31 Top Gouvènman kolèj nan Kanada

Nan atik sa a, w ap jwenn yon lis pi gwo kolèj gouvènman an nan Kanada ki ofri pi bon pwogram dezan asosye (Diplòm) pou elèv yo. Kolèj sèvi kòm yon teren preparasyon pou diplòm kat ane nan inivèsite men sepandan, kèk kolèj akòde degre atravè kolaborasyon ak inivèsite yo.

Dapre CanadaVisa, yon Asosye Degre nan Kanada ki se nòmalman 2 ane oswa 4 semès se yon 60-kredi, pwogram bakaloreya fondasyon nan yon domèn etid klasik. Kontrèman ak sètifika ak diplòm, Degre Asosye genyen yon pakèt matyè jeneral akademik ansanm ak yon espesyalizasyon nan yon domèn ki enterese.

Egzanp komen yo enkli Associate of Arts (Biznis) ak Associate of Arts (Syans). Degre Asosye a pèmèt elèv yo kòmanse etid yo nan yon kolèj oswa inivèsite epi transfere nan yon kou twazyèm ane nan yon inivèsite, annatant rekonesans pa enstitisyon k ap resevwa a.

Kanada gen kèk nan pi bon kolèj piblik ki ofri edikasyon siperyè pou elèv lokal ak entènasyonal yo. Gen kèk nan kolèj sa yo ki bay diplòm atravè yon pwogram konjwen ak inivèsite pandan ke kèk ofri diplòm asosye oswa diplòm ak ki yon elèv ka pouswiv yon kou degre nan yon inivèsite.

Ou bezwen konnen ke nan Kanada, diplòm yo ka amelyore oswa transfere nan yon diplòm bakaloreya epi ou ka jwenn yon diplòm swa nan yon kolèj oswa inivèsite.

Tou de diplòm ak degre asosye pran yon minimòm de ane nan Kanada, menm si pafwa yon diplòm ka pran jiska 6 semès aplentan.

Soti nan lis kolèj gouvènman an nan Kanada, kèk nan lekòl yo deziyen enstitisyon aprantisaj pandan ke lòt yo pa. Anplis de sa, kolèj gouvènman an tèt nan Kanada ofri pòs-gradyasyon travay pèmi yo.

Èske elèv entènasyonal yo ka ale nan inivèsite gouvènman an nan Kanada?

Wi. Elèv entènasyonal yo ka etidye nan kolèj piblik oswa inivèsite nan Kanada bay lekòl la se yon enstitisyon aprantisaj yo deziyen. Enstitisyon aprantisaj yo deziyen yo se lekòl ke gouvènman Kanada apwouve pou admèt elèv entènasyonal yo.

Sepandan, se pa tout kolèj gouvènman oswa inivèsite nan Kanada yo deziyen. Se konsa, li trè enpòtan ke elèv entènasyonal yo chèche konnen si chwa yo nan enstitisyon yo deziyen anvan yo fè nenpòt aplikasyon.

Konbyen kolèj piblik ki genyen nan Kanada?

Genyen sou 183 apwouve kolèj piblik ak enstiti nan Kanada. Sa a gen ladan tou kolèj akòde aplike ak bakaloreya degre.

Lis kolèj Gouvènman Top nan Kanada

Men pi bon kolèj gouvènman an nan Kanada ki ofri diplòm, diplòm, sètifika, ak pwogram aprantisaj pou elèv yo. Pi gwo gouvènman an oswa kolèj piblik nan Kanada gen ladan;

 • University of Toronto
 • McMaster Inivèsite
 • Inivèsite Ottawa
 • Inivèsite Dalhousie
 • Inivèsite Guelph
 • Western University
 • Inivèsite Rèn nan
 • Kolèj Conestoga
 • Inivèsite Regina
 • Royal Militè Kolèj Kanada
 • Bow Valley College
 • Inivèsite Windsor
 • Inivèsite Prince Edward Island
 • Vancouver Community College
 • NorQuest College
 • Algonquin College
 • Britanik Columbia Enstiti Teknoloji
 • Centennial College
 • Vancouver Community College
 • Humber College
 • Seneca College
 • New Brunswick Community College
 • Sheridan College
 • Kolèj Durham
 • George Brown College
 • St. Lawrence College
 • Mohawk College
 • Kolèj Kanbriyen
 • Niagara College Kanada
 • Kolèj Georgian

Tout kolèj ki nan lis isit la se kolèj piblik epi yo resevwa finansman nan men gouvènman Kanadyen an.

1. Inivèsite Waterloo

An 1957, University of Waterloo te louvri pòt li pou 74 etidyan jeni ak edikasyon koperativ kòm poto li. Jodi a, ak plis pase 42,000 elèv ki patisipe chak ane, Waterloo se #1 nan Kanada pou aprann eksperyans ak koneksyon anplwayè-elèv.

University of Waterloo gen 42,000 elèv plen ak a tan pasyèl kimilatif ant pwogram bakaloreya ak gradye. Kanpis prensipal 1000-acre, plis pase 100 bilding ak sis kapasite

Avèk yon rezo mondyal ki kouvri plis pase 244,000 ansyen elèv nan 156 peyi, Waterloo atire entelektyèl klas mondyal ki gen ladann yon Loreya Nobèl, mennen nan bay opòtinite aprantisaj entegre nan travay ak plis pase 7,500 anplwayè co-op aktif epi ankouraje yon lespri antreprenarya ki kreye plis pase 5,000 djòb. atravè Velocity pou kont li, enkibatè demaraj ki pi pwodiktif Kanada pa envestisman prive. Inivèsite Waterloo kontinye ankouraje inovasyon pou rezoud pwoblèm nan yon echèl mondyal.

2. Inivèsite Toronto

Te fonde an 1827, University of Toronto se pi gwo inivèsite Kanada a ak yon istwa long nan defi enposib la ak transfòme sosyete a atravè entèlijans ak rezolisyon nan fakilte li yo, elèv yo, ansyen elèv yo ak sipòtè. Lekòl la gen twa kanpis.

Yo fyè dèske yo se youn nan pi gwo inivèsite nan mond lan ki fè rechèch entansif, yo reyini tèt yo ki soti nan tout background ak disiplin posib pou kolabore sou defi ki pi ijan nan mond lan.

Kominote yo se yon katalis pou dekouvèt, inovasyon ak pwogrè, kreye konesans ak solisyon ki fè yon diferans byen mèb atravè mond lan. Epi nou prepare elèv nou yo pou siksè atravè yon edikasyon mondyal eksepsyonèl ki anrasinen nan ekselans, enklizyon ak kominote aprantisaj solid.

Lide, inovasyon ak kontribisyon plis pase 660,000 gradye avanse enpak U of T a sou kominote atravè mond lan.

3. Inivèsite McMaster

Lekòl sa a se youn nan kat inivèsite Kanadyen yo klase pami pi gwo 85 nan mond lan dapre sistèm klasman mondyal la. Kòm kay plis pase 60 enstiti rechèch ak plis pase 32000 elèv, yo fyè kòm yon sant pou inovasyon, dekouvèt ak kwasans.

McMaster University gen anpil resous akademik ekselan pou etidyan li yo. Nan McMaster, yo dedye a kreye yon eksperyans inivèsite ki rive pi lwen pase atant elèv nou yo. Avèk enstalasyon modèn, pwofesè ki renome nan lemonn ak yon kominote etidyan pwospere, yo fè efò pou kreye yon kanpis elèv yo ka fyè. McMaster University se entènasyonalman renome pou pwogram edikasyon inovatè yo ofri nan chak nan sis fakilte li yo.

4. Inivèsite Ottawa

University of Ottawa se pi gwo inivèsite bileng (anglè-franse) nan mond lan. Sitiye nan kè kapital Kanada a, yo gen aksè pare ak gwo enstitisyon peyi yo. Lekòl la gen 10 fakilte ki ofri diferan disiplin ak etid. Fakilte Art yo se pi ansyen ak youn nan pi gwo fakilte nan University of Ottawa. Fakilte Arts te evolye pou li vin youn nan fakilte dirijan yo sou lakou lekòl la.

5. Inivèsite Dalhousie

Sitiye nan Nova Scotia, Kanada (Mi'kma'ki) ak kat kanpis nan Halifax ak Truro, ak kote satelit nan Yarmouth ak Saint John, New Brunswick, gwo seri pwogram akademik nou an atire epi kenbe yon melanj divès elèv enkwayab, entelektyèl. , chèchè ak anplwaye ki travay ansanm ak pèspektiv entèdisiplinè ak yon konsantre sou sèvis.

13 Fakilte akademik yo ogmante konpreyansyon yo atravè ekselans ansèyman ak yon efò pou dekouvèt ki bay plis pase $190 milyon dola nan finansman rechèch chak ane. Kòm inivèsite prensipal rechèch entansif Kanada Atlantik la ak yon manm nan gwoup U15 nan inivèsite Kanadyen, rechèch ak inovasyon nou an gen ladan chèchè dirijan nan mond lan k ap travay nan laboratwa, estidyo ak nan jaden an.

6. Inivèsite Guelph

Inivèsite Guelph pa tankou okenn lòt inivèsite nan Kanada. Entansif rechèch ak santre sou elèv k ap aprann, kanpis nou yo kouvri sant iben ak kominote riral yo. Yo konnen yo pou ekselans nan atizay ak syans yo ak pou angajman yo nan devlope panse eksepsyonèl ak sitwayen angaje.

Elèv yo, pwofesè yo ak anplwaye yo pouswiv rechèch aktif ak fè egzèsis kreyativite atravè yon seri disiplin — syans fizik ak lavi, boza ak syans imanitè, syans sosyal, biznis, syans agrikòl ak veterinè. Li te ye pou bèl kanpis li yo ki an sekirite ak akeyan, kilti ki bay sipò, U of G melanje achitekti istorik ak modèn ak teknoloji dènye kri.

Anviwònman k ap viv ak aprantisaj yo ankouraje eksplorasyon ak pataje entèdisiplinè nouvo lide, ki enpòtan anpil pou rankontre defi yo poze nan mond ki pi konplèks ak entèkonekte nou an. Entelektyèl pwofesè yo ak chèchè yo bay elèv yo opòtinite rechèch inogirasyon nan laboratwa, estidyo atizay ak bibliyotèk ak nan domèn nan.

7. Western University

Te fonde an 1878, Western University klase pami pi gwo 1% nan enstitisyon edikasyon siperyè atravè lemond. Yo se yon manm fondatè U15, gwoup inivèsite rechèch ki pi distenge Kanada a. 43,352 elèv yo genyen plis pase 4,759 elèv entènasyonal ki soti nan 129 peyi

Nan Western, elèv yo aprann nan men dirijan chèchè ak entelektyèl atravè 11 fakilte ak lekòl, jwenn apèsi ak angaje ak lide dènye kri. Pwofesè yo se lidè nan matyè yo, epi yo modèl yon angajman pou ekselans ki enspire ak motive elèv yo nan pwòp efò akademik ak pwofesyonèl yo.

8. Inivèsite Rèn nan

Te fonde an 1841, Queen's University gen plis pase 31,000 elèv, tou de etidyan a tan pasyèl ak aplentan, ak plis pase 4000 elèv entènasyonal ki soti nan plis pase 101 peyi. Yo gen 24 sant rechèch ak enstiti. Yo kanpe sou yon istwa solid nan bousdetid, dekouvèt, ak inovasyon.

Edikasyon yo transfòme elèv Queen yo. Divèsite yo anrichi kominote a epi rechèch yo chanje mond lan. Yo gen 178 disiplin etid ak plis pase 2600 opsyon degre.

9. Kolèj Conestoga

Conestoga se yon lidè nan edikasyon politeknik ak youn nan kolèj k ap grandi pi rapid nan Ontario, li bay yon seri konplè edikasyon ki konsantre sou karyè, fòmasyon ak pwogram rechèch aplike pou prepare elèv yo pou siksè nan nouvo ekonomi konesans la epi ankouraje pwosperite ekonomik nan tout rejyon nou an ak atravè Ontario. .

Ranje konplè yo nan pwogram yo satisfè bezwen yo nan yon varyete de elèv k ap aprann, bay plizyè pwen antre ak chemen etabli pou asire ke moun atravè kominote nou an ka jwenn aksè nan edikasyon yo bezwen pou karyè yo chwazi. Akò atikilasyon ak kolèj ak inivèsite atravè mond lan bay elèv nou yo aksè pare pou plis opòtinite apre lekòl segondè.

Laboratwa ki ekipe ak dènye teknoloji, kou ki baze sou pwojè, eksperyans nan domèn ak klinik, echanj entènasyonal, rechèch aplike ak opòtinite ko-op angaje elèv nou yo pandan y ap aprann konekte teyori, rechèch ak pratik.

Konsantre yo sou aprantisaj teknoloji amelyore atravè teknoloji sou entènèt ak mobil asire ke elèv yo prepare yo briye nan mond nou an ki de pli zan pli dijital. Angajman Conestoga pou siksè elèv yo gen ladann yon seri konplè sipò ak sèvis konsèy karyè disponib pou elèv yo pandan tout vwayaj aprantisaj yo.

10. University of Regina

Nan University of Regina, yo kwè pa gen pi bon pwofesè pase eksperyans. Kwayans sa a te mennen yo pyonye premye pwogram edikasyon koperativ nan rejyon lwès Kanada plis pase mwatye yon syèk de sa. Istwa yo nan bay opòtinite aprantisaj pratik te bay enstitisyon nou an plizyè deseni insight, sa ki pèmèt nou afine pwogram yo ak òf yo pou elèv yo rekòlte rekonpans yo nan mond reyèl la.

Elèv yo jwi anpil opòtinite pou yo jwenn eksperyans nan tou de pozisyon ki peye ak volontè, ansanm ak lòt opòtinite, sa ki lakòz gradye ki pare pou karyè ki jwenn travay rapid. Li enklizif ak divès, ak elèv entènasyonal yo fè 17.7 pousan nan total elèv yo, ak 14.7 pousan nan elèv yo deklare tèt yo kòm Endijèn. Pwogram ak resous nou yo sou lakou lekòl la la pou ede w reyisi.

11. Royal Militè Kolèj Kanada

Kolèj Militè Royal Kanada se yon inivèsite militè. Li se yon inivèsite militè nasyonal inik ki bay Fòs Lame Kanadyen yo (CAF) ak ofisye egzanplè pou sèvi Kanada, bay pwogram bakaloreya nan Syans Sosyal yo, Syans imanitè yo, Syans ak Jeni nan tou de lang ofisyèl yo.

RMC ofri 20 pwogram bakaloreya eksepsyonèl ki chak gen ladann yon kourikoulòm debaz pou 1,200 elèv ki konekte dirèkteman ak pwofesyon zam.

Lekòl la se yon enstitisyon nasyonal enpòtan k ap viv dapre tradisyon ki mete RMC apa de lòt inivèsite Kanadyen yo. Li pwodui lidè militè ki pare pou sèvi ak distenksyon, li pwodui gradye ki byen ekspoze sou plan militè ak kiltirèl, epi ki gen konpetans ki esansyèl pou reyisit kòm lidè ki reprezante Kanada sou plan entènasyonal.

RMC gen enstalasyon rechèch modèn ki sitiye inikman sou lakou lekòl la tankou yon raktor nikleyè, tinèl van, yon chanm anekoik, yon obsèvatwa, yon laboratwa minisyon, yon laboratwa jeni sivil, ak yon cyber-laboratwa, pou nonmen yon laboratwa. kèk. Gen kèk nan rechèch nou yo sansib oswa klase epi yo souvan fèt nan RMC nan sipò dirèk nan operasyon yo.

Rekonèt nasyonalman ak entènasyonalman kòm yon inivèsite militè ekselans akademik, RMC bay edikasyon nan pi wo kalite nan nivo bakaloreya ak gradye, ak nan devlopman pwofesyonèl espesyalize.

12. Kolèj Bow Valley

Te fonde an 1995, Bow Valley College te ede moun atenn objektif yo pou yon pi bon edikasyon ak karyè. Yo ofri tou yon varyete resous pou sipòte siksè elèv ak anplwaye yo. Yo konpoze de diferan lekòl ak disiplin etid pou elèv yo chwazi nan.

13. Inivèsite Windsor

University of Windsor se yon inivèsite konplè, ki konsantre sou elèv, ak plis pase 16,000 elèv ki enskri nan yon pakèt pwogram bakaloreya ak gradye, tankou: Lwa, Biznis, Jeni, Syans, Edikasyon, Enfimyè, Sinetik Imèn, Travay Sosyal, Fakilte. atizay, imanitè, ak syans sosyal

Yo gen relasyon solid etidyan-fakilte, pwofesè eksepsyonèl ki genyen prim ak anplwaye inovatè. Li kreye yon atmosfè inifye ekselans atravè tout kapasite yo pou ankouraje aprantisaj dire tout lavi, ansèyman, rechèch ak dekouvèt.

14. University of Prince Edward Island

Kòm yon enstitisyon piblik ak sèl inivèsite Prince Edward Island la, University of Prince Edward Island (UPEI) gen yon obligasyon espesyal anvè pèp PEI la epi li jwe yon wòl diferan nan kontribisyon nan siksè nan pwovens sa a.

Nan UPEI, plis pase 5,500 elèv ki soti nan plis pase 92 peyi reyini ansanm pou aprann ak dekouvri. Soti nan syans aktuarya rive nan konsèvasyon bèt sovaj, UPEI ofri sètifika, diplòm, bakaloreya, ak yon kantite k ap grandi nan pwogram pwofesyonèl ak gradye.

 Avèk plizyè milyon dola nan bous detid, echanj entènasyonal ak opòtinite aprantisaj eksperyans, yon Inyon Etidyan aktif, yon angajman pou rechèch ekselans, ak eksepsyonèl entèraksyon elèv-fakilte, Inivèsite a ofri elèv li yo yon eksperyans edikasyon ki fèt pou ede yo atenn potansyèl yo nan tou de la. salklas ak kominote a.

Bon jan kalite eksperyans edikasyon an evidan nan kantite elèv k ap ogmante ki soti atravè lemond pou etidye ak aprann nan kanpis UPEI nan Charlottetown ak St. Peter's Bay, Prince Edward Island. Devouman UPEI pou pi wo estanda nan edikasyon yo reflete tou nan ansyen elèv li yo, ki gen siksè nan domèn yo chwazi yo epi ki fòme yon rezo mondyal "Panthers for Life".

15. Vancouver Community College

Sitiye nan kè vil la, Vancouver Community College (VCC) ofri anviwònman akademik, kiltirèl ak sosyal ki enspire fòmasyon ki enpòtan nan mond reyèl la. Enstalasyon yo sou lakou lekòl la – ki gen ladan restoran goumè, yon boutik oto, ak salon ak spa – pèmèt elèv yo amelyore konpetans yo ak fòmasyon pandan y ap bay bon jan kalite sèvis ki pi ba pou kominote Downtown ak East Vancouver.

VCC fyè pou l enspire yon nouvo jenerasyon etidyan pou yo dekouvri pasyon yo, genyen ladrès esansyèl yo, epi aprann sa li bezwen pou yo reyisi nan yon mendèv konpetitif. Avèk plis pase 15,000 etidyan, ki gen ladan yon kantite k ap aprann Aborijèn ak Entènasyonal k ap grandi, 1,100 anplwaye ak yon bidjè anyèl $105 milyon dola, VCC se yon jwè kle nan peyizaj pòs-segondè nan BC.

16. NorQuest College

Nan NorQuest, yo gen yon kapasite inik pou bay elèv yo konpetans Alberta bezwen nan yon anviwònman ki bay sipò ak enklizif. Ak opinyon nan endistri, biznis, ak sektè piblik la, yo fè aprantisaj enpòtan ak rekonpanse. Pwogram diplòm ak sètifika pòs segondè yo ofri karyè nan sante, etid kominotè, ak biznis.

Sitiye sou tè tradisyonèl yo refere kòm teritwa Trete 6, nou sèvi 12,573 etidyan aplentan ak a tan pasyèl ak 7,894 elèv ki pa gen kredi oswa etidyan edikasyon kontinyèl, enkli egzamen evalyasyon. Kòm yon jeran rejyonal, nou bay aksè nan edikasyon adilt nan Edmonton ak Wetaskiwin.

17. Algonquin kolèj

Algonquin College of Applied Arts and Technology se yon kolèj piblik ki ann angle nan Ottawa, Ontario, Kanada, ki te etabli an 1967 epi li rekonèt kòm youn nan pi gwo kolèj gouvènman an nan Kanada.

Li ofri bakaloreya ak degre etudyan, diplòm, ak sètifika. Kolèj la bay elèv ki gen 155 pwogram kolèj Ontario, 18 pwogram aprantisaj, 16 pwogram koperativ, 6 pwogram degre kolaborasyon, ak 6 pwogram bakaloreya.

Algonquin College sibvansyon degre sa yo atravè yon patenarya ak Inivèsite Carleton, University of Ottawa, ak Shopify. Kou yo ofri nan Algonquin College gen ladan Komès, Ospitalite & Touris Jesyon, Teknoloji enfòmasyon, Enfimyè, Syans Building, Design Enteryè, ak Sekirite Piblik.

18. British Columbia Enstiti Teknoloji

British Columbia Institute of Technology se youn nan kolèj gouvènman yo byen koni nan Kanada; yon politeknik piblik finanse nan British Columbia, Kanada ki te etabli an 1964.

BCIT gen yon enskripsyon nan 50,000 elèv ki soti nan ki 5,700 yo se elèv entènasyonal yo.

British Columbia Enstiti Teknoloji bay elèv sètifika, diplòm, bakaloreya, ak degre mèt nan divès kou a plen tan ak a tan pasyèl.

Jaden etid kote yo ofri pwogram sa yo gen ladan Syans Aplike ak Natirèl, Jeni, Biznis ak Medya, Computing & IT, Syans Sante, ak Metye & Aprantisaj.

19. Centennial College

Centennial College of Applied Arts and Technology se youn nan kolèj gouvènman popilè yo nan Kanada; yon kolèj piblik nan Toronto, Ontario, Kanada ki te etabli an 1966. Kolèj la gen senk kanpis ki gen ladan Morningside, Pwogrè, Ashtonbee, Story Arts Center, ak Downsview.

Centennial College bay elèv yo plis pase 260 pwogram ki gen ladan diplòm bakaloreya, diplòm, sètifika, sètifika pòs-gradye, ak pwogram aprantisaj atravè divès disiplin.

Atravè patenarya li ak Inivèsite Toronto Scarborough, Centennial College bay elèv yo degre nan domèn etid sa yo; paramedikin, jounalis, nouvo etid medya, syans anviwònman ak teknoloji, ak mikrobyoloji aplike.

20. Vancouver Community College

Vancouver Community College se yon kolèj kominotè ki finanse piblikman nan Vancouver, British Columbia, Kanada ki te fonde an 1965.

Kòm youn nan pi bon kolèj gouvènman an nan Kanada, VCC deziyen epi li ofri elèv entènasyonal pèmi travay apre gradyasyon.

Kolèj la ofri tou de etid a plen tan ak a tan pasyèl. Etid sa yo fèt ak 78 pwogram sètifika, 28 pwogram diplòm, ak 3 pwogram bakaloreya nan diferan domèn etid.

Jaden etid yo se Amelyorasyon Akademik, Konsepsyon, Ospitalite, Mizik ak Dans, Inivèsite Transfè, Biznis, Syans Sante, Lang ak Ekri, Transpò echanj, Boulanjri & Atizay gastronomik, Cheve, Estetik ak makiyaj, Fòmasyon Enstriktè, Teknoloji, Fòmasyon Aprantisaj, Angle kòm dezyèm lang, Sèvis Imèn ak Fanmi, Elèv ki Andikape, ak Fòmasyon Jèn nan Metye.

NAN. Humber College

Enstiti Humber nan Teknoloji ak Aprantisaj Avanse (Humber College) se yon kolèj piblik nan Toronto, Ontario, Kanada ki te fonde an 1967.

Konsidere kòm youn nan pi bon kolèj gouvènman yo nan Kanada, kolèj la fèt ak twa kanpis tankou lakou lekòl la Humber North, lakou lakou lekòl la, ak lakou lekòl la Humber Orangeville.

Nan Humber College, yo administre elèv yo bakaloreya, diplòm, sètifika, sètifika pòs-gradye, ak pwogram aprantisaj atravè diferan jaden etid yo. Anplis de sa, kolèj la ofri pwogram Fòmasyon Bridge pou pwofesyonèl ki resevwa fòmasyon globalman nan domèn teknoloji enfòmasyon ak jeni.

NAN. Seneca College

Seneca College of Applied Arts and Technology se yon enstitisyon piblik apre lekòl segondè nan Ontario, Kanada ki te fonde an 1967.

Kolèj la ofri pwogram a plen tan ak a tan pasyèl ki mennen nan diplòm, sètifika, bakaloreya, ak sètifika gradye. Anplis de sa, li bay karyè rechèch asistans elèv yo gradye.

Nan lòt men an, kolèj la posede plis pase 70 akò transfè ak tou de lokal ak entènasyonal kolèj ak inivèsite nan Ostrali, Angletè, Lafrik di sid, ak Etazini yo.

Atravè akò transfè a, elèv yo gen opòtinite pou aplike pou yon edikasyon kolèj pou jwenn kredi pou yon diplòm inivèsite.

23. New Brunswick Community College

New Brunswick Community College se yon kolèj piblik nan New Brunswick, Kanada ki te etabli an 1974.

Kòm youn nan kolèj gouvènman an tèt yo nan Kanada, NBCC ofri elèv yo a plen tan, a tan pasyèl, sou entènèt, ak pwogram devlopman pwofesyonèl tou de elèv lokal yo ak entènasyonal yo.

Anplis de sa, kolèj la administre yon pwogram a tan pasyèl ak fòmasyon aprantisaj pou travayè komèsyal yo.

NAN. Sheridan College

Sheridan College se yon enstitisyon piblik apre lekòl segondè nan Ontario, Kanada ki te etabli an 1967. Li gen twa kanpis tankou Oakville, Brampton, ak Mississauga.

Kolèj la ofri plis pase 130 pwogram ki mennen nan degre, sètifika, diplòm, ak diplòm pòs-gradye nan animasyon & ilistrasyon, ekri kreyatif & pibliye, teyat mizik, fim & konsepsyon, biznis, aplike informatique, teknoloji jeni, syans kominotè, ak syans liberal .

25. Durham kolèj

Durham College se yon kolèj piblik nan Atizay Aplike ak Teknoloji nan Durham, Ontario, Kanada, ki te etabli an 1967.

Kolèj la gen kanpis nan Ontario Tech University, Oshawa, ak Whitby, Ontario.

Durham College ofri pwogram a plen tan ak sou entènèt ki mennen nan sètifika ak diplòm nan biznis, teknoloji enfòmasyon, medya, atizay, konsepsyon, atizay jeneral, syans, echanj kalifye, jistis, sèvis ijans, sante, ak teknoloji jeni.

26. George Brown kolèj

George Brown College of Applied Arts and Technology se yon enstitisyon piblik pòs-segondè ki te fonde an 1967. Li gen twa kanpis ki gen ladan Casa Loma Campus, Saint James Campus, ak Waterfront Campus.

George Brown College ofri diferan pwogram a tan pasyèl ak plen tan ki mennen nan sètifika, diplòm, bakaloreya, ak diplome nan diferan domèn etid.

Kou yo ofri nan George Brown gen ladan lidèchip pou timoun piti, Atizay ak Design, Jesyon biznis, Sèvis kominotè, Teknoloji Konstriksyon ak Jeni, Syans Sante, Ospitalite, ak Atizay gastronomik, Enfimyè, Finans, ak Etid Preparasyon.

Atravè patenarya li yo ak Inivèsite Ryerson, kolèj la ofri pwogram uit degre nan Entèpretasyon - Lang Siy Ameriken - angle, Arts aplike (Leadership Early Childhood), Edikasyon Early Childhood, Enfimyè, Komès (Sèvis Finansye), Komès (Jesyon gastronomik), Aplike Biznis (Operasyon Ospitalite), ak Teknoloji (Jesyon Konstriksyon).

27. St Lawrence College

St. Lawrence College se yon kolèj piblik nan Atizay Aplike ak Teknoloji ki te etabli an 1967. Li gen twa kanpis nan lès Ontario, sètadi; Brockville, Cornwall, ak Kingston.

St Lawrence College bay elèv yo pwogram a tan pasyèl ak plen tan ki mennen nan sètifika, diplòm, ak diplòm avanse.

Atravè kolaborasyon li yo ak Inivèsite Laurentian, kolèj la ofri pwogram bakaloreya Degre nan Enfimyè ak Administrasyon Biznis.

28. Mohawk College

Mohawk College se yon kolèj piblik nan atizay aplike ak teknoloji nan Hamilton, Ontario, Kanada ki te fonde an 1966.

Kolèj la gen twa kanpis prensipal ki gen ladan Campus Fennell, Campus Stoney Creek, ak Enstiti Mohawk-McMaster pou Syans Sante Aplike nan Inivèsite McMaster.

Mohawk College ofri plis pase 130 pwogram a plen tan, pwogram aprantisaj, ak plis pase 1,000 kou edikasyon kontinyèl ki mennen nan diplòm, diplòm avanse, ak sètifika gradye. Kolèj la ofri tou pwogram degre ansanm ak Inivèsite McMaster.

29. Kolèj Kanbriyen

Cambrian College se yon kolèj piblik nan Ontario, Kanada ki te fonde an 1967. Kolèj la gen kanpis nan Sudbury, Espanola, ak Little Current.

Cambrian College ofri degre, sètifika, ak diplòm nan plis pase 80 pwogram yo. Pwogram sètifika yo ofri nan enstiti a gen ladan Biznis Analytics, Kominote ak Sèvis Sante Navigasyon, Jesyon Resous Imèn, Jesyon Biznis Entènasyonal, Devlopman Aplikasyon mobil, Jesyon Organizationganizasyon, ak Relasyon Piblik.

Enstiti a kòm youn nan pi bon kolèj gouvènman yo nan Kanada ofri aprantisaj aplentan ak a tan pasyèl pou elèv yo.

30. Niagara College Kanada

Niagara College se yon kolèj piblik nan Atizay Aplike ak Teknoloji nan Ontario, Kanada ki te fonde an 1967. Li konprann twa kanpis ki gen ladan Campus la Welland, Campus la Niagara-on-the-Lake, ak Campus la Taif, Arabi Saoudit.

Enstiti a ofri plis pase 100 diplòm apre segondè, diplòm bakaloreya, ak pwogram nivo avanse pou elèv li yo.

Anba pwogram sa yo, jaden etid sa yo administre; syans manje ak diven, teknoloji avanse, medya, Angle kòm yon dezyèm lang, aplike sante ak sekirite kominotè, ortikol, ak estetik.

Anplis de sa, kolèj la ofri yon pwogram Transfè Inivèsite ki pèmèt diplome diplòm li yo pouswiv yon degre nan patenarya li yo ak:

 • Inivèsite Brock, Kanada
 • Niagara University, USA
 • Sanda Inivèsite, Lachin
 • Inivèsite Santo Tomas, Chili

31. Kolèj Jòjyen

Georgian College se yon enstitisyon piblik apre lekòl segondè ki aplike nan Arts ak Teknoloji nan Ontario, Kanada ki te fonde an 1967. Li gen sèt kanpis tankou Barrie, Orillia, Owen Sound, Midland, Muskoka, South Georgian Bay, ak Orangeville.

Kolèj la ofri amelyorasyon akademik, fòmasyon aprantisaj, sètifika, diplòm, yon sètifika gradye nan biznis otomobil, biznis ak jesyon, sekirite kominotè, syans òdinatè, konsepsyon ak atizay vizyèl, teknoloji jeni & Syans anviwònman, sante, byennèt ak syans, Ospitalite, touris ak rekreyasyon, sèvis imen, etid endijèn, boza liberal, etid maren, ak metye kalifye.

Atravè patenarya li yo ak Inivèsite Lakehead, Georgian College ofri elèv konbine pwogram degre-diplòm. Pwogram sou entènèt yo disponib tou nan kolèj la. Sa fè Georgian College youn nan pi bon kolèj gouvènman an nan Kanada.

konklizyon

Kolèj ki finanse piblikman oswa kolèj gouvènman an nan Kanada ofri etid aplentan ak a tan pasyèl kalite siperyè pou elèv ki nan diferan domèn etid. Kou yo ofri yo mennen nan akòde diplòm asosye, diplòm, sètifika, diplòm avanse, ak sètifika gradye.

Yo ofri tou fòmasyon aprantisaj ak pwogram degre kat ane atravè yon patenarya ak inivèsite yo. Genyen tou yon opsyon nan yon etid sou entènèt pou elèv ki vle etidye nenpòt kote nan pwòp vitès yo.

Kolèj Piblik nan Kanada ki genyen nan atik sa a ap prepare ou pou mendèv la kòm byen ke satisfè tout satisfè ou konsènan yon pwogram de ane.

Rekòmandasyon

5 kòmantè

 1. Kite m klè kèk bagay:

  Premyerman, yo pa 'kolèj gouvènman yo', yo finanse piblikman. Sa vle di ke gouvènman an bay kèk nan finansman kolèj la, men yo pa dirije pa gouvènman an.

  Kanada pa ofri degre asosye - sa a se yon tèm Ameriken. Son tankou w ap refere li a pwogram diplòm dezan. Anpil nan pwogram sa yo gen akò transfè ak pwogram degre ki pral pèmèt ou resevwa kredi pou aprantisaj nan nivo diplòm ou.

  Kolèj nan Kanada pa bezwen fè patenarya ak yon inivèsite yo nan lòd yo ofri degre (menm si anpil ofri pwogram kolaborasyon kote ou etidye ak tou de). Anpil nan kolèj piblik Kanada yo ofri plizyè douzèn pwogram diplòm ekselan e yo fè sa pou plis pase 20 ane.

Kòmantè yo fèmen.