Kijan pou kreye yon salklas ki favorize pou aprann: Ide pou pwofesè yo

Kreye yon salklas ki favorab pou aprann se esansyèl pou siksè. Chak elèv aprann nan diferan fason, e li enpòtan pou jwenn estrateji ki pi bon pou salklas endividyèl la. Pòs sa a pral kouvri ide ki ka ede chak pwofesè kreye yon anviwònman aprantisaj ki gen siksè ki enspire ak angaje pou elèv yo.

Syèj altènatif

Nan yon salklas tradisyonèl, elèv yo chita nan ranje anfas devan sal la. Pandan ke aranjman sa a gen benefis li yo, li kapab tou limite pou tou de pwofesè yo ak elèv yo. Lè yo eksplore opsyon altènatif pou chèz, pwofesè yo ka kreye yon anviwònman aprantisaj ki pi dinamik e ki pi enteresan.

Pou egzanp, elèv yo ka chita an ti gwoup alantou tab oswa biwo. Konfigirasyon sa a ankouraje kolaborasyon ak diskisyon, epi li pèmèt elèv yo deplase pi fasil. Sa fè li ideyal pou elèv ki twouve li difisil pou yo chita toujou pou yon tan long. 

Anplis de sa, yo ka bay elèv yo opsyon pou yo chita sou kousen atè oswa sou biwo kanpe. Timoun tout laj apresye yon kwen ki gen chèz pwa sak!

Opsyon sa yo ka ede amelyore konsantre ak konsantrasyon. Lè yo konsidere diferan aranjman pou chèz, pwofesè yo ka kreye yon salklas ki satisfè bezwen tout elèv k ap aprann yo.

Aprann Non Elèv yo byen vit

Li esansyèl pou pwofesè yo aprann non elèv yo byen vit. Lè elèv yo santi ke pwofesè yo konnen yo sou non, yo santi yo pi alèz nan salklas la epi yo gen plis chans patisipe. 

Anplis de sa, konnen non elèv yo pèmèt pwofesè yo kreye yon sans kominote pi fò nan salklas la. Yo kapab konstwi relasyon pozitif ak elèv yo. Lè elèv yo santi yo konekte ak pwofesè yo ak kamarad klas yo, yo gen plis chans pou yo reyisi ni akademikman ni sosyalman. 

Fè Konnen Elèv yo

Nan nenpòt salklas, li enpòtan pou pwofesè a pran tan pou l konnen chak elèv kòm yon moun. Non sèlman sa ede kreye yon anviwònman aprantisaj pozitif ak sipò, men tou li pèmèt pwofesè a adapte enstriksyon yo pou satisfè bezwen chak elèv. 

Lè yon pwofesè konnen elèv yo byen, yo kapab idantifye fòs ak feblès epi bay defi apwopriye. Lè sa a, yo kapab kreye leson ki enteresan epi ki gen rapò ak enterè ak eksperyans elèv yo. 

Resous tankou anseye MS ka ede pwofesè yo aprann plis sou kourikoulòm pou yo ka pi byen aplike konsèy sa a nan yon anviwònman salklas. 

Sèvi ak Koulè Ki Ankouraje Bonè

Sèvi ak koulè ki ankouraje kontantman ap fè elèv yo santi yo akeyi lè yo antre nan yon salklas, ankouraje patisipasyon ak ogmante angajman elèv yo. Etid yo te montre ke ble ak vèt yo se koulè ki diminye estrès ak Se poutèt sa ankouraje kontantman. Koulè sa yo ka itilize nan anviwònman salklas la atravè opsyon altènatif pou chèz ak dekorasyon pou ede elèv yo pwospere akademikman. 

Bèt kay nan salklas

Bèt kay nan klas yo bay elèv yo anpil avantaj. Lè w gen yon bèt kay nan salklas la, sa ap ankouraje elèv yo pou yo angaje yo ak plis patisipasyon. Etid te montre ke gen yon bèt kay nan salklas la ka ede diminye nivo estrès ak enkyetid, epi li ka ogmante konsantrasyon ak konsantre tou. 

Anplis de sa, gen yon bèt kay nan salklas la ka ankouraje yon sans responsablite ak konpasyon. Pran swen yon bèt kay ka anseye elèv yo sou enpòtans pou pran swen yon lòt bèt vivan. Kòm sa yo, bèt kay nan klas yo ka gen yon enpak pozitif sou devlopman sosyal ak emosyonèl elèv yo. 

Kwen Lekti

Yon kwen lekti ka fè bèl bagay pou ankouraje angajman elèv yo. Bay yon espas deziyen pou lekti voye mesaj ke lekti enpòtan epi li vo dedye tan pou li. 

Anplis de sa, yon kwen lekti ka adapte a enterè chak elèv endividyèl, kit li gen ladan yon kalite espesifik nan liv, mèb, oswa dekorasyon. Touche pèsonalize sa a ka fè elèv yo santi yo pi alèz epi ankouraje yo pou yo pase plis tan nan kwen lekti a. Alafen, yon kwen lekti ki byen fèt kapab yon zouti pwisan pou ankouraje angajman elèv yo.

Konsepsyon salklas ka fasil ankouraje, oswa dekouraje, angajman elèv yo. Sèvi ak konsèy sa yo pou ede elèv yo santi yo akeyi ak rilaks. Yo pral aktyèlman vle patisipe nan diskisyon nan salklas!