10 Ysgol Hylenydd Deintyddol Orau Ym Michigan

Os ydych chi ym Michigan, a diddordeb mewn darparu gwasanaethau gofal iechyd y geg i unigolion neu eu helpu i gynnal hylendid deintyddol da, yna, bydd yn rhaid i chi basio trwy unrhyw un o'r ysgolion hylenydd deintyddol ym Michigan i gael y sgiliau a'r profiad hanfodol.

Mae ysgol hylenydd deintyddol yn fan lle mae'r rhai sy'n angerddol am ddarparu gwasanaethau gofal iechyd y geg, hyrwyddo hylendid deintyddol, archwilio arwyddion clefydau'r geg, ac arwain neu helpu cleifion i lanhau eu dannedd yn cael eu hyfforddi.

Mae galw mawr am hylenydd deintyddol ledled y byd gan fod gan bawb ddiddordeb yn eu hiechyd deintyddol, ac ni fyddant yn oedi cyn llogi arbenigwr a fydd yn dangos y ffyrdd gorau o lanhau eu dannedd neu gynnal hylendid y geg da.

Un o harddwch bod yn hylenydd deintyddol yw y gallwch weithio mewn meysydd amrywiol fel clinigau deintyddol prifysgolion, ysbytai, clinigau cymunedol, carchardai, cartrefi nyrsio, clinigau iechyd cyhoeddus, swyddfeydd deintyddol preifat, a llawer mwy.

Mae gradd hylenydd deintyddol hefyd yn un o'r cyrsiau hawsaf y gallwch gael cyflogaeth gyda nhw ar raddio. Arweiniodd y rhain i gyd at fewnlif uchel o fyfyrwyr i golegau deintyddol ledled y byd. Mae colegau eithriadol fel ysgolion hylenydd deintyddol yn Maryland, A hyd yn oed y rhai yn Utah derbyn tunnell o geisiadau yn flynyddol.

Nawr, yn union fel deintyddion o bryd i'w gilydd yn hogi a datblygu eu sgiliau gan ddefnyddio rhai o'r cyrsiau deintyddol ar-lein, disgwylir i chi ar ôl i chi ennill eich gradd hylenydd deintyddol hefyd wneud yr un peth er mwyn dysgu technegau esblygol y diwydiant.

Yn y blogbost hwn, byddwn yn archwilio popeth sydd angen i chi ei wybod am ysgolion hylenydd deintyddol ym Michigan, eu gofynion, a'r graddau y maent yn eu cynnig ar ôl eu cwblhau.

Gallwch hefyd edrych ar ein post ar ysgolion yn cynnig rhaglenni hylenydd deintyddol ym Massachusetts os oes gennych ddiddordeb.

Gofynion Ar gyfer Ysgolion Hylenydd Deintyddol Ym Michigan

Mae yna lawer o ysgolion yn cynnig rhaglenni hylenydd deintyddol ym Michigan, ac nid yw eu gofynion yn union yr un peth. Fodd bynnag, mae'r meini prawf cyffredinol ar gyfer cael mynediad i unrhyw un o'r ysgolion hylenydd deintyddol ym Michigan fel a ganlyn:

 • Rhaid eich bod wedi cwblhau eich addysg ysgol uwchradd mewn sefydliad achrededig a chydnabyddedig. Rhag ofn nad oes diploma ysgol uwchradd, gall GED neu'r hyn sy'n cyfateb iddo fynd amdani.
 • Rhaid i chi basio arholiadau mynediad yr ysgol os oes rhai ar gyfer yr ysgol honno.
 • Rhaid i chi fod yn barod i gyflwyno'r holl ddogfennau swyddogol a thrawsgrifiadau o'r colegau a fynychwyd yn y gorffennol.
 • Os nad y Saesneg yw eich iaith frodorol, rhaid i chi sefyll a chyflwyno sgôr eich prawf hyfedredd Saesneg fel TOEFL.
 • Rhaid i chi lenwi'r ffurflen gais yn gyfan gwbl.
 • Rhaid bod gennych o leiaf GPA o 2.7 mewn cyrsiau rhagofyniad.
 • Rhaid bodloni'r holl ofynion gwiriad meddygol a chyfreithiol.
 • Rhaid i chi gael eich llythyrau argymhelliad a traethawd wedi'i ysgrifennu'n dda.
 • Rhaid i chi gael eich datganiad o fwriad, a bod yn barod am gyfweliad pryd bynnag y bydd ei angen.
 • Oherwydd natur gystadleuol y mynediad, bydd cael GPA da, a sgorio'n uchel yn yr arholiad mynediad yn eich rhoi ar bedestal uwch. Moreso, mae cael profiad yn y diwydiant gofal iechyd, efallai trwy wirfoddoli yn fantais i chi yn ystod y cyfweliad.

Cost gyfartalog Ysgolion Hylenydd Deintyddol Ym Michigan

Mae cost ysgolion hylenydd deintyddol ym Michigan yn amrywio oherwydd rhai ffactorau fel preswyliad y myfyriwr, math o radd, hyd, ac ati. Fodd bynnag, gyda'r ystod o $3,490 i $38,770, gall rhywun gofrestru yn unrhyw un o'r ysgolion hylenydd deintyddol ym Michigan.

Rhaglenni Hylenydd Deintyddol Gorau Ym Michigan

Dyma'r rhestr o'r rhaglenni hylenydd deintyddol gorau ym Michigan y gallwch chi eu hastudio a chael eich cyflogi ar ôl eu cwblhau. Ewch drwyddynt yn ofalus.

 • Rhaglenni iechyd deintyddol perthynol gan Goleg Delta
 • Rhaglen hylendid deintyddol gan Brifysgol Talaith Ferris
 • Rhaglen hylendid deintyddol gan Goleg Cymunedol Grand Rapids
 • Rhaglen hylendid deintyddol gan Goleg Cymunedol Cwm Kalamazoo
 • Rhaglen addysg hylendid deintyddol gan Goleg Cymunedol Kellogg
 • Rhaglen hylendid deintyddol gan Goleg Cymunedol Lansing
 • Rhaglen hylendid deintyddol gan Goleg Cymunedol Mott
 • Rhaglen hylendid deintyddol gan Goleg Cymunedol Oakland
 • Rhaglen hylendid deintyddol gan Brifysgol Detroit Mercy
 • Rhaglen hylendid deintyddol gan Brifysgol Michigan
 • Rhaglen hylendid deintyddol gan Goleg Cymunedol Wayne
 • Rhaglen hylendid deintyddol gan Goleg Baker

Sut i Ddod yn Hylenydd Deintyddol Trwyddedig Ym Michigan

Er mwyn i chi gael eich cydnabod fel hylenydd deintyddol ym Michigan, mae'n rhaid eich bod wedi graddio o sefydliad achrededig, a hefyd wedi pasio'r holl arholiadau angenrheidiol sy'n eich galluogi i wneud cais am drwydded.

Isod mae'r camau amrywiol y gallwch chi ddod yn hylenydd deintyddol trwyddedig ym Michigan trwyddynt:

 • Rhaid bod gennych radd hylendid deintyddol o sefydliad achrededig ym Michigan. Daw'r achrediad gan y Comisiwn ar Achredu Deintyddol (CODA)
 • Rhaid i chi basio'r holl arholiadau gofynnol ar gyfer hylenyddion deintyddol ym Michigan fel Arholiad Hylendid Deintyddol y Bwrdd Cenedlaethol ac Arholiad y Bwrdd Rhanbarthol.
 • Rhaid i chi wneud cais am y drwydded hylendid deintyddol ym Michigan ynghyd â'ch ffi drwyddedu.
 • Rhaid i'ch ysgol hylendid deintyddol a Bwrdd Cenedlaethol yr Arholwyr Hylendid Deintyddol anfon eich trawsgrifiadau swyddogol a'ch sgoriau at y bwrdd trwyddedu. Sylwch nad yw copïau yn dderbyniol.
 • Yn yr achos lle mae gennych drwydded broffesiynol mewn gwladwriaeth arall, gofynnwch i'r wladwriaeth anfon dilysiad neu ardystiad yn uniongyrchol i'r bwrdd.
 • Mae angen copi o'ch ardystiad CPR / BLS hefyd.
 • Rhaid i chi gymryd rhan mewn addysg barhaus i gynnal eich trwydded.

Nawr eich bod wedi cael golwg iawn ar sut mae rhaglenni hylenydd deintyddol yn rhedeg ym Michigan, gadewch i ni ymchwilio'n iawn i'r sefydliadau gorau sy'n cynnig y rhaglenni hyn.

ysgolion hylenydd deintyddol ym Michigan

Ysgolion Hylenydd Deintyddol Yn Michigan

Dyma'r ysgolion hylenydd deintyddol gorau ym Michigan. Byddaf yn eu rhestru a'u hesbonio i roi cwmpas llawn i chi o sut mae pob un yn rhedeg.

Daw'r data o ymchwil dwfn ar ffynonellau fel Cymdeithas Ddeintyddol Michigan, a gwefannau ysgolion unigol.

 • Prifysgol Michigan
 • Prifysgol Wladwriaeth Ferris
 • Trugaredd Prifysgol Detroit
 • Coleg Baker
 • Coleg Cymunedol Lansing
 • Coleg Cymunedol Oakland
 • Coleg Cymunedol Grand Rapids
 • Coleg Cymunedol Mott
 • Coleg Cymunedol Sir Wayne
 • Coleg Delta

1. Prifysgol Michigan

Prifysgol Michigan yw'r gyntaf ar ein rhestr o ysgolion hylenydd deintyddol gorau ym Michigan. Nod y sefydliad hwn yw rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen ar fyfyrwyr i ffynnu yn y maes hylendid deintyddol trwy eu hyfforddiant trwyadl.

Mae hyfforddiant damcaniaethol ac ymarferol ar gael mewn clinigau arbenigol amrywiol. Mae'r ysgol yn cynnig tri math o raglenni hylendid deintyddol sef gradd baglor mewn gwyddoniaeth, cwblhau gradd - gradd baglor, a gradd meistr mewn gwyddoniaeth.

2. Prifysgol Talaith Ferris

Y nesaf ar ein rhestr yw Prifysgol Talaith Ferris sy'n cynnig un o'r rhaglenni hylendid deintyddol mwyaf ym Michigan. Mae'r rhaglen yn paratoi myfyrwyr gyda'r sgiliau a'r wybodaeth i gyflawni pethau fel archwilio a gwerthuso cleifion, tynnu plac a staeniau, prosesu pelydrau-x deintyddol, cynghori cleifion ar y maeth cywir i gynnal iechyd y geg gorau posibl, a llawer o bethau eraill.

Mae'r rhaglen yn rhedeg am dair blynedd, ac ar ôl ei chwblhau, dyfernir gradd gysylltiol mewn hylendid deintyddol i fyfyrwyr.

3. Prifysgol Detroit Mercy

Mae'r sefydliad hwn hefyd yn cynnig rhaglenni hylenydd deintyddol ym Michigan. Mae ganddo raglen hylendid cyn deintyddol, rhaglen hylendid deintyddol proffesiynol, a rhaglen cwblhau gradd. Mae pob un o'r rhaglenni hyn yn paratoi myfyrwyr sydd â diddordeb mewn hylendid deintyddol yn ddigonol.

Mae gan y sefydliad hefyd ddosbarthiadau bach sy'n paratoi'r ffordd ar gyfer dysgu personol a mentora un-i-un. Addysgir y rhaglenni gan gyfadran brofiadol, ac anogir myfyrwyr i gymryd rhan mewn gwasanaethau cymunedol.

4. Coleg y Pobydd

Mae Coleg Baker hefyd yn un o'r ysgolion hylenydd deintyddol gorau ym Michigan sy'n darparu amgylchedd sy'n addas i fyfyrwyr hylenydd deintyddol ennill y sgiliau angenrheidiol sydd eu hangen i ennill swydd lefel mynediad yn y maes hylenydd deintyddol.

Mae'r rhaglen yn archwilio cyrsiau fel histoleg ddeintyddol, anatomeg y geg, deunyddiau deintyddol, cyfraith ddeintyddol, patholeg y geg, a llawer o rai eraill. Ar ôl cwblhau'r cwrs, dyfernir gradd gysylltiol mewn hylendid deintyddol i fyfyrwyr.

5. Coleg Cymunedol Lansing

Mae'r brifysgol hon yn cynnig rhaglen hylenydd deintyddol ym Michigan a'i nod yw darparu addysg hylendid deintyddol safonol i fyfyrwyr. Mae'r rhaglen fel arfer yn cychwyn yn semester y cwymp ac yn rhedeg dros gyfnod o ddwy flynedd.

Addysgir y rhaglen gan ddefnyddio fformatau ar y campws a hybrid, a disgwylir i fyfyrwyr gwblhau cyfanswm o 79 credyd cyn graddio. Ar ôl cwblhau'r cwrs, dyfernir gradd gysylltiol mewn hylendid deintyddol i fyfyrwyr.

6. Coleg Cymunedol Oakland

Ysgol arall sy'n cynnig rhaglen hylenydd deintyddol ym Michigan yw Coleg Cymunedol Oakland. Mae'r brifysgol hon yn arfogi myfyrwyr â'r sgiliau sydd eu hangen yn y maes hylendid deintyddol fel meddwl beirniadol, cyfathrebu, gwneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth, ac ati.

Mae'r rhaglen yn drylwyr ac yn archwilio cyrsiau fel arbenigeddau deintyddol, patholeg y geg, periodonteg, maeth, histoleg ddeintyddol, anatomeg ddeintyddol, ac ati.

7. Coleg Cymunedol Grand Rapids

Mae coleg cymunedol Grand Rapids ymhlith yr ysgolion hylenydd deintyddol ym Michigan gyda ffocws ar hyfforddi myfyrwyr i ddod yn weithwyr proffesiynol y mae galw mawr amdanynt ac yn aelodau moesegol o dîm deintyddol.

Mae'r rhaglenni'n rhedeg am tua thair blynedd, ac ar ôl eu cwblhau, dyfernir gradd gysylltiol mewn hylendid deintyddol i fyfyrwyr.

8. Coleg Cymunedol Mott

Ysgol hylenydd deintyddol arall ym Michigan yw Coleg Cymunedol Mott. Nod y brifysgol hon yw arfogi myfyrwyr â'r sgiliau sydd eu hangen i ffynnu yn y maes hylenydd deintyddol. Addysgir y cyrsiau gan hylenyddion deintyddol arbenigol, ac maent yn para tua thair blynedd.

Mae gan y rhaglen gwricwlwm 84 credyd, ac ar ôl graddio, rhaid i fyfyrwyr fod wedi caffael popeth sydd ei angen i weithio o dan gyfreitheg cyfreithiau a moeseg ddeintyddol.

9. Coleg Cymunedol Sir Wayne

Mae'r brifysgol hon yn cynnig rhaglen cyswllt dwy flynedd mewn hylendid deintyddol. Mae'n hyfforddi'r myfyrwyr ar sut i ofalu am gleifion â phroffesiynoldeb a chymhwysedd.

Mae'r rhaglen yn gofyn am gwblhau gwaith cwrs rhagofyniad 51-credyd, a gwaith cwrs hylendid proffesiynol/deintyddol 83 credyd. Mae’n archwilio cyrsiau fel radioleg ddeintyddol, deintyddiaeth gymunedol, periodontoleg, ac ati.

10. Coleg Delta

Mae Coleg Delta hefyd yn cynnig rhaglenni hylenydd deintyddol ym Michigan. Mae'n rhoi'r holl sgiliau angenrheidiol i fyfyrwyr sydd eu hangen i ffynnu yn y maes hylendid deintyddol. Mae'r rhaglen yn rhedeg am bum semester, ac mae myfyrwyr yn mynychu dosbarthiadau, labordai a chlinigau am tua 35 awr yr wythnos.

Gallwch edrych ar yr ysgol .

Casgliad

Ar y pwynt hwn, gallaf ddweud eich bod wedi cael popeth sydd ei angen arnoch chi ynglŷn â'r ysgolion hylenydd deintyddol gorau ym Michigan. Cymerwch gip ar y cwestiynau cyffredin isod i gael mwy o wybodaeth.

Ysgolion Hylenydd Deintyddol Yn Michigan - Cwestiynau Cyffredin

Dyma'r cwestiynau cyffredin am ysgolion hylenydd deintyddol ym Michigan. Ewch drwyddynt yn ofalus.

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h3″ question-0=”Pa mor hir Mae'n ei Gymeryd I Ddod yn Hylenydd Deintyddol Ym Michigan?” answer-0 = ”Mae'n cymryd tua dwy i bedair blynedd i ddod yn hylenydd deintyddol ym Michigan. ” image-0 = ” ” headline-1 = ” h3 ″ question-1 = "Beth Yw Cyflog Hylenydd Deintyddol Ym Michigan?" answer-1 = ”Mae cyflog hylenydd deintyddol ym Michigan yn ôl y Swyddfa Ystadegau Llafur o $66,290 i $82,270 yn flynyddol. ” image-1 = ” ” headline-2 = ” h3 ″ question-2 = "Faint o Ysgolion Hylenydd Deintyddol Sydd Ym Michigan?" answer-2 = “Mae tua 12 ysgol hylenydd deintyddol ym Michigan.” image-2 =”” cyfrif =”3″ html =”gwir” css_class =””]

Argymhellion