y radd ac ennill eich trwydded.

Mae yna hefyd bostiadau blog diddorol eraill rydyn ni wedi'u hysgrifennu y gallwch chi eu mwynhau fel yr un ymlaen rhaglenni gradd rhyfedd ac cyrsiau byr sy'n arwain at swyddi da. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio dramor hefyd, dyma'r gradd orau sy'n gwarantu swydd yng Nghanada os mai dyna lle hoffech chi fynd.

Yn ôl at y pwnc, gadewch imi eich arwain ar y camau i'w cymryd i gael gradd mewn hylendid deintyddol ac ennill eich trwydded.

Gofynion ar gyfer Ysgolion Hylenydd Deintyddol yn Alabama

I ddod yn hylenydd deintyddol trwyddedig, bydd yn rhaid i chi gymryd addysg ddamcaniaethol ac ymarferol yn y maes mewn sefydliad uwch achrededig ac yna symud ymlaen i gael eich trwydded. Ond cyn hynny, bydd angen i chi wneud cais am ysgol sy'n cynnig y rhaglen.

Yma, rydym wedi curadu rhestr o'r gofynion y mae'n rhaid i bob ymgeisydd ar gyfer rhaglen hylenydd deintyddol yn Maryland eu bodloni i gael eu derbyn i un o'r ysgolion, gweler nhw isod.

 • Bod yn 18 oed o leiaf ar adeg y cais
 • Mae'n rhaid eich bod wedi cwblhau ysgol uwchradd neu'n meddu ar GED
 • Mae'n rhaid eich bod wedi dilyn cyrsiau gwyddoniaeth a mathemateg yn yr ysgol uwchradd.
 • Cyflwyno trawsgrifiadau ysgol uwchradd
 • Mae rhai ysgolion hylenydd deintyddol yn Alabama yn gosod arholiadau mynediad, mae angen i chi ei basio
 • Cwblhewch gyfweliad mynediad, os o gwbl.
 • Clirio'r holl ofynion meddygol a chyfreithiol
 • Rhaid i ymgeiswyr rhyngwladol nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf sefyll y profion hyfedredd Saesneg cydnabyddedig a chyflwyno sgoriau.
 • Rhaid i ymgeiswyr rhyngwladol ddarparu prawf o gyllid i ariannu addysg
 • Llenwch y ffurflen gais
 • Llythyr(au) argymhelliad
 • Efallai y bydd angen datganiad personol neu draethawd neu ddatganiad o ddiben. Cliciwch yma i weld awgrymiadau defnyddiol ar ysgrifennu datganiad personol.

Fel arfer mae graddau baglor 4 blynedd mewn hylendid deintyddol mewn prifysgolion tra bod gan golegau cymunedol raglenni gradd byrrach, 2 flynedd. Cyn gwneud cais i unrhyw un o'r rhaglenni hyn, gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y rhagofynion a restrir uchod. I gynyddu eich siawns o gael eich derbyn, dilynwch yr awgrymiadau ychwanegol isod:

 1. Naill ai cwrdd â'r CGPA ysgol uwchradd a argymhellir neu fynd y tu hwnt i hynny
 2. Os rhoddir graddau uchel yn yr arholiadau mynediad
 3. Ennill rhywfaint o brofiad yn y maes gofal iechyd trwy weithio fel cynorthwyydd meddygol mewn clinig deintyddol neu unrhyw gyfleuster gofal iechyd.
 4. Ysgrifennwch draethawd cryf neu ddatganiad personol
 5. Cymryd rhan mewn rhaglenni cymunedol a gweithgareddau allgyrsiol eraill.

Cost gyfartalog Ysgolion Hylenydd Deintyddol yn Alabama

Cost gyfartalog ysgolion hylendid deintyddol yn Alabama yw $5,736 y flwyddyn ar gyfer myfyrwyr yn y wladwriaeth a $14,632 y flwyddyn ar gyfer myfyrwyr y tu allan i'r wladwriaeth. Mae'r gost yn amrywio yn ôl math o radd, ysgol, a statws preswylio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadarnhau'r gost gan eich sefydliad cynnal.

Ysgolion Hylenydd Deintyddol Gorau yn Alabama

Y canlynol yw'r ysgolion gorau yn Alabama ar gyfer rhaglenni hylendid deintyddol:

 • Coleg Fortis
 • Coleg Cymunedol Calhoun
 • Coleg Cymunedol Wallace State
 • Prifysgol West Alabama

Sut i Ddod yn Hylenydd Deintyddol Trwyddedig yn Alabama

Mae'r canlynol yn gamau i ddod yn hylenydd deintyddol trwyddedig yn Alabama:

 • Gwnewch gais am raglen hylendid deintyddol a gymeradwywyd gan CODA yn un o'r colegau yn Alabama
 • Graddedig o'r rhaglen a phasio Arholiad Hylendid Deintyddol y Bwrdd Cenedlaethol
 • Pasio Archwiliad Clinigol Hylenydd Deintyddol gan ddarparwr cymeradwy
 • Gwneud cais am Drwydded Hylenydd Deintyddol gyda'r Is-adran Trwyddedu Galwedigaethol a Phroffesiynol
 • Cynnal eich trwydded hylenydd deintyddol yn AL.

RHAGLENNI HYLIANYDD DEINTYDDOL YN ALABAMA

Rhaglenni Hylenydd Deintyddol Gorau yn Alabama

Dyma ddadansoddiad o'r rhaglenni hylenydd deintyddol gorau yn Alabama a'r ysgolion sy'n eu cynnig.

 • Gradd Cydymaith Gwyddoniaeth mewn Iechyd Deintyddol yng Ngholeg Fortis
 • Rhaglen Hylendid Deintyddol Coleg Cymunedol Calhoun Cydymaith Gwyddorau Cymhwysol
 • Rhaglen Hylendid Deintyddol Cyn-Broffesiynol ym Mhrifysgol Gorllewin Alabama
 • Cydymaith mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol mewn Hylendid Deintyddol yng Ngholeg Cymunedol Wallace State

1. Gradd Cydymaith Gwyddoniaeth mewn Iechyd Deintyddol yng Ngholeg Fortis

Mae Coleg Fortis yn Birmingham, Alabama yn cynnig gradd cyswllt mewn hylendid deintyddol i hyfforddi a pharatoi myfyrwyr ar gyfer mynediad i'r maes deintyddol. Bydd y rhaglen hon yn eich gwneud yn barod i sefyll arholiad trwyddedu ar ôl graddio i gymhwyso i weithio fel hylenydd lefel mynediad trwyddedig ac mae ganddi rai o'r niferoedd uchaf o raddedigion a dyna pam ei bod yn un o'r goreuon yn y wladwriaeth.

Mae'r rhaglen yn gystadleuol gydag isafswm o feysydd, felly, efallai y byddwch am fynd y tu hwnt i'r gofynion mynediad a chymhwyso'r awgrymiadau ychwanegol hynny a roddais uchod i gynyddu eich siawns o gael eich derbyn. Cysylltwch â’r ysgol am ragor o wybodaeth am weithdrefnau ymgeisio a dyddiadau cau.

2. Rhaglen Hylendid Deintyddol Cydymaith Coleg Cymunedol Calhoun Gwyddorau Cymhwysol

Mae'r rhaglen hylendid deintyddol yn Calhoune yn un o'r rhaglenni hylendid deintyddol gorau yn Alabama. Mae wedi'i gymeradwyo gan CODA ac mae'n bodloni gofynion addysg y wladwriaeth ar gyfer hylenyddion deintyddol yn y wladwriaeth. Mae'r coleg yn cynnig cyswllt o wyddorau cymhwysol neu AAS yn y rhaglen i'ch paratoi ar gyfer yr arholiadau trwyddedu a dechrau ymarfer yn Alabama.

I gael eu derbyn i'r rhaglen, mae'n ofynnol i ymgeiswyr feddu ar GPA o leiaf 2.5 neu uwch, cyflwyno sgôr cyfansawdd ACT o 18 neu uwch o brawf a gymerwyd yn ystod y 3 blynedd diwethaf, a chwblhau'r ffurflen gais.

3. Rhaglen Hylendid Deintyddol Cyn-Broffesiynol ym Mhrifysgol Gorllewin Alabama

Mae Prifysgol Gorllewin Alabama yn cynnig rhaglen hylendid deintyddol cyn-broffesiynol sy'n paratoi myfyrwyr ar gyfer y brif raglen broffesiynol yng Ngholeg Cymunedol Wallace State. Mae cymryd y rhaglen gyn-broffesiynol hon yn cynyddu eich siawns o gael eich derbyn ac yn eich gosod ymhell uwchlaw'r gystadleuaeth.

Yn PCA, rydych chi'n cael eich paratoi ar gyfer astudiaethau pellach yn y rhaglen a chyda hynny, ni fyddai unrhyw goleg yn dymuno eich derbyn i'w rhaglen hylendid neu ddeintyddiaeth ddeintyddol.

4. Cydymaith mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol mewn Hylendid Deintyddol yng Ngholeg Cymunedol Wallace State

Mae cyswllt gwyddoniaeth gymhwysol mewn hylendid deintyddol yng Ngholeg Cymunedol Wallace yn un o'r rhaglenni hylendid deintyddol gorau yn y wladwriaeth sy'n enwog am fyfyrwyr cymhwyso ar gyfer arholiadau trwyddedu cenedlaethol, rhanbarthol a gwladwriaethol. Cynigir y rhaglen gan Is-adran Iechyd y coleg ac mae wedi'i chymeradwyo gan CODA.

Os ydych chi'n gwneud cais am y rhaglen hon yn WSCC, mae'n ofynnol i chi feddu ar ardystiad CPR cyfredol, arholiadau corfforol, imiwneiddiadau cyfredol, gwiriadau cefndir, a phrofion cyffuriau. Y cyrsiau rhagofyniad yw ffisioleg, anatomeg, cemeg a microbioleg.

Dyma'r rhaglenni ysgolion a hylendid deintyddol yn Alabama a gobeithio y byddant yn eich helpu i wneud penderfyniad. Cysylltwch â swyddfa dderbyn eich sefydliad dewisol i ddysgu mwy am y rhaglen, yn enwedig y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau a ffioedd dysgu.

Rhaglenni Hylenydd Deintyddol yn Alabama - Cwestiynau Cyffredin

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h3″ question-0=”Pa mor hir mae'n ei gymryd i ddod yn hylenydd deintyddol yn Alabama?” answer-0 =” Mae'n cymryd 2 flynedd i ennill gradd cyswllt mewn hylendid deintyddol yn Alabama a sefyll yr arholiad trwyddedu i ddod yn hylenydd deintyddol trwyddedig.” image-0 =”” headline-1="h3″ question-1="Beth yw cyflog hylenydd deintyddol yn Alabama?" ateb-1 =” Cyflog blynyddol cyfartalog hylenydd deintyddol yn Alabama yw $73,377.” image-1 =”” cyfrif =” 2 ″ html = ”gwir” css_class = ””]

Argymhellion