6 Pwogram Echanj Elèv nan Kanada

Èske ou vle etidye nan Kanada? Lè sa a, pèmèt mwen prezante w nan pwogram echanj elèv yo nan Kanada ke ou ka enskri tèt ou nan epi reyalize rèv ou.

Mwen te grandi nan yon kay Nijeryen, mwen te toujou gade fim Hollywood nan lekòl segondè kote kèk elèv espesyal yo admèt nan inivèsite a kòm etidyan echanj.

Mwen te toujou mande sa sa vle di jiskaske mwen te vin atravè atik sa a.

Kòm non an implique, echanj vle di bay yon bagay an retou pou yon lòt bagay. Nan lang pwofàn, ou ka rele li nan komès pa trok.

Men, nan ka echanj elèv yo, sa pa nesesèman vle di ke gen yon echanj elèv pa enstitisyon ki enplike yo.

Pou plis klè dout ou yo, fè nou konnen ki pwogram etidyan echanj yo ye.

Kisa yon Pwogram Echanj Elèv ye?

Yon pwogram echanj elèv se yon pwogram kote elèv ki soti nan lekòl segondè (lekòl segondè) oswa nan kolèj (inivèsite) etidye aletranje nan nenpòt nan enstitisyon patnè yo.

Pou plis eksplike sa, se yon sitiyasyon kote yon elèv transfere nan yon lòt lekòl aletranje ki an kolaborasyon ak lekòl li ye kounye a.

Nan ka echanj sa a, li pa nesesèman vle di ke elèv yo gen pou jwenn yon kontrepati nan lòt enstitisyon an ak ki moun yo fè echanj.

Yon pwogram echanj elèv enplike vwayaj entènasyonal men elèv yo pa bezwen etidye deyò peyi yo.

"Echanj" sa a ta ka kout oswa alontèm.

Yon echanj kout tèm oswa STEP souvan dire soti nan yon semèn jiska twa mwa. Pandan peryòd sa a, gen yon ekspoze entansif nan konpreyansyon lòt kilti, kominote, ak lang.

Nan lòt men an, yon echanj alontèm dire sis a dis mwa oswa jiska yon ane konplè.

Elèv ki gen entansyon patisipe nan pwogram sa a dwe gen yon viza elèv. Viza a depann de peyi lame a youn chwazi, paske yo ka mande plis detay oswa dokiman

Gen anpil avantaj nan pwogram echanj elèv yo. Kèk nan yo enkli bagay sa yo:

 • Ou pral fè eksperyans yon fason konplètman nouvo nan lavi
 • Li pral elaji opòtinite travay ou yo
 • Ou pral jwenn eksperyans diferan estil edikasyon
 • Ou pral gen opòtinite pou aprann yon nouvo lang
 • Ou pral fè nouvo zanmi atravè mond lan
 • Li se yon pòtay nan devlopman pèsonèl
 • Li prepare w pou ekonomi mondyal la
 • Li ede w fòme lyen ki dire tout lavi yo

Èske gen pwogram echanj elèv nan Kanada?

Wi, gen anpil pwogram echanj elèv nan Kanada. Majorite nan yo pral nan lis epi pale sou anba a.

Kouman pou mwen vin yon etidyan echanj etranje nan Kanada?

Kantite elèv entènasyonal nan Kanada kontinye ap grandi chak ane.

Ane pase a, Kanada te admèt plis pase 400,000 elèv entènasyonal yo. Majorite elèv sa yo te soti nan Lafrans, Nijerya, Lachin, Japon, Kore di Sid, Etazini, Brezil, Iran, Lend, ak Vyetnam.

Ou ka ogmante chans ou genyen pou w reyisi lè w travay avèk nou atravè Pwogram Elèv Entènasyonal nou an.

Anba a se etap debaz yo pou vin yon etidyan echanj etranje nan Kanada.

 • Chwazi yon pwogram
 • Aplike nan lekòl la
 • Aplike pou yon pèmi etid
 • Si yo apwouve pèmi etid ou, vin Kanada

Sa ki annapre yo se dokiman ki nesesè pou pwosesis aplikasyon an

Lèt akseptasyon:

Lekòl la voye yon lèt ki konfime ou aksepte nan pwogram etid ou a.

Prèv Sipò Finansye:

Prèv ke ou gen lajan pou sipòte tèt ou ak nenpòt manm fanmi ki vini avèk ou. Ou dwe montre ke ou ka kouvri frè ekolaj ou ansanm ak pri lavi ou (akomodasyon, manje, elatriye) pou premye ane ou nan Kanada.

Dokiman idantite:

Batistè, sètifika maryaj, ak paspò.

Nan ka ou vle aprann kijan pou ekri otobiyografi ou kòm yon etidyan echanj, fè byen pou tcheke deyò atik sa a.

Konbyen li ye pou w ka yon etidyan echanj etranje nan Kanada?

Konpare ak lòt peyi yo, pri pou etidye nan Kanada trè abòdab.

Pri pou yon etidyan echanj etranje nan Kanada depann de lekòl ki enplike ak estrikti frè li yo.

Anpil lekòl mande frè pou elèv entènasyonal yo, ki ka varye ant apeprè 8,000 CAD ak 14,000 CAD pou chak ane.

pwogram echanj elèv nan Kanada

Pwogram echanj elèv nan Kanada

 • Pwogram Scholar-in-Residence Fulbright
 • Pwogram vizitè espò yo
 • Anbasadè jèn yo
 • Pwogram Redaksyon Entènasyonal Rezidans Otòn
 • Fortune – Patenarya Mentoring Global Women's Department of State Ameriken
 • Pwogram Fulbright etranje elèv yo

1. Pwogram Scholar-in-Residence Fulbright

Pwogram Fulbright Scholar-in-Residence (SIR) se yon inisyativ inik Pwogram Scholar Fulbright ke enstitisyon edikasyon siperyè ameriken yo adopte espesyalman pou amelyore efò entènasyonalizasyon sou kanpis yo.

Atravè pwogram SIR sa a, Etazini òganize yon etidyan andeyò eta a pou yon semès oswa yon ane akademik konplè pou anseye konferans, ede nan devlopman kourikoulòm, konferans envite, devlope patenarya etid aletranje/echanj epi angaje ak kanpis la ak kominote lokal la.

Enstitisyon an benefisye de ekspètiz yo bay la, epi Scholar la genyen eksperyans nan domèn edikasyon siperyè Etazini.

Kominote a, atravè enstitisyon an, bay Visiting Scholar la opòtinite pou patisipe nan angajman diskou, reyinyon kominotè, ak lòt aktivite de baz.

2. Pwogram Vizitè Espò

Pwogram Vizitè Espò a se espesyalman pou jèn atlèt ak antrenè ki pa elit misyon Etazini yo chwazi pou vizite Etazini pou yon pwogram echanj rapid de semèn.

Pwogram sa a pèmèt atlèt yo kominike avèk Ameriken yo epi fè eksperyans sosyete Ameriken an, kilti, ak valè yo an premye.

Anpil aktivite tankou sesyon sou nitrisyon, fòs, ak kondisyone, ekite sèks nan espò, Tit IX, espò ak andikap, ak fòmasyon ekip yo fèt pandan pwogram nan.

3. Jèn Anbasadè

Pwogram Anbasadè Jèn yo reyini ansanm elèv lekòl segondè ak konseye adilt ki soti nan peyi atravè Amerik yo pou ankouraje konpreyansyon mityèl, ogmante ladrès lidèchip, epi prepare jèn yo pou fè yon diferans nan kominote yo.

Echanj yo sitou soti nan Amerik Latin ak Karayib la nan Etazini.

Pandan pwogram nan, Patisipan yo angaje yo nan atelye, aktivite sèvis kominotè, egzèsis pou kreye ekip, reyinyon ak lidè kominotè yo, ak yon pakèt lòt bagay.

Lè yo retounen lakay yo, elèv yo ap aplike sa yo aprann pou aplike pwojè ki sèvi bezwen kominote yo.

4. Pwogram Redaksyon Entènasyonal Rezidans Otòn

Rezidans Otòn la se yon inisyativ Pwogram Redaksyon Entènasyonal (IWP) epi li se pi ansyen ak pi gwo rezidans ekriti miltikiltirèl nan mond lan.

Rezidans Otòn la pote otè ekselan ki soti nan tout kontinan nan University of Iowa.

Objektif yo se bay otè yo anviwònman pou echanj kiltirèl epi tou tan ak espas pou yo ekri, li, tradui, etidye, epi vin fè pati kominote literè ak akademik vibran nan University of Iowa.

Rezidans Otòn la se yon eksperyans inik pou zetwal k ap monte ak ekriven etabli ki te reyalize distenksyon literè nan pwòp peyi yo.

Sa a se yon gwo opòtinite pou yo reyalize menm feat la nan yon lòt peyi.

Anplis Rezidans Otòn la, IWP kowòdone plizyè kou masiv ouvè sou Entènèt (MOOC) chak ane sou sijè ki gen rapò ak ekriti kreyatif ak pwoblèm sosyal ki gratis epi ki ouvri pou sitwayen ki pa ameriken ak sitwayen ameriken.

Dire pwogram nan se 10 semèn.

Pou w kalifye, ou dwe

 • Fè prensipalman yon ekriven fiksyon, nonfiksyon literè, pwezi, dram, oswa senaryo;
 • Pa rete yon rezidan Ozetazini;
 • Fè yon ekriven kreyatif ki etabli oswa k ap parèt ki gen omwen yon volim pibliye, oswa zèv ki te parèt nan piblikasyon enpòtan pandan de dènye ane yo;
 • Gen kèk fòm anvan rekonesans nasyonal oswa lokal pou reyalizasyon literè kandida a;
 • Ta dwe pare pou bay yon echantiyon konvenkan nan lang angle;
 • Kapab pale angle;
 • Ou dwe konfòtab ak dinamik kwa-kiltirèl epi enterese nan entèraksyon sere ak atis ki soti nan divès kilti.

5. Fortune – Patenarya Mentoring Global Women's Department of State Ameriken

The Fortune – Patenarya Mentoring Global Fanm Depatman Deta Etazini an konekte lidè fanm ki gen talan, kap parèt toupatou nan mond lan ak manm lidè fanm ki pi pwisan Fortune a pou yon pwogram ki dire twa semèn.

Pwogram nan kòmanse ak yon oryantasyon nan Washington, DC, kote mentee yo rankontre ak ansyen lidè fanm nan gouvènman an, biznis, inivèsite, sosyete sivil, ak medya yo.

Lè sa a, patisipan yo asosye ak youn nan lidè fanm ki pi pwisan Fortune nan konpayi tankou Goldman Sachs, Aetna, ak Johnson&Johnson nan vil atravè peyi Etazini.

Nan fen konsèy la, lidè k ap parèt yo reyini nan Vil Nouyòk pou reflechi ansanm sou eksperyans yo epi diskite sou opòtinite lidèchip yo nan lavni.

Pwogram sa a dire 3 semèn.

6. Pwogram etidyan etranje Fulbright

Pwogram etidyan etranje Fulbright la pèmèt elèv gradye, jèn pwofesyonèl, ak atis ki soti aletranje fè rechèch ak etidye Ozetazini pou yon ane oswa plis nan inivèsite ameriken oswa lòt enstitisyon apwopriye.

Pou yo ka patisipe nan Pwogram Fulbright Etranje Elèv la, aplikan an dwe konplete edikasyon bakaloreya epi li dwe genyen yon diplòm ki ekivalan a yon diplòm bakaloreya.

Dire pwogram nan se 6 mwa a 1 ane.

konklizyon

Sa a se kote nou rele li yon vlope sou atik sa a. Mwen espere ke kounye a, ou te resevwa tout enfòmasyon esansyèl ou bezwen sou pwogram echanj elèv yo nan Kanada. Pran plezi pran yon desizyon sou kilès nan pwogram echanj ou pral ale pou. Mèsi pou lekti.

Rekòmandasyon