Ungasibhala Njani Isincoko Sokwamkelwa KwaseKholeji Ngobuchule

Xa ufaka isicelo sekholeji, enye yeemfuno zesicelo sisincoko. Kule bhlog yebhlog, siye sachaza indlela yokubhala isincoko sokwamkelwa ekholejini ukuze ufumane indawo yodliwanondlebe.

Ukufaka isicelo sekholeji kunokuba ngumsebenzi onzima, ngakumbi xa ungahambanga kumajelo afanelekileyo. Kwaye ngoku, ndithetha ukuba xa ungathethi nootitshala bakho okanye abacebisi bakho ngayo okanye ungajongi kwi-intanethi ukufumana iimpendulo kwaye ufuna nje ukufumana ulwazi ngokwakho.

Iyakukhokelela ekubeni ufumane ulwazi olungonelanga kwaye kulapho kuqala khona ukuwa kwesicelo sakho sekholeji. Isicelo seKholeji sifuna ulwazi olwaneleyo noluhlaziyiweyo, kungenjalo unokwenza yonke into engalunganga.

Ngokwesiqhelo, ukufaka isicelo sekholeji okanye eyunivesithi kukho iimfuno ezithile ekufuneka uhlangabezane nazo ezibandakanya amaxwebhu athile ekufuneka uwangenise. Njengeleta yengcebiso, ingxelo yenjongo, isincoko, kunye nezinye ezininzi.

Iimfuno zihlala zihluka ngokweenkqubo ezithile zesidanga, inqanaba lokufunda, kunye nendawo yomfundi. Nokuba yeyiphi na onokuthi uwele kuyo, isincoko siyafuneka kwaye sisongezelelo esikhulu kwisicelo sakho sekholeji. Ngesincoko, ufumana ukubonisa izakhono zakho zokucinga ezibalulekileyo, ubuchule bolwimi, izakhono zokusombulula iingxaki, kunye nezakhono zakho ezininzi.

Kwimeko apho awuqondi ukuba sibaluleke kangakanani isincoko kwisicelo sakho sasekholejini, jonga apha ngezantsi.

[lwptoc]

Ukubaluleka kwesincoko sokwamkelwa kweKholeji

Khumbula ukuba bendikhe ndathetha njani ngaphambili ngeemfuno ekufuneka uhlangabezane nazo ukuze wamkelwe ezikholejini? Ezo mfuno ziyimilinganiselo ngokubanzi yendlela oqhuba ngayo ezifundweni ezifana nemibhalo yesikolo samabanga aphakamileyo, i-GPA yesikolo sangaphambili ebesiya kuso, kunye namanye amanqaku ovavanyo kunye nempumelelo yakho.

Isincoko kuphela kwento ebeka abafundi ababini abanentsebenzo efanayo kwizifundo ngaphandle. Ngesincoko esinamandla, esakhiwe kakuhle, umfundi unokuba ngcono kunomnye nangona amanqaku ovavanyo kunye nempumelelo ehambelanayo. Kwaye yile ndlela iikholeji zikhetha ngayo umfaki-sicelo ofanelekileyo.

Ngesincoko sokwamkelwa ekholejini, ufumana ithuba lokuzahlula phakathi kwesihlwele. Oku kungena luncedo kwiimeko apho ukwamkelwa kukhuphisana kakhulu, isincoko esinyanzelayo sikunceda ukuba uphume ngaphandle kweqela labanye abafaki-zicelo abaqaqambileyo kwaye wenze umahluko.

Nokuba uqhuba kakuhle kwizifundo zakho, ikholeji ofaka isicelo kuyo ayikazi ukuba ungubani kwaye yiloo nto kanye abanomdla kuyo, bekwazi, kunjalo. Ngesincoko, isikolo siya kudibana nawe, sikwazi, sikuqonde, kwaye sikumeme kudliwano-ndlebe.

Amagosa okwamkelwa kwamaziko aphakamileyo akhangela isincoko esibonisa ukuba ungubani na, ke ngoko, bhala ngento ethile ekhethekileyo ngawe. Ikunika ithuba lokuthetha ngqo negosa lolwamkelo.

Ke, oku ngokusisiseko kubaluleke kangakanani isincoko kwisicelo sakho sasekholejini.

Kufuneka Sithathe Ixesha Elingakanani Isincoko Sokwamkelwa KwaseKholeji?

Ngokwesiqhelo, ikholeji ofaka isicelo kuyo kufuneka ikubonelele ngesihloko sesincoko kunye nenani lamagama ekufanele ukuba yiyo. Kodwa hlala ulindele ukuba ubude benqaku bube bubuncinane bamagama angama-250 ukuya kubuninzi bamagama angama-650.

Akukho nto ingako ukuvakalisa isiqu sakho, ngoko vele ungene kanye kumxholo ophambili kwaye uxoxe ngeengongoma eziphambili. Ezi ngongoma nizixoxayo zingumsantsa phakathi kokwamkelwa nokwaliwa.

Uyiqala njani iNtshayelelo yesincoko saseKholeji

Ukubhala intshayelelo yesincoko ngumsebenzi onzima kwaye awukwazi nokuwutsiba kuba ikwayeyona nxalenye ibalulekileyo yesincoko sasekholejini. Amawakawaka ezincoko zasekholejini afundwa ngamagosa okwamkelwa minyaka le, ke ngoko, isincoko sinokuphononongwa ngemizuzu emi-5.

Kwabaqalayo, yenza isingeniso sakho sesincoko sinyanzelise ngokwaneleyo ukuzoba kumfundi ukuba aqhubeke efunda. Sukunikela kakhulu ekuqaleni, oku kuya kwenza umfundi aqikelele ngokulula isincoko sakho, endaweni yoko, dala indawo engalindelekanga evula umdla womfundi, iphakamise imibuzo, kwaye iyigcine incamathele kwisincoko sonke.

Ukwenza oku, hambisa amava akho anyanzelisayo ukuya phambili okanye kwintshayelelo kwaye ucwangcise isincoko sakho sikujikeleze.

Ziqhelise oku kaninzi kangangoko kwaye wenze abantu abakungqongileyo bayifunde. Kwakhona, unokucela uncedo kubafundisi-ntsapho, abazali, nabahlobo bakho.

Usenza njani isincoko saseKholeji?

Ulwakhiwo oluqhelekileyo lwesincoko, ukuqala, yintshayelelo equlethe iingongoma zakho eziphambili. Ukusuka apha, qhubeka unikezela ngemizekelo okanye ubungqina bokuxhasa inqaku lakho eliphambili kwaye ugqibezele isincoko esisekwe kwinto ebonisiweyo.

Yintoni ifomathi yesincoko saseKholeji?

Ikholeji ofaka isicelo kuyo kufuneka isoloko ikubonelela ngefomathi kwaye ukuba akunjalo, landela isikhokelo esilula esingezantsi:

 • Sebenzisa ifonti efundeka lula njenge Times New Roman, Calibri, Cambria, okanye Arial
 • Sebenzisa ubungakanani befonti obuqhelekileyo, amanqaku ali-12 asemgangathweni
 • Isincoko sakho kufuneka sibe yi-1.5 okanye siphindwe kabini ukwenza kube lula ukusifunda
 • Sebenzisa i-1-intshi yemida macala onke.

Kwaye yindlela ofumana ngayo ifomathi yesincoko sakho sokwamkelwa ekholejini. Ungaqhagamshelana negosa lokwamkelwa kwabafundi esikolweni ukuze ufumane ifomathi echanekileyo.

Usibhala njani isincoko sokwamkelwa kweKholeji-ISikhokelo seNyathelo ngeNyathelo

Zonke iimvavanyo zesicelo zigqityiwe, iimvavanyo zithathiwe, kwaye ngoku, lixesha lokuba ubonise ubuntu bakho kwaye ubonise kumagosa okwamkelwa ngokubhala isincoko esikhulu sesicelo sokwamkelwa ekholejini. Kuza kukuthatha iintsuku ukubhala kunye nemizuzu nje embalwa ukufundela igosa lolwamkelo, ke ngoko kufuneka wenze umsebenzi wakho ubenomtsalane kangangoko ukubagcina benomdla.

Ukusebenzisa kuphela amagama angama-250 ukuya kuma-650 ukuvakalisa ukungafani kwakho kwiofisi yolwamkelo kwaye ufumane ithuba lokwamkelwa kunokubeka uxinzelelo olukhulu kuwe. Kodwa ukuba uyenza ngokufanelekileyo ngokulandela isikhokelo senyathelo nenyathelo malunga nendlela yokubhala isincoko sokwamkelwa ekholejini esixoxwe apha, uya kwenza isincoko esibandakanya nokuba ngama-250, 500, okanye ukubala kwamagama angama-650.

Apha, sixoxe ngokunzulu ngamanyathelo okuvelisa isincoko esinyanzelisayo esakhiwe kakuhle.

1. Funda iMiyalelo ngononophelo

Iikholeji ezicela izincoko okanye iingxelo zobuqu kubafaki-zicelo beekholeji zihlala zinika imiyalelo, njengezihloko zesincoko onokuthi ukhethe kuzo, ukubalwa kwamagama, ifonti, ifomathi, kunye nolwakhiwo jikelele lwesincoko sakho. Ukulandela imiyalelo okanye izikhokelo zesincoko kubaluleke kakhulu njengokusibhala nalapho ithuba lakho lokwamkelwa okanye lokwaliwa lilele khona.

Eli lelinye lamanyathelo okuqala okuthathwa kwindlela yokubhala isincoko sokwamkelwa ekholejini. Kusenokubonakala kungafuneki kuwe ukuba eli linyathelo lokuqala kwaye akufuneki ukuba kuthethwe ngalo. Kodwa ndithembe, kubalulekile ukuqaphela. Ngalo lonke uchulumanco, uxinzelelo, kunye noxinzelelo obuya kuba nalo ngeli xesha, unokulibala ngokupheleleyo ukufunda imiyalelo.

Kwakhona, xa ubhala isincoko sakho sekholeji ngaphandle kokulandela imigaqo ebekiweyo, amagosa okwamkelwa ekholejini aya kucinga ukuba awuyi kukwazi ukulandela isikhokelo senkqubo yesikolo kwaye ngoko nangoko akubeke ukuba ungamkelwa. Le miyalelo yandlalwe ngesizathu kwaye kufuneka ulungelelanise isincoko sakho ukuhlangabezana nemiyalelo.

Emva kokufunda ngononophelo umyalelo, ungaqala ukucwangcisa isincoko sakho kwaye ulungele ukuqala ukubhala.

2. Qala ngeHook eyomeleleyo

Ndaxoxa kwindawo ethile ngasentla indlela yokuqalisa intshayelelo kwisincoko sekholeji kwaye ndikhankanye into malunga nokuqala ngentshayelelo enyanzelisayo, kuyafana nokuqala ngekhonkco elomeleleyo. Intshayelelo yakho ifanele iqale ngento ebangel’ umdla ngokwenene eya kutsalela umdla womfundi yaye ungafuni ukubenza bayeke ukufunda.

Ifanele ibe nomtsalane, inike umdla, ithabathele ingqalelo kwaye ithabatheke. Kufuneka ibonise umfundi ukuba isincoko sakho singantoni kwaye ibambe ingqalelo yabo ukusuka apho. Intshayelelo yindlela wena, njengomenzi-sicelo wasekholejini, uxelela ngayo amagosa okwamkelwa kwabafundi ukuba wahlukile kwaye ubonise indlela obalasele ngayo phakathi kwabanye abafake izicelo.

Unokuqala intshayelelo ngebali elibonisa inxalenye yobuntu bakho kunye nomlinganiswa, ingcebiso nje yokuzoba kumfundi. Khumbula, musa ukunikezela ngayo yonke into kwintshayelelo qha unike ulwazi oluya kunceda amagosa olwamkelo ukuba abone ukuba ukhethekile kangakanani kwaye afune ukwazi ngakumbi ngawe.

3. Bonisa Ukwahluka Kwakho Kobunyani

Eli linyathelo lesithathu lendlela yokubhala isincoko sokwamkelwa ekholejini ngobuchule, funda ukuze ubone ukuba sibandakanya ntoni na.

Ngoku ekubeni ulehlile icandelo lokuqala, eliyintshayelelo, kwaye uthabathekile kumfundi kufuneka uyigcine injalo. Kufanele ukuba kubandakanyeke ngakumbi, kuthabatheke, kunyanzelise, kwaye konke ukugcina igosa lolwamkelo linomdla.

Ukwenza oko, sebenzisa ilizwi lakho langaphakathi kwaye isincoko sakho kufuneka sisekelwe kwiinkolelo zakho ezithile. Khumbula, ezi kholeji zijonge ubunyani kunye nezakhono zokucinga ezisemgangathweni kubafaki-zicelo. Ngoko ke, musa ukusebenzisa amabinzana aqhelekileyo okanye aqhelekileyo okanye iingcamango. Yiba nje nguwe kwaye wenze wena.

Ndiqinisekile ukuba usakhumbula ukuba isincoko sokwamkelwa ekholejini lithuba lakho lokubonisa ukuba ungubani na. Ke ngoko, ungashiyi nantoni na malunga nolwazi lwakho olukhoyo lwenkqubo oyikhethileyo kunye nendlela eya kuzifezekisa ngayo iinjongo zakho, ukuzimisela, izakhono kunye namabhongo.

Bhala ngezinto ozifundileyo kunye nokukhula kwakho ukuza kuthi ga ngoku, indlela izakhono zakho nolwazi olunokusichaphazela ngayo isikolo, kunye namava akhethekileyo kuwe. Le yeyona nxalenye inkulu yesincoko kwaye ibandakanya imihlathi emininzi kunye nokubalwa kwamagama.

Qaphela ukuba isincoko sinentloko yegama, ngoko musa ukumosha ngokubalisa isiganeko kwakhona. Yenza igama ngalinye lixabiseke.

4. Nikezela ngeMizekeliso Efanelekileyo yokuxhasa ingcamango yakho

Esi sisikhokelo sesine sendlela yokubhala isincoko sokwamkelwa ekholejini ngobuchule.

Esi sincoko uza kusibhala kukubonisa amagosa olwamkelo inkalo yengqondo yakho, yindlela esebenza ngayo ingqondo yakho kunye nombono wakho wehlabathi. Ngoku, kufuneka uqinisekise ukuba isincoko sakho siyayixhasa loo mbono.

Thatha ixesha lakho kwaye unxulumanise umbuzo wesincoko kuwe kwaye ungaqala ukubhala ukusuka kuloo mbono. Oku kuthetha ukuba nayiphi na ingcamango oyithethayo ayikuko nje ukuchaza iinyani, kodwa qhubeka kwaye wongeze iinkcukacha ezithile kunye nemizekelo ukuphuhlisa izimvo zakho.

Ukwenza oko, nikezela ngemizekelo ethile kumava akho awodwa, bhala oko kukuphembelela ngokwenene, kunye nendlela oye wakwazi ngayo ukuphuhlisa inkolelo ethile.

5. Lungiselela isincoko sakho

Inyathelo lethu lesihlanu kwindlela yokubhala isincoko sokwamkelwa ekholejini kukucwangcisa ngononophelo isincoko sakho.

Ngaphandle kokulungelelanisa isincoko sakho ukuze sihlangabezane nemiyalelo, kuya kufuneka ulungelelanise isincoko sakho ukuba sihambe siye kwicala elithile. Oku kufuneka kube lulwazi oluqhelekileyo kwaye kufuneka wazi ngcono kunokubhala nje iqela lamagama angenantsingiselo.

Ungabhala ngezinto ezahlukeneyo kodwa kufanele ukuba zibenentsingiselo, zicwangciswe kakuhle, kwaye akufuneki zinxulumane ngaphandle kombandela. Zenze zihambe ngokulandelelana ngokuthe ngqo.

Phambi kokuba uqale ukubhala, yila kwaye ucwangcise isakhiwo okanye isicwangciso sesincoko. Kufuneka yahlulwe ibe yintshayelelo, isiqu kunye nesiphelo.

Qaphela ukuba isiphelo sakho sibaluleke kanye njengentshayelelo yakho, ke ngoko, yenze yomelele kwaye uphume ngomsindo!

6. Inqanaba lokuVavanya

Okokugqibela, eli linqanaba lokugqibela lendlela yokubhala isincoko sokwamkelwa ekholejini ngobuchwephesha kwaye kubandakanya yonke into yokuvavanywa kunye nokuphononongwa.

"Impazamo ngumntu ..." yingxelo esebenza ngalo lonke ixesha kwindawo yokubhala umxholo. Kufuneka usoloko usenza iimpazamo ngelixa ubhala umxholo kwaye isincoko sokwamkelwa ekholejini asishiywanga ngaphandle. Ngenene, awunakukuphepha ukwenza iimpazamo ezinje ngeempazamo zegrama, ukungapeli kakuhle, iimpazamo zokubhala, njl.njl. Kodwa kukwayinyani ukuba ungaziphepha ezi mpazamo kwaye wenze isincoko esingenazimpazamo.

Into endiyithethayo ngokubaluleka kukuba kuyenzeka ukuyila isincoko esigqibeleleyo apho kungekho naziphi na iintlobo zeempazamo. Kwaye eli nqanaba lokugqibela lilo eliya kukunceda.

Inqanaba lovavanyo kulapho ufunda kwaye uphinde usifunde kwakhona isincoko sakho. Ngexesha lale nkqubo, ufumana ukuqaphela iimpazamo oziphosileyo ngelixa ubhala kwaye uzilungise. Emva kokuyilungisa, uyiphonononga kwakhona ukuze uqiniseke ukuba akukho nto uyiphosayo.

Inqanaba lokuvavanya ayisoqonga lodwa, kuya kufuneka ulinike abanye ukuba bakufundele iimpazamo kwaye bakuncede ubonise iimpazamo onokuthi uziphosile. Ukuze wenze oku, yenza nje imibhalo uze uyinike abazali bakho, abantakwenu, abafundisi-ntsapho nabahlobo bakho abasenyongweni uze ubaxelele ukuba basebenzise olunye usiba olunemibala ukurhangqa apho babone impazamo.

Emva kweentsuku ezithile, qokelela zonke iikopi kuzo kwaye uthelekise amanqaku. Nyathela kwezona mpazamo zixhaphakileyo. Nangona kunjalo, ukuba awufuni kusasaza isincoko sakho kuye wonke umntu, mhlawumbi ngesizathu esithile unovakalelo malunga nomxholo, emva koko ufune uncedo lobuchwephesha, kwaye oko ndithetha utitshala wakho okanye umcebisi wesikolo.

Ootitshala besikolo kunye nabacebisi ziingcali ekuncedeni abafundi bezikolo eziphakamileyo ngezincoko zabo zasekholejini kwaye kufuneka ubazise nokuba bobabini okanye bobabini malunga nesincoko sakho ukuze baqalise ukukunceda kwasekuqaleni.

Sebenzisa zonke ezi zigaba zintandathu malunga nendlela yokubhala isincoko sokwamkelwa ekholejini, kunye namacebiso endiwanike wona apha ngezantsi, kwaye uya kwenza isincoko esingachanekanga elingenakufuna ukusifunda naliphi na igosa lolwamkelo. Kwaye ukusuka apho, uphumelele imfuno ebaluleke kakhulu kwaye wongeze amathuba akho okuba wamkelwe.

Iingcebiso zendlela yokusibhala isincoko sokwamkelwa kweKholeji

Xa ubhala isincoko sokwamkelwa ekholejini, kukho izinto ezimbalwa ekufuneka uzazi ukukhokela ukubhala kwakho kwaye ndizinike apha njengeengcebiso zokwenza isincoko sakho sasekholejini sigqame.

 • Ngaphambi kokuba uqale ukubhala isincoko sakho sokwamkelwa ekholejini, phanda isikolo ofaka isicelo kuso. Qonda iinqobo zabo, inkcubeko, imibono, iinjongo kunye neenjongo.
 • Qala ukubhala isincoko sakho sokwamkelwa ekholejini kwangoko ukuze ukwazi ukuthumela isicelo sakho kwangethuba xa kungekho kungxama. Oku kuya kunika ixesha leofisi yokwamkelwa ukuba ihambe ngobunono kwisicelo sakho esibandakanya nesincoko sakho.
 • Hlaziya, uhlele, kwaye ubhale kwakhona isincoko sakho kwindawo yokuthuthuzela
 • Cela uncedo kootishala, amalungu osapho, kunye/okanye kubahlobo.
 • Xa ubhala isincoko sakho qwalasela imibuzo efana nale;
  1. Ukuba bendingasibhalanga esi sincoko, bendingathanda ukusifunda?
  2. Ngaba esi sincoko sibalisa elam ibali?
  3. Ndingenza njani ukuba esi sincoko sivakale ngakumbi njengam?
  4. Sibaluleke ngantoni esi sihloko kum?
  5. Ngaba ukubhala kwam kuyayila?
 • Gcina isincoko sakho sinobuchule kwaye sibandakanya kude kube sekupheleni kwaye ukufezekisa oku, sebenzisa oku kulandelayo;
  a) Yiba mfutshane
  b) Yenza isimbo sokubhala esicacileyo
  c) Bonisa, ungaxeleli
  d) Sebenzisa ilizwi elilodwa
  e) Musa ukusebenzisa izixando zokwenziwa
  f) Gcina isihloko sigxile
  g) Zigqamise

Sebenzisa ezi ngcebiso kunye nezigaba ezi-6 zendlela yokubhala isincoko sokwamkelwa ekholejini kwaye uvelise iziphumo ezibalaseleyo.

Oku kusonga inqaku malunga nendlela yokubhala isincoko sokwamkelwa ekholejini kwaye ndiyathemba ukuba ibe luncedo. Eyona thamsanqa ngesicelo sakho!

I ngcebiso

Bona amanye amanqaku am

UThaddaeus ngumyili womxholo okhokelayo e-SAN uneminyaka engaphezulu kwe-5 yamava kwinkalo yokuyila umxholo wobuchwephesha. Ubhale amanqaku aluncedo kwiiprojekthi zeBlockchain kwixesha elidlulileyo kwaye kwakutshanje kodwa ukusukela ngo-2020, usebenze ngakumbi ekudaleni izikhokelo zabafundi abafuna ukufunda phesheya.

Xa engabhali, mhlawumbi ubukele i-anime, esenza isidlo esimnandi, okanye ngokuqinisekileyo uyaqubha.

Shiya iMpendulo

Idilesi yakho ye email aziyi kupapashwa.