Y 10 Ysgol Fusnes Orau yn Llundain

A ydych chi'n gwybod y gall cofrestru yn un o'r Ysgolion Busnes gorau yn Llundain eich arfogi â'r arsenals angenrheidiol i gynllunio, arwain, rhedeg a rheoli gweithrediadau sefydliad neu gwmni yn effeithiol?

Nawr, os ydych chi wedi bod yn chwilio am ysgolion busnes yn Llundain, fe'ch anogaf i ddarllen drwy'r post hwn gyda sylw cyflym gan ei fod yn cynnwys popeth yr ydych yn ei geisio am yr ysgolion busnes gorau yn Llundain.

Pan fyddwch chi'n meddwl ble i ddod o hyd ysgolion busnes fforddiadwy yn Ewrop, Mae Llundain yn lle i'w ystyried. Dydw i ddim yn ei weld yn syndod bellach pan fydd pobl yn dewis Llundain fel eu lleoliad dewisol ar gyfer astudio busnes oherwydd mae gan Lundain hanes o gynhyrchu craffter busnes gwych sy'n diffinio eiliadau ac yn gwneud campau ledled y byd.

O colegau cerdd gorau i ysgolion ar-lein gorau ar gyfer graddau busnes, Mae gan Lundain y cyfan. Mae'r wlad hefyd yn gartref i dros 200,000 o gwmnïau cychwyn, does ryfedd ei bod yn cael ei chydnabod fel un o'r canolfannau ariannol mwyaf yn y byd.

Yn ôl y Safle Dinasoedd Myfyrwyr Gorau QS, Mae Llundain ar frig y rhestr o ddinasoedd myfyrwyr gorau'r byd gan fod ganddi boblogaeth o dros 400,000 o fyfyrwyr. Mae hyn yn dangos bod y cyfleoedd academaidd a gynigir yng nghanol y diwylliannau cadarn, marchnadoedd, a chanolfannau twristiaeth syfrdanol yn ddiddiwedd.

I egluro ymhellach, mae'n hanfodol deall bod yna, fel myfyriwr rhyngwladol pethau y mae angen i chi eu gwybod wrth ymweld â Llundain. Pethau fel sut i gael y llety gorau yng nghanol Llundain os yw eich ysgol wedi'i lleoli o gwmpas yno, rhai ardystiadau busnes sy'n werth eu hennill, a llawer o rai eraill.

Wel, yn union fel yr ydym yn sôn am yr ysgolion busnes yn Llundain, mae yna rai hefyd wedi'u lleoli mewn gwledydd eraill fel ysgolion busnes achrededig Ffrainc, ysgolion busnes Canada, ac ati

Heb ail feddwl, mae Llundain yn lle i gael sgiliau entrepreneuriaeth safonol drwy unrhyw un o’u hysgolion busnes, ond y mater yw pa un ohonynt yr ydych yn mynd amdano. Dyma'r rheswm y des i gyda'r erthygl hon i ddangos i chi'r ysgolion busnes gorau yn Llundain y gallwch chi gofrestru a chyflawni'ch breuddwydion.

Dilynwch fi'n agos wrth i mi restru ac egluro'r ysgolion hyn. Ond cyn i mi ymchwilio'n iawn, gadewch imi ddarparu'r atebion yn gyflym i rai o'r cwestiynau sydd gennych mewn golwg. Gallwch hefyd edrych ar yr erthygl hon ar Colegau Busnes Gorau yng Nghaliffornia os oes gennych ddiddordeb.

A yw Ysgolion Busnes yn Llundain yn Derbyn Myfyrwyr Rhyngwladol?

Oes, mae yna ystod eang o ysgolion busnes yn Llundain sy'n cynnig rhaglenni busnes safonol i fyfyrwyr rhyngwladol.

Gofynion Ar Gyfer Ysgolion Busnes Yn Llundain

Mae'r gofyniad am ysgolion busnes yn Llundain yn wahanol ar gyfer pob ysgol, fodd bynnag, mae'r gofynion cyffredinol fel a ganlyn:

 • Rhaid i chi feddu ar radd baglor neu dystysgrif gyfatebol os ydych chi'n mynd am raglenni graddedig.
 • Rhaid bod gennych dystysgrif ysgol uwchradd neu ddogfennau cyfatebol fel y GED os ydych yn gwneud cais fel myfyriwr israddedig.
 • Mewn sefyllfa lle nad y Saesneg yw eich iaith frodorol, rhaid i chi sefyll a chyflwyno sgoriau'r prawf hyfedredd Saesneg fel TOEFL neu IELTS.
 • Fel ymgeisydd graddedig, rhaid bod gennych o leiaf 2 flynedd o brofiad gwaith.
 • Rhaid cyflwyno pob dogfen swyddogol a thrawsgrifiad o golegau blaenorol a fynychwyd
 • Rhaid i chi sefyll a chyflwyno sgoriau profion safonol fel GMAT, GRE, ac eraill.
 • Rhaid i chi gael eich llythyrau argymhelliad a traethawd wedi'i ysgrifennu'n dda.
 • Rhaid i chi fod yn barod am gyfweliad gyda bwrdd derbyn y sefydliad pan fo angen.
 • Rhaid i chi gael eich datganiadau personol, CV, neu ailddechrau wrth law.
 • Rhaid i chi dalu'r ffi ymgeisio na ellir ei had-dalu fel y pennir gan eich dewis ysgol.
 • Rhaid bod gennych brawf o allu darparu ar gyfer eich gwariant ariannol.
 • Efallai y gofynnir i chi hefyd ddarparu dogfennau ategol fel eich ymwneud â gweithgareddau allgyrsiol, a phrosiectau cymunedol.

Cost Ysgolion Busnes Yn Llundain

Mae cost ysgolion busnes yn Llundain yn cael ei phennu'n bennaf gan lefel y radd, y math o fyfyriwr (myfyriwr domestig neu ryngwladol), a llawer o ffactorau eraill.

Mae ennill MBA neu radd meistr arall mewn busnes a rheolaeth o unrhyw un o'r ysgolion busnes yn Llundain tua £10,000- £15,000, tra bod rhai rhaglenni MBA mawreddog yn costio tua £50,000.

Rwy'n siŵr fy mod wedi eich clirio ar y cwestiynau uchod, iawn? Felly, heb unrhyw wybodaeth bellach, gadewch i ni edrych ar y gwahanol ysgolion busnes gorau yn Llundain a'r cyfan y mae'n ei olygu.

ysgolion busnes yn Llundain

Ysgolion Busnes yn Llundain

Dyma'r ysgolion busnes gorau yn Llundain lle gallwch chi gofrestru i gael gwybodaeth a sgiliau busnes o ansawdd uchel. Darllenwch drwyddynt yn ofalus.

1. Ysgol Fusnes Llundain

Y cyntaf ar ein rhestr o ysgolion busnes gorau Llundain yw Ysgol Fusnes Llundain. Mae'r sefydliad hwn yn safle 2nd ysgol fusnes yn Ewrop, yn ôl safle busnes Ewropeaidd y cyfnod ariannol.

Mae'n adnabyddus am ei gampau rhagorol mewn academyddion, persbectif byd-eang rhagorol, a chanlyniadau. Mae LBS yn gartref i dros 2,000 o fyfyrwyr bob blwyddyn, ac mae hyd ei raglen MBA tua 18 mis.

Mae'n bwysig nodi, ar wahân i fyfyrwyr y rhaglen weithredol, nad yw LBS yn cynnig llety ar y campws i fyfyrwyr. Mae yna hefyd argaeledd rhaglenni israddedig a graddedig fel marchnata, cyfrifeg, ymddygiad a strategaeth sefydliadol, economeg, cyllid ac entrepreneuriaeth.

Yn ysgol fusnes Llundain, rydych chi'n profi rhaglenni o'r radd flaenaf a addysgir ar-lein ac ar y safle gan hwyluswyr byd-enwog.

I wneud cais neu ewch i wefan yr ysgol, defnyddiwch y ddolen a ddarperir isod

Cliciwch Yma

2. Ysgol Fusnes ESCP

Ysgol fusnes ESCP sydd nesaf ar ein rhestr o ysgolion busnes gorau Llundain. Mae gan y sefydliad ei gampysau wedi'u lleoli yn Llundain, Berlin, Madrid, Paris, Turin, a Warsaw. Mae wedi'i rhestru'n gyson ymhlith yr ysgol fusnes orau yn y byd ac mae'n cynnig rhaglenni ysgol uwchradd, israddedig, graddedig, doethuriaeth, MBA, MBA gweithredol, meistr gweithredol, rhaglenni agored, ac ati.

Mae'r sefydliad yn gartref i dros 8500 o fyfyrwyr gradd o tua 122 o wledydd. Mae ganddo hefyd tua 5000 o gyfranogwyr mewn addysg weithredol, a 73,000+ o gyn-fyfyrwyr gweithredol sy'n torri ar draws 170 o wledydd yn y byd.

Mae ESCP yn rhoi addysgu a dysgu sy'n gwarantu arlwy academaidd ragorol sy'n cydymffurfio ag anghenion defnyddwyr a chymdeithas trwy staff addysgu o safon fyd-eang. Mae hefyd yn annog cytundebau cydweithredu cenedlaethol a rhyngwladol sy'n meithrin cyfnewid a chyfoethogi cilyddol.

Mae ESCP wedi'i achredu gan AACSB, EQUIS, EFMD EMBA, ac ati, ac mae'n darparu mentrau gwelliant parhaus i sicrhau lefel uchel o ansawdd pob gradd ESCP sy'n chwarae rhan wych mewn achrediadau, safleoedd cenedlaethol a rhyngwladol.

I wneud cais neu ewch i wefan yr ysgol, defnyddiwch y ddolen a ddarperir isod

Cliciwch Yma

3. Ysgol Fusnes Coleg Imperial

Un arall ar ein rhestr o ysgolion busnes gorau yn Llundain yw Ysgol Fusnes Imperial College. Mae'r sefydliad hwn wedi'i restru'n gyson ymhlith ysgolion busnes gorau'r byd ac mae'n cynnig graddau ar draws israddedig, meistr, Ph.D., MBA, ymchwil, addysg weithredol, ac ati.

Mae Ysgol Fusnes Coleg Imperial hefyd ymhlith yr ysgolion busnes i gael eu cydnabod a'u hachredu ledled y byd gan y tair cymdeithas achredu ysgolion busnes mwyaf, sef AACSB, AMBA, ac EQUIS. Mae hefyd wedi derbyn gwobr Efydd Athena SWAN ar lefel adran gan yr Uned Herio Cydraddoldeb.

Mae Ysgol Fusnes Coleg Imperial yn cynnig ystod eang o raglenni fel cyllid, cyllid a chyfrifeg, technoleg cyllid, dadansoddeg busnes, economeg a strategaeth ar gyfer busnes, rheoli risg, marchnata, a llawer o rai eraill.

Mae’r ysgol yn safle 2nd yn y byd yn ôl yr amseroedd ariannol ar-lein MBA 2022, a 9th yn y byd yn ôl amseroedd ariannol MSc rheoli 2021.

I wneud cais neu ewch i wefan yr ysgol, defnyddiwch y ddolen a ddarperir isod

Cliciwch Yma

4. Ysgol Fusnes Kingston Llundain

Mae Ysgol Fusnes Kingston Llundain yn un arall o'r ysgolion busnes gorau yn Llundain sy'n canolbwyntio ar hogi a datblygu gallu a sgiliau personol trwy gyrsiau safonol o ansawdd uchel a chyrsiau ymchwil.

Mae'r sefydliad hwn wedi'i achredu a'i gydnabod gan yr AACSB (Cymdeithas i Hyrwyddo Ysgolion Busnes Colegol) oherwydd safon y cyrsiau a gynigir. Mae hefyd wedi'i achredu gan y gymdeithas MBAs (AMBA), y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Rheolaeth (EFMD) EPAS, y Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM), a Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS).

Mae Ysgol Fusnes Kingston Llundain yn cynnig graddau israddedig, ôl-raddedig, MBA, a graddau ymchwil eraill sydd wedi'u cynllunio gyda thechnoleg, gwasanaethau gweithgynhyrchu a sefydliadau ariannol blaenllaw i basio'r wybodaeth a'r sgil sydd eu hangen yn y farchnad yn ymarferol.

I wneud cais neu ewch i wefan yr ysgol, defnyddiwch y ddolen a ddarperir isod

Cliciwch Yma

5. Ysgol Fusnes y Brenin

Un arall ar ein rhestr o ysgolion busnes gorau Llundain yw Ysgol Fusnes y Brenin. Mae'r sefydliad hwn yn cynnig addysg israddedig, ôl-raddedig, gweithredol, MBA gweithredol, a rhaglenni ymchwil eraill a addysgir gan gyfadran enwog a hyfforddwyr profiadol.

Mae Ysgol Fusnes y Brenin yn darparu addysg eithriadol ac ymchwil sy'n arwain y byd gyda ffocws ar ysgogi newid cadarnhaol a chynaliadwy mewn cymdeithas. Mae'r cyrsiau wedi'u cynllunio i archwilio theori ac ymarfer busnes a rheolaeth sefydliadol modern.

Mae gan y sefydliad hwn fyfyrwyr rhyngwladol o dros 80 o wledydd ac mae wedi tyfu i fod yn sefydliad rheoli blaenllaw, gan ymddangos yn gyson yn y 10 uchaf ar gyfer astudiaethau busnes a rheolaeth ers tair blynedd.

Mae Ysgol Fusnes y Brenin yn darparu cyfleoedd ar gyfer cydweithredu, ymchwilio, a datblygu rhagolygon gyrfa gyda chwmnïau newydd, cyd-dyriadau rhyngwladol, ac ati.

I wneud cais neu ewch i wefan yr ysgol, defnyddiwch y ddolen a ddarperir isod

Cliciwch Yma

6. SOAS Prifysgol Llundain

Mae Prifysgol SOAS Llundain hefyd yn un o'r ysgolion busnes gorau yn Llundain gyda ffocws ar newid a siapio ein persbectif o ran heriau economaidd, gwleidyddol, diwylliannol, diogelwch a chrefyddol y byd.

Mae'r ysgol hon yn sefydliad addysg uwch gorau gyda rhaglenni'n cael eu haddysgu gan athrawon enwog o'r radd flaenaf. Mae'n gartref i tua 5200 o fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig, a thros 3000 o fyfyrwyr cofrestredig ar-lein.

Mae Prifysgol SOAS Llundain yn y 25 uchafth yn y DU yn safle enw da’r byd yn 2021, ac yn safle 60 yn y byd. Mae ganddi hefyd un o’r unig bum llyfrgell ymchwil yn y DU, sy’n cynnwys 1.5 miliwn o gyfnodolion cyfrol a deunyddiau clyweledol mewn 400 o ieithoedd, gan ganolbwyntio ar Asia, Affrica, a’r Dwyrain Canol.

Mae dros 400 o raglenni gradd israddedig ac ôl-raddedig gyda ffocws rhanbarthol nodedig a pherthnasedd byd-eang ar gael i fyfyrwyr, ar y campws ac ar-lein.

I wneud cais neu ewch i wefan yr ysgol, defnyddiwch y ddolen a ddarperir isod

Cliciwch Yma

7. Ysgol Fusnes Brunel

Mae Ysgol Fusnes Brunel ymhlith yr ysgolion busnes gorau yn Llundain gyda chorff myfyrwyr a staff academaidd amrywiol yn rhyngwladol. Mae'r ysgol yn darparu amgylchedd dysgu amlddiwylliannol sy'n ysbrydoli myfyrwyr i gyrraedd uchafbwynt eu breuddwydion ym mhob maes bywyd.

Mae'r ysgol wedi'i hachredu gan yr AACSB, AMBA, PRME, a Siarter Busnesau Bach. Mae Ysgol Fusnes Brunel yn rhoi'r ymwybyddiaeth fyd-eang i fyfyrwyr ddod yn arloeswr arloesol, uchelgeisiol a chysylltiedig sy'n dylanwadu ar fyd busnes.

Gyda rhaglenni sy'n canolbwyntio ar gyflogadwyedd a nifer o fentrau busnes, mae'r myfyrwyr yn cael addysg o ansawdd uchel sy'n eu troi'n ddinasyddion byd-eang entrepreneuraidd gyda'r sgiliau a'r profiad cywir sydd eu hangen yn y farchnad.

Mae'r ysgol yn cynnig datblygiad proffesiynol ac yn sicrhau bod ei graddedigion yn cael gyrfa hir a llwyddiannus yn eu dewis faes. Mae ystod eang o gyrsiau ar gael fel cyfrifeg, busnes a rheolaeth, adnoddau dynol, rheoli brand corfforaethol, busnes rhyngwladol, economeg iechyd, deallusrwydd artiffisial, ac ati.

I wneud cais neu ewch i wefan yr ysgol, defnyddiwch y ddolen a ddarperir isod

Cliciwch Yma

8. Ysgol Fusnes Bayes

Mae Ysgol Fusnes Bayes, a elwid gynt yn Ysgol Fusnes Cass, yn un o'r ysgolion busnes gorau yn Llundain ac mae ganddi enw da am ymchwil ragorol ac addysg fusnes o'r radd flaenaf.

Mae'r ysgol yn darparu addysg drawsnewidiol trwy hyfforddwyr profiadol ac yn meithrin cymuned amrywiol sy'n gwasanaethu fel llwyfan i weithwyr busnes proffesiynol gysylltu a dysgu oddi wrth ei gilydd. Mae wedi'i restru'n gyson ymhlith yr ysgolion busnes mwyaf blaenllaw yn y byd, a hyd yn hyn, mae canlyniad yr addysg o ansawdd uchel i'w weld ymhlith myfyrwyr a graddedigion yr ysgol.

I wneud cais neu ewch i wefan yr ysgol, defnyddiwch y ddolen a ddarperir isod

Cliciwch Yma

9. Ysgol Fusnes San Steffan, Llundain

Mae Ysgol Fusnes San Steffan Llundain hefyd yn un o'r ysgolion busnes gorau yn Llundain sydd â chysylltiadau diwydiant rhagorol a phartneriaethau byd-eang. Maent hefyd yn cael eu cydnabod a'u hachredu gan gyrff proffesiynol cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae’r ysgol yn gartref i dros 6500 o fyfyrwyr o 140 o wledydd a thros 340 o staff profiadol. Gydag argaeledd ystod eang o gyrsiau israddedig, ôl-raddedig, gweithredol, byr, ac ati, mae myfyrwyr yn cael eu paratoi a'u harneisio i ddod yn arweinwyr entrepreneuraidd, ac yn rheolwyr cyfrifol.

I wneud cais neu ewch i wefan yr ysgol, defnyddiwch y ddolen a ddarperir isod

Cliciwch Yma

10. Ysgol Fusnes Ryngwladol Hult

Mae ysgol fusnes ryngwladol Hult hefyd ymhlith yr ysgolion busnes gorau yn Llundain sy'n cynnig rhaglenni israddedig, meistr, doethuriaeth ac MBA gyda ffocws ar rymuso myfyrwyr i ddefnyddio theori i ddatrys heriau busnes yn y byd go iawn.

Roedd y rhaglenni sy'n berthnasol i'r diwydiant yn cynnig help i adeiladu'r set sgiliau o fyfyrwyr i ddod yn bobl fusnes eithriadol ledled y byd.

I wneud cais neu ewch i wefan yr ysgol, defnyddiwch y ddolen a ddarperir isod

Cliciwch Yma

Casgliad

Ar ôl darparu’r ysgolion busnes gorau yn Llundain, a’u hegluro hefyd, gallaf ddweud eich bod wedi’ch arfogi’n llawn â’r hyn sydd ei angen i astudio addysg busnes yn Llundain.

Ewch trwy'r cwestiynau cyffredin isod i gael mwy o wybodaeth.

Ysgolion Busnes yn Llundain - Cwestiynau Cyffredin

Dyma'r ychydig Gwestiynau Cyffredin hanfodol am ysgolion busnes yn Llundain yr wyf wedi eu hamlygu a'u hateb yn ofalus.

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h3″ question-0=”Ydy Llundain yn Dda i Astudiaethau Busnes?” answer-0 =”Ydy, y mae. Mae ansawdd yr addysg a dderbynnir mewn ysgolion busnes yn Llundain heb ei ail. ” image-0 = ” ” headline-1 = ” h3 ″ question-1 = “Faint o Ysgolion Busnes Sydd Yn Llundain?” answer-1=”Mae dros 100 o ysgolion busnes yn Llundain.” image-1=” headline-2=”h3″ question-2=”Pa mor Hir Mae Ysgol Fusnes Yn Llundain?” answer-2 = “Gall ysgol fusnes yn Llundain gymryd tua 15 i 21 mis i’w chwblhau, ac eithrio yn achos rhaglenni MBA blwyddyn.” image-2 = ”” cyfrif = ” 3 ″ html = ”gwir” css_class = ””]

Argymhellion