Pag-iwas sa Pinsala para sa mga Bata at kabataan

Ang Injury Prevention for Children & Teens ay isang kursong pangkalusugan at pangkaligtasan na inaalok online ng libre ng Unibersidad ng Michigan upang ituro sa pangkalahatang publiko ang mga pangunahing prinsipyo at panuntunan ng kaligtasan upang maiwasan ang mga aksidente at pinsala.

Sa kursong ito, malalaman mo

  • Mga pangunahing konsepto para sa matagumpay na pag-iwas sa pinsala sa mga bata at kabataan, kabilang ang Adbokasiya sa parehong lokal at pambansang antas at mga hindi pagkakapantay-pantay sa kalusugan sa pinsala
  • Intensyonal na pag-iwas sa pinsala kabilang ang Bullying, Karahasan sa Pakikipag-date, Karahasan sa Sekswal, ACES, at Pag-abuso sa Bata, Pinsala ng Baril, at Pag-iwas sa Pagpapakamatay
  • Kaligtasan sa Transportasyon, kabilang ang mga upuang pangkaligtasan ng bata at pagmamaneho ng kabataan
  • Sports Concussion
  • Ang Opioid Epidemic at Paggamit ng Substansya sa Kabataan
  • Pag-iwas sa mga hindi sinasadyang pinsala, tulad ng Pagkasunog at Pagkalunod

Sa kursong ito, matututunan mo kung paano pigilan ang ilang uri ng pinsala sa kapaligiran sa pamamagitan ng malawakang aplikasyon ng mga kasanayan at patakarang nakabatay sa ebidensya.