8 Ysgoloriaeth Orau yn yr Almaen ar gyfer Meistri

Mae'r erthygl hon yn cynnwys cyfoeth o wybodaeth am ysgoloriaethau yn yr Almaen ar gyfer meistri. os ydych chi'n fyfyriwr sy'n ceisio gwneud cais am y cyfle ysgoloriaeth hwn, cymerwch eich chwiliad oherwydd bydd yr erthygl hon yn eich arwain at eich atebion!

Gadewch i ni ddechrau gydag ystyr Gradd Meistr. Mae gradd meistr yn gymhwyster academaidd a roddir ar lefel ôl-raddedig i unigolion sydd wedi ymgymryd ag astudiaeth yn llwyddiannus gan ddangos lefel uchel o arbenigedd mewn maes astudio penodol neu faes ymarfer proffesiynol.

Mae graddau meistr fel arfer yn cymryd un i dair blynedd i'w cwblhau, naill ai trwy astudio rhan-amser neu amser llawn.

Mae'r hyd penodol yn amrywio yn dibynnu ar y pwnc, y wlad rydych chi'n ei hastudio, a'r math o radd meistr a ddewiswch.

I fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn mynychu ysgolion busnes, mae ysgoloriaethau ar gael i ysgolion busnes mewn gwledydd eraill fel Ysgoloriaethau MBA yn India a Ysgoloriaethau MBA yn Awstralia.

Ar wahân i'r radd meistr, gall myfyrwyr sydd â diddordeb mewn dilyn PhD wneud cais am ysgoloriaethau ar gyfer y radd. Mewn gwledydd eraill, mae yna Ph.D. ysgoloriaethau ym Malaysia, a ffyrdd anhygoel o gael PhD yn Awstralia gydag ysgoloriaeth.

Nawr, ein bod wedi ennill ychydig o wybodaeth am beth yw meistr, gadewch i ni ddysgu ychydig am yr Almaen!

Mae'r Almaen yn wlad Gorllewin Ewrop gyda thirwedd o goedwigoedd, afonydd, cadwyni o fynyddoedd a thraethau Môr y Gogledd.

Mae ganddo dros 2 filenia o hanes. Mae Berlin, ei phrifddinas, yn gartref i olygfeydd celf a bywyd nos, Porth Brandenburg a llawer o safleoedd yn ymwneud â'r Ail Ryfel Byd.

Wedi'i lleoli yng nghanol yr hen gyfandir, mae'r Almaen wedi'i gorfodi o 16 talaith ac mae'n adnabyddus am fod yr economi genedlaethol fwyaf yn Ewrop ac un o'r rhai mwyaf yn y byd.

Gyda hanes diddorol a chyfoethog yn cael ei adrodd gan y bensaernïaeth hen ffasiwn a lliwgar, cestyll, palasau, eglwysi cadeiriol, a henebion eu hunain, ei thirweddau, mynyddoedd a choedwigoedd, bwyd blasus, a chwrw, mae'r Almaen yn parhau i fod yn un o'r cyrchfannau gorau yn y byd ar gyfer teithwyr.

Mae'r Almaen yn adnabyddus am y canlynol; Cwrw, Peldroed, Bara a Selsig, Palasau a Chestyll, Cadeirlannau a Chofebau, Gwyliau a Charnifalau, Ceir, ac Addysg Rydd i grybwyll ond ychydig.

Wrth siarad am addysg am ddim yn yr Almaen, mae system addysg yr Almaen yn cynnwys addysg cyn-ysgol, cynradd, uwchradd a thrydyddol.

Mae addysg amser llawn yn orfodol ar lefelau cynradd ac uwchradd i bob plentyn rhwng chwech a 15 oed. Fodd bynnag, mae addysg Almaeneg yn gyffredinol yn para tan 18 oed.

Mae'r wladwriaeth yn rhedeg y rhan fwyaf o ysgolion Almaeneg ac maent yn rhydd i fynychu. Fodd bynnag, gall rhieni hefyd ddewis un o'r nifer o ysgolion preifat neu ryngwladol sy'n talu ffioedd

Gyda gwahanol fathau o sefydliadau i ddewis ohonynt ar lefel uwchradd, yn arbennig, mae'n syniad da meddwl yn ofalus a phwyso a mesur y gwahanol opsiynau cyn dewis ysgol yn yr Almaen.

Wrth siarad am Ysgoloriaethau yn yr Almaen, mae yna nifer o ysgoloriaethau a rhaglenni ffioedd dysgu yn yr Almaen ar gyfer myfyrwyr sy'n ddinasyddion a Myfyrwyr Rhyngwladol, p'un a ydych chi'n fyfyrwyr israddedig neu ôl-raddedig.

Un o'r ysgoloriaethau gorau ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol yn yr Almaen yw Ysgoloriaeth DAAD.

Rydym wedi cyhoeddi erthyglau eraill ar raglenni Meistr yng Nghanada ar gyfer Swyddi

Yn yr erthygl hon, byddem yn canolbwyntio ar Ysgoloriaethau i fyfyrwyr sy'n dymuno dilyn gradd meistr.

Cyn i ni drafod yn llawn arno, gadewch i ni siarad am sut i gael Ysgoloriaeth ar gyfer meistri yn yr Almaen.

Sut i gael ysgoloriaethau ar gyfer meistri yn yr Almaen

Mae angen i chi gael dros 85% yn eich academyddion. Mae angen i chi sgorio'n dda ar IELTS ac os yn bosibl dylech fod wedi cwblhau cwpl o lefelau o'r iaith Almaeneg. Unwaith y cewch eich derbyn ar y cwrs, fe'ch gwahoddir i wneud cais am ysgoloriaethau.

Gofynion ar gyfer ysgoloriaethau yn yr Almaen ar gyfer meistri

Y peth cyntaf y mae angen i chi ei wneud yw gwneud cais i'r brifysgol yn yr Almaen yr ydych am astudio'r pwnc a ddymunir gennych.

Nesaf, gallwch wneud cais am Ysgoloriaeth DAAD ar ôl i chi ddewis pa ysgoloriaeth rydych chi am wneud cais amdani.

Mae ysgoloriaethau ar gael ar gyfer graddau Ôl-raddedig, Israddedig, Doethurol ac Ôl-ddoethurol.

Bydd yn rhaid i chi gyflwyno'ch cais gyda'r wybodaeth ganlynol:

 • Rhaid i chi ddarparu copïau ardystiedig lle bynnag y bo modd.
 • Rhaid cyflwyno ceisiadau yn Saesneg ac Almaeneg lle bynnag y bo modd.
 • Prawf o Enw a Chenedligrwydd
 • Prawf o fanylion personol a gwybodaeth gyswllt (man geni, unrhyw deitlau sydd gennych, gwlad breswyl, a man geni).
 • Tystysgrifau academaidd, trawsgrifiadau o'r holl raddau sydd gennych.
 • Tystysgrifau Profiad (o leiaf 2 flynedd).
 • Ymweliadau blaenorol o waith ac astudio dramor.
 • Sgiliau Iaith (Almaeneg a Saesneg)
 • Proffesiynol Galwedigaethol gyda Phrawf ysgrifenedig
 • Nodau gyrfa a llinellau amser prosiectau.
 • Gweithgareddau a diddordebau allgyrsiol

Yn ogystal â'r wybodaeth uchod, mae'n rhaid i chi hefyd gyflwyno 3 dogfen hanfodol:

 • Llythyr Cymhelliant: Yn egluro pam rydych chi eisiau ysgoloriaeth, disgwyliadau o'r grant hwn a sut y bydd yr ysgoloriaeth hon yn eich helpu yn eich nodau yn y dyfodol.
 • Mae angen i chi hefyd gyflwyno cynnig ymchwil sy'n amlygu llinell amser eich prosiect, trosolwg o'r prosiect, cyd-destun, ac amcanion.
 • Rhaid i chi hefyd gyflwyno tystlythyrau academaidd yn ogystal ag argymhellion eraill.

Nawr ein bod wedi siarad am y gofynion ar gyfer gwneud cais am Ysgoloriaeth yn yr Almaen ar gyfer Gradd Meistr, gadewch i ni fynd ymlaen i drafod yr ysgoloriaethau niferus un ar ôl y llall.

Ysgoloriaethau yn yr Almaen ar gyfer Meistr

Ysgoloriaethau yn yr Almaen ar gyfer meistri

Mae yna dunelli o ysgoloriaethau rhaglenni gradd meistr yn yr Almaen, ond yn yr erthygl hon, byddaf yn siarad am y gorau gorau ohonyn nhw i gyd. Cânt eu trafod isod;

1. Ysgoloriaethau DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst Gwasanaeth Cyfnewid Academaidd yr Almaen)

Dyma'r sefydliad cymorth ariannol mwyaf yn y byd a'r cyntaf ar ein rhestr o ysgoloriaethau ar gyfer myfyrwyr gradd meistr.

Mae DAAD yn cynnig cymorth ariannol i fyfyrwyr o wledydd eraill heblaw'r Almaen ac mae hyd yn oed yn cynnwys rhaglenni arbennig fel Artists-in-Berlin, sy'n ymroddedig i fyfyrwyr o'r maes celf.

Mae'r sefydliad yn cefnogi dros 100,000 o fyfyrwyr ac ymchwilwyr Almaeneg a rhyngwladol bob blwyddyn. Mae myfyrwyr mewn gwledydd sy'n datblygu hefyd yn cael cynnig cymorth ariannol gan y sefydliad.

Gwefan Ysgoloriaeth

2. Y Deutschlandstipendium

Mae angen pobl ifanc sy'n perfformio'n dda ar yr Almaen. Dyna pam mae'r llywodraeth ffederal a noddwyr preifat yn cefnogi myfyrwyr ymroddedig a dawnus gyda'r Deutschlandstipendium. Buddsoddiad yn y dyfodol sy’n werth chweil i bawb. dyma'r ysgoloriaeth nesaf i fyfyrwyr meistr yn yr Almaen

Gyda'r Deutschlandstipendium, mae'r llywodraeth ffederal yn ehangu cyllid astudio trwy raglen sydd hefyd yn cychwyn diwylliant ysgoloriaeth newydd yn yr Almaen.

Mae'r llywodraeth ffederal a noddwyr preifat - cwmnïau, cymdeithasau, sefydliadau ac unigolion preifat - yn cefnogi myfyrwyr sy'n perfformio'n dda gyda'i gilydd.

Yn y modd hwn, mae cymdeithas sifil yn cymryd cyfrifoldeb am bobl ifanc dalentog ac felly'n cyfrannu at ddyfodol yr Almaen.

Mae dros 22,500 o fyfyrwyr yn elwa o'r rhaglen genedlaethol hon a grëwyd gan Lywodraeth Ffederal yr Almaen. Mae'r rhaglen yn bartneriaeth rhwng sefydliadau cyhoeddus a phreifat, er mwyn gwobrwyo myfyrwyr dawnus.

Trwy nawdd gan fusnesau, sefydliadau, prifysgolion preifat a sefydliadau eraill ynghyd â'r llywodraeth, dyfernir 300 EUR y mis i fyfyrwyr dawnus.

Gwefan Ysgoloriaeth

3. Y Friedrich Ebert Stiftung

Mae'r FES yn cefnogi myfyrwyr o brifysgolion cyhoeddus neu wladwriaeth a gymeradwyir a cholegau polytechnegol. Mae'n cefnogi pob pwnc academaidd a rhaglen ôl-raddedig. Dyma'r cyfle ysgoloriaeth nesaf i fyfyrwyr meistr yn yr Almaen.

Mae hefyd yn bosibl i fyfyrwyr nad ydynt yn Almaeneg wneud cais am y rhaglen ysgoloriaeth. Fodd bynnag, mae angen iddynt astudio yn yr Almaen ar adeg y cais.

Gall myfyrwyr a ddyfarnwyd dderbyn hyd at 1,000 EUR / mis, y swm sy'n cwmpasu ffioedd cofrestru, yr yswiriant iechyd a'r llyfrau / deunyddiau astudio gofynnol misol.

Gwefan Ysgoloriaeth

4. Sefydliad Heinrich Böll

Mae Sefydliad Heinrich Böll yn rhoi ysgoloriaethau i tua 1400 o israddedigion, graddedigion, a myfyrwyr doethurol o bob pwnc a chenedligrwydd y flwyddyn, sy'n dilyn eu gradd mewn prifysgolion, prifysgolion y gwyddorau cymhwysol ('Fachhochschulen'), neu brifysgolion y celfyddydau ('Kunst'). -/Musikhochschulen'). Dyma'r ysgoloriaeth nesaf ar gyfer myfyrwyr meistr yn yr Almaen.

Maent yn disgwyl i dderbynwyr eu hysgoloriaethau fod â chofnodion academaidd rhagorol, i fod yn ymwneud yn gymdeithasol ac yn wleidyddol, a bod â diddordeb gweithredol yng ngwerthoedd sylfaenol y sylfaen: ecoleg a chynaliadwyedd, democratiaeth a hawliau dynol, hunanbenderfyniad a chyfiawnder.

Gwefan Ysgoloriaeth

5. Ysgoloriaethau Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)

Mae myfyrwyr rhyngwladol sy'n bwriadu astudio rhaglen Meistr neu PhD yn yr Almaen yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaethau Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). dyma'r ysgoloriaeth nesaf yn yr Almaen ar gyfer myfyrwyr meistr.

Cynigir y wobr am flwyddyn, ac un gofyniad pwysig yw bod gan fyfyrwyr sgiliau Almaeneg (lefel 2 CEFR) hyd yn oed os yw'r radd y maent yn gwneud cais iddi yn cael ei haddysgu yn Saesneg. Dylai ymgeiswyr hefyd fodloni'r gofyniad terfyn oedran o 30 mlynedd.

Gwefan Ysgoloriaeth

6. Rhaglenni Ysgoloriaeth Erasmus yn yr Almaen

Ers 2006, mae Asiantaeth Weithredol Addysg a Diwylliant Ewrop wedi bod yn gatalydd ar gyfer prosiectau ym meysydd addysg, hyfforddiant, ieuenctid, chwaraeon, clyweled, diwylliant, dinasyddiaeth a chymorth dyngarol. Mae hyn ymhlith y rhestr o ysgoloriaethau yn yr Almaen ar gyfer meistri

Ar ran y Comisiwn Ewropeaidd, mae EACEA yn ymdrechu i feithrin arloesedd yn y meysydd hyn, bob amser mewn ysbryd o gydweithredu trawsffiniol a pharch at ei gilydd.

Maent yn rheolwyr prosiect, yn hwyluswyr cyfnewid gwybodaeth, ac yn gefnogwyr prosiectau Ewropeaidd sy'n cysylltu pobl a diwylliannau. Mae'n gyfle ysgoloriaeth arall i fyfyrwyr meistr yn yr Almaen.

Gwefan Ysgoloriaeth

7. Ysgoloriaethau Rosa Luxemburg Stiftung

Gall myfyrwyr domestig a thramor o bob pwnc wneud cais am grant astudio gan Sefydliad Rosa Luxemburg. Rhaid i chi fod wedi cofrestru mewn prifysgol yn yr Almaen. Dyma'r nesaf ar y rhestr o ysgoloriaethau ar gyfer myfyrwyr meistr yn yr Almaen.

I gael grant astudio ar gyfer gwladolion, gallwch hefyd fod wedi cofrestru mewn prifysgol yn un o wledydd yr UE neu yn y Swistir. Gall y coleg fod yn brifysgol neu'n goleg technegol. Rhaid iddo gael ei gydnabod gan y wladwriaeth neu'r wladwriaeth.

Mae rhagofynion ysgoloriaeth yn gyflawniadau proffesiynol da iawn ac yn brawf o ymrwymiad cymdeithasol cryf yn ystyr Sefydliad Rosa Luxemburg. Rhaid i chi astudio o fewn y cyfnod astudio safonol.

Gwefan Ysgoloriaeth

8. Ysgoloriaethau DRD ar gyfer Affricanwyr Is-Sahara

Dyma'r olaf yn y rhestr o ysgoloriaethau Almaeneg ar gyfer myfyrwyr gradd meistr. Mae'n ysgoloriaeth sy'n benodol ar gyfer ymgeiswyr yn Affrica Is-Sahara sydd â record academaidd ragorol.

Mae ysgoloriaethau ar gael i fyfyrwyr llawn amser Meistr mewn Astudiaethau Datblygu, Meistr mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus ac MA mewn Rheoli Datblygiad

I gael gwybodaeth fanylach am yr ysgoloriaeth, cliciwch ar y ddolen isod

Gwefan Ysgoloriaeth

Mae hyn yn cloi ein rhestr o ysgoloriaethau gorau yn yr Almaen ar gyfer meistri. Bydd y ffaith bod yr Almaen yn cynnig addysg am ddim i'w myfyrwyr yn ogystal â myfyrwyr rhyngwladol yn ei gwneud hi'n hawdd iawn i un wneud cais am unrhyw un o'r ysgoloriaethau hyn a grybwyllwyd uchod a chael ei dderbyn yn hawdd.

Ysgoloriaethau yn yr Almaen ar gyfer meistri - Cwestiynau Cyffredin

[sc_fs_faq html=”gwir” headline=”h3″ img=”” question=”A all myfyrwyr rhyngwladol gael ysgoloriaethau ar gyfer meistri yn yr Almaen?” img_alt =”” css_class =”] Ydy, mae Gwasanaeth Cyfnewid Academaidd yr Almaen (DAAD) yn cynnig llawer o ysgoloriaethau i fyfyrwyr rhyngwladol astudio yn yr Almaen ar wahanol lefelau gradd. [/sc_fs_faq]

Argymhellion

 

sylwadau 3

 1. y pethau yw dydw i ddim yn gwybod sut i'w wneud a hefyd bydd angen Fisa astudio arnaf.

  sut allwch chi fy helpu gyda hynny?

 2. Helo, rydw i'n dod o Haiti yn gorffen yr ysgol ond rydw i'n edrych am gyfle i astudio.

Sylwadau ar gau.