Sut i Ennill Ysgoloriaeth Sefydliad Trudeau yng Nghanada - PhD

Dyma ganllaw ar sut y gall myfyrwyr wneud cais am ysgoloriaeth sylfaen Trudeau a'i hennill a gynigir gan sefydliadau Canada. Dyma un o'r Ph.D. ysgoloriaethau yng Nghanada ac mae'n cael ei gynnig ar draws llawer o ysgolion yng Nghanada.

Gelwir Canada yn un o'r cyrchfannau astudio gorau, gan ddarparu addysg o'r radd flaenaf ar bob lefel o astudio a disgyblaeth i ysgolheigion yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Er mwyn annog myfyrwyr a hefyd ei gwneud hi'n haws iddynt gymryd rhan yn yr addysg o safon fyd-eang y mae sefydliadau Canada yn ei gynnig, mae yna wahanol fathau o raglen ysgoloriaethau y gall myfyrwyr wneud cais amdanynt i gynorthwyo eu cyllid.

Gall rhai o'r ysgoloriaethau hyn gael eu hariannu'n rhannol neu eu hariannu'n llawn ond serch hynny, maent i gyd yn cynnig cymorth ariannol i faich addysg myfyrwyr.

Darperir y rhan fwyaf o'r ysgoloriaethau hyn gan lywodraeth Canada, sefydliadau elusennol, sefydliadau, unigolion cyfoethog (cyn-fyfyrwyr yr ysgol yn bennaf) a bwrdd ysgol y sefydliad.

Mae Sefydliad Trudeau yn un o'r sefydliadau elusennol sy'n darparu ysgoloriaethau i ysgolheigion o Ganada, myfyrwyr rhyngwladol a domestig sy'n rhan o'r wobr hon sy'n cael ei chynnal gan sefydliadau Canada.

Trwy'r erthygl hon, byddwch yn gwybod y meini prawf cymhwysedd a'r broses ymgeisio i gymhwyso ac ennill ysgoloriaeth sylfaen Trudeau naill ai fel myfyriwr domestig neu ryngwladol.

[lwptoc]

Ysgoloriaeth Sefydliad Trudeau Yng Nghanada

Beth yw ysgoloriaeth sylfaen Trudeau?

Fe'i gelwir yn llawn fel Sefydliad Pierre Elliot Trudeau (PETF) a chyda chenhadaeth i rymuso ymchwilwyr i gael effaith ystyrlon yn y byd. Mae'r sefydliad yn sefydliad elusennol annibynnol ac amhleidiol a sefydlwyd yn 2001 er cof am gyn-brif weinidog Canada.

Mae ysgoloriaeth sylfaen Trudeau yn rhaglen tair blynedd a sefydlwyd i hyfforddi arweinwyr ymgysylltiedig ac arfogi ymgeiswyr doethuriaeth rhagorol gyda'r offer a'r wybodaeth gywir i rannu a chymhwyso eu hymchwil a bod yn arweinwyr creadigol yn eu sefydliadau a'u cymunedau.

Mae'r ysgoloriaeth hyd at $ 40,000 y flwyddyn am dair blynedd ac mae'n cynnwys hyfforddiant a chostau byw a $ 20,000 arall y flwyddyn am dair blynedd fel lwfans ymchwil a theithio.

Bydd y rhaglen ysgoloriaeth tair blynedd yn mynd fel a ganlyn;

 1. Arweinyddiaeth Ymgysylltiedig: Ym mlwyddyn gyntaf y tymor, rhaid i ysgolheigion fynychu sefydliadau arweinyddiaeth ymgysylltiedig mewn lleoliadau ledled Canada a'r byd lle bydd ysgolheigion yn agored i syniadau a phrofiadau y tu allan i wal prifysgol. Mae'r rhaglen arweinyddiaeth ymgysylltiedig yn grymuso ysgolheigion i ddatblygu cymwyseddau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol newydd.
 2. Cynhadledd Effaith: Yn ail flwyddyn y rhaglen, bydd ysgolheigion yn dod ynghyd i drefnu cynhadledd gyhoeddus lle cânt rannu gwybodaeth gyda'r cyhoedd a meithrin deialog gymunedol gan roi cyfle i ysgolheigion wella eu galluoedd arwain trwy weithio gydag eraill.
 3. Prosiect Creadigol: Dyma drydedd flwyddyn a blwyddyn olaf y rhaglen, bydd ysgolheigion yn gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu prosiect creadigol a allai fod ar ffurf llyfr, cynhyrchiad theatr neu godwr arian. Wrth wneud hynny, mae ysgolheigion yn arbrofi gydag arferion anghonfensiynol o ledaenu gwybodaeth ac ymgysylltu â'r cyhoedd.

Mae ysgoloriaeth Sefydliad Trudeau ar gyfer myfyrwyr doethuriaeth yn unig, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, ac mae'n canolbwyntio ar ddatblygu myfyrwyr i arweinwyr. Mae'r ysgoloriaeth wedi'i lledaenu ar draws amryw o sefydliadau Canada sy'n eu cynnal a dim ond trwy eu sefydliad cynnal y mae myfyrwyr yn gwneud cais.

Dyfernir ysgoloriaeth Sefydliad Trudeau i grŵp amrywiol o ysgolheigion, gan gynnwys amrywiaeth o ran rhyw, safbwyntiau, iaith, hil / ethnigrwydd, rhanbarth astudiaethau Canada ac anableddau.

Dogfennau i Wneud Cais am Ysgoloriaeth Sefydliad Trudeau

 • Fisa myfyriwr dilys ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol
 • Trawsgrifiadau academaidd
 • Dull adnabod dilys
 • Dau lythyr argymhelliad

Sut i Ymgeisio am Ysgoloriaeth Sefydliad Trudeau

Dyma ganllaw ar sut i wneud cais am ysgoloriaeth Sefydliad Trudeau ond yn gyntaf mae yna rai meini prawf cymhwysedd y mae'n rhaid i ymgeiswyr eu pasio.

Meini Prawf Cymhwyster ar gyfer Ysgoloriaeth Sefydliad Trudeau

 • Rhaid cynnig ymgeisydd eisoes i raglen ddoethuriaeth amser llawn yn y dyniaethau neu'r gwyddorau cymdeithasol i sefydliad cydnabyddedig yng Nghanada.
 • Mae ymgeiswyr sydd eisoes ym mlwyddyn un, dau, neu dri o raglen ddoethuriaeth amser llawn yn y dyniaethau neu'r gwyddorau cymdeithasol mewn prifysgol achrededig yng Nghanada hefyd yn gymwys i wneud cais.
 • Pedair thema ganolog y Sylfeini yw Hawliau Dynol ac Urddas, Dinasyddiaeth Gyfrifol, Canada a'r Byd, Pobl a'u hamgylchedd. I fod yn ymgeisydd cymwys, rhaid i waith doethuriaeth ymgeisydd ymwneud ag o leiaf un o thema'r sylfeini.
 • Mae dinasyddion Canada sydd naill ai mewn sefydliad Canada neu ryngwladol yn gymwys i wneud cais.
 • Mae myfyrwyr tramor, pobl nad ydynt yn Ganada a phreswylwyr parhaol sydd wedi cofrestru mewn sefydliad yng Nghanada sydd â thrwydded astudio ddilys hefyd yn gymwys i wneud cais.

Beth mae ysgoloriaeth ddoethuriaeth Sefydliad Trudeau yn edrych amdano mewn ymgeiswyr?

 1. Rhagoriaeth mewn academyddion
 2. Profiad a sgiliau arwain
 3. Gwreiddioldeb a hyglywedd
 4. Perthnasedd thematig ymchwil doethuriaeth i bedair thema ganolog y sylfaen
 5. Cyfranogiad yn eich cymuned

Ar ôl i chi basio'r meini prawf cymhwysedd uchod, gallwch fynd ymlaen â'r broses ymgeisio sydd wedi'i hamlinellu isod.

Aros! Cyn i chi ddysgu am y broses ymgeisio, mae'r broses ddethol hefyd yn bwysig gwybod gan y bydd yn eich helpu i wybod sut mae enillwyr yn cael eu dewis ac yn rhoi awgrymiadau i chi ar sut y gallwch chi hefyd ennill ysgoloriaeth sylfaen Trudeau.

Y Broses Ddethol ar gyfer Ysgoloriaeth Sefydliad Trudeau

 • Dim ond trwy borth ymgeisio'r sefydliad y gwneir ceisiadau.
 • Efallai y bydd prifysgolion lletyol yn penderfynu enwebu ymgeiswyr o’u hysgol hefyd ac os cewch eich enwebu gan eich ysgol, bydd eich cais yn cael ei anfon ymlaen at y PETF i fynd trwy broses adolygu drylwyr.
 • Gwahoddir y rhai sy'n cyrraedd y rownd derfynol yn y gystadleuaeth i gael eu cyfweld gan y pwyllgor dethol ar ddyddiad penodol a anfonir atoch trwy'ch post.
 • Fel rheol, dewisir 20 neu fwy o ysgolheigion fel enillwyr bob blwyddyn.

Y Broses Ymgeisio ar gyfer Ysgoloriaeth Sefydliad Trudeau

Dyma ganllaw cam wrth gam ar sut i wneud cais am yr ysgoloriaeth

 1. Dysgwch am ddyddiadau cau prosesau dewis mewnol eich sefydliad cynnal: Fel y soniais yn gynharach, mae ysgoloriaeth Sefydliad Trudeau wedi'i lledaenu ymhlith amryw o sefydliadau Canada felly mae gan bob un ohonynt derfynau amser gwahanol, felly dysgwch am eich dyddiad cau ar gyfer prifysgol a dechreuwch gais cynnar.
 2. Cofrestru: Pan fydd y gystadleuaeth yn cychwyn, cofrestrwch am gyfrif ar borth ymgeisio'r sylfaen. Ar ôl 4 diwrnod busnes o gofrestru'r cyfrif, byddwch yn derbyn e-bost gyda'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair. Os na welwch ef erbyn hynny, gallwch wirio'ch ffolder sbam a gallwch hefyd gysylltu â'r sylfaen os na cheir hyd iddi o hyd.
  Fodd bynnag, os oes gennych gyfrif sy'n bodoli eisoes o gystadleuaeth ysgoloriaeth flaenorol, gallwch barhau i fewngofnodi gan ddefnyddio'ch tystlythyrau presennol neu ofyn am ailosod cyfrinair.
 3. Llenwch y cais: Ar ôl i chi fewngofnodi, gallwch wneud cais trwy lenwi'r ffurflen gais yn adran “Drafft” y porth a llenwi'ch gwybodaeth gyswllt gywir yn adran “Cysylltiadau” y porth.
 4. Mynnwch lythyrau argymhelliad: Gofynnir i chi nodi enw a chyfeiriad e-bost eich dau ganolwr yn y blwch a ddarperir wrth lenwi'r ffurflen gais. Yna anfonir e-bost at y ddau ganolwr yn gofyn iddynt uwchlwytho eu llythyr cyfeirio ar ffurf PDF yn uniongyrchol i'r porth sylfaen. Gadewch i'ch tystlythyrau wybod am hyn a sicrhau eu bod yn cyflwyno mewn pryd.
 5. Llwytho trawsgrifiadau: Byddwch yn uwchlwytho trawsgrifiad dogfen PDF yn cynnwys eich holl addysg ôl-uwchradd.
  NODYN: Ni ddylai ymgeiswyr a fynychodd CEGEP yn Québec gynnwys eu trawsgrifiadau CEGEP.
 6. Cysylltwch â'ch prifysgol: Bydd ymgeiswyr yn hysbysu'r swyddog dyfarnu sy'n gyfrifol am gystadleuaeth ysgoloriaeth Sefydliad Trudeau yn eu prifysgolion amrywiol gan roi gwybod iddynt eich bod wedi gwneud cais sy'n sicrhau y bydd eich cais yn cael ei gynnwys ym mhroses ddethol eich prifysgol.
 7. Enwebiadau prifysgol: Gall prifysgolion hefyd enwebu hyd at bedwar ymgeisydd ar gyfer ysgoloriaeth Sefydliad Trudeau tra gall prifysgolion tramor enwebu tri ymgeisydd yn unig. Mae enwau pob ymgeisydd i'w cyflwyno i'r sefydliad a fydd wedyn yn anfon cydnabyddiaeth i'r ymgeiswyr hynny sydd wedi'u henwebu gan brifysgol.
 8. Proses dewis ysgoloriaeth sylfaen Trudeau: Bydd pob ymgeisydd sydd wedi cael ei enwebu gan brifysgol yn mynd trwy broses ddethol drwyadl, yna bydd y rhai sy'n cyrraedd y rownd derfynol yn cael eu gwahodd am gyfweliad. Fel rheol nid yw dyddiad y cyfweliad hwn yn hysbys i'r cyhoedd.

Yno mae gennych y broses ymgeisio ar gyfer cystadleuaeth ysgoloriaeth Sefydliad Trudeau a gwybodaeth angenrheidiol arall i'ch helpu chi i ennill yr ysgoloriaeth.

Casgliad

Bydd ysgoloriaeth Sefydliad Pierre Elliot Trudeau yn eich helpu i gael yr addysg yr ydych yn ei haeddu trwy fod yn arweinydd da, mae ei rhaglen tair blynedd yn borth blaengar beiddgar i wneud i ymchwilwyr doethuriaeth ddod yn arweinwyr ymgysylltiol a fydd yn cyfrannu'n gadarnhaol at y gymdeithas a'u gwahanol cymunedau.

Trwy weithio ochr yn ochr ag eraill sydd ag amrywiaeth o safbwyntiau ac sy'n dod o wahanol gefndiroedd, mae ysgolheigion yn dysgu arweinyddiaeth trwy gamu y tu allan i'w parth cysur a'u grymuso i ddod yn ysgolheigion da sydd â'r sgiliau arwain cywir.

Dechreuwch y Cais Yma

Argymhelliad