14 o Ysgolion Milfeddygol Gorau yn y Byd

Fel rhywun sy'n hoff o anifeiliaid ac anifeiliaid anwes, mae gan yr erthygl hon ar Ysgolion Milfeddygol Gorau'r Byd lawer o wybodaeth gyda hi am sut y gallwch chi gael y wybodaeth a'r sgil sydd eu hangen i ddod y gorau ym maes milfeddygol. Seddwch yn dynn a darllenwch drwodd!

Mae'n wybodaeth gyffredin ei bod yn anodd iawn mynd i mewn i ysgolion meddygol, fodd bynnag, nid yw hyn yn gwbl wir gan fod rhai. ysgolion meddygol hawdd mynd i mewn iddynt a gallwch ddod o hyd iddynt yn y DU, UDA, Canada, Awstralia, a lleoliadau eraill.

Mae meddygaeth filfeddygol yn gangen o wyddoniaeth sy'n delio ag atal, rheoli, diagnosis a thrin afiechydon ac anafiadau mewn anifeiliaid.

Mae hefyd yn ymdrin â magu anifeiliaid, hwsmonaeth, bridio, ymchwil ar faeth, a datblygu cynnyrch.

Mae gan filfeddygaeth gwmpas eang iawn sy'n cwmpasu pob anifail, yn eang ac yn anifail dof, gydag ystod eang o amodau a all effeithio ar bob un o'r rhywogaethau anifeiliaid.

Mae yna lawer o resymau pam mae astudio meddyginiaeth filfeddygol yn werth chweil. Mae angen i fyfyrwyr sy'n astudio meddygaeth ddynol arbenigo mewn agwedd benodol ond fel milfeddyg, Bob dydd byddwch chi'n dod yn ddermatolegydd, cardiolegydd, llawfeddyg, internist, niwrolegydd, offthalmolegydd, a mwy.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i weithio gydag amrywiaethau o anifeiliaid a'u rhywogaethau, yn ogystal ag arferion hwsmonaeth anifeiliaid. rydym wedi ysgrifennu erthyglau ar cyrsiau hwsmonaeth anifeiliaid gallwch gymryd ar-lein heb unrhyw gost o gwbl. Mae gennym hefyd wybodaeth am graddau coleg y gall cariadon anifeiliaid eu hennill drostyn nhw eu hunain.

Mae dros 1.2 miliwn o rywogaethau o anifeiliaid yn y byd, ac mae llawer ohonynt yn chwarae rhan bwysig yn ein bwydo, ein dillad a’n cwmni.

Wrth siarad am gwmnïaeth, yn ddiweddar, mae cŵn yn cael eu defnyddio fel anifeiliaid anwes gan y rhan fwyaf o berchnogion cŵn ar gyfer cwmnïaeth, dim ond ar gyfer yr hwyl ac ar gyfer cariad cŵn. Mae pobl hyd yn oed yn mynd mor bell â dilyn cyrsiau hyfforddi cŵn ar-lein i ddysgu sut i hyfforddi eu cŵn yn iawn i ymddwyn yn dda. Maent hefyd yn cofrestru mewn ysgolion trin cŵn i ddysgu sut i ofalu am eu cŵn. Mae anifeiliaid eraill hefyd yn cael eu hystyried yn anifeiliaid anwes fel cathod, adar fel colomennod, parotiaid, ac ati

Mae rhai darpar fyfyrwyr milfeddygol hefyd yn ystyried cofrestru ar rai cyrsiau milfeddygol ar-lein i hybu eu gwybodaeth o'r maes a hefyd cynyddu eu siawns o gael eu derbyn i'r rhaglen.

Mae yna ysgolion milfeddygol gorau wedi'u gwasgaru ledled y byd y gall rhywun gofrestru i gael y wybodaeth a'r sgiliau gorau gan hyfforddwyr medrus a phroffesiynol sy'n barod i ddysgu popeth sydd angen iddynt ei wybod am ddamcaniaethau a gwaith ymarferol meddygaeth filfeddygol i'w myfyrwyr.

Heb oedi ymhellach, gadewch i ni ymchwilio'n iawn i'r ysgolion milfeddygol gorau yn y byd!

Ysgolion Milfeddygol Gorau yn y Byd

Ysgolion Milfeddygol Gorau yn y Byd

Mae mwy na 40 o ysgolion milfeddygol yn y byd, ond at ddiben pwyslais, byddaf yn rhestru ac yn egluro’n fanwl y goreuon a’r ysgolion milfeddygol hyn yn y byd. Daw'r holl wybodaeth ac ymchwil o ffynonellau dibynadwy fel gwefannau ysgolion unigol yr ysgolion hyn. Arhoswch gyda mi wrth i mi siarad am yr ysgolion hyn un ar ôl y llall. Mae'r ysgolion milfeddygol fel a ganlyn;

 • Prifysgol California - Davis California, Unol Daleithiau America                             
 • Prifysgol Cornell, Talaith Efrog Newydd, Unol Daleithiau America         
 • Coleg Brenhinol Milfeddygol Prifysgol Llundain Lloegr, y Deyrnas Unedig           
 • Prifysgol Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil
 • Prifysgol Bryste, Lloegr, Y Deyrnas Unedig
 • Prifysgol Ghent, Ghent, Gwlad Belg
 • Prifysgol Caeredin, Yr Alban, Y Deyrnas Unedig
 • Prifysgol Georgia, Georgia, Unol Daleithiau America  
 • Prifysgol Guelph, Ontario, Canada
 • Prifysgol Florida, Florida, Unol Daleithiau America
 • Prifysgol Zurich, Zurich, y Swistir             
 • Prifysgol Pretoria, Pretoria, De Affrica
 • Prifysgol Talaith Colorado - Fort Collins, Colorado, Unol Daleithiau America
 • Prifysgol Copenhagen, Copenhagen, Denmarc

1. Prifysgol Califfornia – Davis California, Unol Daleithiau America             

Dyma’r gyntaf ar ein rhestr o ysgolion milfeddygol gorau’r byd. Fel yr arweinydd byd-eang o'r radd flaenaf mewn meddygaeth filfeddygol, mae'r Ysbyty Milfeddygol UC Davis yn trin mwy na 50,000 o gleifion y flwyddyn - o gŵn a cheffylau i lewod mynydd ac igwanaod.

Mae eu cyfadran, staff, a myfyrwyr yn darparu gofal sylwgar a phersonol i bob anifail, gan ddeall eu bod yn aelodau gwerthfawr o'r teulu. Mae gan eu harbenigwyr byd-enwog fynediad at offer a thechnoleg flaengar ac maent yn gallu ymdrin â 34 o arbenigeddau clinigol. Mae'r rhain yn cynnwys gofal brys a chritigol 24/7, cardioleg, meddygaeth fewnol, oncoleg, offthalmoleg, a llawfeddygaeth, ymhlith eraill.

Mae ysbyty milfeddygol UC Davis wedi'i achredu gan y Cymdeithas Ysbyty Anifeiliaid America, yr unig sefydliad i achredu ysbytai milfeddygol anifeiliaid anwes.

2. Prifysgol Cornell, Talaith Efrog Newydd, Unol Daleithiau

Mae Cornell yn brifysgol ymchwil waddoledig preifat ac yn bartner i Brifysgol Talaith Efrog Newydd. Dyma'r nesaf ar ein rhestr o Ysgolion Gorau yn y byd sy'n cynnig Meddygaeth Filfeddygol. Mae gan yr ysgol ysbyty milfeddygol o dan y Coleg Amaethyddiaeth a gwyddorau bywyd, gydag 16 adran, 2 Ysgol, a mwy nag 20 o Uwchfrigadydd.

Mae'r Coleg Amaethyddiaeth a Gwyddorau Bywyd (CALS) a Choleg Meddygaeth Filfeddygol Prifysgol Cornell (CVM) wedi sefydlu llwybr BS/DVM 7 mlynedd ar gyfer y rhai sy'n edrych am lwybr carlam at radd filfeddygol.

Mae'r llwybr hwn yn caniatáu i fyfyrwyr CALS sydd â chymwysterau eithriadol o dda gael mynediad dros dro i CVM ar ôl cwblhau eu blwyddyn Freshman.

3. Y Coleg Milfeddygol Brenhinol Prifysgol Llundain Lloegr, y Deyrnas Unedig           

Dyma'r nesaf ar ein rhestr o Ysgolion Gorau yn y byd sy'n cynnig Meddygaeth Filfeddygol. Mae gan yr ysgol ddau gampws - un yng nghanol Llundain ac un yn Swydd Hertford. Mae'r ddau o fewn cyrraedd hawdd i'r prif gysylltiadau trafnidiaeth ac yn hawdd eu cyrraedd o feysydd awyr Llundain.

Mae'r ysgol yn darparu addysg israddedig ac ôl-raddedig mewn meddygaeth filfeddygol, gwyddoniaeth a nyrsio. Maent hefyd yn cynnig gwasanaethau milfeddygol i bobl â diddordeb.

4. Prifysgol Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil

Dyma'r nesaf ar ein rhestr o ysgolion milfeddygon gorau'r byd. Cynigir 249 o raglenni israddedig ac mae nifer y myfyrwyr sydd wedi cofrestru tua 58,000. Mae ganddo hefyd 239 o raglenni i raddedigion, gyda thua 28,000 o fyfyrwyr.

Mae yna 993 o wahanol gyrsiau sy'n cynnwys arbenigo, gwella, diweddaru a lledaenu, gyda dros 29,000 o fyfyrwyr. Mae milfeddygaeth yn un o'r Rhaglenni a gynigir gan yr ysgol.

5. Prifysgol Bryste, Lloegr, Y Deyrnas Unedig

Dyma'r nesaf ar ein rhestr o ysgolion milfeddygol gorau'r byd. Wedi'i hachredu gan Gymdeithas Feddygol Filfeddygol America (AVMA), mae'r ysgol yn cynnig rhaglenni israddedig a graddedig mewn meddygaeth filfeddygol

6. Prifysgol Ghent, Ghent, Gwlad Belg

Mae Prifysgol Ghent yn brifysgol agored, luosog, sy'n ymgysylltu'n gymdeithasol. Mae'n fwy na 200 mlwydd oed, yn cynnig mwy na 200 o raglenni (gan gynnwys 64 o raglenni meistr a addysgir yn Saesneg), ac yn cynnal ymchwil manwl o fewn ystod eang o feysydd gwyddonol.

 Dyma'r nesaf ar ein rhestr o Ysgolion Gorau yn y byd sy'n cynnig meddyginiaeth filfeddygol ac sydd â chyfadran meddygaeth filfeddygol. Addysgir y rhan fwyaf o raglenni baglor yn Iseldireg (dim ond Baglor yn y Gwyddorau Cymdeithasol a addysgir yn Saesneg).

7. Prifysgol Caeredin, yr Alban, y Deyrnas Unedig

Rhennir y Brifysgol yn dri choleg, sydd gyda'i gilydd yn cynnal 21 o ysgolion, a'r nesaf ar ein rhestr o ysgolion milfeddygol gorau'r byd. Un o'r Colegau yw'r Coleg Meddygaeth a Meddygaeth Filfeddygol, gyda'r Royal (Dick) School of Veterinary Studies, ac Ysgol Feddygol Caeredin oddi tano.

Mae Ysgol Frenhinol Astudiaethau Milfeddygol (Dick) yn arwain y byd ym maes addysg filfeddygol, ymchwil ac ymarfer clinigol, ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig. Maent hefyd yn cynnig gwasanaethau milfeddygol a diagnostig i'r cyhoedd, ffermwyr, a gweithwyr milfeddygol proffesiynol megis;

 • Ysbyty i Anifeiliaid Bychain
 • Gwasanaethau Milfeddygol Ceffylau
 • Anifeiliaid Cynhyrchu
 • Patholeg Llwyn y Pasg

Maent hefyd yn cynnig Practisau Milfeddygol megis;

 • Meddygfa Teulu Dick
 • The Dick Vet Cwningen ac Ymarfer Egsotig
 • Ymarfer Ceffylau Dick Milfeddyg
 • Practis Anifeiliaid Fferm Dick Milfeddyg

8. Prifysgol Georgia, Georgia, Unol Daleithiau America  

Dyma'r nesaf ar ein rhestr o Ysgolion Gorau yn y byd sy'n cynnig Meddygaeth Filfeddygol ac sydd â 18 o ysgolion a cholegau gwahanol. Wedi'i sefydlu ym 1946, mae'r Coleg Meddygaeth Filfeddygol yn ymroddedig i hyfforddi milfeddygon y dyfodol, cynnal ymchwil yn ymwneud â chlefydau anifeiliaid a dynol, a darparu gwasanaethau milfeddygol i anifeiliaid a'u perchnogion. Mae'r coleg yn cofrestru 114 o fyfyrwyr yr un sy'n disgyn allan o fwy na 1,200 sy'n ymgeisio.

9. Prifysgol Guelph, Ontario, Canada

Yng Ngholeg Milfeddygol Ontario, maent yn addysgu'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr iechyd, yn hybu darganfyddiad, ac yn darparu eu harbenigedd i wella iechyd a lles ledled y byd. Dyma'r nesaf ar ein rhestr o ysgolion milfeddygon gorau'r byd.

 Am fwy na 160 o flynyddoedd, mae'r alwad syml ond pwerus i ddyletswydd - Opus Veterinum Civibus - Crefft y Milfeddyg er Lles y Genedl - wedi arwain Coleg Milfeddygol Ontario ar ei daith i ragoriaeth, gan gefnogi'r berthynas esblygol rhwng bodau dynol a anifeiliaid, datblygu meddyginiaeth filfeddygol a mynd i'r afael â'n materion iechyd a diogelwch bwyd mwyaf dybryd.

10. Prifysgol Florida, Florida, Unol Daleithiau America

Dyma'r nesaf ar ein rhestr o ysgolion milfeddygon gorau'r byd. Yn eu Coleg Meddygaeth Filfeddygol, ceisiwch helpu i hyrwyddo iechyd a lles anifeiliaid a datblygu arweinwyr y dyfodol mewn meddygaeth filfeddygol trwy ymchwil deinamig, cydweithredol.

Yn safle rhif 9 ymhlith colegau meddygol milfeddygol ledled y wlad yn ôl US News & World Report, nhw yw unig Goleg Meddygaeth Filfeddygol Florida. Maent yn addysgu milfeddygon y dyfodol ac yn darparu gofal blaengar i gleifion anifeiliaid o bob rhan o'r De-ddwyrain trwy Ysbytai Milfeddygol UF. Mae eu rhaglenni ymchwil biofeddygol yn hybu gwyddor iechyd anifeiliaid, dynol ac amgylcheddol.

11. Prifysgol Zurich, Zurich, y Swistir

Mae'r ysgol hon yn cynnig rhaglen baglor mewn Meddygaeth Filfeddygol a hi yw'r nesaf ar ein rhestr o ysgolion milfeddygol gorau'r byd. Mae'r astudiaeth o feddyginiaeth filfeddygol yn para 5.5 mlynedd. Ar ôl cwblhau astudiaethau, mae myfyrwyr yn sefyll yr arholiad ffederal mewn meddygaeth filfeddygol i ennill y diploma ffederal ar gyfer milfeddygon ac i weithio'n iachaol yn y Swistir.

Mae meddygaeth filfeddygol yn ymdrin â'r meysydd canlynol:

 • Mesurau i hybu iechyd a lles anifeiliaid sâl neu anafus
 • Gwelliannau mewn ymchwil bridio, hwsmonaeth a maeth, atal a thrin clefydau
 • Amddiffyn pobl rhag niwed a achosir gan glefydau anifeiliaid
 • Rheoli bwyd sy'n dod o anifeiliaid (Iechyd Cyhoeddus Milfeddygol)
 • Materion gwarchod anifeiliaid a'r amgylchedd

12. Prifysgol Pretoria, Pretoria, De Affrica

Mae Prifysgol Pretoria (UP) yn un o brifysgolion gorau Affrica a'r brifysgol gyswllt fwyaf yn Ne Affrica. Maent yn cynhyrchu ymchwil sy'n cael effaith gymdeithasol i ddod o hyd i atebion i faterion pwysicaf y byd. Mae ganddynt ansawdd uchel o addysgu a dysgu yn yr ystafell ddosbarth, ar-lein, neu gymunedau.

Mae ganddynt gefnogaeth ar waith i'w myfyrwyr raddio ar amser fel dinasyddion cyflawn, cyfrifol sydd wedi'u paratoi'n llawn ar gyfer y byd y tu hwnt i'r brifysgol a dyma'r nesaf ar ein rhestr o ysgolion milfeddygol gorau'r byd.

13. Prifysgol Talaith Colorado - Fort Collins, Colorado, Unol Daleithiau

 Dyma'r nesaf ar ein rhestr o Ysgolion Gorau yn y byd sy'n cynnig Meddygaeth Filfeddygol. Yn y Coleg Meddygaeth Filfeddygol a Gwyddor Biofeddygol, mae pedair adran academaidd yn cyfrannu at arbenigedd ac addysgu cyfadran. Mae pob un yn ymroddedig i wella iechyd anifeiliaid, pobl, a'r blaned. Sef; GWYDDORAU BIOMEDIGOL, GWYDDONIAETH GLINIGOL, GWYDDORAU IECHYD AMGYLCHEDDOL A RADIOLEGOL, MEICROBIOLEG, IMUNOLEG A PATHOLEG

14. Prifysgol Copenhagen, Copenhagen, Denmarc

Dyma'r olaf ar ein rhestr o ysgolion milfeddygon gorau'r byd. Addysgir pob rhaglen radd baglor ym Mhrifysgol Copenhagen yn Daneg. Gan nad yw UCPH yn cynnig unrhyw raglenni baglor gradd lawn yn Saesneg, darperir gwybodaeth fanwl am raglenni israddedig yn Daneg yn unig.

Mae'r Gyfadran Iechyd a Gwyddorau Meddygol wedi'i threfnu'n adrannau sy'n cwmpasu iechyd dynol a meddygaeth, gwyddorau iechyd y geg, gwyddorau fferyllol, meddygaeth filfeddygol, a gwyddor anifeiliaid, a tharddiad ac esblygiad sêr, planedau, bywyd, ecosystemau'r Ddaear, amrywiaeth ddynol, a clefyd.

Casgliad

Yr ysgolion hyn a grybwyllir ac a drafodwyd uchod, yw'r Ysgolion Milfeddygol gorau yn y byd allan o'r nifer o ysgolion milfeddygol sydd wedi'u gwasgaru ledled y byd. Cofrestrwch mewn un heddiw a dod yn un o filfeddygon gorau ein hoes!

Byddaf yn ateb rhai cwestiynau cyffredin am yr Ysgolion Milfeddyg gorau yn y Byd, ffoniwch yr erthygl hon yn wrap!

Ysgolion Milfeddygol Gorau'r Byd - Cwestiynau Cyffredin

Beth Yw'r Ysgol Milfeddyg Orau Yn y Byd?

Y Coleg Milfeddygol Brenhinol, Prifysgol Llundain. Llundain, y Deyrnas Unedig yw'r ysgol filfeddygol orau yn y byd.

Beth Yw'r Ysgol Filfeddygol Anoddaf I Gael I Mewn iddi?

Mae'n debyg mai coleg milfeddygol Prifysgol California Davis yw'r ysgol filfeddyg anoddaf i fynd iddi yn yr UD. Mae'r rhaglen yn safle 1 yn y wlad ac mae ganddi ystadegau derbyn uchel yn gyffredinol a chronfa ymgeiswyr cystadleuol.

Faint o Ysgolion Milfeddyg Sydd Yn Y Byd?

Mae yna 30 o ysgolion milfeddygol achrededig yn yr UD ac 19 arall ledled y byd.

Argymhellion