Y 10 Ysgol Goginio Orau yn Virginia | Ffioedd a Manylion

Ydych chi'n byw yn Virginia, gydag awydd mawr am fwyd ac angerdd annifyr am goginio? Os oes? Yna mae'r erthygl hon ar eich cyfer chi. Rydym wedi rhestru rhai ysgolion coginio yn Virginia a all eich helpu i ddod yn gogydd badass ac yn gogydd llwyddiannus o lefel amatur i lefel an-amatur yn eich gyrfa.

Pwrpas addysg goginio yw sicrhau bod myfyrwyr yn cael yr hyfforddiant sylfaenol angenrheidiol i weini bwyd i'r cyhoedd. Felly, dysgir gwersi bywyd, sgiliau datrys problemau, rheoli amser a threfniadaeth i gogyddion.

Mae Virginia yn digwydd bod yn wlad o hanes a diwylliant y gall meddyliau ifanc ei harchwilio. P'un a ydych yne eisoes yn y proffesiwn, maent yn darparu system addysg am ddim i ddinasyddion angerddol sy'n dymuno i fynd i mewn i goginio.

Ysgolion coginio a sefydlwyd yn 2008, Stephen P. Sands a Pete Smith Dechreuodd eu hantur coginio gyda'i gilydd yn 1999 L Academia de cuisine ym Methesda MD Dechreuodd A Cook's Quest addysgu dosbarthiadau mewn canolfan gymunedol yn Reston a Fienna.

Efallai yr hoffech chi edrych ar Nutrition Cyrsiau (Tystysgrif Cwblhau), mae cymaint o wybodaeth ddefnyddiol a fyddai'n eich arwain ar gyrsiau coginio/maeth, darllenwch nhw'n ofalus a gweld pa ddewis sydd orau i chi.                                                          

Sylwch fod; ar ddiwedd pob cwrs, rhoddir tystysgrif cwblhau i fyfyrwyr. Nid yw hyn ond yn ymarferol i fyfyrwyr sydd nid yn unig wedi cymryd rhan lawn ond sydd wedi gorffen yr holl waith cwrs, ac wedi meistroli holiaduron prawf.   

Rwyf, felly, yn cynghori y dylai myfyrwyr ganolbwyntio ar ddysgu'r holl sgiliau angenrheidiol sydd eu hangen arnynt i ddod yn gogyddion llwyddiannus. Cofiwch, mae mwy i fywyd na phasio arholiadau ac astudio'n gallach oherwydd y peth hyfryd am ddysgu yw na fydd neb byth yn ei gymryd oddi wrthych.

Mewn ymgais i ehangu eich sgiliau coginio ymhellach efallai y byddwch am ystyried cofrestru cyrsiau coginio ar-lein a hefyd ymgymeryd cyrsiau maeth ar-lein i symud ymlaen fel gweithiwr proffesiynol.

Beth yw Coginio?

Cyfeirir at goginio fel y grefft o baratoi, coginio, cyflwyno a gweini bwyd.
Mae ysgol goginio yn sefydliad sy'n ymroi i addysg yng nghelf a gwyddoniaeth coginio a pharatoi bwyd. Gall ysgolion coginio gymryd unrhyw le o ychydig fisoedd byr i 4 blynedd.

Mae'n bennaf ar ffurf prydau mewn bwyty, mae gwahanol fathau o ysgolion coginio ledled y byd wedi'u neilltuo i hyfforddi gweithwyr proffesiynol, cogyddion, ac eraill. Fel myfyriwr mewn ysgol goginio, byddwch yn dod i gysylltiad â hanfodion glanweithdra iawn, toriadau cyllyll, technegau coginio, paratoi bwyd, prynu / manylebau bwyd, arlwyo, a phroffesiynoldeb. 

Mae ysgolion coginio yn darparu profiadau a fydd yn paratoi myfyrwyr ar gyfer swyddi ym maes bwyd dwysedd uchel, effaith uchel. Mae'n helpu i roi'r gallu i fyfyriwr heb sgiliau cychwynnol weithio yn y gegin, dysgu gan gogyddion eraill, darganfod gwahanol brosesau a mathau o gynhyrchion y gallant eu gwneud, a mynychu darlithoedd a gynhelir gan weithwyr proffesiynol, ac yn bennaf oll bydd eu gallu yn gwella'n sylweddol.

I bob myfyriwr coginio, mae hoffter o goginio yn fwyaf tebygol o fod yn rheswm iddynt ymuno â'u cyd-fyfyrwyr, ond gydag amser maent yn dysgu llawer mwy na phrydau bwyty. Maent hefyd yn gyfleus i gofrestru ar gyfer hyfforddiant cogyddion crwst, a all eu hanfon ar y llwybr o ddod yn bobyddion.

Y peth pwysicaf mewn coginio/ysgol goginio yw ei fod yn hypersonig. Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu sut i bobi, yna efallai yr hoffech chi edrych ar ein cyrsiau pobi ar-lein rhad ac am ddim.   

Gall unrhyw un ddod yn gogydd neu'n gogydd, nid oes unrhyw ofynion addysg na hyfforddiant llym i ddod yn gogydd. Y daioni yw y gallwn ni goginio, neu flasu, a ddatblygodd i'n helpu ni i wybod beth i'w roi yn ein cyrff. Mae gan bawb greddf cogydd, a gallai fod ychydig yn rhydlyd os nad ydych chi wedi arfer coginio. 

Manteision mynychu ysgol goginio yw astudio gydag amrywiaeth o hyfforddwyr cogyddion, dod i gysylltiad â thechnegau a choginio uwch o bob cwr o'r byd, gall ysgolion coginio agor mwy o gyfleoedd gyrfa, a llawer mwy.

A all Myfyrwyr Rhyngwladol Fynychu Ysgolion Coginio yn Virginia

Yn gyntaf, pwy yw'r myfyrwyr rhyngwladol hyn?

Mae myfyrwyr rhyngwladol fel chi a fi neu fyfyrwyr tramor sy'n dewis ymgymryd â'r cyfan neu ran o'u haddysg drydyddol mewn gwlad heblaw eu gwlad eu hunain ac sy'n symud i'r wlad honno i astudio.       

Felly, ie, gall myfyrwyr rhyngwladol fynychu ysgolion coginio yn Virginia.                           

Er bod cyfradd derbyn ysgolion coginio yn isel, mae eich siawns o gael un yn dibynnu ar gryfder eich proffil. Mae'r ysgolion coginio yn Virginia yn ystyried y ffactorau canlynol yn bwysig iawn cyn yswirio mynediad i fyfyrwyr rhyngwladol: Trylwyredd y cwrs, Safle Dosbarth, GPA, Llythyrau Argymhelliad, Cymeriad / rhinweddau personol, Sgoriau Prawf, Traethawd, Gweithgareddau Allgyrsiol, Talent, ac ati.

Fel myfyriwr rhyngwladol sy'n edrych ymlaen at astudio coginio yn Virginia, y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw diploma ysgol uwchradd, cais, a ffi, a'r awydd i ddysgu sut i goginio.

Ar wahân i'r ysgolion coginio yn Virginia, mae'r ysgolion coginio yn Massachusetts a'r ysgolion coginio yng Ngogledd Carolina hefyd yn derbyn myfyrwyr rhyngwladol. Ac os ydych yn chwilio am rywbeth y tu allan i'r Unol Daleithiau, mae mawreddog ysgolion coginio yn Ffrainc ac ysgolion coginio yn y DU sy'n derbyn myfyrwyr rhyngwladol.

Cost gyfartalog Ysgolion Coginio yn Virginia

Mae yna 18 o ysgolion coginio yn Virginia, ac maen nhw'n eithaf drud. Maent yn addysgu eu myfyrwyr sut i goginio bwydydd o bob rhan o'r byd. Mae Sefydliad Coginio Virginia yn darparu amgylchedd cyfforddus, calonogol a deniadol i'w fyfyriwr, mae'n fan y bydd unrhyw fyfyriwr wrth ei fodd yn treulio amser.

Mae'r rhan fwyaf o gampysau wedi'u neilltuo ar gyfer astudiaethau gwasanaeth bwyd, ac maen nhw'n fwrlwm o weithgareddau coginio hyd yn oed ar ôl diwedd y dosbarth.

Cost gyfartalog ysgolion coginio yn Virginia yw $8,184 ond mae'n amrywio o $2,808 i $17,496. Mae cynghorwyr gwasanaeth gyrfaoedd ar gael i roi cymorth lleoliad swydd i fyfyrwyr a graddedigion.

ysgolion coginio yn Virginia

Y 10 Ysgol Goginio Orau yn Virginia

Er bod dros 18 o ysgolion coginio yn Virginia, a ydych chi'n gwybod y rhai sy'n cael eu rhestru fel y rhai gorau? Daliwch ati i ddarllen i ddarganfod…

  1.  SEFYDLIAD COGINIO O FIRGINIA

Mae hyn yn digwydd bod ymhlith yr ysgolion coginio gorau yn Virginia. Yn ogystal â darparu rhaglenni coginio rhagorol, mae'r sefydliad hwn yn cynnig rheolaeth gwasanaeth bwyd, lle rydych chi'n ennill baglor mewn rheoli gwasanaeth bwyd mewn cyn lleied â 2.5 mlynedd.

Maen nhw'n gwneud lle i'r rhai sydd am fentro i swyddi eraill o fewn eu maes. Mae Coginio Institute of Virginia yn darparu hyfforddiant ymarferol sy'n seiliedig ar safonau sy'n pwysleisio sgiliau coginio proffesiynol, mae hefyd yn cyfuno technegau coginio Ffrengig clasurol â gwyddoniaeth faeth.

Y gost o fynychu Sefydliad Coginio Virginia yw $15,000 i $65,000.

Ymweld 

2. PRIFYSGOL STRATFORD

Mae prifysgol Stratford yn brifysgol breifat yn Virginia, fe'i sefydlwyd ym 1976. Mae gan Brifysgol Stratford gampysau yn, Alexandria, Woodbridge, Maryland, ac India. Mae tua 20% o gorff y myfyrwyr yn rhyngwladol ac 20% arall yn filwrol. Maent yn cyflwyno rhaglenni ar-lein, ystafell ddosbarth a chyfun ar-lein / ystafell ddosbarth.

Llofnododd prifysgol Stratford femorandwm gyda choleg y sojourner Douglass ar Ebrill 2, 2015. Maent wedi derbyn gwobr dyfalbarhad Virginia ar gyfer 2015 a 2016. Cyflwynwyd y wobr iddynt gan Lywodraethwr Virginia Terry McAuliffe yn y gynhadledd gweithlu siambr fasnach flynyddol yn Richmond .

Mae'r brifysgol hon wedi helpu llawer o fyfyrwyr coginio i ymarfer eu sgiliau. Nid yn unig y mae'n darparu gwybodaeth dechnegol ond mae hefyd yn buddsoddi yn sgiliau ymarferol ei fyfyrwyr, fel y gallent ragori yn eu maes os ydynt yn dewis ymarfer yn broffesiynol.

Ar wahân i'r cyrsiau celf coginio traddodiadol, mae rhaglenni fel pobi a chelfyddyd crwst, rheoli gwestai a bwytai, a rheoli lletygarwch yn cael eu haddysgu yn y brifysgol hon. Mae cyfradd derbyn prifysgol Stratford dros 318 a'r ffioedd dysgu blynyddol yw $24,975.

Ewch i'r wefan

3. SEFYDLIAD CELF TRAETH VIRGINIA

Sefydliad bach yw hwn gyda chofrestriad o dros 192 o israddedigion, ei gyfradd derbyn yw 100%, ac mae majors poblogaidd yr ysgol yn cynnwys; amlgyfrwng, celfyddydau coginio, gwasanaeth bwyd, a rheoli bwyty a gwasanaeth bwyd.

Yn flynyddol, mae 50% o fyfyrwyr yn graddio o'r brifysgol hon ac yn dechrau ennill cyflogau o dros $ 23,700. Costiodd y ffi ddysgu $22,708 y flwyddyn. Mae'r ysgol hon yn faes hyfforddi hyfryd, yn enwedig i'r rhai sy'n anelu at yrfaoedd proffesiynol oherwydd eu cyfleusterau diweddaraf, mae myfyrwyr yma yn dysgu llawer mwy na sgiliau sylfaenol yn unig.

Ewch i'r wefan

4. COLEG CYMUNEDOL GOGLEDD FYRGINIA

Mae hwn yn goleg cymunedol cyhoeddus sy'n cynnwys chwe champws a phedair canolfan ym maestrefi gogledd Virginia yn Washington. Gall y brifysgol hon fynd â chi i unrhyw le rydych am fynd yn eich dewis faes astudio, mae'n brofiad dysgu sydd yr un mor unigryw â'ch nodau.

Ers 1964 mae'r coleg wedi cynnig profiadau cyfleus o safon am bris fforddiadwy, ac mae ei gyrff myfyrwyr yn cynnwys 180 o fyfyrwyr rhyngwladol.

Sefydlwyd y coleg ar Chwefror 8, 1965, gyda phoblogaeth o 77,332 o fyfyrwyr a 2500 o staff a chyfadrannau. Cyn cymorth, y gost flynyddol gyfartalog oedd $23,268 ac ar ôl y cymorth mae myfyrwyr bellach yn talu $10,005. Mae'r coleg yn darlithio myfyrwyr ar sut i reoli bwyty gwesty a chymryd dewisiadau mewn prynu bwyd, cynllunio bwydlenni, a maeth.

Ewch i'r wefan

5. COLEG COLUMBIA

Mae hwn yn goleg galwedigaethol preifat, er elw wedi'i leoli yn Fienna, Virginia. Fe'i sefydlwyd yn y flwyddyn 1999 pan oedd Richard K. Kim yn llywydd. Mae campysau wedi'u lleoli yn Fienna, VA, UDA, Centreville, Silver Spring, a MD. Mewn prifysgolion rhanbarthol ymhlith ysgolion y gorllewin canol, mae'n safle 119-157.

Mae pobl yn tueddu i ddewis y coleg hwn oherwydd bydd yn eu helpu i gwblhau eu rhaglen yn gyflymach oherwydd y system trimester ac ystod lawn o gyrsiau bob semester. Mae Coleg Columbia yn bridio myfyrwyr sy'n llawn cymhelliant, yn cael eu gyrru, ac yn annibynnol.

Mae coginio yn y coleg hwn yn cynnwys 68 credyd o hyfforddiant penodol sy'n ofynnol i baratoi myfyrwyr ar gyfer amrywiaeth o swyddi. Mae myfyrwyr yn dysgu gwybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol mewn eraill i fodloni gofynion diwydiannau. Cost y ffi ddysgu i fyfyrwyr coginio yng Ngholeg Columbia yw $2,320 am dystysgrif a $3,004 am radd gysylltiol.

Ewch i'r wefan

6. COLEG COGINIO A LLETYGARWCH Y DE-DDWYRAIN

Mae'r coleg wedi'i leoli ym Mryste, mae'n cynnig hyfforddiant mewn tri chymhwyster, yr ystod amser i gwblhau hyfforddiant yw o 6 mis i 3 blynedd yn dibynnu ar y cymhwyster, cost mynychu'r coleg hwn yw $ 1,800 i $ 65,000. Mae’r comisiwn dysgu uwch wedi achredu’r coleg er 1983.

Ewch i'r wefan

7. PRIFYSGOL GEORGE MASON

Mae hon yn brifysgol ymchwil gyhoeddus yng ngwlad Fairfax, Virginia. Sefydlwyd y brifysgol yn wreiddiol yn 1949 fel cangen ogleddol o Brifysgol Virginia, daeth yn brifysgol annibynnol yn 1959.

Mae'n datgelu myfyrwyr i gysyniadau sylfaenol bwyd a'u paratoi, cost y ffi ddysgu yn y brifysgol hon yw $ 13,119 ar gyfer taleithiau a $ 36,579 ar gyfer myfyrwyr y tu allan i'r wladwriaeth.

Ewch i'r wefan

8. COLEG CYMUNEDOL HIGHLANDS VIRGINIA

Mae hon yn brifysgol gyhoeddus yn Abingdon, Virginia. Sefydlwyd y coleg ar Dachwedd 30, 1967. Mae wedi ymrwymo i lwyddiant myfyrwyr ac wedi ymrwymo i ragoriaeth. Mae ei gampysau wedi'u lleoli mewn maestref gyda chyfanswm cofrestriad o 2,387. Cost presenoldeb yw $4,210.

Ewch i'r wefan

9. SEFYDLIAD CELFYDDOL WASHINGTON

Mae hwn yn goleg er elw yn Arlington, Virginia. Fe'i hagorwyd yn 2000 ac roedd yn gangen o'r sefydliad celf yn Atlanta ac roedd yn weithgar iawn o 2000-i 2018. Maent yn cynnig tair rhaglen gradd coginio a diplomâu cysylltiedig. Y gost flynyddol gyfartalog yw $20,307.

Ewch i'r wefan

10. COLEG CYMUNEDOL DABNEY S. LANCASTER

Mae hwn yn goleg cymunedol cyhoeddus yn efail Clifton, Virginia. Fe'i sefydlwyd yn y flwyddyn 1962. Mae'n cynnig amrywiaeth o raglenni credyd, gan gynnwys y rhai ar gyfer trosglwyddo a meysydd galwedigaethol, technegol, ac iechyd perthynol dethol.

Cynigir gwersylloedd haf ar gyfer seminarau ieuenctid a phynciau arbennig trwy gydol y flwyddyn, mae'n addysgu myfyrwyr ar y defnydd o weithdrefnau coginio priodol ynghyd â gwyddor bwyd a safonau glanweithdra priodol.

Cost gyfartalog astudio cyn cymorth oedd cyfanswm o $19,310, $4,710 o hyfforddiant, a $14,600 am gost arall o lyfrau ac oddi ar yr ystafell wersylla. Yna ar ôl cymorth, daeth cost presenoldeb yn $6,089.

Ewch i'r wefan

CASGLIAD

Gyda hyn i gyd yn cael ei ddweud, i ddod yn gogydd yn Virginia, y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw diploma ysgol uwchradd, cais a ffi, a'r awydd a'r cariad i ddysgu sut i goginio.

Mae gan Virginia hanes o ofal iechyd o ansawdd gwych, cyfradd droseddu isel ac economi gref yw'r lle gorau i fyw gyda'ch teulu a'r lle gorau i astudio fel myfyriwr waeth beth fo'ch dewis gwrs. Mae'n wlad i gariadon hanes.

Ar draws Virginia, mae pobl sydd â chariad mawr at goginio yn cael eu hysbrydoli gan ddanteithion coginiol, mae llawer i'w garu o ran bwyd a diodydd yn Virginia, mae'r wlad yn llawn gwindai, distyllfeydd, ac ati ar draws ei gwladwriaethau. Mae myfyriwr rhyngwladol sy'n dymuno ehangu mwy yn ei broffesiwn fel cogyddion, cymysgeddegwyr, ac yn y blaen yn ceisio mynediad i brifysgolion yn Virginia.

Ysgolion Coginio yn Virginia - Cwestiynau Cyffredin

Pa mor hir mae'n ei gymryd i gwblhau ysgol goginio yn Virginia?

Yn nodweddiadol mae'n cymryd 2 flynedd i gwblhau ysgol goginio yn Virginia ar gyfer gradd gysylltiol tra bod diplomâu a thystysgrifau yn cymryd llai o amser nag ychydig fisoedd.

Faint mae cogyddion yn ei wneud yn Virginia?

$66,482 yw cyflog blynyddol cyfartalog cogyddion yn Virginia.

Argymhellion