8 Ysgol Gelf Orau yn Singapôr

Mae'n bwysig cael sgil sydd wedi'i seilio'n dda yn y celfyddydau. Mae ysgolion celf yn Singapôr wedi’u curadu’n ofalus yn y swydd hon i helpu darpar artistiaid i ddod o hyd i ysgol gelf addas yn Singapôr i fod â sylfaen dda yn eu disgyblaethau celf priodol.

Er y gwyddys bod Singapore yn un o'r 20 gwlad leiaf yn y byd, mae'n adnabyddus am ei estheteg helaeth, hardd.

O ran y celfyddydau ac astudio'r celfyddydau, mae harddwch ac estheteg yn bwysig iawn, nid yn unig i gael ysbrydoliaeth ond i ffactorau hudolus eraill.

Gelwir Singapore yn swyddogol yn Weriniaeth Singapôr, a leolir yn ne-ddwyrain Asia. Fodd bynnag, mae yna nifer o ysgolion celf yn y byd, nid yn unig yn Singapôr. Mae yna hefyd eraill prifysgolion yn Singapore efallai y byddwch yn ei chael yn ddiddorol os nad yw eich forte yn gorwedd yn y celfyddydau.

Os ydych chi'n dod o wlad arall ac eisiau astudio disgyblaeth gelf yn un o'r ysgolion celf yn Singapore, dylech chi dysgu am y wlad cyn mynd yno.

Cost gyfartalog Ysgolion Celf yn Singapore

Mae ysgolion celf yn Singapore yn fforddiadwy iawn gydag amrywiaethau o ysgolion sy'n ffitio pob maint poced waeth beth fo'ch cyllideb. Mae cost gyfartalog ysgolion celf yn Singapore yn amrywio o.

Yn Singapore, mae ffioedd ysgol bob blwyddyn yn amrywio o 155 i 205 SGD (doleri Singapôr), sef tua 120 i 150 doler yr Unol Daleithiau y mis ar gyfer myfyrwyr preswyl, a 415 i 750 SGD sef tua 310 i 550 doler yr Unol Daleithiau y mis ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol .

Sut i Gael Mewn Ysgolion Celf yn Singapore (ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol a domestig)

Gallai mynd i mewn i unrhyw un o'r ysgolion celf yn Singapore fod yn drafferth. Fodd bynnag, o ystyried y dull cywir, gallai fod mor ddi-dor â phosibl. Mae angen y canlynol ar y rhan fwyaf o'r ysgolion celf yn Singapore i chi fynd i mewn i unrhyw un ohonynt:

  1. Ardystiad: yn fanwl, i fod yn gymwys ar gyfer ardystiad Safon Uwch, mae angen i chi fod â Llwyddiant mewn o leiaf 2 bwnc ar lefel H2, Papur Cyffredinol (GP) neu Wybodaeth ac Ymholiad (KI), llwyddo H1 mewn Cemeg, neu Fathemateg , neu Ffiseg, a phas mewn unrhyw lefel 'O', gan gynnwys Mathemateg.
  2. Diploma derbyniol.
  3. Os ydych chi'n fyfyriwr gyda chymwysterau rhyngwladol, bydd angen lefel uwch o Gemeg, Mathemateg neu Ffiseg arnoch chi.

Sylwch fod gan bob ysgol ofyniad penodol a ddisgwylir gan fyfyrwyr sydd am gofrestru. Dyfalu cyffredinol yn unig yw'r rhestr uchod.

Wrth i chi ddarllen ymlaen, fe welwch wybodaeth fanwl am y nifer o ysgolion celf yn Singapore, i lawr i'r gofyniad mwyaf sylfaenol. Yn olaf, efallai yr hoffech chi weld y canllaw hwn am wybodaeth ychwanegol ac awgrymiadau defnyddiol i astudio yn Singapore.

ysgolion celf yn Singapôr

8 Ysgol Gelf Orau yn Singapôr

1. Ysgol y Celfyddydau Singapore (SOTA)

Ysgol y Celfyddydau, a elwir yn SOTA yn fyr, yw'r ysgol gelfyddydau arbenigol gyn-drydyddol gyntaf a'r unig un yn Singapôr gyda chelf integredig a chwricwlwm academaidd chwe blynedd. Mae'n un o'r ysgolion celf mwyaf cymwys yn Singapore.

Mae’r ysgol yn meithrin dysgwyr artistig a chreadigol sy’n cael effaith gadarnhaol ar Singapôr a’r byd, trwy amgylchedd dysgu bywiog sydd wedi’i hangori yn y celfyddydau. 

Mae hefyd yn cynnig hyfforddiant arbenigol mewn dawns, ffilm, celfyddydau llenyddol, cerddoriaeth, celfyddydau theatr, a chelfyddydau gweledol. Mae pob cwrs wedi'i gynllunio'n arbennig i ddatblygu myfyrwyr i ennill dealltwriaeth a meistroli'r celfyddydau ym mhob ffurf.

Am ymholiadau pellach am gofrestru a chofrestru, ewch i'r gwefan yr ysgol.

2. Academi Celfyddydau Cain Nanyang

Mae Academi Celfyddydau Cain Nanyang (NAFA) yn cynnig cyfleoedd dysgu dilys trwy ymlyniadau diwydiannol ac interniaethau, prosiectau diwydiant a chymunedol, ac arferion addysgu trwy rwydwaith cadarn o bartneriaid diwydiant creadigol uchel eu parch.

Mae gan NAFA gwricwlwm a arweinir gan ymarfer sy'n cofleidio arferion cyfoes sy'n trosoli eu treftadaeth ddiwylliannol, i feithrin eich agweddau creadigol a'ch meddwl beirniadol.

Mae ganddynt hefyd raglenni tramor (ar gyfer myfyrwyr preswyl rhyngwladol a pharhaol) a fydd yn eich galluogi i gael mewnwelediad beirniadol ac amlygiad byd-eang i syniadau ac arloesiadau cyfredol.

Mae'r cais yn agored i bawb, cyn belled â'ch bod yn bodloni'r meini prawf ymgeisio. Boed eich dawn yn y celfyddydau perfformio neu weledol, mae NAFA yn creu cyfleoedd a fyddai'n datblygu eich angerdd.

Mae NAFA wedi gwneud enw a hyd yn oed wedi dod i'r amlwg fel un o'r ysgolion celf gorau yn Singapore. Ymwelwch â'r gwefan yr ysgol i gael rhagor o wybodaeth.

3. Coleg LASALLEe o Celfyddydau

Mae Coleg celfyddydau LASALLE yn un o'r colegau mwyaf blaenllaw yn Asia ym maes celfyddydau, dylunio a diwylliant cyfoes. Ni allwch restru ysgolion celf yn Singapore a pheidio ag ychwanegu'r ysgol hon yn y tri uchaf.

Mae'r ysgol oyn cynnig 30 o raglenni diplomyddol, israddedig ac ôl-raddedig yn y celfyddydau cain, cyfathrebu dylunio, dylunio mewnol, dylunio cynnyrch, ffilm, animeiddio, ffasiwn, dawns, cerddoriaeth, theatr, rheoli celfyddydau, addysgeg ac ymarfer celfyddydol, therapi celf, a hanesion celf Asiaidd, a ysgrifennu creadigol.

Mae’n darparu amgylchedd dysgu meithringar, rhyngddisgyblaethol i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o artistiaid, dylunwyr ac arweinwyr diwydiannau creadigol blaengar sy’n ymgysylltu’n fyd-eang.

Ewch i'r wefan

4. Da Ysgol Gelfyddydol Fach

Mae Ysgol Celfyddydau Da Little yn canolbwyntio ar blant yn bennaf. Maent yn darparu ar gyfer plant 2.5 oed a hŷn. Mae’r ysgol yn cynnig rhaglen ddatblygiadol gyson sy’n galluogi plant i adeiladu ar yr hyn y maent yn ei ddysgu ym mhob sesiwn.

Nod Da Little Arts Schools yw addysgu a meithrin pob plentyn gyda sgiliau bywyd digonol i’w ffurfio’n unigolion ac artistiaid hyderus a chyfrifol a datblygu meddwl chwilfrydig i archwilio’r byd o’u cwmpas.

Mae’r ysgol yn gwerthfawrogi ac yn creu estheteg weledol sy’n helpu i gyfoethogi bywydau’r plant wrth iddynt dyfu’n hŷn.

Am ragor o wybodaeth, gallwch ymweld â'r gwefan yr ysgol.

5. Ysgol y Celfyddydau Llwyfan y Ganolfan

Mae Centre Stage School of Arts wedi datblygu i fod yn ganolfan celfyddydau perfformio lawn ac mae bellach yn cynnig rhaglenni creadigol i bawb. Nid oes gan yr ysgol hon unrhyw fanyleb oedran yn benodol.

Maent yn cynnig rhaglenni sy’n addas i bawb: babanod a phlant bach, drama, actio perfformio, theatr gerdd, dawns, cerddoriaeth, a chelf a chrefft i blant o bob oed, gan gynnwys oedolion.

Mae'r ysgol yn un o'r ysgolion celf amlwg yn Singapore. Addysgir eu cyrsiau gan weithwyr proffesiynol hyfforddedig sy'n cyfuno addysg gelfyddydol â phrofiad personol, ymarferol ym myd theatr, teledu a ffilm.

Yr uchafbwynt yw’r amgylchedd cynnes, cyfeillgar a’r awydd cyson i’r holl staff fynd yr ail filltir i drosglwyddo gwybodaeth i’r myfyrwyr.

Ewch i'r wefan

6. Realaeth Glasurol SG – Ysgol Gelf Singapore

Realaeth Glasurol Mae SG, un o'r ysgolion celf enwog yn Singapore, a elwir hefyd yn CRSG, yn cynnig mynediad i blant, pobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion.

Maent yn rhoi cyfarwyddyd manwl i chi yn seiliedig ar eu cwricwlwm canolog i'ch helpu i wella'ch sgiliau a'ch gallu i gyflawni eich gweledigaeth fynegiannol ac artistig.

Mae dosbarthiadau celf CRSG ar gyfer oedolion a phlant (13 oed a hŷn) yn addysgu myfyrwyr sut i feistroli pob cyfrwng, gan esbonio cysyniadau sylfaenol i uwch mewn modd cynhwysfawr.

Mae ganddyn nhw gorff myfyrwyr o dros 70 o fyfyrwyr os hoffech chi ddysgu sut i dynnu a phaentio lluniau hardd mewn arddull realistig a chreadigol iawn. Mae hyn yn gwneud dysgu yn hwyl ac yn rhyngweithiol.

Ewch i wefan ar gyfer ymholiadau pellach.

7. Ysgol Gelf, Dylunio a'r Cyfryngau

Mae gan yr Ysgol Gelf, Dylunio a'r Cyfryngau, a elwir yn aml yn ADM, gyrsiau rhyngddisgyblaethol sydd wedi'u cynllunio i fowldio unigolion creadigol yn artistiaid, dylunwyr, animeiddwyr, perfformwyr cyfryngau, sêr teledu, gwneuthurwyr ffilm, a hyd yn oed arweinwyr busnes.
Mae'r ysgol yn cynnig gradd baglor mewn rhaglen celfyddydau cain sy'n hyrwyddo creadigrwydd a meddwl annibynnol. Mae ganddyn nhw restr amrywiol o raglenni i ddewis ohonynt, mae'n rhaid i chi ddewis yr un sy'n gweddu orau i'ch diddordebau.
Mae ganddyn nhw gwricwlwm eang sy'n rhoi'r opsiwn i chi bersonoli'ch gradd gyda llu o blant dan oed, majors, a dewisol ddigon i'ch herio i fynd y tu hwnt i ffiniau eich disgyblaeth i ddarganfod cyrsiau newydd a fydd yn agor llawer o gyfleoedd. yn y byd proffesiynol.
Mae gennych chi hefyd gyfle heb ei ail i gael eich mentora gan athrawon byd-enwog, dysgu ochr yn ochr â chyfoedion dawnus, a darganfod manteision tramor.
Am fwy o wybodaeth, ewch i gwefan yr ysgol.

8. Cyrsiau Celf Canolfan Celfyddydau Gweledol Singapôr

Cyrsiau Celf Mae Canolfan Celfyddydau Gweledol Singapore yn cynnig y ddau dosbarthiadau ar-lein a gwasanaethau ar y safle.
Maen nhw'n arsylwi arddangosfeydd cylchdroi, gweithgareddau celf, a rhaglenni am ddim i'r cyhoedd. Mae Canolfan y Celfyddydau Gweledol yn stiwdio gelf broffesiynol sy'n cynnig cyrsiau celf amrywiol ar gyfer hyfforddiant a gweithdai.
Mae'r oriel arddangos yn agored i bawb: pobl sy'n hoff o gelf, a noddwyr sy'n mynychu cyrsiau hyfforddi celf proffesiynol yn y stiwdio.
Hefyd, darlledir arddangosfeydd a rhaglenni ar wefan swyddogol Canolfan y Celfyddydau Gweledol a'u hanfon i gronfa ddata Canolfan y Celfyddydau Gweledol o gariadon celf, casglwyr, a noddwyr celf proffil uchel. Mae hyn yn fantais fawr i'r ganolfan gelf a'i myfyrwyr.
Mae'r ganolfan gelf hefyd yn cynnig ystod eang o raglenni sy'n addas ar gyfer gwahanol grwpiau oedran a chymunedau, yn gariadon celf, yn newydd-ddyfodiaid ac yn weithwyr proffesiynol.

Yn y ganolfan, mae’r holl gyrsiau celf a gweithdai am gyfraddau fforddiadwy, ac ar gael yn y stiwdio a rhithiol.

Ewch i wefan y ganolfan

Ysgolion Celf yn y Byd – Cwestiynau Cyffredin

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h3″ question-0=”Pa un yw'r Ysgol Gelf Rhataf yn Singapôr?” answer-0 = ”Mae'n hysbys bod ysgolion celf yn Singapore yn rhad ac yn fforddiadwy. Fodd bynnag, dywedir mai Academi Celfyddydau Cain Nanyang, NAFA, yw’r rhataf.” image-0 = ”” cyfrif = ” 1 ″ html = ”gwir” css_class = ””]

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h3″ question-0=”Faint o Ysgolion Celf sydd yn Singapôr?” answer-0=”Yn ôl ymchwil, mae wyth ysgol gelf hysbys yn Singapôr. Gallai fod mwy, ond canolfannau celf, orielau a dosbarthiadau ar-lein ydyn nhw yn bennaf. ” image-0 = ”” cyfrif = ” 1 ″ html = ”gwir” css_class = ””]

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h3″ question-0=”Ydy Singapore yn Lle Da i Astudio'r Celfyddydau?” answer-0 = ”Ydy, mae Singapôr yn lle da iawn a ffafriol i astudio'r celfyddydau. Gwyddys bod Asia, yn gyffredinol, yn angerddol am y celfyddydau a diwylliant. Mae’r ysgolion celf yn Singapôr yn eithaf adnabyddus yn Asia gyfan.” image-0 = ”” cyfrif = ” 1 ″ html = ”gwir” css_class = ””]

Mae'r ysgolion celf hyn a restrir uchod wedi cael eu hymchwilio'n ofalus er mwyn i chi allu gwneud eich dewis yn hawdd.

Fodd bynnag, Os ydych chi wedi cyrraedd y pwynt hwn ac yn dal i fod ychydig yn amheus ynghylch pa ysgol i'w dewis, mae'r erthygl hon hefyd wedi darparu ychydig o argymhellion i'ch helpu gyda'ch penderfyniad.

Argymhellion