6 Lekòl Pansyon Militè nan Arizona

Èske w ap chèche yon lekòl militè pou voye timoun ou yo? Pòs blog sa a santre sou lekòl pansyon militè yo nan Arizona, kondisyon admisyon yo, ak fason pou aplike pou yo.

Li se yon reyalite ke paran oswa gadyen k ap chèche yon lekòl disipline pou enskri timoun yo toujou chwazi lekòl militè kòm premye chwa yo.

Anpil moun fè erè lekòl militè yo dwe kan bòt kote yo ka voye timoun deranje yo pou fòmasyon solid. Sa a se pa vre ditou.

Lekòl militè yo trè diferan de kan bòt oswa prizon pou jivenil. Yo pa pou timoun ki gen pwoblèm. Lekòl militè yo diman aksepte timoun ki mantalman deranje byenke yo gen mezi korektif ki deja mete an plas nan ka evènman sa yo.

Lekòl militè se pa yon anviwònman Theraupatic. Si timoun ou yo ap lite ak abi dwòg oswa konpòtman negatif, yo ka pa kapab ede yo ajiste. Yo pral gen anpil chans kontinye konpòtman sa yo nan lekòl la.

Yo pa ankouraje paran yo fòse timoun yo enskri nan lekòl militè. Li ta dwe yon patisipan ki vle.

Yon paran ka eseye fòse timoun yo men sonje ke lè yo rive la epi yo kòmanse montre konpòtman negatif, sa ka koute yo mete deyò epi yo pèdi ekolaj yo nan lekòl la.

Se poutèt sa, kèlkeswa rezon ki fè ou pou voye timoun ou yo nan yon lekòl militè, atik sa a pral Guild ou sou fason pou pran bon desizyon ki pa pral afekte avni pitit ou a.

Arizona se yon eta sidwès Etazini li te ye pou pòtab kèk nan pi bon lekòl pansyon militè nan peyi Etazini.

Malgre ke lekòl militè sa yo pa ka afilye dirèkteman ak Lame Ameriken an, yo itilize apwòch militè a nan yon fason ki òganize pou anseye ak kominike avèk elèv yo.

Anpil nan lekòl sa yo gen sistèm klasman ak elèv yo jwenn monte nan ran pandan ak apre egzèsis militè ak fòmasyon.

Lekòl sa yo kenbe estanda akademik trè strik e objektif la se asire ke elèv yo jwenn pi bon nan akademik ak devlopman karaktè.

Akòz nòm sa yo, elèv ki gen yon moman difisil mantalman ap jwenn li difisil pou yo adapte yo ak estanda sa yo deja fikse.

Apre w fin etidye nan yon lekòl pansyon militè, ou ka deside swa pou w kontinye edikasyon w nan kolèj oswa vin pèsonèl militè.

Anpil elèv ki fini nan yon lekòl militè enskri nan kèk nan pi bon inivèsite nan mond lan. Sa a se kòm yon rezilta segondè pèfòmans akademik yo pandan y ap nan lekòl pansyon militè a. Yo fini vin tounen gwo savan, Lidè, ak Bon Sitwayen Peyi a.

[lwptoc]

Kondisyon pou Admisyon nan Lekòl Pansyon Militè nan Arizona

Nan lòt yo dwe admèt nan yon lekòl pansyon militè nan Arizona, aplikan yo dwe satisfè kondisyon sa yo.

 • Ou dwe yon Sitwayen Arizona oswa Etazini
 • Ou dwe anfòm fizikman ak mantalman pou w enskri nan lekòl militè a
 • Ou pa dwe patisipe nan okenn krim oswa akizasyon tribinal
 • Ou pa dwe marye oswa Ansent
 • Ou dwe ranpli egzijans laj jan lekòl militè a endike
 • Ou dwe patisipe nan yon egzamen medikal
 • Ou dwe ranpli epi soumèt tout dokiman lekòl la mande yo.

Konbyen lekòl militè yo koute nan Arizona?

Pri pou etidye nan yon pansyon militè nan Arizona depann de anpil bagay. Kote lekòl la, estanda oswa kalite edikasyon an, ak anviwònman aprantisaj la tou kontribye nan pri lekòl la.

Sepandan, pri chak ane nan lekòl pansyon militè nan Arizona se soti nan $ 25,000 ak pi wo.

Èske mwen dwe vin yon sòlda si mwen ale nan yon lekòl pansyon militè nan Arizona?

Li pa obligatwa pou elèv ki te fini lekòl militè pansyon nan Arizona vin sòlda.

Yo ka ale pi devan pou etidye nan divès domèn yo chwazi, kit se Jeni, Syans, Atizay oswa Syans Sosyal.

Tout depann sou ki kalite avni yo vle pou tèt yo. Anpil nan yo te deplase pou yo vin gwo lidè nan Peyi a e Gen kèk lòt ki deside pou avanse pou pi fòmasyon yo epi vin Sòlda ak Jeneral ki renome.

Ki sa ki egzijans laj pou lekòl militè nan Arizona?

Chak lekòl militè nan Etazini gen kondisyon laj li pou elèv militè yo.

Nòm jeneralman aksepte a soti nan Klas 6-8 ki gen ladan timoun ki gen laj ant 12-15 an.

Lekòl Pansyon Militè nan Arizona

 • Girls Leadership Academy nan Arizona
 • Apollo High School NJROTC
 • Cactus High School AFJROTC
 • Catalina High Magnet School AFJROTC
 • Thunderbird High School NJROTC
 • Inivèsite Arizona NROTC

1. Girls Leadership Academy of Arizona

Girls Leadership Academy of Arizona sitiye nan Phoenix, Arizona. Li se yon lekòl tifi e misyon li se ogmante elèv ki gen gwo konfyans ak kalite lidèchip ase pou etidye ak briye nan kolèj.

Lè yo konsidere kòm youn nan pi bon lekòl pansyon militè nan Arizona, pwogram akademik lekòl la se solid epi li pèmèt elèv yo patisipe aktivman nan wòl yo.

Pousantaj gradyasyon lekòl la se 80% epi yo konsidere li pi wo pase to mwayèn gradyasyon eta a.

Vizite lekòl la

2. Lekòl Segondè Apollo NJROTC

Apollo High School NJROTC ki sitiye nan Glendale, Arizona gen yon inite Naval Junior Reserve Officer Training Corps ki konsantre sou Akademik, Fòmasyon Fòm Fizik, Patriyotis, ak Travay Ekip. Li se youn nan pi bon lekòl pansyon militè nan Arizona.

Lekòl Segondè Apollo gen plizyè ekip kote elèv li yo ka patisipe. Ekip sa yo genyen ekip Sea and Land (SALT). Ekip sa a responsab vwayaj kan pou cadet yo

Kadet yo sèvi kòm volontè tou nan devlopman ak sèvis kominotè. Tout bagay sa yo vize pou pote cadet ki responsab epi ki posede ladrès lidèchip eksepsyonèl ak sèvo.

Vizite lekòl la

3. Cactus High School AFJROTC

Lekòl Segondè Cactus AFJROTC ki sitiye nan Glendale, Arizona, gen yon ekip cadet Kò Fòmasyon Ofisye Rezèv Junior Fòs Ayeryen devwe.

Kòm youn nan pi bon lekòl pansyon militè nan Arizona, lekòl la konsantre sou fòmasyon cadet yo sou devlopman ak sèvis kominotè, ladrès lidèchip, ak bon jan kalite edikasyon.

Yo menm tou yo anseye cadet yo bagay ki andeyò salklas la lè yo fè pwovizyon pou pwomnad ak opòtinite volontè.

An jeneral, Cactus High School pwodui cadet ki resevwa fòmasyon toutotou.

Vizite lekòl la

4. Catalina High Magnet School AFJROT

Catalina High Magnet School AFJROT ki sitiye nan Tucson, Arizona se byen li te ye kòm akademi pou Air Force Junior Reserve Officer Training Corps inite. Akademi an gen estanda trè wo epi yo konpetisyon chak ane pou chanpyona eta ekip egzèsis la.

Kòm youn nan pi bon lekòl pansyon militè nan Arizona, Disiplin ak Devlopman Kominotè yo se pi gwo eleman ki fè akademi a kanpe deyò pami lòt yo.

Kòm yon rezilta, chak ane, akademi an vire soti gradye ki grandi yo vin byen ekipe jèn.

Vizite lekòl la

5. Thunderbird High School NJROTC

Thunderbird High School NJROTC ki sitiye nan Phoenix, Arizona se yon kote pou kadet Naval Junior Reserve Officer Training Corps. Kadet yo nan akademi militè sa a patisipe nan sèvis kominotè ak devlopman.

Kòm youn nan pi bon lekòl pansyon militè nan Arizona, akademi an mete gwo anfaz sou akademik eksepsyonèl ak bon moral.

Anplis de sa, cadet yo patisipe nan aktivite ki pa nan kourikoulòm yo ki ede yo devlope ladrès sosyal yo ak entèraksyon ak lòt moun.

Genyen tou divès opòtinite pou cadet yo eksplore mond lan atravè pwomnad ak evènman.

Vizite lekòl la

6. Inivèsite Arizona NROTC

University of Arizona NROTC ki sitiye nan Tucson, Arizona se lakay yo nan Naval Reserve Officer Training Corp ki trè respekte nan domèn yo. Li se youn nan pi bon lekòl pansyon militè nan Arizona.

Kadet yo resevwa fòmasyon epi yo atann pou yo ekselan nan domèn akademik ak fizik. Bousdetid yo disponib tou pou elèv ki enterese rantre nan akademi an.

Inivèsite a gen pwogram espesyalite pou diferan domèn nan marin la. Yo gen afilyasyon tou ak NROTC. Klib sa yo se pou cadets ki enterese nan vin avyatè naval ak soumaren.

Vizite lekòl la

Rekòmandasyon

5 Lekòl Pansyon Militè nan Kalifòni
.

9 Lekòl Internasyon Militè nan Illinois
.

6 Lekòl Internasyon Militè nan Georgia
.

2 Lekòl Pansyon Militè nan Kolorado
.

6 Lekòl Pansyon Militè nan Alabama
.

5 Lekòl Internasyon Militè nan Florid