Y 10 Ysgol Fusnes orau yn yr Almaen

Ar gyfer symudedd gyrfa cynyddol, mae'r rhan fwyaf o ysgolion busnes yn yr Almaen yn cynnig cyfle sicr i chi gyflawni hyn. Yn yr erthygl hon, fe welwch rai o'r ysgolion busnes gorau yn yr Almaen wedi'u rhestru'n gywir i chi ddilyn eich nodau busnes.

Byddwch yn cytuno â mi nad yn unig y mae mynd i ysgol fusnes yn hybu’r ymgyrch hon, ond hefyd yn eich agor i fyny at lu o gyfleoedd mewn busnes na all unrhyw berson cyffredin eu cael.

Mae'n hysbys bod ysgolion busnes yn rhoi hwb i'r ochr entrepreneuraidd ohonoch, tra'n eich gyrru ymlaen mewn unrhyw faes busnes y byddwch yn penderfynu setlo amdano.

Mae cyrsiau ysgol fusnes, gwaith, a chwricwlwm wedi'u hanelu at ddatblygu sgiliau rheoli, economaidd ac ariannol, naill ai fel prif ffocws y radd i lawer o ysgolion busnes.

Y gwahaniaeth rhyngoch chi a rhywun a aeth/mynd i brifysgol yw'r set sgiliau. Mae'n hysbys bod ysgolion busnes yn yr Almaen yn rhoi dysgeidiaeth heb ei gwanhau, deunyddiau, a'r cyfan sydd ei angen arnoch i basio trwy unrhyw ysgol fusnes ddelfrydol.

Mae'r ffactor hwn yn elfen allweddol sydd nid yn unig yn eich gwahaniaethu oddi wrth y lleill ond sydd hefyd yn eich helpu i adeiladu set sgiliau mwy arbenigol yn y rhan fwyaf o feysydd busnes.

Efallai y byddwch chi eisiau ym mha feysydd y gallech chi weithio ar ôl mynd i ysgol fusnes. Un o fanteision mynychu ysgol fusnes yw ei fod yn eich gwneud chi'n fwy amlbwrpas. Digon amlbwrpas i ffynnu mewn unrhyw faes rydych chi'n cael eich hun ynddi.

Isod mae rhai swyddi sy'n gysylltiedig â gradd mewn busnes. Dyma ychydig o feysydd y gallwch setlo amdanynt:

 • Rheolwr Datblygu Busnes
 • Banciwr Buddsoddi Corfforaethol
 • Dadansoddwr Data
 • Cynghorydd Busnes
 • Dadansoddwr Busnes
 • Cyfrifydd
 • Y cynghorydd ariannol ar gyfer sefydliadau a chorfforaethau mawr
 • Cyfrifydd Rheolaeth Siartredig

Mae cymaint o ysgolion busnes amlwg yn yr Almaen, nid yr Almaen yn unig, sawl rhan o Ewrop sy'n hysbys yn fyd-eang, megis ysgolion busnes yn Ffraincysgolion busnes yn Llundain.

Os yw'n MBA rydych chi'n ei ddilyn, mae'r rhain rhaglenni MBA ar-lein cynnig graddau ar ôl dilyn y cyrsiau. Gallwch hefyd ddod o hyd i sysgoloriaethau ar gyfer MBA ar-lein y gallwch chi wneud cais tuag at eich addysg MBA a'i gwneud yn fforddiadwy.

Ac os na fydd dim o'r uchod yn syrthio i'r un o'ch cloddiad, edrychwch a yw'r rhain, dulliau o gael MBA efallai ffitio.

Cost gyfartalog Ysgolion Busnes yn yr Almaen

Mae cost gyfartalog astudio mewn ysgolion busnes yn yr Almaen yn costio 10,000-24,000 ewro y flwyddyn, yn dibynnu ar yr ysgol fusnes. Mae ysgolion busnes preifat yn yr Almaen yn costio tua 1,21,000-28,30,000 ewro.

Fodd bynnag, mae ysgolion busnes fforddiadwy yn Ewrop gyfan sy'n ffitio pob maint poced.

Gofynion Mynediad ar gyfer Ysgolion Busnes yn yr Almaen

Mae'r gofynion hyn yn cwmpasu myfyrwyr rhyngwladol, preswyl a dibreswyl. I gofrestru mewn ysgolion busnes yn yr Almaen, bydd angen:

 1. Gradd baglor
 2. O leiaf 3 blynedd o brofiad gwaith perthnasol (mae hyn yn dibynnu ar yr ysgol. Nid yw rhai ysgolion busnes yn yr Almaen yn gofyn am hyn.)
 3. I fod yn hyddysg yn y Saesneg
 4. Sgôr TOEFL neu IELTS uchel
 5. GMAT (ddim yn orfodol chwaith. Yn dibynnu ar ba ysgol fusnes)

ysgolion busnes yn yr Almaen

Y 10 Ysgol Fusnes orau yn yr Almaen

1. Prifysgol Logisteg Kühne

Mae'r ysgol hon yn wahanol i ysgolion busnes eraill yn yr Almaen. Maent yn canolbwyntio'n fawr ar ymchwil a logisteg ac maent wedi bod yn un o'r ychydig iawn o brifysgolion preifat yn yr Almaen sy'n rhoi eu PhD eu hunain.

Mae KLU yn brifysgol breifat wedi'i lleoli yn HafenCity Hamburg, yr Almaen. Yn cynnig rhaglenni gradd mewn BSc, MSc, a rhaglen ddoethuriaeth strwythuredig. Mae ganddyn nhw hefyd raglen MBA ran-amser.

Mae KLU yn cynnig lefel uchel o arbenigedd ac amodau dysgu rhagorol i fyfyrwyr. Mae ganddynt dîm rhyngwladol o ddarlithwyr ac athrawon sy'n addysgu yn Saesneg i fyfyrwyr dibreswyl.

Mae KLU, yn rheolaidd, yn cynnal gweithdai busnes, a chyfresi seminarau rheoli er mwyn i'w myfyrwyr gael gwybodaeth fanwl mewn busnes, a hefyd elwa o gymhwyso canfyddiadau academaidd at faterion ymarferol.

Ewch i'r wefan

2. Ysgol Fusnes Munich

Yn un o'r ychydig ysgolion busnes preifat yn yr Almaen. Mae'n ysgol fusnes ryngwladol breifat yn yr Almaen yn benodol. Maent yn cynnig rhaglenni gradd mewn Baglor, Meistr, MBA, a DBA.

Mae'r myfyrwyr yn elwa o feintiau dosbarthiadau bach, athrawon hynod angerddol, a rhaglenni arobryn.

Fel prifysgol fach, breifat, maent yn sylwgar iawn ac yn ymatebol i anghenion a deisebau'r myfyrwyr a'r gweithwyr. Mae eu darlithwyr yn arbenigwyr yn eu meysydd ac yn addysgu'r sgiliau a fydd yn eich rhoi ar y blaen.

Yn bwysicaf oll, yn ogystal â gwybodaeth fusnes gynhwysfawr, maent yn darparu gwerthoedd a setiau sgiliau i bob myfyriwr i angori cynaliadwyedd a chyfrifoldeb cymdeithasol, fel bodau dynol, gweithwyr, a hyd yn oed arweinwyr mewn cwmnïau.

Ewch i'r wefan

3. Ysgol Fusnes Mannheim

Mae Mannheim yn safle cyntaf ymhlith ysgolion busnes eraill yn yr Almaen oherwydd eu bod yn cynnig addysg rheoli a busnes o'r radd flaenaf ym mhob llwybr gyrfa.

Mae ganddyn nhw raglenni a chyrsiau ar gyfer pob cam gyrfa, ac maen nhw i gyd yn rhagori yn academaidd yn ogystal â dod yn berthnasol yn yr amgylchedd busnes ac academaidd.

Mae gan Mannheim raglenni ar gyfer graddau MBA, Meistr a Baglor. Mae ganddyn nhw hefyd raglenni MBA gweithredol ar gyfer uwch reolwyr a rhaglenni MBA gweithredol ar gyfer gweithwyr proffesiynol. Maent hefyd yn cynnal rhaglenni tymor byr.

Ewch i'r wefan

4. Ysgol Fusnes GISMA

Yn union fel y mwyafrif o ysgolion busnes yn yr Almaen, mae galw mawr am GISMA, hyd yn oed yn fyd-eang. Mae wedi cynhyrchu graddedigion yn y byd busnes rhyngwladol.

Mae gan GISMA amgylchedd dysgu arloesol a chreadigol gyda staff cymwys iawn. Mae eu myfyrwyr yn dysgu oddi wrth athrawon ymchwil-gryf yn ogystal â phrif weithredwyr a sylfaenwyr.

Yn ogystal, mae GISMA yn cydweithredu â rhwydwaith o sefydliadau sy'n weithgar yn fyd-eang ym myd busnes, gan gynnwys Addysg Busnes. Mae hefyd yn cefnogi busnesau a chymdeithas yn gyffredinol, gan baratoi myfyrwyr ar gyfer arferion rheoli mewn unrhyw fyd busnes neu yrfa y maent ynddo.

Mae'n hysbys bod myfyrwyr GISMA yn ffynnu hyd yn oed mewn ansicrwydd, cymhlethdod ac amwysedd, gydag amgylchedd dysgu ffafriol iawn.

Ewch i'r wefan

5. Ysgol Fusnes ESB Prifysgol Reutlingen

Mae'r ysgol hon yn wahanol i ysgolion busnes eraill yn yr Almaen. Mae eu rhaglenni'n amrywio o Gyfrifeg i Ddatblygu Busnes, gyda sawl sesiwn gwybodaeth rithwir.

Ar gyfer gradd baglor, mae Reutlingen Unversity yn cynnig BSC mewn Rheoli Busnes, Rheolaeth Economaidd, a Chyfrifyddu, ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol a myfyrwyr lleol.

Maent yn cynnig rhaglen gradd Meistr mewn MSC Cyfrifeg Rhyngwladol a Datblygu Busnes Rhyngwladol. Ar gyfer myfyrwyr MBA, Rheolaeth Ryngwladol MBA. Gellir gwneud yr holl raglenni hyn yn amser llawn ac yn rhan-amser.

Ewch i'r wefan

6. WHU – Ysgol Reolaeth Otto Beisheim

Mae WHU yn rhan o'r ysgolion busnes gorau yn yr Almaen sy'n cael eu cydnabod ar lefel ryngwladol. Mae eu rhaglenni'n amrywio o MBA Baglor i Radd Meistr mewn Gweithredol, Addysg Weithredol MBA, a Ph.D. Maent hefyd yn cynnig rhaglenni tymor byr.

Mae WHU yn cynnig cyfleoedd astudio rhagorol i bobl o bob oed ac amrywiaeth o brofiadau proffesiynol.

Mae ganddyn nhw raglenni gradd mewn Baglor a Meistr mewn Gwyddoniaeth a'r celfyddydau. Mae WHU yn cynnig rhaglenni MBA amser llawn, rhan-amser ac ar-lein. Gradd meistr ran-amser, rhaglen MBA, ac astudiaethau doethuriaeth. Cewch fwy o wybodaeth ar wefan yr ysgol.

Ewch i'r wefan

7. ESMT Berlin

ESMT yw'r ysgol fusnes sydd â'r safle uchaf yn yr Almaen, allan o ysgolion busnes eraill yn yr Almaen, ac yn y 10 ysgol fusnes orau yn Ewrop. Mae hon yn brifysgol breifat ddielw yn Berlin, yr Almaen.

Yn canolbwyntio ar arweinyddiaeth, arloesi, a dadansoddeg, gyda chyfadrannau amrywiol mewn gwahanol feysydd busnes. Mae ganddynt hefyd ymchwil rhagorol mewn cyfnodolion academaidd o'r radd flaenaf.

Hefyd, mae'r ysgol fusnes ryngwladol yn darparu llwyfan rhyngddisgyblaethol ar gyfer trafodaethau rhwng busnes, academyddion, a'r byd go iawn.

Ewch i'r wefan

8. Sefydliad Rheoli Technoleg y Gogledd

Nid yw pob ysgol fusnes yn yr Almaen yn canolbwyntio ar entrepreneuriaid, ond mae NIT yn gwneud hynny. Mae NIT yn cymhwyso myfyrwyr gyda ffocws ar reolaeth fyd-eang ac entrepreneuriaeth.

Maent yn cynhyrchu graddedigion sy'n weithredwyr busnes ac sydd wedi helpu i lunio'r dyfodol. Yn yr NIT, mae entrepreneuriaid llwyddiannus yn creu amgylchedd dysgu rhyngddiwylliannol arbennig.

Mae NIT yn dangos arbenigedd mewn gwyddoniaeth, ymchwil ac ymarfer mae'r NIT yn adeiladu sylfaen gref ym myd busnes ac yn creu pont rhwng astudio ac addysg bellach hyd at a chan gynnwys cymorth proses i gwmnïau.

Ewch i'r wefan

9. Ysgol Fusnes Ryngwladol CBS

Mae'r rhan fwyaf o ysgolion busnes yn yr Almaen yn cael eu cydnabod yn rhyngwladol, ac mae CBS yn un ohonyn nhw. Mae CBS hefyd yn un o'r ysgolion busnes preifat yn yr Almaen. Yn cynnig rhaglenni amser llawn a rhan-amser.

Mae CBS yn un o'r ysgolion busnes yn yr Almaen i gael ei chydnabod yn rhyngwladol gan y Cyngor Achredu Rhyngwladol ar gyfer Addysg Busnes (IACBE). Mae CBS hefyd wedi'i achredu gan y Cyngor Gwyddoniaeth. Am fwy o wybodaeth,

Ewch i'r wefan

10. Academi ISM

Yn union fel ysgolion busnes eraill yn yr Almaen, ISM rhaglenni rhan-amser ac amser llawn ar gyfer pob myfyriwr. Mae athrawon a darlithwyr yn addysgu cyrsiau amrywiol fel bod pob myfyriwr yn elwa o'r meysydd craidd penodol.

Mae ganddi bedair adran ac mae gan fyfyrwyr y trosoledd i ddewis ac ymgartrefu mewn unrhyw adran o'u dewis.

Caniateir i fyfyrwyr ISM gymryd rhan mewn astudiaethau deuol. Mae hyn yn helpu'r myfyriwr i gyflenwi cymaint â phosibl a pheidio ag oedi. Mae ei system addysgu a dysgu yn rhyngweithiol ac yn addasadwy iawn.

Ewch i'r wefan

Ysgolion Busnes yn yr Almaen - Cwestiynau Cyffredin

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h3″ question-0=”Faint o Ysgolion Busnes sydd yn yr Almaen?” answer-0=”Mae ymchwil yn dweud bod gan yr Almaen 90 o ysgolion busnes yn y wlad. Dim ond 14, allan o'r ysgolion busnes yn yr Almaen sy'n cynnig MBAs. ” image-0 = ”” cyfrif = ” 1 ″ html = ”gwir” css_class = ””]

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h3″ question-0=”Ydy Ysgolion Busnes yn yr Almaen yn Derbyn Myfyrwyr Rhyngwladol?” answer-0 =”Ydy, mae ysgolion busnes yn yr Almaen yn derbyn myfyrwyr rhyngwladol. Fe gewch chi fwy o wybodaeth ar wefan yr ysgol.” image-0 = ”” cyfrif = ” 1 ″ html = ”gwir” css_class = ””]

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h3″ question-0=”A yw Ysgolion Busnes yn yr Almaen Am Ddim?” answer-0=”Na, nid yw ysgolion busnes yn yr Almaen yn rhad ac am ddim. Fodd bynnag, mae yna rai fforddiadwy iawn sydd eisoes wedi'u rhestru yn yr erthygl hon. ” image-0 = ”” cyfrif = ” 1 ″ html = ”gwir” css_class = ””]

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h3″ question-0=”Ydy'r Almaen yn Dda ar gyfer Astudiaethau Busnes?” ateb-0 =”Ydy, mae'r Almaen yn dda i fusnes. Mae gan Ewrop enw da am fod â’r ysgolion busnes gorau yn y byd.” image-0 = ”” cyfrif = ” 1 ″ html = ”gwir” css_class = ””]

Mae mynd i unrhyw un o'r ysgolion busnes yn yr Almaen, neu unrhyw ysgol fusnes o gwbl yn eich helpu i ennill sgiliau bywyd hanfodol fel meddwl strategol, cyfathrebu, a datrys problemau, i sôn am ychydig. Isod mae ychydig mwy o awgrymiadau.

Argymhellion