Tri Rheswm i Astudio Dramor yn yr Eidal a Sut i Wneud hynny

Nid yw'r farchnad addysg uwch fyd-eang yn eang yn unig, mae hefyd yn tyfu'n gyflym. Roedd Fortune Business Insights yn gwerthfawrogi'r farchnad USD 77.66 biliwn yn 2020, tra'n rhagamcanu bydd yn arddangos cyfradd twf blynyddol cyfansawdd o 10.3% i gyrraedd gwerth o USD 169.72 biliwn erbyn 2028.

Y tu ôl i'r pennawd, mae'r ffigurau'n dangos myfyrwyr unigol sy'n ceisio datblygu eu haddysg dramor. Un wlad sy'n boblogaidd gyda myfyrwyr rhyngwladol yw'r Eidal. Mae tua 32,000 o fyfyrwyr rhyngwladol yn astudio yno ar hyn o bryd, ar ôl dod i'r Eidal o Wlad Groeg, Albania, Croatia, yr Almaen, Ffrainc, Camerŵn, Israel, a mannau eraill.

Os ydych chi'n ystyried astudio dramor yn yr Eidal ar hyn o bryd, darllenwch ymlaen. Byddwn yn rhannu tri rheswm cymhellol pam y dylech chi, yna yn darparu rhai awgrymiadau ymarferol ar gyfer gwireddu eich breuddwyd o addysg prifysgol yn yr Eidal.

Cost

Mae'r Eidal yn adnabyddus yn rhyngwladol am werth rhagorol ei system addysg uwch. Ariennir llawer o brifysgolion Eidalaidd gan y wladwriaeth ac mae rhai hyd yn oed yn darparu llety am ddim i fyfyrwyr rhyngwladol. Mae yna hefyd sawl ysgoloriaeth ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol yn yr Eidal, felly mae'n werth gwirio i weld a ydych yn gymwys i gael cyllid fel rhan o'ch astudiaethau yno.

diwylliant

Mae man geni'r Dadeni, yr Eidal hyd heddiw yn gysylltiedig â chelfyddyd gain, bwyd gourmet, pensaernïaeth syfrdanol a rhywfaint o gerddoriaeth glasurol ac opera orau'r byd. Os ydych chi am ymgolli mewn gwlad sy'n gyfoethog mewn diwylliant ac yn llawn hanes, mae'r Eidal yn sicr yn gwneud achos cymhellol.

Mae'r Eidal, wrth gwrs, hefyd yn cael ei hadnabod fel arweinydd byd-eang yn y byd ffasiwn, felly os ydych chi ar ôl couture yn ogystal â diwylliant, mae'n lleoliad gwych i dreulio'ch blynyddoedd prifysgol. Gallwch hyd yn oed gyfuno eich cariad at ffasiwn gyda'ch addysg, trwy gofrestru mewn a ysgol ffasiwn sy'n enwog yn fyd-eang.

iaith

Y disgynnydd byw mwyaf uniongyrchol o Ladin, Eidaleg yw iaith Romáwns gyda thua 85 miliwn o siaradwyr, y mae rhyw 67 miliwn ohonynt yn ei siarad fel eu hiaith frodorol. Yn ogystal â bod yn iaith swyddogol yn yr Eidal, mae gan Eidaleg hefyd statws swyddogol ar ryw ffurf neu'i gilydd yn Ticino a'r Grisons yn y Swistir, San Marino, Dinas y Fatican, Croatia a Slofenia. Mae mwy na 700,000 o Americanwyr hefyd yn ei siarad (a daw'r gair 'America' ei hun o enw'r fforiwr Eidalaidd Amerigo Vespucci). 

Mae llawer o eiriau Saesneg yn cael eu benthyca o Eidaleg, er bod rhai wedi newid eu hystyr tra ar fenthyg. Mae 'Latte' er enghraifft, yn golygu 'llaeth' yn yr Eidal, tra yn Saesneg fe'i defnyddir i ddisgrifio coffi llaethog. Yn yr un modd, mae 'bimbo' yn cyfeirio at fenyw anneallus ond deniadol yn Saesneg, tra yn Eidaleg mae'n golygu 'kid' (gwrywaidd). Mae 'Conffeti' yn enghraifft arall - mae'n golygu 'almonau siwgr' yn yr Eidal, yn hytrach na'r darnau bach o bapur sy'n cael eu taflu dros gyplau sydd newydd briodi. 

Sut i Astudio Dramor yn yr Eidal

Os yw'r cyfuniad o addysg gost-effeithiol, diwylliant cyfoethog, a'r awydd i ddysgu'r iaith Eidaleg yn gwneud i chi feddwl am astudio yn yr Eidal, yna mae'n bryd delio â rhai pethau ymarferol.

Yn gyntaf oll, bydd angen i chi nodi pa brifysgol yr ydych am wneud cais iddi, gan gynnwys yr hyn yr ydych am ei astudio, lle rydych am fyw, a pha ysgoloriaethau a/neu gynigion llety am ddim a allai ddod gyda'r sefydliad dan sylw.

Mae'n debyg y bydd angen i chi wneud rhywfaint o gyfieithu Eidaleg fel rhan o'r broses. Wedi'r cyfan, bydd yr adolygiadau mwyaf cynhwysfawr o brifysgolion, cyrsiau, llety, bywyd y ddinas, ac yn y blaen i gyd yn cael eu hysgrifennu yn Eidaleg. Ar gyfer y math hwn o ymchwil, nid oes angen cyfieithydd Eidaleg proffesiynol arnoch - dylai gwasanaeth cyfieithu peirianyddol rhad ac am ddim fod yn ddigon pan ddaw'n fater o gyflwyno cyfieithiadau Eidaleg sydd o leiaf yn ddealladwy, os nad yn arbennig o gywir yn ramadegol. 

Fodd bynnag, o ran eich cais prifysgol, bydd angen siaradwr brodorol arnoch a all gyflwyno cyfieithiadau cywir o ansawdd uchel sy'n sicrhau bod eich cais prifysgol yn sefyll allan o'r dorf (ac am yr holl resymau cywir, nid oherwydd ei ramadeg a'i ramadeg gwael. camgymeriadau sillafu aml). Defnyddio gwasanaethau cyfieithu Eidaleg proffesiynol a ddarperir gan siaradwyr brodorol yw'r ffordd orau ymlaen ar hyn o bryd.  

Gofynion a allai fod angen Cyfieithu Saesneg i Eidaleg

Bydd angen i chi gyflwyno amrywiaeth o ddogfennau fel rhan o’ch cais, gan gynnwys: 

  • dogfen adnabod (eich pasbort fel arfer)
  • sgôr swyddogol SAT neu ACT
  • trawsgrifiad academaidd
  • CV
  • manylion eich hyfedredd iaith (yn Eidaleg, Saesneg neu'r ddau) 
  • manylion yr oriau astudio a/neu hyfforddiant yr ydych eisoes wedi'u cwblhau trwy gyrsiau a rhaglenni eraill
  • llythyrau o argymhelliad a chymhelliant 

Efallai eich bod yn pendroni a oes angen cyfieithiadau Eidaleg ardystiedig arnoch ar gyfer eich dogfennau. Os nad yw eich dogfennau yn Saesneg neu Eidaleg, rhaid i chi eu cyfieithu gan a cyfieithydd brodorol proffesiynol achrededig mewn darparu gwasanaethau cyfieithu Eidaleg. Bydd rhai sefydliadau academaidd yn derbyn dogfennau Saesneg, ond yn y diwedd, bydd yn dibynnu ar eu disgresiwn os byddant yn eu derbyn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio gyda'ch dewis le astudio ymhell ymlaen llaw fel bod gennych amser i drefnu cyfieithiadau gyda gweithwyr proffesiynol.

Yn dibynnu ar y pwnc rydych am ei astudio, efallai y bydd angen i chi gynhyrchu dogfennau eraill hefyd. Os ydych chi eisiau astudio pensaernïaeth, er enghraifft, bydd angen i chi ddarparu portffolio. Mae'n debyg y bydd cyfieithiad Eidaleg yn cael croeso.

Mae'r un peth yn wir os ydych am ddilyn cwrs dylunio. Ar gyfer pynciau eraill (mae meddygaeth a pheirianneg yn ddwy enghraifft), efallai y bydd angen i chi hefyd basio arholiad cyn i chi gael eich derbyn ar y cwrs.

Gall fod yn ddefnyddiol defnyddio'ch cwmni cyfieithu Eidaleg yma. Gall eich cyfieithydd eich helpu i ddeall gofynion y brifysgol a sicrhau nad ydych yn colli dim byd o ran deall y gwaith papur a’r hyn sydd angen i chi ei wneud i sicrhau eich lle ar y cwrs o’ch dewis.

Gall cyfieithu Eidaleg fod yn ddefnyddiol hefyd o ran dealltwriaeth o delerau cyllid ysgoloriaeth ac unrhyw gyfleoedd llety a allai fod ar gael. 

Thoughts Terfynol

Gall mynd ati i gwblhau eich addysg mewn gwlad arall fod yn antur anhygoel ac mae gwneud hynny yn yr Eidal yn dod ag ystod enfawr o gyfleoedd cyffrous i ymgolli yn iaith a diwylliant yr Eidal.

Mae angen i chi gael ochr gwaith papur y profiad yn gywir, felly rhowch ychydig o amser ac ymdrech i ddod o hyd i'r cwmni cyfieithu Eidalaidd cywir i ddiwallu'ch anghenion (a'ch cyllideb). Mae gwneud hynny yn golygu y gallwch fwynhau'r tawelwch meddwl o wybod eich bod wedi gwneud popeth o fewn eich gallu i sicrhau bod y broses ymgeisio yn rhedeg yn esmwyth. Yna gallwch chi eistedd yn ôl, ymlacio a mwynhau'r cyffro o dreulio pennod nesaf eich bywyd yn yr Eidal.

Ydy Eidaleg yn anodd ei dysgu? 

Mae hynny'n dibynnu ar eich man cychwyn. Os ydych chi'n siarad Saesneg yn barod, yna ni ddylai dysgu Eidaleg achosi gormod o broblemau. Ac os ydych chi wedi ymgolli yn yr iaith oherwydd byw yn yr Eidal tra'ch bod chi'n astudio, dylech chi ei chodi'n llawer cyflymach.

Beth yw'r cyfieithiad Eidaleg mwyaf cywir? 

Ar gyfer ymchwil lle nad yw canlyniad gair-perffaith yn hanfodol, mae Google Translate yn opsiwn digon teilwng. Fodd bynnag, mae'n well defnyddio cyfieithydd dynol proffesiynol os ydych chi'n ceisio cyfieithiad cywir o ansawdd uchel. 

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng cyfieithu peirianyddol a chyfieithu dynol?

Fel y mae'r enw'n nodi, cyfieithiad sy'n cael ei gwblhau gan gyfrifiadur yw cyfieithu peirianyddol. Mae cyfieithu dynol yn cael ei wneud gan berson, er y gall ddefnyddio offer cyfieithu fel rhan o'r broses honno.