10 Ysgol Ffasiwn Orau yn Llundain

Mae'r ysgolion ffasiwn yn Llundain yn rhai o'r ysgolion ffasiwn gorau yn y DU ac Ewrop; mae hyn oherwydd eu bod yn treulio llawer o amser yn datblygu'r sgiliau gofynnol o fewn y myfyrwyr i'w gwneud yn ddylunwyr cymwys.

Un peth sy'n sefyll yn wahanol i'r gwahanol ysgolion ffasiwn yn Llundain o weddill y byd yw eu bod yn rhoi byd o gyfleoedd i fyfyrwyr gael troedle yn y diwydiant. Mae yna lawer o ysgolion ffasiwn sy'n magu creadigrwydd o fewn eu myfyrwyr megis yr ysgolion ffasiwn gorau yn Nigeria lle cânt eu haddysgu i gael eu hysbrydoli gan y dreftadaeth gyfoethog Nigeria o'u cwmpas.

Mae ffasiwn yn ffurf ar gelfyddyd, ac mae'n bwysig hynny dylai myfyrwyr ddatblygu ymdeimlad o deimlad artistig cyn cychwyn ar neu yn ystod eu cwrs astudio yn unrhyw un o'r ysgolion ffasiwn yn Llundain; mae hyn oherwydd cymaint â ffasiwn yw trawsnewid defnyddiau dillad yn ffrogiau, mae hefyd yn ymwneud â'r weithred o ddylunio a all achosi i'r myfyriwr ddod yn greadigol gyda'i waith.

A yw Llundain yn lle da i Astudio Ffasiwn?

Llundain yw un o ddinasoedd mwyaf ymwybodol ffasiwn y byd, cael hanes cyfoethog o synnwyr ffasiwn a dyfodd mewn poblogrwydd hyd y dydd hwn. Mae hyn yn gwneud Llundain yn brif gyrchfan i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn bod yn ddylunwyr ffasiwn.

Mae Llundain fel dinas yn lle sydd wedi troi'n bentref byd-eang, gan ei wneud yn gyrchfan ddeniadol i fyfyrwyr rhyngwladol ledled y byd gael addysg mewn meddwl ac ymddygiad cymdeithasol.

Beth yw cost Ysgolion Ffasiwn yn Llundain?

Bydd y gost ddysgu flynyddol ar gyfer gradd israddedig ffasiwn o sefydliad yn y DU rhwng £17K a £20K. Mae cost hyfforddiant ôl-raddedig rhwng £20K a £25K.

Sut i fynd i Ysgolion Ffasiwn yn Llundain

Mae'r meini prawf mynediad canlynol yn berthnasol i'n rhaglenni israddedig amser llawn.

Mae angen diploma ysgol uwchradd neu ardystiad cwrs sylfaen rhyngwladol cyfatebol, gan gynnwys tystysgrif iaith Saesneg o IELTS 5.5 neu gyfwerth a thystysgrif mewn celf a dylunio. Os nad ydych yn ddinesydd cenedl lle mae'r Saesneg yn brif iaith ac nad ydych wedi ennill gradd yn yr iaith, bydd angen i chi ddangos prawf o'ch hyfedredd yn yr iaith Saesneg er mwyn cofrestru yn unrhyw un o'r ysgolion ffasiwn yn Llundain.

Ysgolion Ffasiwn yn Llundain

10 Ysgol Ffasiwn Orau yn Llundain

1. Prifysgol y Celfyddydau Llundain

Ffi Dysgu:  £15,950

Un o'r colegau ffasiwn mwyaf yn y DU yw Prifysgol y Celfyddydau Llundain. Hi yw'r brifysgol fwyaf yn Ewrop gyda ffocws ar y celfyddydau. Mae'r sefydliad hwn, sy'n cynnwys chwe choleg, yn enwog am droi pobl arloesol allan sydd bob amser yn gwthio'r cyflymder yn eu meysydd.

Mae cyn-fyfyrwyr enwog o UAL yn cynnwys Jimmy Choo a Jon Galliano. Efallai y cewch raddau mewn ystod eang o feysydd sy'n ymwneud â ffasiwn yn y brifysgol, gan gynnwys:

 • Cyfathrebu ffasiwn
 • Newyddiaduraeth Ffasiwn
 • Ffotograffiaeth ffasiwn
 • Rheoli Tecstilau a Manwerthu.

Maent wedi'u lleoli yn Llundain, sy'n cael ei hystyried yn un o'r dinasoedd gorau yn y byd ar gyfer myfyrwyr. Awgrymir Llundain yn gryf ar gyfer myfyrwyr tramor. Gyda myfyrwyr o 110 o genhedloedd gwahanol, mae'r brifysgol yn enwog am ei lleoliad amlddiwylliannol.

2. Coleg Ffasiwn Llundain

Ffioedd Dysgu: £9,000

Mae'r London College of Fashion yn ysgol sy'n credu mewn trosoledd yr astudiaeth o ffasiwn a'i arwyddocâd enfawr i newid bywydau a hyrwyddo cynnydd cymdeithasol ac economaidd. Mae Coleg Ffasiwn Llundain yn datblygu'r rownd nesaf o weithwyr proffesiynol a fydd yn gweithio fel dylunwyr, steilwyr, ac ati yn y busnes. Yng Ngholeg Ffasiwn Llundain, gallwch ennill amrywiaeth o raddau ffasiwn, fel:

 • BA (Anrh) Effeithiau 3D ar gyfer Perfformio a Ffasiwn
 • BA (Anrh) Teilwra Pwrpasol
 • BA (Anrh) Cordwainers Bagiau Ffasiwn ac Ategolion: Dylunio Cynnyrch ac Arloesi
 • BA (Anrh) Esgidiau Cordwainers: Dylunio Cynnyrch ac Arloesi
 • BA (Anrh) Gwisg ar gyfer Perfformio
 • BA (Anrh) Cyfeiriad Creadigol ar gyfer Ffasiwn
 • BA (Anrh) Ymarfer Beirniadol yn y Cyfryngau Ffasiwn
 • BA (Anrh) Prynu Ffasiwn a Marchnata
 • BA (Anrh) Cyfuchlin Ffasiwn
 • BA (Anrh) Technoleg Dylunio Ffasiwn
 • BA (Anrh) Delweddu a Darlunio Ffasiwn
 • BA (Anrh) Newyddiaduraeth Ffasiwn a Chreu Cynnwys
 • BA (Anrh) Marchnata Ffasiwn.

3. Prifysgol De Montfort

Hyfforddiant celf, dylunio a dyniaethau: £ 14,250.

Mae rhaglen radd BA (Anrh) Dylunio Ffasiwn ym Mhrifysgol De Montfort yn canolbwyntio ar nifer o bynciau a fydd yn galluogi graddedigion i fanteisio ar y rhagolygon gyrfa niferus yn y sector ffasiwn.

Yn un o ysgolion ffasiwn y DU, mae'n dysgu myfyrwyr sut i greu cysyniadau gwreiddiol, torri patrymau, a gwneud dillad gan ddefnyddio dylunio â chymorth cyfrifiadur. Addysgir llawer o rwystrau academaidd, proffesiynol, diwydiannol a masnachol i fyfyrwyr, y byddant yn eu profi wrth weithio yn y maes.

Byddwch yn ennill sylfaen gadarn mewn ffasiwn trwy gydol eich blwyddyn gyntaf diolch i'w gweithdai ymarferol a thechnegol. Bydd y pwyslais yn symud i arbrofi, datblygu 3D, ac ymchwil prosiect manwl yn eich ail flwyddyn.

Rydych chi'n hoffi cael y cyfle i weithio ar fentrau byd go iawn er mwyn creu dyfodol mwy cynaliadwy; mae gennych chi fynediad at gyfleoedd i gystadlu mewn cystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol uchel eu parch. Mae adnoddau'r gweithdai cynradd bron yn hollol rhad ac am ddim i chi. Bydd gennych fynediad cyfartal i wobrau ariannol, megis 150, 300, ac ati.

4. Prifysgol Kingston

Cost yr hyfforddiant: £9,250

Hyfforddiant myfyrwyr rhyngwladol: £15,900

Oherwydd ei safle ymhlith y 25 ysgol ffasiwn orau ledled y byd, mae'n bosibl y bydd Prifysgol Kingston yn cael ei hystyried yn un o ysgolion ffasiwn y DU. Ei rhaglen ffasiwn yw’r orau yn Llundain, ac mae’n un o’r ychydig sefydliadau dethol yn fyd-eang sydd wedi derbyn pedwar bathodyn clod gan y Business of Fashion.

Y dilyniant a'r newid syfrdanol mewn dylunio yw prif bynciau cwrs ffasiwn Kingston. Cewch gyfle i ddarganfod sut mae pynciau diwylliannol, cymdeithasol a hanesyddol wedi effeithio ar ffasiwn. Mae gennych hefyd fynediad at eu casgliadau o ddillad gweithle.

Yn gyffredinol, mae Kingston yn drydydd yn y DU ac yn gyntaf yn Llundain. Un o'r ychydig ysgolion ffasiwn yn y DU sydd â thai i fyfyrwyr yw Prifysgol Kingston.

5. Prifysgol Salford

Ffi ddysgu: £ 9,250 y flwyddyn

Mae'r diwydiant ffasiwn yn un sy'n symud mor gyflym. Efallai y byddwch chi'n dysgu creu, adeiladu a chynnal ymchwil wrth astudio dylunio ffasiwn ym Mhrifysgol Salford.

Yn eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn gweithio ar brosiectau stiwdio. Erbyn eich ail flwyddyn, bydd gennych chi ddigon o brofiad o weithio i ddeall sut mae brandiau a stiwdios dylunio yn gweithredu.

Byddwch yn bendant yn cael eich trawsnewid ym Mhrifysgol Salford, gan ddod yn ymarferydd hyblyg, dyfeisgar a chreadigol gyda galluoedd tra datblygedig a throsglwyddadwy.

Un o'r ychydig brifysgolion ffasiwn yn y DU sydd â thai i fyfyrwyr yw Prifysgol Salford.

6. Nottingham Trent

Ffioedd dysgu: £15,800

Llety ar gael i fyfyrwyr

Yn un o golegau ffasiwn y DU, sefydlwyd Nottingham Trent gyda chysylltiadau lleol a byd-eang rhagorol â'r diwydiant. Mae'n darparu rhaglenni BA (Anrh) Dylunio Ffasiwn.

Bydd lleoliad profiad gwaith o hyd at flwyddyn ar gael i chi ei gwblhau. Mae gennych yr opsiwn o ehangu eich portffolio gyda Diploma neu Dystysgrif ychwanegol yn dibynnu ar hyd y portffolio.

Mae’r rhaglen BA (Anrh) Dylunio Ffasiwn ym Mhrifysgol Nottingham Trent yn rhoi cyfle heriol a chyffrous i gael y wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol i lansio’ch gyrfa yn y sectorau ffasiwn rhyngwladol a’r sector cysylltiedig.

7. Dundee

Eich cwrs a chategori ffioedd fydd yn pennu'r costau y mae'n rhaid i chi eu talu am hyfforddiant.

Mae ysgoloriaethau ar gael hefyd.

Yn ogystal, mae llety i fyfyrwyr.

Un o'r prifysgolion ffasiwn yn y DU yw Prifysgol Dundee, sy'n gartref i Goleg Celf a Dylunio yn ei chanol. Maent yn enwog am eu hymchwil a'u haddysgu rhagorol.

O ran y celfyddydau a dylunio, Prifysgol Dundee yw'r sefydliad gorau yn yr Alban. Mae nifer o gyrsiau byr israddedig, graddedig a chredyd ar gael lle gallwch chi ddatblygu'ch galluoedd a'ch rhagolygon gwaith.

Gallwch edrych trwy'r cyrsiau canlynol:

 • BDes animeiddio (Anrh)
 • Celf ac Athroniaeth BA (Anrh)
 • Celfyddyd Gain BA (Anrh)
 • BDes Dylunio Graffig (Anrh)
 • Darlun BDes (Anrh)
 • BDes Dylunio Emwaith a Metel (Anrh)
 • BDes Dylunio Tecstilau (Anrh)

8. Prifysgol Swydd Gaerhirfryn

Dysgu: £ 13,000 i £ 14,000

Un o sefydliadau ffasiwn y DU sy'n darparu'r rhaglen BA (Anrh) Dylunio Ffasiwn yw hon. Maent yn enwog am droi graddedigion sydd ag enw da yn ddylunwyr llawn dychymyg ac sydd ar flaen y gad.

Mae rhaglen Astudiaethau Dylunio Prifysgol Canolbarth Swydd Gaerhirfryn ymhlith yr 20 uchaf yn y DU am foddhad llwyr myfyrwyr.

Mae eu rhaglenni ffasiwn wedi'u cynnwys ymhlith yr 80 rhaglen ffasiwn orau ledled y byd ar gyfer 2020.

9. Prifysgol Swydd Stafford

Ffi ddysgu: Hyfforddiant domestig £9,250, hyfforddiant rhyngwladol £10,900

Yn un o brifysgolion ffasiwn mwyaf blaenllaw'r DU, mae Prifysgol Swydd Stafford yn rhoi i fyfyrwyr y galluoedd creadigol, technegol a phroffesiynol sydd eu hangen arnynt i reoli byd ffasiwn.

Gan fod y busnes ffasiwn bob amser yn esblygu, mae angen arbenigwyr arno sy'n gallu addasu i anawsterau newydd. Ehangir eich gwybodaeth a'ch galluoedd mewn amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys gweithdrefnau technegol, dylunio creadigol, delweddu, ac egwyddorion busnes sy'n gysylltiedig â'r diwydiant ffasiwn.

Maent yn rhoi myfyrwyr trwy hyfforddiant trwyadl ac yn sicrhau eu bod yn cael eu hysbysu'n llwyr am gyd-destun ehangach y busnes ffasiwn. Pan fyddwch yn graddio, byddwch gam ar y blaen ac yn meddu ar yr holl wybodaeth a galluoedd y bydd eu hangen arnoch.

10. Prifysgol Fetropolitan Manceinion

Dysgu: £9,250

Llety ar gael

Cymhorthion ariannol ar gael

Mae'r radd BA (Anrh) Ffasiwn yn cael ei chynnig gan Brifysgol Fetropolitan Manceinion, sydd ag enw da fel un o'r ysgolion ffasiwn yn y DU sy'n troi allan yn raddedigion ffasiwn gyda unigrywiaeth, creadigrwydd, gallu i addasu, a galluoedd proffesiynol.

Mae'r cwricwlwm yn rhoi pwyslais cryf ar ddylunio ffasiwn modern tra'n gwthio ei fyfyrwyr i fod yn arloesol a chreadigol wrth gwestiynu normau'r diwydiant.

Mae Prifysgol Fetropolitan Manceinion yn cael ei hystyried yn un o'r ysgolion ffasiwn gorau yn y DU oherwydd y ffordd yr addysgir myfyrwyr sut i ddylunio a chreu allbynnau ffasiwn gwreiddiol gyda ffocws sylfaenol ar grefftwaith trwy weithdrefnau ymchwil manwl ac arbrofi.

Casgliad

Mae'r ysgolion ffasiwn yn Llundain yn lle gwych i gychwyn eich taith ym maes dylunio ffasiwn, peidiwch â cholli allan.

Ysgolion Ffasiwn yn Llundain - Cwestiynau Cyffredin

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h3″ question-0=”Do Fashion Schools in London Accept Foreigners?” answer-0=”Yes, there are a lot of fashion schools in London that accept international students. ” image-0=”” headline-1=”h3″ question-1=”How long is the Fashion School in London?” answer-1=”3-years is how long it takes to graduate from any of the fashion schools in London” image-1=”” count=”2″ html=”true” css_class=””]

Argymhellion