Rhestr o Brifysgolion Am Ddim Dysgu yng Nghanada ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae'r swydd hon yn darparu rhestr fanwl o brifysgolion di-ddysgu yng Nghanada ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sydd am ddilyn gradd mewn sefydliad yng Nghanada heb unrhyw gost.

Mae Canada yn cael ei chydnabod yn rhyngwladol fel un o'r hybiau addysg gorau, felly mae llawer o bobl o bob cornel o'r ddaear yn heidio yno'n flynyddol i chwilio am addysg a graddau o safon. Mae gan y wlad - Canada - rai o'r prifysgolion gorau yn y byd ac maen nhw'n adnabyddus am eu cyfraniadau i rai o'r datblygiadau mawr y mae'r byd yn eu mwynhau heddiw.

Mae prifysgolion Canada yn cynnig addysg o safon yn y celfyddydau, gwyddorau ffisegol a naturiol, peirianneg ac astudiaethau busnes.

Mae'r ansawdd hwn hefyd yn mynd ymlaen i gyrraedd y graddau y mae'r sefydliadau hyn yn eu cynnig, maent ymhlith y graddau a gydnabyddir orau yn y byd ac yn cael eu cydnabod gan bob sefydliad a sefydliad ledled y byd.

P'un a yw'n rhaglen baglor, meistr, ôl-raddedig neu ddoethuriaeth yr ydych am ei dilyn, mae prifysgolion Canada yn eu cynnig i gyd. Mae croeso hefyd i fyfyrwyr o bob rhan o'r byd gymryd rhan ac ymuno â'i gwasanaethau addysg o safon.

Ynglŷn â Phrifysgolion Am Ddim Dysgu yng Nghanada

I fod yn onest, nid oes unrhyw brifysgolion heb hyfforddiant yng Nghanada, naill ai ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol neu ddomestig y telir amdanynt ym mhob prifysgol yn y wlad. Ond, gallwch barhau i fwynhau addysg heb hyfforddiant yn eich hoff brifysgol yng Nghanada trwy wneud cais am ysgoloriaethau wedi'u hariannu'n llawn a fydd yn ariannu'ch addysg ar hyd y blynyddoedd.

Er mwyn hybu anogaeth myfyrwyr, daw llywodraeth Canada, sefydliadau elusennol, unigolion cyfoethog, a sefydliadau yng Nghanada ynghyd yn flynyddol i gynnig cyfleoedd ysgoloriaeth i fyfyrwyr.

Daw'r ysgoloriaethau hyn ar wahanol ffurfiau, megis bwrsariaethau, ysgoloriaethau, cymrodoriaethau a mathau eraill o gymorth ariannol a ariennir yn llawn ac a ariennir yn rhannol.

Fodd bynnag, ni fyddwn yn mynd i mewn i'r mathau eraill o ysgoloriaethau, a chymorth ariannol ar wahân i'r ysgoloriaethau a ariennir yn llawn.

Mae'r erthygl hon wedi'i chynllunio i'ch helpu chi i astudio am ddim yng Nghanada fel myfyriwr rhyngwladol. Yn ffodus, mae rhai cyfleoedd ysgoloriaeth wedi'u cynllunio at y diben penodol hwn, tra bod rhai ohonynt yn cael eu cynnig yn uniongyrchol gan yr ysgol, mae eraill yn cael eu darparu gan ryw sefydliad sydd wedyn yn sicrhau ei fod ar gael trwy'r ysgol rydych chi'n gwneud cais amdani.

Serch hynny, byddwn yn darparu rhestr i chi o brifysgolion di-hyfforddiant yng Nghanada ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol. Nid “sefydliadau di-ddysg” fel y cyfryw, ond prifysgolion sy'n cynnig ysgoloriaethau llawn i fyfyrwyr rhyngwladol.

Bydd myfyrwyr sy'n cael eu dewis ar gyfer yr ysgoloriaethau dysgu llawn hyn yn gallu ysgol yn y prifysgolion cynnal Canada hyn yn llawn am ddim heb unrhyw ffioedd dysgu. Gall rhai o'r ysgoloriaethau hyn ddod ar sail teilyngdod academaidd, gallwch hyd yn oed sicrhau ysgoloriaeth dim ond am gael traethawd rhagorol. Gallwch chi archebu traethawd ar EssayHub i astudio sut y dylai gwaith traethawd da edrych.

Gydag ysgoloriaeth wedi'i hariannu'n llawn, ni fydd yn rhaid i chi dalu hyfforddiant os byddwch chi'n cadw i fyny â'r gofyniad ysgoloriaeth a roddir ar waith i gynnal yr ysgoloriaeth tan ddiwedd eich astudiaethau.

Felly, gallwch fynd ymlaen i gwblhau eich gradd yn y brifysgol honno heb dalu ffioedd dysgu. Felly mae'r prifysgolion rydw i wedi'u darparu yma yn sefydliadau sy'n cynnig ysgoloriaethau wedi'u hariannu'n llawn i fyfyrwyr rhyngwladol.

Wel, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu costau byw - hynny yw os nad yw'r ysgoloriaeth hyd yn oed yn ei thalu - a threuliau eraill ond ffi ddysgu yw'r prif gostau sy'n dod o dan yr ysgoloriaethau hyn.

Mae costau byw a ffioedd dysgu yn llawer o arian. Gall myfyrwyr coleg hefyd ddefnyddio eu hamser rhydd i redeg busnesau ar-lein i ychwanegu at eu hadnoddau ariannol. Mae gwerthu nwyddau wedi'u teilwra yn opsiwn gwych arall ar gyfer cychwyn busnes cyllideb isel, ac mae'n un o'r syniadau busnes ar-lein hawsaf i bobl greadigol. Os oes gennych chi sgiliau artistig, gallwch chi droi eich dyluniadau yn sticeri wedi'u torri'n marw neu'n binnau enamel caled. mae'r model busnes hwn yn syniad cychwyn gwych y gallwch chi ei ddechrau yn eich amser rhydd a'i redeg heb lawer o oruchwyliaeth. Ewch a Gorchymyn Nawr Eich Pinnau!

Heb ragor o wybodaeth, gadewch inni blymio i'r prif bwnc.

Rhestr o Brifysgolion Am Ddim Dysgu yng Nghanada ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae'r canlynol yn rhestr o brifysgolion di-ddysg yng Nghanada ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol neu efallai y byddwch yn cyfeirio atynt fel prifysgolion yng Nghanada sy'n cynnig ysgoloriaethau a ariennir yn llawn i fyfyrwyr rhyngwladol. Y prifysgolion hyn yw;

1. Prifysgol y Santes Fair

Prifysgol Santes Fair wedi'i gynnwys yn y rhestr o brifysgolion di-wersi yng Nghanada ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol gan ei fod yn darparu cyfres o ysgoloriaethau wedi'u hariannu'n llawn i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n ceisio dilyn gradd israddedig yn y sefydliad.

Mae'r sefydliad dysgu uwch hwn yn flynyddol yn darparu hyd at wyth ysgoloriaeth wahanol i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n ceisio dilyn rhaglen radd israddedig yn Eglwys y Santes Fair.

Mae pob un o'r ysgoloriaethau yn adnewyddadwy, felly gallwch chi fod arnyn nhw tan ddiwedd eich rhaglen cyn belled â'ch bod chi'n cadw'r gofyniad adnewyddu i fyny.

Mae'r ysgoloriaethau hefyd ar gael i newydd-ddyfodiaid (myfyrwyr blwyddyn gyntaf) yn unig sy'n dangos perfformiad academaidd rhagorol ac i'r rhai sy'n dangos angen ariannol dilysadwy.

2. Prifysgol Concordia

Prifysgol Concordia yn ymuno â'r rhestr o brifysgolion di-ddysg yng Nghanada ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol gan ddarparu gwobr hedfan lawn sydd newydd ei sefydlu o'r enw Ysgoloriaeth yr Arlywydd.

Yn union fel y gwnaethoch ddyfalu, mae'r wobr wedi'i hariannu'n llawn ac yn adnewyddadwy am hyd at bedair blynedd gan dybio bod yr enillydd yn cynnal y gofyniad adnewyddu.

Mae Ysgoloriaeth Arlywyddol Concordia ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n ceisio dilyn gradd yn unrhyw un o'r rhaglenni israddedig yn unig.

Mae myfyrwyr sy'n dangos rhagoriaeth academaidd, sgiliau arwain, a chymhelliant i wella'r gymuned fyd-eang yn hynod addas ar gyfer ennill yr ysgoloriaeth hon.

Rhoddir y wobr yn flynyddol ac mae'n gystadleuol iawn, ac ar wahân i hyfforddiant mae hefyd yn cynnwys llyfrau a threuliau byw.

3. Sefydliad Technoleg Southern Alberta

Roedd Sefydliad Technoleg De Alberta yw un o'r nifer o sefydliadau yng Nghanada a all ei wneud ar y rhestr o brifysgolion di-wersi yng Nghanada ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Mae'r sefydliad dysgu uwch hwn yn neilltuo $5 miliwn yn flynyddol ar gyfer ysgoloriaethau a ddyfernir i fyfyrwyr rhyngwladol ar draws pob rhaglen astudio.

Mae'r gwobrau ar gyfer myfyrwyr sy'n dod i mewn sy'n dangos rhagoriaeth academaidd, angen ariannol, cyfranogiad yn eu gwahanol gymunedau, a meysydd llwyddiant a chefnogaeth eraill.

Mae'r ysgoloriaeth hefyd yn adnewyddadwy am hyd at bedair blynedd cyhyd â bod enillwyr yn cynnal y gofyniad adnewyddu, felly gallwch astudio rhaglen o'ch dewis yn ddi-wers mewn sefydliad gorau fel Sefydliad Technoleg De Alberta.

4. Prifysgol Toronto

Mae cyfres o gyfleoedd ariannu ar gael yn y Prifysgol Toronto sydd wedi'u hariannu'n rhannol, wedi'u hariannu'n llawn, ac sydd hefyd ar gael i bob math o fyfyrwyr ar bob rhaglen radd a lefel astudio.

Fodd bynnag, gall y sefydliad mawreddog hwn gyrraedd rhestr y prifysgolion di-hyfforddiant yng Nghanada ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol oherwydd Rhaglen Ysgoloriaeth Ryngwladol Lester B. Pearson y maent yn ei chynnig.

Mewn gwirionedd, cynigir Rhaglen Ysgoloriaeth Ryngwladol Lester B. Pearson gan rai sefydliadau o'r radd flaenaf yng Nghanada, ac mae Prifysgol Toronto yn un ohonynt.

Ariennir y rhaglen ysgoloriaeth yn llawn gan fynd ymlaen i gwmpasu hyfforddiant, llyfrau, ffioedd atodol, a chymorth preswylio llawn am bedair blynedd sy'n golygu bod enillwyr y wobr hon yn fyfyrwyr di-wersi ym Mhrifysgol Toronto.

Dyfernir yr ysgoloriaeth yn flynyddol i fyfyrwyr newydd sydd am ddilyn gradd israddedig ym Mhrifysgol Toronto.

Mae'r wobr wedi'i thargedu'n bennaf at fyfyrwyr rhyngwladol sy'n feddylwyr beirniadol, sydd wedi dangos rhagoriaeth academaidd a galluoedd arwain, ac sy'n frwd dros ddysgu ac archwilio deallusol.

5. Prifysgol Calgary

Prifysgol Calgary yn cyrraedd y rhestr hon o brifysgolion di-wersi yng Nghanada ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol oherwydd mae ganddo lawer o ysgoloriaethau a ariennir gan y llywodraeth ac yn unigol ar gyfer myfyrwyr israddedig a graddedig a gynigir trwy'r ysgol.

Er bod yr ysgoloriaethau wedi'u hariannu'n llawn ac wedi'u hariannu'n rhannol, mae rhai yn gymrodoriaethau, bwrsariaethau, a mathau eraill o gymorth ariannol.

Ond gan ein bod yn darparu ysgoloriaethau i chi a fydd yn gwneud eich addysg yng Nghanada fel myfyriwr graddedig rhyngwladol yn dysgu am ddim, yna bydd y Ysgoloriaethau Graddedigion Vanier Canada (Vanier CGS) yw'r opsiwn gorau i chi.

Mae ysgoloriaeth VCGS ar gyfer myfyrwyr graddedig yn unig ac mae'n adnewyddadwy am hyd at dair blynedd o astudiaethau graddedig. Mae'r ysgoloriaeth yn un a ariennir gan y llywodraeth ac fe'i darperir trwy wahanol brifysgolion ledled Canada, mae Prifysgol Calgary hefyd yn digwydd bod yn un ohonyn nhw.

Yn ffodus, fe wnaethom baratoi erthygl yn ddiweddar ar Ysgoloriaethau Graddedigion Vanier Canada a allai fod yn ddefnyddiol i chi gan ei bod yn cynnwys yr holl fanylion fel gofynion ymgeisio a therfyn amser, y broses ymgeisio, cymhwysedd, a phrifysgolion sy'n darparu'r ysgoloriaeth.

Ar wahân i hynny, nid yw myfyrwyr rhyngwladol israddedig yn cael eu gadael allan gan y gallant hwythau hefyd ddilyn unrhyw raglen radd baglor o'u dewis am ddim trwy Ysgoloriaeth Mynediad Rhyngwladol Prifysgol Calgary.

Gellir adnewyddu'r wobr am hyd at bedair blynedd cyhyd â bod yr enillydd yn cynnal y gofyniad adnewyddu.

6. Prifysgol Waterloo

Yn meddwl tybed pam y gwnaeth y sefydliad hwn gyrraedd y rhestr o brifysgolion di-wersi yng Nghanada ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol? Dyma pam?

Cynigir y ddwy ysgoloriaeth orau a ariennir yn llawn ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol yng Nghanada trwy Brifysgol Waterloo. Dyma Ysgoloriaethau Sefydliad Pierre Elliot Trudeau ac Ysgoloriaeth Graddedig Vanier Canada, sydd ar gael i fyfyrwyr meistr a graddedig tan ddiwedd eu hastudiaeth yn Waterloo.

Yn ffodus, mae gennym erthygl gwbl fanwl ar y ddau Ysgoloriaethau Sylfaen Pierre Elliot Trudeau a’r Ysgoloriaeth Graddedigion Vanier Canada sy'n cynnwys yr holl wybodaeth ddefnyddiol gan gynnwys y broses ymgeisio, y gofynion a'r dyddiad cau.

7. Prifysgol Carleton

Dyma brifysgol orau arall yng Nghanada ar y rhestr o brifysgolion di-hyfforddiant yng Nghanada ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol, lle gallwch chi ddilyn rhaglen gradd israddedig heb ddim cost. Gwneir hyn yn bosibl trwy'r Prifysgol Carleton gwobrau mynediad i fyfyrwyr rhyngwladol a dim ond am y tro cyntaf y mae ar gyfer myfyrwyr sy'n dod i mewn i'r sefydliad.

Bydd yr ysgoloriaeth yn cael ei hadnewyddu am dair blynedd ychwanegol os byddwch chi'n cwrdd â'r gofynion adnewyddu.

8. Prifysgol Efrog

Prifysgol Efrog yn amddiffynfa ddysgu orau yng Nghanada ac yn darparu cyfres o gyfleoedd ysgoloriaeth y gall myfyrwyr rhyngwladol wneud cais amdanynt. Fodd bynnag, dim ond tair o'r ysgoloriaethau hyn sydd wedi'u hariannu'n llwyr ac sy'n caniatáu i fyfyrwyr rhyngwladol astudio hyfforddiant am ddim ym Mhrifysgol Efrog.

Yr ysgoloriaethau hyn yw Ysgoloriaethau Mynediad Awtomatig Prifysgol Efrog, yr Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Mynediad Rhyngwladol, a Gwobr Arweinydd Byd-eang Yfory ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol.

Mae'r ysgoloriaethau hyn ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol yn unig sydd am ddilyn rhaglen radd israddedig ym Mhrifysgol Efrog. Mae'r ysgoloriaethau hyn yn adnewyddadwy am dair blynedd ychwanegol i fyfyrwyr sy'n eu hennill, a dyna pam mae Prifysgol Efrog ar y rhestr o brifysgolion di-wersi yng Nghanada ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Os ar ôl i chi ennill y wobr ac y gallwch gynnal statws academaidd bob blwyddyn, byddech chi'n astudio ac yn cwblhau eich gradd baglor ym Mhrifysgol Efrog heb dalu ffioedd dysgu.

9. Prifysgol British Columbia

Roedd Prifysgol British Columbia yn un o'r sefydliadau dysgu uwch o'r radd flaenaf yng Nghanada ac mae'n darparu tair rhaglen ysgoloriaethau ar sail angen a theilyngdod fawreddog sydd ar gael trwy Raglen Ysgolheigion Rhyngwladol UBC.

Mae'r gwobrau hyn yn cael eu hariannu'n llawn ac os ydych chi'n gorfod cynnal y gofynion adnewyddu ar ôl i chi gael eich dewis ar gyfer yr ysgoloriaeth, gellir eu hadnewyddu am dair blynedd ychwanegol.

Fe welwch eich hun yn dilyn ac yn cael y rhaglen radd baglor o'ch dewis mewn sefydliad o'r radd flaenaf heb orfod poeni am ffioedd dysgu.

Daw hyn â'r rhestr o brifysgolion di-ddysg yng Nghanada i ben ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol neu fel yr ydych wedi dod i'w gweld, rhestr o brifysgolion yng Nghanada sy'n cynnig ysgoloriaethau a ariennir yn llawn yng Nghanada. Mae mwy o brifysgolion yng Nghanada yn cynnig ysgoloriaethau hefyd, ond mae'r rhai yma yn cael eu dewis â llaw oherwydd eu bod yn cynnig ysgoloriaethau wedi'u hariannu'n llawn ac yn gwasanaethu wrth i chi fynd i brifysgol Canada heb hyfforddiant.

Casgliad

Efallai eich bod wedi sylwi bod mwy o'r ysgoloriaethau hyn ar gyfer israddedigion nag ar gyfer myfyrwyr graddedig. Mae hyn oherwydd bod y rhan fwyaf ohonynt wedi'u cadw ar gyfer dinasyddion Canada a thrigolion parhaol Canada. Mae yna hefyd ysgoloriaethau eraill a ariennir gan unigolion a sefydliadau preifat sydd wedyn yn cael eu sianelu i fyfyrwyr trwy rai prifysgolion.

Rhai ohonynt yw CGS Vanier, Ysgoloriaethau Sylfaen Pierre Elliot Trudeau, ac eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma.

Fodd bynnag, mae gennym erthyglau amrywiol yn ymwneud â phob math o ysgoloriaethau y gallwch wneud cais amdanynt fel myfyriwr rhyngwladol sy'n mynd i mewn i'r rhaglenni astudio baglor, meistr, ôl-raddedig neu ddoethuriaeth.

Y dolenni i fanylion y cyfleoedd ysgoloriaeth hyn yr wyf wedi'u rhannu yn yr argymhelliad isod. Hefyd, nodwch fod gofynion yr ysgoloriaeth ar gyfer y rhestr o brifysgolion di-hyfforddiant yng Nghanada ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol a restrir yn y swydd hon yn amrywio yn ôl rhaglen astudio, ac mewn rhai achosion, y wlad rydych chi'n dod ohoni.

Felly, cyn i chi ddechrau unrhyw un o'r cais am ysgoloriaeth darllenwch y gofynion yn ofalus a gwnewch yn siŵr eich bod yn cwrdd â nhw i gymhwyso gan eu bod yn hynod gystadleuol. Gwiriwch yr argymhellion isod i ddod o hyd i fwy o ysgoloriaethau fel myfyriwr rhyngwladol sydd eisiau astudio yng Nghanada; hefyd, ystyried llyfrnodi cheapwritingservice.com i gael ffynhonnell academaidd broffesiynol mewn dau glic yn eich porwr.

Argymhellion

sylwadau 15

 1. Rwy'n awyddus i astudio yng Nghanada, ac i fodloni'r holl ofynion sy'n ofynnol gennyf.
  Bydd angen canllaw arnaf i gyflawni hyn.
  Byddwn yn cael fy nghyrraedd ar yr ID E-bost isod neu ar +234 7063824104
  Diolch Ma/Syr.

  1. Helo. Fy enw i yw Elena, mae fy nheulu a minnau yn ffoaduriaid o Wcráin. Rydym yn bwriadu cyrraedd Canada ganol mis Mai. Rydym am astudio yn y sefydliad ac rydym wedi derbyn gwybodaeth o'r fath y bydd yn bosibl cael addysg am ddim i Ukrainians. Roeddwn i eisiau gwybod sut y gallwn astudio, beth yw'r amodau i ni? A oes cyrsiau Saesneg am ddim ar gyfer mynediad i'r athrofa?

 2. Helo, bydd chinenye ukaegbu o Nigeria, yn hoffi astudio yn eich prifysgol.
  Hoffwn i chi anfon eich ffi dysgu i'm post.
  Diolch i chi a Duw bendithiwch.

 3. Rwy'n credu y dylai myfyrwyr ddysgu cyrsiau ar-lein ar farchnata digidol a sgiliau eraill fel y gallant reoli costau yn hawdd trwy roi gwasanaethau ar-lein. Mae Marchnata Digidol yn offeryn sydd wedi datblygu'r ffordd y mae marchnata'n gweithredu. Mae wedi creu gwedd newydd i addasu a phersonoli mewn tactegau a gweithgareddau marchnata. Er mwyn cael mwy o refeniw mae 95% o gwmnïau'n llogi marchnatwyr medrus i gymryd y strategaethau marchnata digidol a sefyll allan eu cwmni o'r dorf. Ers cyflwyno marchnata digidol yn y 1990au, mae'r defnydd o offer a chyfryngau i gynnig nwyddau a gwasanaethau yn cynyddu'n barhaus dros y 31 mlynedd diwethaf. Mae hyn yn arwain at alw cynyddol am farchnatwyr digidol medrus. Mae Marchnata Digidol wedi dod yn angenrheidiol i bob busnes gystadlu â'i wrthwynebydd a sut mae marchnata digidol yn helpu busnes i dyfu. Os ydych chi'n mynd i anwybyddu'r tymor hwn, rhaid i'ch gwrthwynebydd fanteisio ar hyn a chymryd eich cwmni o'r diwydiant.

 4. C'est vraiment humain que dieu vous benisse et qu'il nous donne la chance d'aller étudier au canada

 5. Diolch gymaint mae Duw yn eich bendithio'n gyfoethog. Rwy'n gobeithio y bydd fy mhlant yn cael un hefyd

 6. Mae'n dda bod gan bobl y galon i helpu'r hil ddynol ... gobeithio y bydd hyn yn mynd yn dda gyda mi ac yn newid fy mywyd am byth, diolch gymaint!

Sylwadau ar gau.