සම්පූර්ණ උපකාරක ගාස්තු hana ානාවේ KNUST හි මාස්ටර්කාඩ් පදනමේ ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන

ක්වාමේ නක්රුමා විද්‍යා හා තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලය අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා මාස්ටර් කාඩ් පදනමේ ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සතුටට කරුණකි

Continue reading