6 Lekòl Pansyon Militè nan Alabama

Pòs blog sa a bay enfòmasyon sou lekòl pansyon militè nan Alabama ke paran ou ka konsidere enskri pitit yo nan. Menm jan ak tout lòt eta nan peyi Etazini, eta Alabama tou gen pwòp pati nan akademi militè yo. 

Lekòl pansyon militè yo nan Alabama yo anjeneral pou timoun ki gen laj ant 15-17 oswa klas 9-12. Kèk nan lekòl militè yo ka aksepte tou timoun ki poko gen laj ak klas sa a, men lè sa a, yo pa pral oblije monte elèv yo paske yo twò piti toujou epi yo bezwen yo anba swen paran yo. Se konsa, yo ta dwe elèv lajounen ale nan yon akademi militè.

Lekòl pansyon militè yo gen estereyotip sa a pou mete elèv yo nan fòmasyon ak egzèsis militè debaz yo. Sa a se pa totalman vre. Elèv yo ka ale nan fòmasyon men sèlman nan bi pou yo kapasite fizik epi ede yo briye nan espò ak vin pi bon atlèt.

Sa anpil moun pa konsidere sou lekòl militè yo se ekselan akademik yo ofri elèv sa yo. Lekòl sa yo tou sèvi ak kourikoulòm lekòl segondè a men anpil pi bon. Pèfòmans akademik chak elèv se yon gwo zafè, men yo kontinye ofri elèv sa yo ladrès nan lavi reyèl ki ka pave wout la pou yon karyè pou yo.

Yo tou ekipe ak lòt kalite tankou oto-disiplin, bati karaktè, lidèchip, respè, epi mete yo dwa pou yo vin manm responsab nan sosyete a. Elèv yo tou ekipe ak ladrès siviv ak oto-defans. Ou ka vle konsidere enskri pitit ou a nan yon akademi militè olye ke yon lekòl segondè tipik akòz konpetans yo pral genyen ak kontribisyon yo nan sosyete a.

Gen anpil akademi militè nan peyi Etazini, men isit la, nou te bay enfòmasyon sèlman pou lekòl pansyon militè yo nan Alabama. Atik sa a pral itil pou moun ki abite nan Alabama ki ap chèche enskri pitit yo nan yon akademi militè nan Alabama. Sa a kapab itil tou pou paran ki soti nan lòt eta US ki vle enskri pitit yo nan yon lekòl pansyon militè nan youn nan eta US yo, ou ka vle kòmanse konsidere Alabama.

[lwptoc]

Kondisyon pou admisyon nan lekòl pansyon militè yo nan Alabama

Pou pitit ou a aksepte nan nenpòt nan lekòl pansyon militè yo nan Alabama, yo dwe satisfè kondisyon kalifikasyon yo etabli nan lekòl la. Tipikman, kondisyon yo pa difisil pou satisfè e nan kèk ka, li sèlman mande pou yon entèvyou jis ant paran an ak ofisye admisyon an.

Epitou, piske gen diferan lekòl pansyon militè nan Alabama, kondisyon admisyon yo ka diferan de lekòl an nan lekòl sa ou ta dwe jis kenbe nan tèt ou. Anba a se kondisyon admisyon komen pou antre nan youn nan lekòl pansyon militè yo nan Alabama.

 1. Asire w ke pitit ou a nan klas laj oswa klas yo aksepte nan lekòl militè sa a anvan ou aplike
 2. Dwe yon rezidan nan Alabama ak yon sitwayen ameriken oswa yon rezidan pèmanan
 3. Aplikan an ta dwe gratis nan akizasyon krim epi pa dwe gen okenn pwosedi annatant nan tribinal
 4. Kapasite fizik ak mantal pou patisipe nan pwogram nan
 5. Yo ta dwe gratis nan itilizasyon dwòg ilegal oswa lòt sibstans
 6. Ranpli epi soumèt tout dokiman sipò tankou fòm aplikasyon, relve nòt ofisyèl nan lòt lekòl ki ale nan, elatriye jan lekòl ou pi pito egzije sa.
 7. Peye frè aplikasyon an, si genyen.

Konbyen lekòl militè yo koute nan Alabama?

Pri pou ale nan yon lekòl militè nan Alabama depann de plizyè faktè. Si se yon lekòl charter piblik, lè sa a li gratis pou ale epi elèv yo pa pral peye okenn frè, pa menm frè aplikasyon. Sepandan, si akademi an posede prive, lè sa a ou pral oblije peye pou ekolaj ak lòt frè.

Lekòl militè charter piblik la anjeneral pa aksepte elèv entènasyonal yo men prive yo aksepte elèv entènasyonal yo. Kounye a, frè ekolaj la nan lekòl militè prive yo nan Alabama depann de kote ou soti. Moun ki rete nan Alabama peye mwens pandan ke elèv ki soti deyò Alabama men ki soti nan lòt eta US ak elèv entènasyonal yo peye plis.

Pri a nan yon lekòl militè nan Alabama pou rezidan Alabama kòmanse soti nan $ 6,000 pou chak ane pandan y ap moun ki pa rezidan yo ak elèv entènasyonal yo ka chaje $ 12,000 ak pi wo.

Èske mwen dwe vin yon sòlda si mwen ale nan yon lekòl pansyon militè nan Alabama?

Non, ou pa dwe vin yon sòlda apre w fin gradye nan yon pansyon militè nan Alabama.

Ki sa ki egzijans laj pou lekòl militè nan Alabama?

Chak lekòl militè nan Alabama gen kondisyon laj pwòp li yo sepandan laj tipik la se ant laj 12 ak 15 an. Lekòl militè yo nan Alabama yo te diskite anba a, woule pi devan pou wè kondisyon ki laj pou chak nan lekòl militè yo nan Alabama.

Lekòl Pansyon Militè nan Alabama ak kondisyon laj yo

Yo bay detay sou tout lekòl pansyon militè yo nan Alabama nan seksyon sa a. Fè yon gwo lekti.

 • Southern Preparatory Academy
 • Marion Enstiti Militè
 • Central High School NJROTC
 • Homewood High School AFJROTC
 • Samford University AFROTC
 • Auburn Inivèsite NROTC

1. Southern Preparatory Academy

Nan premye lis nou an nan lekòl pansyon militè nan Alabama se Southern Preparatory Academy ansyen ke yo rele Lyman Ward Military Academy. Li te etabli an 1898 kòm yon lekòl prive militè nan Camp Hill, Alabama. Li se yon akademi pou tout ti gason pou klas 6yèm-12yèm ane ak yon kourikoulòm ki fèt pou edike ak fòme jenerasyon kap vini yo nan lidè ak enstile lidèchip ak devlopman karaktè.

Elèv lekòl mwayen ak segondè k ap prepare pou kolèj ka vle konsidere aplike pou akademi an. Li aksepte tou elèv yo nan lòt domèn karyè, lekòl komès, ak militè a. Aplikasyon pou admisyon fèt pandan tout ane a pandan y ap admèt nouvo cadet nan mwa Out ak Jiyè chak ane nan kòmansman chak semès akademik.

Southern Prep se yon lekòl segondè militè, yon lekòl pansyon, yon lekòl prive, ak yon lekòl preparasyon pou kolèj tout woule anlè yon kanpis 300 kawo tè ki gen de teren atletik, yon teren parad, de lak 5-acre, twa dòtwa, teren tenis doub, pisin. , jimnazyòm, chenn fizi andedan ak deyò, bibliyotèk, bilding JROTC, sal manje, ak plis ankò ki ou pral wè lè yo finalman aksepte ou etidye avèk yo.

Akademi an gen Pwogram Siyati ki fèt pou bay divès opòtinite pou jèn gason ki enskri la pou ede yo dekouvri tout potansyèl yo. Pwogram sa yo se fòmasyon vòl, fòmasyon dron, ekip demonstrasyon dron, ak fòmasyon plonje. Gwosè klas yo kenbe ti pou konstwi yon relasyon efikas elèv-pwofesè. Elèv entènasyonal yo akeyi tou pou aplike.

Frè anyèl la se $24,645 ki kouvri tout bagay apa inifòm ak lajan pou depans pèsonèl.

Lyen Sit wèb

2. Enstiti Militè Marion

Marion Military Institute se pa yon lekòl segondè pansyon men se yon kolèj jinyò militè ki toujou fè li yon lekòl militè. Li se piblik Chartered e li te fonde an 1842. Li se kolèj ofisyèl militè eta Alabama ak pi ansyen kolèj militè jinyò Ozetazini. Yo ka rekonèt lekòl sa a kòm yon lekòl militè konplè, men li divize an chemen militè ak chemen sivil.

Enstiti Militè Marion se yon enstitisyon pòs-segondè ki fini nan dezan epi li edike ak devlope cadet kòm lidè nan lavni atravè yon anviwònman militè immersif. Elèv yo ekipe ak devlopman entelektyèl, lidèchip, karaktè, ak devlopman fizik pou prepare yo pou siksè nan kolèj kat ane, akademi sèvis US yo, ak nan karyè militè ak sivil.

Kondisyon pou admisyon pou enskri nan enstiti sa a konplètman diferan de sa yo ki nan lekòl pansyon militè ki se nòmalman lekòl segondè. Aplikan yo oblije gen yon nòt ACT 16 oswa 860 nan SAT (vèbal ak matematik) ak yon CGPA 2.0. Lòt dokiman obligatwa pou soumèt yo se:

 • Ranpli fòm aplikasyon ak $30 frè aplikasyon an
 • Batistè oswa prèv sitwayènte ameriken
 • Kopi kat sekirite sosyal
 • Kopi dosye vaksinasyon an
 • Transkripsyon ofisyèl lekòl segondè ak kolèj
 • Verifikasyon nòt ACT oswa SAT.

Pou aplike pou Marion Military Institute, ou dwe fini lekòl segondè. Ekolaj pou rezidan Alabama ak moun ki pa rezidan yo se $ 9,319 ak $ 12,319 respektivman.

Lyen Sit wèb

3. Lekòl Segondè Central NJROTC

Kò Fòmasyon Ofisye Rezèv Junior nan Lekòl Segondè Santral la sitiye nan Phoenix City, Alabama. Lekòl la pran aktivite akademik yo ak aktivite ki pa nan kourikoulòm yo trè seryezman epi li byen konprann kòd konduit li. Yo fè fòmasyon fizik de fwa pa semèn epi cadet yo jwenn pwomosyon grasa travay di ak disiplin.

Kou etid yo isit la se Naval Syans I-IV ak Aeronautics e genyen tou diferan ekip tankou ekip akademik, fizi ayeryen, atletik, gad koulè, egzèsis, gad onè, ak ekip oryantasyon pou asire ke bagay yo fèt kòmsadwa ak nan lòd.

Central High School NJROTC se youn nan lekòl pansyon militè nan Alabama ki aksepte tou de ti gason ak tifi soti nan klas 10-12. Pa gen ekolaj isit la.

Lyen Sit wèb

4. Homewood High School AFJROTC

Homewood High School se yon lekòl segondè ki ofri yon pwogram Air Force Junior Reserve Training Corps. Lekòl la sitiye nan Homewood Alabama e li vize pou edike ak bay tout elèv yo pouvwa pou yo maksimize tout potansyèl yo. Kadet yo isit la opere nan yon chèn lòd ekstrèmman estriktire ak san pwoblèm.

Elèv ki patisipe nan pwogram AFJROTC yo fyè pou sèvis dezenterese yo bay kominote a ak fòmasyon fizik, egzèsis, ak akonplisman akademik, yo okipe plizyè pozisyon volontè pandan ane lekòl la epi yo ale nan pwomnad.

Lyen Sit wèb

5. Samford University AFROTC

Samford University te etabli an 1841 kòm yon inivèsite prive kretyen nan Homewood, Alabama. Pi wo enstitisyon aprantisaj sa a gen yon Kò Fòmasyon Ofisye Rezèv Air Force ki sèvi rezidan nan zòn Birmingham. AFROTC a se yon pwogram edikasyon pou tou de gason ak fanm ki vle pouswiv yon komisyon nan US Air Force ak an menm tan etidye pou yon diplòm kolèj.

Pwogram sa a se pa pou elèv ki toujou nan lekòl segondè pito pou elèv ki fini lekòl segondè, ki vle ale nan yon kolèj, epi ki toujou vle sèvi nan US Air Force. Ou ka patisipe nan eksperyans inik sa a pou jiska dezan kòm yon elèv nevyèm ane nan kolèj ak yon elèv sophomore san okenn angajman militè.

Se konsa, ou ka pouswiv pwogram tankou medikaman, sistèm òdinatè, jeni, operasyon espas, lalwa, entèlijans, elatriye, epi vin yon ofisye US.

Lyen Sit wèb

6. Auburn Inivèsite NROTC

Auburn University se yon inivèsite piblik rechèch tè-sibvansyon nan Auburn, Alabama ki te etabli an 1856 epi li gen yon Kò Fòmasyon Ofisye Rezèv Naval konplè (NROTC). Misyon NROTC Auburn University se devlope ak fòme moun k ap prepare yo pou karyè nan Marin ak Marin Corps.

Pwogram nan konsantre sou akademik elèv yo, egzèsis fòmasyon, lidèchip, ak patisipasyon kominote a pou bay elèv yo ladrès ki nesesè yo pou dirije maren ak marin nan defans. Ofisye yo devlope mantalman, moralman, ak fizikman epi yo enstile ak pi gwo ideyal yo nan devwa, lwayote, ak valè debaz yo nan onè, kouraj, ak angajman.

Pou rantre nan NROTC nan Auburn University, gen de fason debaz pou fè sa. Premye fason an se lè w aplike pou, yo resevwa akòde, ak aksepte bous nasyonal kat ane Naval ROTC. Bousdetid la pral kontinye pou kouvri ekolaj ou ak yon bous chak mwa pou kouvri depans pou viv.

Dezyèm opsyon pou patisipe se nan yon patisipan nan Pwogram Kolèj ki pèmèt elèv yo rantre nan NROTC san yo pa sou bousdetid. Aplikan yo dwe nan laj 17 a 22 an, yo dwe fini lekòl segondè ak yon klas C oswa pi wo oswa yo dwe toujou yon lekòl segondè, yo dwe yon sitwayen ameriken, ak yon rezidan nan eta Alabama.

Lyen Sit wèb

Sa yo se lekòl pansyon militè nan Alabama ke ou ka konsidere enskri nan. Gen kèk se pou elèv lekòl segondè, lòt moun se pou elèv kolèj ak sa a se fè pou ke ou ka chwazi nenpòt ki youn adapte bezwen ou yo.

Rekòmandasyon