5 Lekòl Internasyon Militè nan Florid

Èske w ap chèche yon lekòl militè pou voye pitit ou a? Nou te bay lis ak diskite sou lekòl pansyon militè nan Florid nan pòs blog sa a ki apwopriye pou timoun ak jèn.

Li se konesans komen ke lekòl pansyon militè yo se pou timoun oswa jèn ki mal konpòte yo, pandan ke sa a se an pati vre, li pa totalman vre. Yo souvan voye timoun ki gen pwoblèm kòlè, ki pa gen pèfòmans nan klas la, oswa ki gen kèk pwoblèm konpòtman ke paran yo pa ka tolere, yo souvan voye nan lekòl pansyon militè men sa a pa fè tout popilasyon elèv yo nan lekòl sa yo.

Genyen lòt timoun la pou lòt rezon osi byen sou kote move konpòtman. Li ta ka paske yo te entimide yo nan ansyen lekòl yo ak paran yo wè sa ka voye pitit yo nan yon lekòl pansyon militè kote yo ka aprann sou respè tèt yo, amelyore konfyans yo ak estim pwòp tèt yo, epi aprann kijan pou pwoteje ak kanpe. moute pou tèt yo.

Kèlkeswa rezon ki fè ou tankou yon paran konsidere voye pitit ou ale nan yon lekòl pansyon militè atik sa a pral ede w pran yon pi bon desizyon. Pòs sa a pale de internasyon militè yo nan Florid ki pral itil pou moun ki abite nan Florid ak lòt pati nan Etazini.

Remake byen ke lekòl pansyon militè yo nan Florid pa aksepte elèv entènasyonal men rezidan Florid, sitwayen Ameriken, ak rezidan pèmanan nan Etazini.

Pifò moun wè pansyon militè sa yo kòm yon plas kote timoun yo jèn yo mete nan fòmasyon solid epi yo antrene yo vin sòlda. Sa pa vre. Lekòl sa yo tou sèvi ak kourikoulòm tipik lekòl segondè ak elèv yo touche kredi tou.

Internasyon militè yo nan Florid ak nenpòt kote nan peyi Etazini bay elèv yo bon jan kalite edikasyon pandan y ap enstile disiplin ak lòt kalite imanitè nan yo pou yo vin soutni manm sosyete a. Yo anseye yo kalite lidèchip ak kapasite fizik pou ranfòse konfyans yo. Kèk nan lekòl sa yo menm ekipe elèv yo ak ladrès travay-pare yo ke yo ka itilize nan mond lan deyò.

Nan fen sejou ou nan yon lekòl pansyon militè, ou ka deside tounen nan lekòl segondè, volontè pou militè a, oswa kontinye pou kontinye etid ou nan yon kolèj. Gradye nan lekòl preparasyon militè yo anjeneral resevwa plasman nan youn nan pi bon inivèsite ak kolèj nan nasyon an.

[lwptoc]

Kondisyon pou Admisyon Nan Lekòl Militè nan Florid

Pou jwenn admisyon nan nenpòt nan lekòl militè yo nan Florid gen yon sèten kondisyon kalifikasyon ke ou dwe satisfè pou yo konsidere yo pou admisyon. Yo te endike kondisyon sa yo anba a.

 1. Aplikan yo dwe nan seri laj obligatwa ke akademi militè a aksepte.
 2. Dwe yon rezidan nan Florid ak yon sitwayen ameriken oswa yon rezidan pèmanan
 3. Aplikan an ta dwe gratis nan akizasyon krim epi pa dwe gen okenn pwosedi annatant nan tribinal
 4. Kapasite fizik ak mantal pou patisipe nan pwogram nan
 5. Yo ta dwe gratis nan itilizasyon dwòg ilegal oswa lòt sibstans
 6. Ranpli epi soumèt tout dokiman sipò yo jan lekòl ou prefere mande a.

Konbyen lekòl militè yo koute nan Florid?

Lekòl militè nan Florid yo se lekòl endepandan leta oswa yo posede gouvènman an, kidonk yo gratis pou yo ale nan epi yo pa bezwen frè oswa frè ekolaj. Sepandan, si ou vle ale nan yon lekòl pansyon militè preparasyon pou kolèj nan Florid Lè sa a, ou bezwen peye pou ekolaj. Yo koute anviwon $25,000 a $50,000 pa ane.

Akademi militè sa yo kote ou dwe peye pou ekolaj yo pa egzakteman lekòl militè yo, pito, yo se tankou militè epi yo posede prive.

Èske mwen dwe vin yon sòlda si mwen ale nan yon lekòl pansyon militè nan Florid?

Li pa nesesè pou w vin yon sòlda apre w fin gradye nan yon pansyon militè nan Florid. Ou ka kontinye lekòl segondè, aplike pou kolèj, oswa volontè nan lame a.

Ki laj yo ye pou lekòl militè nan Florid?

Egzijans laj pou lekòl militè nan Florid yo varye de akademi an akademi. Chak lekòl gen kondisyon diferan laj li yo. Tout lekòl pansyon militè yo nan Florid yo diskite pi ba a ak egzijans laj yo nan chak lekòl yo bay yo. Nan fason sa a, ou ka fasilman aprann sou kondisyon laj yo ak youn ki apwopriye pou voye pitit ou a.

San yo pa plis, ann antre nan lekòl pansyon militè yo nan Florid...

Pi bon lekòl pansyon militè nan Florid

Florid gen yon ti ponyen akademi militè ki byen etabli, ni gouvènman an ak prive. Yo te diskite detay sou lekòl sa yo anba a.

 • Florida Air Academy
 • Akademi Militè Sarasota (SMA)
 • Akademi Militè Gateway
 • Lekòl segondè Philips
 • Amiral Farragut Academy

1. Florida Air Academy

Florida Air Academy se youn nan pi bon internasyon militè prive nan Florid. Li te fonde an 1961 kòm yon akademi prive pou jou ak pansyon pa fanmi Dwight. Li se yon lekòl ko-ed ki konplètman akredite ki sitiye nan Melbourne, Florid, epi depi li te opere jiska dat ofri akademik ekselan pou elèv nan klas 6-12.

Akademi an prepare elèv li yo pou kolèj pou ofri yo yon edikasyon preparasyon pou kolèj ki bati sou lidèchip, responsablite karaktè, ak konfyans. Se yon akademi prive ak klas yo kenbe ti pou pwofesè yo ka bay elèv yo atansyon yo merite.

Florida Air Academy gen etidyan ki soti nan tout eta Ozetazini ak etidyan entènasyonal yo tou. Pousantaj akseptasyon an se 100%. Frè ekolaj la pou elèv lajounen yo kòmanse apati $10,000 ak frè pou elèv ki monte yo kòmanse soti nan $30,000. Gen bous detid ki mete an plas pou redwi ekolaj jiska 40% epi chak elèv ka aplike pou li.

Genyen tou yon Pwogram Kò Fòmasyon Ofisye Rezèv Junior Air Force (AFJROTC). nan akademi an ki pran kat ane pou konplete. Pwogram nan edike ak fòme cadet lekòl segondè yo nan sitwayènte, ankouraje sèvis kominotè, enspire pèsonalite responsablite, karaktè, ak oto-disiplin. Kadet yo aprann tou tout bagay sou avyasyon ak syans ayewospasyal epi patisipe nan egzèsis regilye ak egzèsis fòmasyon.

Vizite lekòl la

2. Akademi Militè Sarasota (SMA)

Sa a se youn nan lekòl pansyon militè nan Florid te fonde nan Sarasota an 2002. Li se yon lekòl endepandan leta ki fè li pa gen pwofi epi ekolaj gratis. Akademi an bay elèv ki nan klas 6yèm-12yèm ane akademik, karaktè, ak devlopman lidèchip eksepsyonèl. Li se tou yon lekòl preparasyon pou kolèj ak karyè.

Lekòl la divize an de pwogram, klas prep 6-8 ak klas segondè 9-12.

Vizyon SMA se ekipe cadet yo ak konpetans, valè, ak edikasyon ki pral pèmèt yo mennen lavi pwodiktif ak satisfè. Aktivite ki pa nan kourikoulòm isit la gen ladan pwogram JROTC ak yon eskwadwon liy tanbou. Akademi an se ko-ed ak gradye ki vle kontinye nan kolèj jwenn bous detid.

Vizite lekòl la

3. Akademi Militè Gateway

Gateway Military Academy se youn nan internasyon militè nan Eta Florid ki nan Konte Holmes. Li se yon akademi ki baze sou kretyen ki aksepte sèlman ti gason ki gen laj 12 a 17 ki soti nan nenpòt pati nan peyi a nan tout moman nan ane a. Pwosedi admisyon an fasil epi li pa bezwen okenn dokiman oswa pase kèk kondisyon pou aplike.

Olye de sa, yon entèvyou fèt ant ofisye admisyon an ak paran oswa gadyen an. Li se entèvyou a ki asire admisyon an nan etidyan potansyèl yo. Apre entèvyou a, yo pral voye yon imèl entwodiksyon ak yon lèt aplikasyon bay potansyèl elèv la ke yo dwe ranpli epi voye tounen.

Pa gen okenn pri oswa obligasyon pou aplike epi frè ekolaj la se $ 11,400 pou chak ane.

Gateway Military Academy se pa tankou lekòl abityèl militè-style kote gen egzèsis ak egzèsis fòmasyon, li pa anplwaye metòd sa a. Kourikoulòm isit la fèt pou prepare jèn gason ki gen pwoblèm pou yo bati karaktè, lidèchip, respè, ak disiplin pou vire do bay move konpòtman ak move desizyon.

Elèv yo ka patisipe nan aktivite ki pa nan kourikoulòm lan tankou foutbòl, baskètbòl, ak bezbòl. Anplis fè lavi akademik yo ekselan, ti gason sa yo ekipe ak ladrès ki gen anpil valè nan mond reyèl la pou prepare yo pou karyè yo.

Vizite lekòl la

4. Lekòl Segondè Dr Philips

Dr. Philips High School se youn nan internasyon militè nan Florid ki ofri plizyè pwogram espesyal ki pèmèt elèv yo konsantre sou domèn ki enterese yo. Pwogram yo ofri yo se:

 • Plasman avanse (AP)
 • Air Force JROTC
 • Akademik karyè
 • Doub Enskripsyon
 • Preparasyon teknik
 • Chemen karyè
 • Pwogram Magnet ak Art.

Lekòl la te etabli an 1987 nan Orlando, Florid, epi depi lè li te ofri pwogram inovatè ak militè pou ti gason ak tifi. Pwogram JROTC Air Force la bay elèv disiplin militè epi kòm cadet, yo pase tan pou ede kominote yo. Kadet yo dwe genyen yon siksè akademik eksepsyonèl paske yo mete gwo anfaz sou li epi tou angaje yo nan aktivite ki pa nan kourikoulòm.

Vizite lekòl la

5. Admiral Farragut Academy

Nan dènye lis internasyon militè nou an nan Florid, se Admiral Farragut Academy, yon lekòl prive, preparasyon pou kolèj ki te etabli an 1933 nan St. Petersburg, Florid. Akademi an ofri tou de sèvis lajounen ak sèvis monte epi li gen yon akademi militè tou. Tou de ti gason yo se tifi yo aksepte soti nan klas PK jiska 12 nan atravè peyi a ak lòt pati nan mond lan.

Elèv yo divize an twa epi yo pa tout yo aksepte vin fwontyè. Premye kategori a se lekòl ki pi ba nan klas matènèl-7yèm ane ki se elèv lajounen. Dezyèm nan se lekòl siperyè a soti nan klas 8-12 ak Lè sa a, lekòl pansyon, tou soti nan klas 8-12.

Akademi an bay tout etidyan li yo eksperyans divès kalite mondyal, estrikti akademik konplè, karaktè solid, ak devlopman lidèchip. Pousantaj akseptasyon isit la se 90% epi si w enterese voye pitit ou isit la ou bezwen kòmanse pwosesis admisyon an.

Pwosesis admisyon an kòmanse ak soumèt yon demann, vizite kanpis la, epi ranpli yon aplikasyon sou entènèt. Lè sa a, kontinye soumèt fòm aplikasyon an ak frè aplikasyon yo. Aplikasyon pou admisyon fèt nenpòt ki lè pandan ane a. Elèv entènasyonal yo ka aplike tou.

Frè ekolaj la varye ant $14,000 ak $53,200 pou chak ane depann de kategori elèv ou tonbe anba a.

Vizite lekòl la

Sa yo se internasyon militè yo nan Florid epi mwen espere enfòmasyon yo bay la a ka ede w nan pran desizyon epi chwazi yon kote ki apwopriye pou pitit ou a enstile bon jan kalite yo nan yo epi an menm tan fè lavi akademik yo pi bon.

Rekòmandasyon