අධිකරණ වෛද්ය විද්යාව පිළිබඳ උපාධිය

අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යා උපාධියක් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාඥයින් සඳහා ඇති ඉල්ලුම 16 සිට 2020 දක්වා 2030% කින් වැඩි වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇති අතර එය ඉතා වේගවත් වේ

Continue reading